640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie find

Share
Wyszukuje określony ciąg znaków w pliku lub plikach. Po przeszukaniu określonych plików polecenie find wyświetla wszystkie wiersze zawierające określony ciąg.
Składnia
find [/v] [/c] [/n] [/i] "ciąg" [[dysk:][ścieżka]nazwa_pliku[...]]
Parametry
/v
Wyświetla wszystkie wiersze, które nie zawierają określonego ciągu ciąg.
/c
Zlicza wiersze zawierające określony ciąg i wyświetla sumę.
/n
Poprzedza każdy wiersz jego numerem w pliku.
/i
Określa, że wielkość liter nie jest uwzględniana podczas wyszukiwania.
"ciąg"
Wymagany. Określa grupę znaków, która ma być wyszukana. Parametr ciąg należy ująć w cudzysłowy (tzn. "ciąg").
[dysk:][ścieżka] nazwa_pliku
Określa lokalizację i nazwę pliku, w którym ma być wyszukany określony ciąg znaków.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Określanie ciągu
Jeżeli opcja /i nie jest używana, polecenie find wyszukuje dokładnie taki ciąg, jaki określono jako parametr ciąg. Na przykład dla polecenia find znaki „a” i „A” są różne. Jeżeli opcja /i jest używana, polecenie find nie uwzględnia jednak wielkości liter i przetwarza znaki „a” i „A” jako ten sam znak.
Jeżeli poszukiwany ciąg zawiera cudzysłowy, należy użyć dwóch cudzysłowów dla każdego cudzysłowu zawartego w ciągu (tzn. "ciąg zawierający""cudzysłowy").
Używanie polecenia find jako filtru
Jeżeli pominięto nazwę pliku, polecenie find działa jako filtr, pobierając dane wejściowe ze standardowego źródła danych wejściowych (zazwyczaj klawiatury, potoku lub przekierowanego pliku), a następnie wyświetlając wszystkie wiersze zawierające ciąg.
Kolejność elementów składni polecenia
Parametry i opcje wiersza polecenia find można wpisywać w dowolnej kolejności.
Korzystanie z symboli wieloznacznych
Nie można używać symboli wieloznacznych (tzn. * i ?) w nazwach plików lub rozszerzeniach określanych dla polecenia find. Aby wyszukać ciąg znaków w zestawie plików określonym przy użyciu symboli wieloznacznych, można użyć polecenia find w poleceniu for.
Używanie opcji /v lub /n z opcją /c
Jeżeli opcji /c i /v użyto w tym samym wierszu polecenia, polecenie find wyświetla liczbę wierszy, które nie zawierają określonego ciągu. Jeżeli opcje /c i /n określono w tym samym wierszu polecenia, polecenie find ignoruje opcję /n.
Używanie polecenia find ze znakami powrotu karetki
Polecenie find nie rozpoznaje znaków powrotu karetki. Używając polecenia find do wyszukania tekstu w pliku zawierającym znaki powrotu karetki, należy ograniczyć wyszukiwany ciąg do tekstu, który można znaleźć między znakami powrotu karetki (tzn. ciągu, który zapewne nie zostanie przerwany przez znaki powrotu karetki). Na przykład polecenie find nie zgłasza zgodności z ciągiem znaków „mój plik”, jeżeli między wyrazami „mój” i „plik” występuje znak końca wiersza.
Przykłady
Aby wyświetlić wszystkie wiersze z pliku Ołówek.ad zawierające ciąg „strugaczka”, należy wpisać:
find "strugaczka" ołówek.ad
Aby znaleźć ciąg zawierający tekst w cudzysłowach, należy najpierw ująć cały ciąg w cudzysłowy. Następnie należy użyć dwóch cudzysłowów dla każdego cudzysłowu zawartego w ciągu. Aby znaleźć ciąg „Naukowcy oznaczyli dokument jako ”Tylko do dyskusji." Nie jest to ostateczny raport." w pliku Raport.doc, należ wpisać:
find "Naukowcy oznaczyli dokument jako ""Tylko do dyskusji."" Nie jest to ostateczny raport." raport.doc
Jeśli ma być przeszukiwany zestaw plików, można użyć polecenia find z poleceniem for. Aby przeszukać bieżący katalog w poszukiwaniu plików z rozszerzeniem .bat i zawierających ciąg „MONIT”, należy wpisać:
for %f in (*.bat) do find "MONIT" %f
Aby przeszukać dysk twardy i wyświetlić nazwy plików na dysku C zawierających ciąg „CPU”, należy użyć symbolu potoku (|) do skierowania wyników polecenia dir do polecenia find w następujący sposób:
dir c:\ /s /b | find "CPU"
Polecenie find uwzględnia wielkość liter podczas wyszukiwania, a dane wyjściowe polecenia dir są pisane wielkimi literami, dlatego należy wpisać ciąg „CPU” wielkimi literami lub użyć opcji /i polecenia find.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM