640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie dir

Share
Wyświetla listę plików i podkatalogów danego katalogu. Polecenie dir użyte bez parametrów wyświetla etykietę i numer seryjny woluminu dyskowego, a następnie listę katalogów i plików na dysku, włącznie z ich nazwami oraz datą i godziną ostatniej modyfikacji. W przypadku plików polecenie dir wyświetla rozszerzenie nazwy i rozmiar w bajtach. Polecenie dir wyświetla również całkowitą liczbę plików i katalogów na liście, ich łączny rozmiar i ilość wolnego miejsca (w bajtach) na dysku.
Składnia
dir [dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] [...] [/p] [/q] [/w] [/d] [/a[[:]atrybuty]][/o[[:]kolejność_sortowania]] [/t[[:]pole_godziny]] [/s] [/b] [/l] [/n] [/x] [/c] [/4]
Parametry
[dysk:][ścieżka]
Określa dysk i katalog, którego zawartość ma być wyświetlona.
[nazwa_pliku]
Określa plik lub grupę plików, których mają dotyczyć wyświetlane informacje.
/p
Wyświetla jeden ekran informacji naraz. Aby zobaczyć następny ekran, należy nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze.
/q
Wyświetla informacje o własności pliku.
/w
Wyświetla listę w formacie szerokim. W każdym wierszu wyświetlanych jest nie więcej niż pięć nazw plików lub katalogów.
/d
Działa tak samo jak parametr /w, ale pliki są sortowane według kolumn.
/a [[:] atrybuty]
Wyświetla tylko nazwy katalogów i plików o określonych atrybutach. Jeżeli parametr /a zostanie pominięty, polecenie dir wyświetla nazwy wszystkich plików z wyjątkiem plików ukrytych i systemowych. Jeżeli parametr /a jest używany bez określania parametru atrybuty, polecenie dir wyświetla nazwy wszystkich plików, włącznie z plikami ukrytymi i systemowymi. Na poniższej liście zostały przedstawione wartości, których można używać jako parametru atrybuty. Znak dwukropka (:) jest opcjonalny. Można używać dowolnych kombinacji tych wartości i nie należy oddzielać wartości spacjami.
Wartość
Opis
h
Pliki ukryte
s
Pliki systemowe
d
Katalogi
a
Pliki gotowe do archiwizacji
r
Pliki tylko do odczytu
-h
Pliki, które nie są ukryte
-s
Pliki inne niż systemowe
-d
Tylko pliki (bez katalogów)
-a
Pliki, które nie uległy zmianie od ostatniej operacji wykonywania kopii zapasowej
-r
Pliki, które nie są tylko do odczytu
/o [[:]kolejność_sortowania]
Określa kolejność, w jakiej polecenie dir sortuje i wyświetla nazwy katalogów i plików. Jeżeli parametr /o zostanie pominięty, polecenie dir wyświetla nazwy w kolejności zgodnej z kolejnością występowania plików w katalogu. Jeżeli opcja /o jest używana bez określenia parametru kolejność_sortowania, polecenie dir wyświetla nazwy katalogów sortowane w kolejności alfabetycznej, a następnie wyświetla nazwy plików sortowane w kolejności alfabetycznej. Znak dwukropka (:) jest opcjonalny. Na poniższej liście zostały przedstawione możliwe wartości parametru kolejność_sortowania Można użyć dowolnej kombinacji tych wartości i nie należy oddzielać ich spacjami.
Wartość
Opis
n
W kolejności alfabetycznej według nazw
e
W kolejności alfabetycznej według rozszerzeń
d
Według dat i godzin, od najwcześniejszych
s
Według rozmiarów, od najmniejszych
g
Z katalogami zgrupowanymi przed plikami
-n
W odwrotnej kolejności alfabetycznej według nazw (od Ż do A)
-e
W odwrotnej kolejności alfabetycznej według rozszerzeń (od .ŻŻŻ do .AAA)
-d
Według dat i godzin, od ostatnich
-s
Według rozmiarów, od największych
-g
Z katalogami zgrupowanymi po plikach
/t [[:]pole_godziny]
Określa, które pole godziny należy wyświetlać lub używać do sortowania. Na poniższej liście zostały przedstawione wartości, których można użyć jako parametru pole_godziny.
Wartość
Opis
c
Data utworzenia
a
Data ostatniego dostępu
w
Data ostatniego zapisu
/s
Wyświetla każde wystąpienie określonej nazwy pliku w określonym katalogu i wszystkich podkatalogach.
/b
Wyświetla poszczególne nazwy katalogów lub plików (jedna nazwa w wierszu), włącznie z rozszerzeniem nazwy. Opcja /b nie wyświetla informacji nagłówka ani podsumowania. Opcja /b zastępuje opcję /w.
/l
Wyświetla nieposortowane nazwy katalogów i plików małymi literami. Opcja /l nie konwertuje znaków rozszerzonych na małe litery.
/n
Wyświetla listę w formacie długim z nazwami plików po prawej stronie ekranu.
/x
Wyświetla nazwy krótkie generowane dla plików na woluminach systemów NTFS i FAT. Informacje są wyświetlane w taki sam sposób, jak w przypadku korzystania z opcji /n, ale nazwy krótkie są wyświetlane po nazwach długich.
/c
Wyświetla separator tysięcy w rozmiarach plików.
/4
Wyświetla lata w formacie czterocyfrowym.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z wielu parametrów nazwa_pliku
Można używać wielu parametrów nazwa_pliku. Należy oddzielać nazwy plików spacjami, przecinkami lub średnikami. Można używać symboli wieloznacznych (tzn. ? I *) w parametrze nazwa_pliku w celu wyświetlania grup plików.
Korzystanie z symboli wieloznacznych
Można używać symboli wieloznacznych (tzn. ? i *) w celu wyświetlania listy podzestawu plików i podkatalogów.
Określanie atrybutów wyświetlania plików
Jeżeli opcja /a jest używana z więcej niż jedną wartością w parametrze atrybuty, polecenie dir wyświetla tylko nazwy plików ze wszystkimi określonymi atrybutami. Na przykład jeżeli opcja /a jest określana z wartościami r i -h jako atrybutami przy użyciu formatu /a:r-h lub /ar-h, to polecenie dir wyświetla tylko nazwy plików tylko do odczytu, które nie są ukryte.
Określanie kolejności sortowania nazw plików
Jeżeli zostanie określonych kilka wartości parametru kolejność_sortowania, to polecenie dir sortuje nazwy plików najpierw zgodnie z pierwszym kryterium, następnie drugim kryterium itd. Na przykład jeżeli opcja /o zostanie określona z wartościami e i -s dla parametru kolejność_sortowania przy użyciu opcji /o:e-s lub /oe-s, polecenie dir sortuje katalogi i pliki według rozszerzeń nazw i w kolejności od rozmiarów największych do najmniejszych, a następnie wyświetla wynik sortowania. Sortowanie alfabetyczne według rozszerzeń powoduje, że nazwy plików bez rozszerzeń pojawiają się jako pierwsze, następnie nazwy katalogów, a następnie nazwy plików z rozszerzeniami.
Używanie symboli przekierowania i potoków
Gdy symbol przekierowania (>) jest używany do wysyłania danych wyjściowych polecenia dir do pliku lub symbol potoku (|) jest używany do wysyłania danych wyjściowych polecenia dir do innego polecenia, należy użyć opcji /a:-d i /b, aby wyświetlać tylko nazwy plików. Parametru nazwa_pliku można używać z opcjami /b i /s w celu określenia, czy polecenie dir ma przeszukiwać bieżący katalog i jego podkatalogi w poszukiwaniu wszystkich nazw plików zgodnych z parametrem nazwa_pliku. Polecenie dir wyświetla na liście tylko literę dysku, nazwę katalogu, nazwę pliku i rozszerzenie nazwy pliku (jedna ścieżka w każdym wierszu) dla każdej znalezionej nazwy pliku. Przed użyciem potoku do przekierowania należy ustawić zmienną środowiskową TEMP w pliku Autoexec.nt.
Wstępne ustawianie parametrów polecenia dir
Parametry polecenia dir można wstępnie ustawić, umieszczając polecenie set ze zmienną środowiskową DIRCMD w pliku Autoexec.nt. Można używać dowolnych prawidłowych kombinacji parametrów polecenia dir z poleceniem set dircmd, włącznie z lokalizacją i nazwą pliku.
Na przykład aby użyć zmiennej środowiskowej DIRCMD do ustawienia szerokiego formatu wyświetlania (tzn. /w) jako formatu domyślnego, należy wpisać następujące polecenie w pliku Autoexec.nt:
set dircmd=/w
W przypadku pojedynczego użycia polecenia dir można zastąpić parametr przy użyciu zmiennej środowiskowej DIRCMD. W tym celu należy wpisać w wierszu polecenia dir parametr, który ma być zastąpiony, poprzedzając parametr znakiem minus. Na przykład:
dir /-w
Aby zmienić ustawienia domyślne zmiennej DIRCMD, należy wpisać:
set=nowy_parametr
Nowe ustawienia domyślne są uwzględniane dla wszystkich następnych poleceń dir aż do następnego użycia polecenia set dircmd lub ponownego uruchomienia komputera.
Aby wyczyścić wszystkie ustawienia domyślne, należy wpisać:
set dircmd=
Aby wyświetlić bieżące ustawienia zmiennej środowiskowej DIRCMD, należy wpisać:
set
Polecenie Set wyświetla listę zmiennych środowiskowych i ich ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ustawiania zmiennych środowiskowych, zobacz Tematy pokrewne.
Polecenie dir z różnymi parametrami jest dostępne z Konsoli odzyskiwania.
Przykłady
Aby wyświetlić wszystkie katalogi, jeden po drugim, w kolejności alfabetycznej w formacie szerokim i wstrzymując wyświetlanie listy po każdym ekranie, należy upewnić się, że katalog główny jest bieżącym katalogiem, a następnie wpisać:
dir /s/w/o/p
Polecenie dir wyświetla nazwę katalogu głównego, nazwy podkatalogów katalogu głównego i nazwy plików znajdujących się w katalogu głównym, włącznie z rozszerzeniami. Następnie polecenie dir wyświetla listę nazw podkatalogów i plików w poszczególnych podkatalogach w drzewie.
Aby zmienić poprzedni przykład, tak aby polecenie dir wyświetlało nazwy plików i rozszerzenia, ale pomijało nazwy katalogów, należy wpisać:
dir /s/w/o/p/a:-d
Aby wydrukować listę katalogów, należy wpisać:
ir > prn
Po określeniu parametru prn lista katalogów jest wysyłana na drukarkę podłączoną do portu LPT1. Jeżeli drukarka jest podłączona do innego portu, należy zastąpić parametr prn nazwą prawidłowego portu.
Można również przekierować dane wyjściowe polecenia dir do pliku, zastępując parametr prn nazwą pliku. Można również wpisać ścieżkę. Na przykład aby przekierować dane wyjściowe polecenia dir do pliku Dir.doc w katalogu Archiwum, należy wpisać:
dir > \archiwum\dir.doc
Jeżeli plik Dir.doc nie istnieje, polecenie dir utworzy ten plik pod warunkiem, że istnieje katalog Archiwum. W przeciwnym przypadku pojawi się następujący komunikat:
Błąd przy tworzeniu pliku
Aby wyświetlić listę wszystkich nazw plików z rozszerzeniem .txt we wszystkich katalogach na dysku C, należy wpisać:
dir c:\*.txt /w/o/s/p
Polecenie dir wyświetla w formacie szerokim i w porządku alfabetycznym listę pasujących nazw plików w każdym z katalogów i zatrzymuje się po każdym zapełnieniu ekranu do chwili, gdy użytkownik naciśnie dowolny klawisz, aby kontynuować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM