640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

poniedziałek, 8 października 2012

Polecenie xcopy

Share
Kopiuje pliki i katalogi, łącznie z podkatalogami.
Składnia
xcopy lokalizacja_źródłowa [lokalizacja_docelowa] [/w] [/p] [/c] [/v] [/q] [/f] [/l] [/g] [/d[:mm-dd-rrrr]] [/u] [/i] [/s [/e]] [/t] [/k] [/r] [/h] [{/a|/m}] [/n] [/o] [/x] [/exclude:plik_1[+[plik_2]][+[plik_3]] [{/y|/-y}] [/z]
Parametry
lokalizacja_źródłowa
Wymagany. Określa lokalizację i nazwy plików, które należy skopiować. Ten parametr musi zawierać dysk lub ścieżkę.


lokalizacja_docelowa
Określa lokalizację docelową plików, które należy skopiować. Ten parametr może zawierać literę dysku i dwukropek, nazwę katalogu, nazwę pliku lub kombinację tych elementów.
/w
Wyświetla następujący komunikat i oczekuje na odpowiedź użytkownika przed rozpoczęciem kopiowania plików:
Naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć kopiowanie plików
/p
Monituje o potwierdzenie zamiaru utworzenia poszczególnych plików docelowych.
/c
Ignoruje błędy.
/v
Sprawdza każdy plik podczas jego zapisywania do pliku docelowego, aby upewnić się, że pliki docelowe i źródłowe są identyczne.
/q
Pomija wyświetlanie komunikatów polecenia xcopy.
/f
Wyświetla podczas kopiowania nazwy plików źródłowych i docelowych.
/l
Wyświetla listę plików, które należy skopiować.
/g
Tworzy odszyfrowane pliki docelowe.
/d[:mm-dd-rrrr]
Kopiuje tylko te pliki źródłowe, które zostały zmienione po określonej dacie. Jeżeli nie dołączono wartości mm-dd-rrrr, polecenie xcopy kopiuje wszystkie pliki podane w parametrze lokalizacja_źródłowa, które są nowsze od istniejących plików określonych przez parametr lokalizacja_docelowa. Ta opcja wiersza polecenia pozwala na aktualizowanie zmienionych plików.
/u
Kopiuje tylko te pliki podane w parametrze lokalizacja_źródłowa, które istnieją w lokalizacji określonej przez parametr lokalizacja_docelowa.
/i
Jeżeli parametr lokalizacja_źródłowa jest katalogiem lub zawiera symbole wieloznaczne, a lokalizacja określona przez parametr lokalizacja_docelowa nie istnieje, polecenie xcopy przyjmuje, że w parametrze lokalizacja_docelowa podano nazwę katalogu i tworzy nowy katalog. Następnie polecenie xcopy kopiuje wszystkie wskazane pliki do nowego katalogu. Domyślnie polecenie xcopy monituje o określenie, czy parametr lokalizacja_docelowa jest plikiem, czy katalogiem.
/s
Kopiuje katalogi i podkatalogi, jeżeli nie są puste. Jeżeli pominięto parametr /s, polecenie xcopy jest wykonywane w pojedynczym katalogu.
/e
Kopiuje wszystkie podkatalogi, nawet jeżeli są puste. Opcji /e należy używać z opcjami wiersza polecenia /s i /t.
/t
Kopiuje tylko strukturę podkatalogów (czyli drzewo), a nie pliki. Aby skopiować puste katalogi, należy dołączyć opcję wiersza polecenia /e.
/k
Kopiuje pliki i zachowuje atrybut tylko do odczytu plików docelowych, jeżeli był on ustawiony dla plików źródłowych. Polecenie xcopy domyślnie usuwa atrybut tylko do odczytu.
/r
Kopiuje pliki tylko do odczytu.
/h
Kopiuje pliki z atrybutami ukryty i systemowy. Polecenie xcopy domyślnie nie kopiuje plików ukrytych lub systemowych.
/a
Kopiuje tylko te pliki źródłowe, które mają ustawiony atrybut pliku archiwalnego. Parametr /a nie modyfikuje atrybutu pliku archiwalnego plików źródłowych. Aby uzyskać informacje o ustawianiu atrybutu pliku archiwalnego za pomocą polecenia attrib, zobacz Tematy pokrewne.
/m
Kopiuje te pliki źródłowe, które mają ustawiony atrybut pliku archiwalnego. W przeciwieństwie do parametru /a, parametr /m wyłącza atrybut pliku archiwalnego określonych plików źródłowych. Aby uzyskać informacje o ustawianiu atrybutu pliku archiwalnego za pomocą polecenia attrib, zobacz Tematy pokrewne.
/n
Tworzy kopie, używając krótkich nazw plików lub katalogów NTFS. Parametr /n jest wymagany, jeśli pliki lub katalogi są kopiowane z woluminu NTFS do woluminu FAT lub jeżeli w docelowym systemie plików jest wymagana konwencja nazw systemu plików FAT (tzn. format 8.3). Docelowym systemem plików może być system FAT lub NTFS.
/o
Kopiuje informacje dotyczące własności plików i poufnej listy kontroli dostępu (DACL, Discretionary Access Control List).
/x
Kopiuje ustawienia inspekcji plików i informacje dotyczące systemowej listy kontroli dostępu (SACL, System Access Control List). Implikuje użycie parametru /o.
/exclude:nazwa_pliku_1[+[nazwa_pliku_2]][+[nazwa_pliku_3]]
Określa listę plików zawierających ciągi.
/y
Pomija monitowanie o potwierdzenie zamiaru zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
/-y
Monituje o potwierdzenie zamiaru zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
/z
Kopiuje przez sieć w trybie przerywalnym.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z parametru /v
Windows XP nie używa tego polecenia. Jest ono akceptowane tylko w celu zapewnienia zgodności z plikami systemu MS-DOS.
Korzystanie z parametru /exclude
Wyświetla poszczególne ciągi w oddzielnych wierszach w każdym pliku. Jeżeli wymienione ciągi są zgodne z dowolną częścią bezwzględnej ścieżki pliku, który należy skopiować, dany plik jest wykluczany z procesu kopiowania. Na przykład jeżeli określono ciąg „\Obj\”, wykluczane są wszystkie pliki w katalogu Obj. Jeżeli określono ciąg „.obj”, wykluczane są wszystkie pliki z rozszerzeniem nazwy obj.
Korzystanie z parametru /z
W przypadku utraty połączenia podczas kopiowania (na przykład serwer przełączony do trybu offline rozłączył połączenie) wykonywanie polecenia jest wznawiane po ponownym ustanowieniu połączenia. Parametr /z wyświetla również wartość procentową określającą postęp kopiowania poszczególnych plików.
Korzystanie z parametru /y w zmiennej środowiskowej COPYCMD
Parametr /y może być używany w zmiennej środowiskowej COPYCMD. Można zastąpić to polecenie, korzystając w wierszu polecenia z parametru /-y. Domyślnie użytkownik jest monitowany o potwierdzenie zamiaru zastąpienia plików pod warunkiem, że polecenie copy nie jest wykonywane w skrypcie wsadowym.
Kopiowanie zaszyfrowanych plików
Kopiowanie zaszyfrowanych plików na wolumin, który nie obsługuje systemu EFS, powoduje wystąpienie błędu. Należy najpierw odszyfrować pliki lub trzeba skopiować je na wolumin obsługujący system EFS.
Dołączanie plików
Aby dołączyć pliki, należy określić pojedynczy plik jako lokalizację docelową oraz kilka plików źródłowych (korzystając z symboli wieloznacznych lub formatu plik1+plik2+plik3).
Wartość domyślna parametru lokalizacja_docelowa
Jeżeli pominięto parametr lokalizacja_docelowa, polecenie xcopy kopiuje pliki do bieżącego katalogu.
Określanie, że parametr lokalizacja_docelowa wskazuje plik lub katalog
Jeżeli parametr lokalizacja_docelowa nie zawiera istniejącego katalogu i nie jest zakończony znakiem kreski ułamkowej odwróconej (\), pojawia się następujący komunikat:
Czy lokalizacja docelowa określa nazwę pliku
? czy nazwę katalogu docelowego
?(P = plik, K = katalog )?
Należy nacisnąć klawisz P, jeżeli pliki powinny być skopiowane do pliku. Należy nacisnąć klawisz K, jeżeli pliki powinny być skopiowane do katalogu.
Ten komunikat można pominąć, używając opcji wiersza polecenia /i, która powoduje, że polecenie xcopy przyjmuje, że lokalizacja docelowa jest katalogiem, jeżeli lokalizacja źródłowa jest zestawem kilku plików lub katalogiem.
Używanie polecenia xcopy do ustawiania atrybutu pliku archiwalnego dla plików określonych przez parametr lokalizacja_docelowa
Polecenie xcopy tworzy pliki z ustawionym atrybutem pliku archiwalnego, niezależnie od tego, czy ten atrybut był ustawiony w pliku źródłowym. Aby uzyskać więcej informacji o atrybutach pliku i poleceniu attrib, zobacz Tematy pokrewne.
Porównanie polecenia xcopy i diskcopy
Jeżeli dysk użytkownika zawiera pliki w podkatalogach i trzeba je skopiować na dysk zapisany w innym formacie, należy użyć polecenia xcopy zamiast polecenia diskcopy. Polecenie diskcopy kopiuje kolejne ścieżki dysków, dlatego dysk źródłowy i docelowy muszą być zapisane w tym samym formacie. Te wymagania nie dotyczą polecenia xcopy. Za pomocą polecenia xcopy nie można więc wykonać pełnej kopii obrazu dysku.
Kody wyjściowe polecenia xcopy
Aby przetwarzać kody wyjściowe zwracane przez polecenie xcopy, należy użyć parametru errorlevel w wierszu polecenia if w programie wsadowym. Aby zapoznać się z przykładowym programem wsadowym przetwarzającym kody wyjściowe przy użyciu polecenia if, zobacz Tematy pokrewne. Poniższa tabela zawiera listę kodów wyjściowych i ich opis.
Kod wyjściowy
Opis
0
Pliki zostały skopiowane bezbłędnie.
1
Nie znaleziono plików do skopiowania.
2
Użytkownik nacisnął klawisze CTRL+C, aby zakończyć wykonywanie polecenia xcopy.
4
Wystąpił błąd inicjowania. Za mało pamięci lub miejsca na dysku albo wprowadzono nieprawidłową nazwę dysku lub użyto nieprawidłowej składni w wierszu polecenia.
5
Wystąpił błąd zapisu na dysku.
Przykłady
Aby skopiować wszystkie pliki i podkatalogi (łącznie z pustymi podkatalogami) z dysku A na dysk B, należy wpisać:
xcopy a: b: /s /e
Aby uwzględnić w poprzednim przykładzie pliki systemowe lub ukryte, należy dodać opcję wiersza polecenia /h w następujący sposób:
xcopy a: b: /s /e /h
Aby zaktualizować pliki w katalogu \Raporty przy użyciu plików w katalogu \Dane, które zmieniły się od 29 grudnia 1993 r., należy wpisać:
xcopy \dane \raporty /d:29-12-1993
Aby zaktualizować wszystkie pliki z opisanego w poprzednim przykładzie katalogu \Raporty, niezależnie od daty, należy wpisać:
xcopy \dane \raporty /u
Aby uzyskać listę plików kopiowanych przy użyciu poprzedniego polecenia (bez faktycznego kopiowania plików), należy wpisać:
xcopy \dane \raporty /d:29-12-1993 /l > xcopy.out
Plik Xcopy.out zawiera listę wszystkich plików przeznaczonych do skopiowania.
Aby skopiować katalog \Klient i wszystkie podkatalogi do katalogu \\Publiczne\Adres na dysku sieciowym H:, zachować atrybut pliku tylko do odczytu i wyświetlać monity podczas tworzenia nowego pliku na dysku H:, należy wpisać:
xcopy \klient h:\publiczne\adres /s /e /k /p
Aby wykonać poprzednie polecenie oraz upewnić się, że polecenie xcopy tworzy katalog \Adres, jeżeli ten katalog nie istnieje i pomija komunikat pojawiający się podczas tworzenia nowego katalogu, należy dodać opcję wiersza polecenia /i w następujący sposób:
xcopy \klient h:\publiczne\adres /s /e /k /p /i
Można utworzyć program wsadowy wykonujący operacje związane z poleceniem xcopy i użyć polecenia wsadowego if do przetworzenia kodu wyjściowego w przypadku wystąpienia błędu. Na przykład następujący program wsadowy używa parametrów zastępowalnych dla lokalizacji źródłowej i docelowej polecenia xcopy:
@echo off
?rem Plik KopiujTo.bat przenosi wszystkie pliki we wszystkich podkatalogach
?rem dysku lub katalogu źródłowego (%1) do docelowego
rem dysku lub katalogu (%2)

xcopy %1 %2 /s /e

if errorlevel 4 goto lowmemory
if errorlevel 2 goto abort
if errorlevel 0 goto exit

:lowmemory
echo Za mało pamięci do skopiowania plików lub
echo nieprawidłowy dysk lub składnia wiersza polecenia.
goto exit

:abort
echo Naciśnięto klawisze CTRL+C w celu zakończenia operacji kopiowania.
goto exit

:exit
Aby użyć tego programu wsadowego do skopiowania wszystkich plików w katalogu C:\Programy i jego podkatalogach na dysk B:, należy wpisać:
kopiujto c:\programy b:
Interpreter poleceń podstawia C:\Programy zamiast parametru %1 i B: zamiast parametru %2, a następnie używa polecenia xcopy z opcjami wiersza polecenia /e i /s. Jeżeli podczas wykonywania polecenia xcopy wystąpi błąd, program wsadowy odczytuje kod wyjściowy i przechodzi do etykiety wskazanej w odpowiedniej instrukcji IF ERRORLEVEL, a następnie wyświetla odpowiedni komunikat i kończy wykonywanie programu wsadowego.
Legenda formatowania
Format
Znaczenie
Kursywa
Informacje, które musi podać użytkownik
Pogrubienie
Elementy, które użytkownik musi wpisać dokładnie tak, jak pokazano
W nawiasie okrągłym (...)
Parametry, które mogą się kilka razy powtórzyć w wierszu polecenia
W nawiasie kwadratowym ([])
Elementy opcjonalne
W nawiasie klamrowym ({}); opcje oddzielone znakiem potoku (|). Przykład: {even|odd}
Zestaw opcji, z których użytkownik musi wybrać tylko jedną
Czcionka Courier
Kod lub dane wyjściowe programu

 
www.Webmaster.M106.COM