640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Polecenie winnt32

Share
Wykonuje instalację systemu Windows XP lub uaktualnienie do tego systemu. Polecenie winnt32 można wykonać z wiersza polecenia na komputerze, na którym uruchomiono system Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP.
Uwaga
Polecenie winnt32 wykonywane na komputerze opartym na procesorze Itanium może być uruchomione z interfejsu EFI (Extensible Firmware Interface) lub systemu Windows XP (nie z wcześniejszej wersji systemu operacyjnego). Na komputerze z procesorem Itanium niedostępne są także parametry /cmdcons i /syspart oraz opcje dotyczące uaktualnień.
Składnia
winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd:wiersz_polecenia] [/cmdcons] [/copydir:{i386|ia64}\nazwa_folderu] [/copysource:nazwa_folderu] [/debug[poziom]:[nazwa_pliku]] [/dudisable] [/duprepare:nazwa_ścieżki] [/dushare:nazwa_ścieżki] [/m:nazwa_folderu] [/makelocalsource] [/noreboot] [/s:ścieżka_źródłowa] [/syspart:litera_dysku] [/tempdrive:litera_dysku] [/udf:identyfikator [,plik_UDB]] [/unattend[czas]:[plik_odpowiedzi]]
Parametry
/checkupgradeonly
Sprawdza komputer pod kątem zgodności z uaktualnieniem do systemu Windows XP.
W przypadku używania tej opcji z parametrem /unattend dane wejściowe użytkownika nie są wymagane. W przeciwnym wypadku wyniki są wyświetlane na ekranie i można je zapisać w pliku o określonej przez użytkownika nazwie. Domyślnie przyjmowana jest nazwa pliku Upgrade.txt w systemowym folderze głównym.
/cmd:wiersz_polecenia
Instruuje Instalatora, aby wykonał określone polecenie przed końcową fazą instalacji. Operacja zostanie wykonana po ponownym uruchomieniu komputera i zebraniu przez Instalatora niezbędnych informacji konfiguracyjnych, ale przed ukończeniem instalacji.
/cmdcons
Instaluje Konsolę odzyskiwania jako opcję uruchamiania na funkcjonującym komputerze opartym na procesorze x86. Konsola odzyskiwania to interfejs wiersza polecenia, z którego można wykonywać takie zadania, jak uruchamianie i zatrzymywanie usług oraz uzyskiwanie dostępu do dysku lokalnego (łącznie z dyskami sformatowanymi w systemie plików NTFS). Opcji /cmdcons można używać tylko po zakończeniu zwykłej instalacji.
/copydir:{i386|ia64}\nazwa_folderu
Tworzy dodatkowy folder wewnątrz folderu, w którym są instalowane pliki systemu Windows XP. Parametr nazwa_folderu odnosi się do folderu utworzonego w celu przechowywania modyfikacji związanych wyłącznie z lokacją użytkownika. Na przykład w przypadku komputerów opartych na procesorach x86 można utworzyć folder o nazwie Sterowniki_prywatne w folderze źródłowym i386 danej instalacji i umieścić w nim pliki sterowników. Następnie można wpisać parametr /copydir:i386\Sterowniki_prywatne, aby Instalator skopiował ten folder na komputer, na którym jest wykonywana nowa instalacja i utworzył nowy folder systemowy_katalog_główny\Sterowniki_prywatne. Za pomocą parametru /copydir można utworzyć dowolną liczbę dodatkowych folderów.
/copysource:nazwa_folderu
Tworzy dodatkowy folder tymczasowy wewnątrz folderu, w którym instalowane są pliki systemu Windows XP. Parametr nazwa_folderu odnosi się do folderu utworzonego w celu przechowywania modyfikacji związanych wyłącznie z lokacją użytkownika. Na przykład można utworzyć folder o nazwie Sterowniki_prywatne w folderze źródłowym danej instalacji i umieścić w nim pliki sterowników. Następnie można wpisać parametr /copysource:Sterowniki_prywatne, aby Instalator skopiował ten folder na komputer, na którym jest wykonywana nowa instalacja i używał skopiowanych plików, tworząc folder tymczasowy systemowy_katalog_główny\Sterowniki_prywatne. Za pomocą parametru /copysource można utworzyć dowolną liczbę dodatkowych folderów. W przeciwieństwie do folderów tworzonych przez parametr /copydir foldery utworzone przez parametr /copysource są usuwane po zakończeniu działania Instalatora.
/debug[poziom]:[nazwa_pliku]
Tworzy dziennik debugowania na określonym poziomie, na przykład /debug4:Debug.log. Domyślnie przyjmowany jest plik dziennika C:\systemowy_katalog_główny\Winnt32.log, a domyślny poziom debugowania jest równy 2. Dostępne są następujące poziomy rejestrowania: 0 reprezentuje poważne błędy, 1 reprezentuje błędy, 2 reprezentuje ostrzeżenia, 3 reprezentuje informacje, a 4 reprezentuje szczegółowe informacje dotyczące debugowania. Poszczególne poziomy zawierają niższe poziomy.
/dudisable
Zapobiega uruchomieniu Aktualizacji dynamicznej. Bez Aktualizacji dynamicznej Instalator jest uruchamiany tylko z oryginalnymi plikami Instalatora. Ta opcja wyłącza Aktualizację dynamiczną, nawet jeżeli używany jest plik odpowiedzi, w którym określono opcje Aktualizacji dynamicznej.
/duprepare:nazwa_ścieżki
Przygotowuje udział instalacyjny do pobrania plików Aktualizacji dynamicznej z witryny Windows Update w sieci Web. Tego udziału można następnie używać do instalowania systemu Windows XP dla wielu klientów.
/dushare:nazwa_ścieżki
Określa udział, na który wcześniej pobrano pliki Aktualizacji dynamicznej (uaktualnione pliki używane przez Instalatora) z witryny Windows Update w sieci Web i na którym wykonano polecenie z parametrem /duprepare:nazwa_ścieżki. Polecenie z tym parametrem wykonywane na komputerze klienckim określa, że instalacja klienta będzie używać uaktualnionych plików w udziale podanym w parametrze nazwa_ścieżki.
/m:nazwa_folderu
Określa, że Instalator będzie kopiował pliki z alternatywnej lokalizacji. Instruuje Instalatora, aby najpierw poszukiwał plików w alternatywnej lokalizacji i używał odnalezionych plików zamiast plików znajdujących się w domyślnej lokalizacji.
/makelocalsource
Instruuje Instalatora, aby kopiował wszystkie instalacyjne pliki źródłowe na lokalny dysk twardy. Parametru /makelocalsource należy używać w trakcie instalowania systemu z dysku CD w celu udostępnienia plików instalacyjnych podczas dalszych faz instalacji, kiedy dysk CD jest niedostępny.
/noreboot
Instruuje Instalatora, aby nie uruchamiał ponownie komputera po ukończeniu fazy kopiowania plików, co pozwala wykonać inne polecenie.
/s:ścieżka_źródłowa
Określa źródłową lokalizację plików systemu Windows XP. Aby równocześnie skopiować pliki z wielu serwerów, należy wielokrotnie wpisać opcję /s:ścieżka_źródłowa (maksymalnie osiem razy). Jeżeli wpisano tę opcję wielokrotnie, pierwszy z określonych serwerów musi być dostępny. W przeciwnym wypadku Instalator zawiedzie.
/syspart:litera_dysku
Na komputerze opartym na procesorze x86 określa, że można skopiować pliki startowe Instalatora na dysk twardy, oznaczyć dysk jako aktywny, a następnie zainstalować dysk na innym komputerze. Po uruchomieniu tego komputera kolejna faza instalacji rozpocznie się automatycznie. Parametru /tempdrive należy zawsze używać z parametrem /syspart. Polecenie winnt32 można wykonać z opcją /syspart na komputerze opartym na procesorze 86, na którym uruchomiono system Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP. Na komputerze nie może być uruchomiony system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition.
/tempdrive:litera_dysku
Nakazuje Instalatorowi umieszczenie plików tymczasowych na określonej partycji. W przypadku nowej instalacji na określonej partycji zostanie również zainstalowany system Windows XP. W przypadku uaktualniania opcja /tempdrive wpływa tylko na sposób umieszczenia plików tymczasowych, a system operacyjny zostanie uaktualniony na partycji, z której wykonano polecenie winnt32.
/udf:identyfikator [,plik_UDB]
Wskazuje identyfikator (parametr identyfikator) używany przez Instalatora do określania sposobu modyfikowania przez plik bazy danych UDB (Uniqueness Database) pliku odpowiedzi (zobacz opis parametru /unattend). Baza danych UDB zastępuje wartości w pliku odpowiedzi, a identyfikator określa wartości używane w pliku bazy danych UDB. Na przykład polecenie /udf:Użytkownik_RAS,Firmowa_baza.udb zastępuje ustawienia identyfikatora Użytkownik_RAS w pliku Firmowa_baza.udb. Jeżeli nie podano parametru plik_UDB, Instalator monituje o włożenie dysku zawierającego plik $Unique$.udb.
/unattend
Uaktualnia poprzednią wersję systemu Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 lub Windows 2000 w trybie instalacji bezobsługowej. Wszystkie ustawienia użytkownika są pobierane z poprzedniej instalacji, dlatego użytkownik nie musi interweniować w czasie pracy Instalatora.
/unattend[czas]:[plik_odpowiedzi]
Wykonuje nową instalację w trybie instalacji bezobsługowej. Plik określony przez parametr plik_odpowiedzi dostarcza Instalatorowi niestandardowych specyfikacji użytkownika. Parametr czas to liczba sekund określająca czas między zakończeniem kopiowania plików przez Instalatora i ponownym uruchomieniem komputera. Parametru czas można używać na dowolnym komputerze, na którym uruchomiono system Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP.
Użycie opcji wiersza polecenia /unattend do automatyzowania Instalatora potwierdza, że przeczytano i zaakceptowano Umowę Licencyjną firmy Microsoft dla systemu Windows XP. Przed użyciem tej opcji wiersza polecenia do zainstalowania systemu Windows XP w imieniu organizacji innej niż własna należy potwierdzić, że użytkownik oprogramowania (pojedyncza osoba lub jednostka firmowa) otrzymał, przeczytał i zaakceptował warunki Umowy Licencyjnej firmy Microsoft dla systemu Windows XP. Producenci sprzętu (OEM) nie mogą określać tego klucza w przypadku komputerów sprzedawanych użytkownikom końcowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM