640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie compact

Share
Wyświetla i zmienia kompresję plików lub katalogów na partycjach systemu NTFS. Polecenie compact użyte bez parametrów wyświetla stan kompresji bieżącego katalogu.
Składnia
compact [{/c|/u}] [/s[:katalog]] [/a] [/i] [/f] [/q] [nazwa_pliku[...]]
Parametry
/c
Kompresuje określony katalog lub plik.
/u
Dekompresuje określony katalog lub plik.
/s:katalog
Określa, że żądana akcja (kompresja lub dekompresja) ma być zastosowana do wszystkich podkatalogów określonego katalogu lub do bieżącego katalogu, jeżeli nie został określony żaden katalog.
/a
Wyświetla pliki ukryte lub systemowe.
/i
Ignoruje błędy.
/f
Wymusza kompresję lub dekompresję określonego katalogu lub pliku. Ten parametr jest używany w przypadku pliku, który był częściowo skompresowany w chwili, kiedy operacja kompresji została przerwana wskutek awarii systemu. Aby wymusić skompresowanie całego pliku, należy użyć parametrów /c i /f i określić częściowo skompresowany plik.
/q
Zgłasza raport zawierający tylko podstawowe informacje.
nazwa_pliku
Określa plik lub katalog. Można użyć wielu nazw plików i symboli wieloznacznych (* i ?).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenie compact, funkcja kompresji systemu plików NTFS w wersji wiersza polecenia, wyświetla i zmienia atrybut kompresji plików i katalogów na partycjach systemu NTFS. Stan kompresji katalogu wskazuje, czy pliki dodawane do katalogu będą automatycznie kompresowane. Zmiana stanu kompresji katalogu nie jest równoznaczna ze zmianą stanu kompresji plików znajdujących się już w danym katalogu.
Nie można używać polecenia compact do odczytu, zapisu ani instalowania woluminów, które zostały skompresowane przy użyciu programów DriveSpace lub DoubleSpace.
Przykłady
Aby ustawić z bieżącego folderu stan kompresji bieżącego folderu oraz podfolderów i plików w danym folderze, należy wpisać:
compact /c /s
Aby ustawić z bieżącego folderu stan kompresji plików w bieżącym folderze, podfolderach w bieżącym folderze i plików we wszystkich podfolderach bez zmiany stanu kompresji bieżącego folderu, należy wpisać:
compact /c /s
Aby skompresować wolumin z folderu głównego woluminu, należy wpisać:
compact /c /i /s:\
W tym przykładzie ustawiany jest stan kompresji folderu głównego i wszystkich folderów na woluminie i kompresowany jest każdy plik na woluminie. Korzystając z parametru /i można zapewnić, że komunikaty o błędach nie przerwą procesu kompresji.
Aby skompresować wszystkie pliki z rozszerzeniem .bmp w katalogu \Tmp i we wszystkich podkatalogach katalogu \Tmp, nie modyfikując modyfikacji atrybutu Skompresowany tych katalogów, należy wpisać:
compact /c /s:\tmp *.bmp
Aby wymusić pełną kompresję pliku Zebra.bmp, który był częściowo skompresowany w chwili wystąpienia awarii systemu, należy wpisać:
compact /c /f zebra.bmp
Aby usunąć atrybut Skompresowany katalogu C:\Tmp, nie zmieniając stanu kompresji jakichkolwiek plików znajdujących się w tym katalogu, należy wpisać:
compact /u c:\tmp

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM