640KB pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (Bill Gates 1981)

środa, 3 marca 2010

Polecenie chkdsk

Share
Tworzy i wyświetla raport o stanie dla dysku na podstawie systemu plików. Ponadto polecenie chkdsk wyświetla listę błędów i naprawia błędy na dysku. Polecenie chkdsk bez parametrów wyświetla stan bieżącego dysku.
Składnia
chkdsk [wolumin:][[ścieżka] nazwa_pliku] [/f] [/v] [/r] [/x] [/i] [/c] [/l[:rozmiar]]
Parametry
wolumin:
Określa literę dysku (po której jest wpisywany dwukropek), punkt instalacji lub nazwę woluminu.
[ścieżka] nazwa_pliku
Określa lokalizację i nazwę pliku lub zestawu plików, których fragmentacja ma być sprawdzona przy użyciu polecenia chkdsk. Aby określić wiele plików, można używać symboli wieloznacznych (* i ?).
/f
Naprawia błędy na dysku. Dysk musi być zablokowany. Jeżeli polecenie chkdsk nie może zablokować dysku, pojawia się komunikat proponujący sprawdzenie dysku przy ponownym uruchomieniu komputera.
/v
Podczas sprawdzania dysku wyświetla nazwę każdego pliku w każdym katalogu.
/r
Lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać. Dysk musi być zablokowany.
/x
Tej opcji należy używać tylko w systemie plików NTFS. Wymusza najpierw odinstalowanie woluminu, jeżeli jest to konieczne. Wszystkie otwarte dojścia do dysku są unieważniane. Opcja /x zapewnia również funkcje opcji /f.
/i
Tylko do użytku w systemie plików NTFS. Wykonuje mniej szczegółowe sprawdzanie wpisów indeksu, skracając czas wymagany do uruchomienia polecenia chkdsk.
/c
Tylko do użytku w systemie plików NTFS. Pomija sprawdzanie cyklów w strukturze folderów, skracając czas wymagany do uruchomienia polecenia chkdsk.
/l[:rozmiar]
Tylko do użytku w systemie plików NTFS. Zmienia rozmiar pliku dziennika zgodnie z rozmiarem wpisanym przez użytkownika. Jeżeli parametr rozmiaru zostanie pominięty, opcja /l wyświetla bieżący rozmiar.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Uruchamianie polecenia chkdsk
Polecenie chkdsk na dysku stałym może uruchomić tylko członek grupy Administratorzy.
Sprawdzanie zablokowanego dysku podczas ponownego uruchamiania
Jeżeli błędy dysku mają być naprawione przy użyciu polecenia chkdsk, wszystkie pliki na dysku muszą być zamknięte. Jeżeli pliki są otwarte, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Nie można uruchomić programu Chkdsk, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces. Czy chcesz zaplanować sprawdzanie tego woluminu przy ponownym uruchomieniu systemu? (T/N)
Jeżeli zostanie wybrana opcja sprawdzania dysku przy następnym uruchomieniu ponownym komputera, to polecenie chkdsk sprawdza dysk i naprawia błędy automatycznie przy ponownym uruchomieniu komputera. Jeżeli partycja dysku jest partycją rozruchową, polecenie chkdsk automatycznie uruchamia ponownie komputer po sprawdzeniu dysku.
Raporty o błędach dysków
Polecenie Chkdsk sprawdza ilość miejsca na dysku i użycie dysku w systemach korzystających z tabeli alokacji plików (FAT) i systemach plików NTFS. Polecenie Chkdsk dostarcza informacji specyficznych dla poszczególnych systemów plików w raporcie o stanie. Raport o stanie pokazuje błędy znalezione w systemie plików. Jeżeli polecenie chkdsk jest uruchamiane bez opcji wiersza polecenia /f na aktywnej partycji, raport może podawać fałszywe informacje o błędach, ponieważ polecenie nie może zablokować dysku. Polecenia chkdsk należy używać co pewien czas do sprawdzenia każdego dysku w poszukiwaniu błędów.
Naprawianie błędów dysków
Polecenie Chkdsk naprawia błędy dysków tylko wówczas, gdy określona jest opcja wiersza polecenia /f. Polecenie chkdsk musi mieć możliwość zablokowania dysku, aby naprawić błędy. Naprawy zazwyczaj powodują zmianę tabeli alokacji plików dysku i czasami powodują utratę danych, dlatego polecenie chkdsk wysyła komunikat potwierdzający podobny do następującego:
Znaleziono 10 jednostek alokacji w 3 łańcuchach.
Czy przekształcać zagubione łańcuchy na pliki?
Naciśnięcie klawisza T powoduje zapisanie przez system Windows utraconych łańcuchów w katalogu głównym jako plików o nazwach w formacie Filennnn.chk. Gdy polecenie chkdsk zakończy pracę, można sprawdzić, czy te pliki zawierają potrzebne dane. Naciśnięcie klawisza N powoduje naprawienie dysku przez system Windows, jednak zawartość utraconych jednostek alokacji nie jest zapisywana.
Jeżeli opcja wiersza polecenia /f nie jest używana, polecenie chkdsk wysyła komunikat, czy konieczne jest naprawienie pliku, ale nie naprawia błędów.
W przypadku używania polecenia chkdsk /f na bardzo dużym dysku (na przykład 70 gigabajtów) lub dysku z bardzo dużą liczbą plików (na przykład milionów plików), wykonanie polecenia chkdsk może zająć dużo czasu (na przykład kilka dni). Komputer jest w tym czasie niedostępny, ponieważ polecenie chkdsk nie zrzeka się sterowania do chwili zakończenia wykonywania polecenia.
Sprawdzanie dysku systemu FAT
System Windows wyświetla raport o stanie przygotowany przez polecenie chkdsk dla dysku systemu FAT w następującym formacie:
Numer seryjny woluminu to B1AF-AFBF
72214528 bajtów całkowitego miejsca na dysku
73728 bajtów w 3 plikach ukrytych
30720 bajtów w 12 katalogach
11493376 bajtów w 386 plikach użytkownika
61440 bajtów w uszkodzonych sektorach
60555264 bajtów dostępnych na dysku
2048 bajtów w każdej jednostce alokacji
35261 ogółem jednostek alokacji na dysku
29568 dostępnych jednostek alokacji na dysku
Sprawdzanie dysku systemu plików NTFS
System Windows wyświetla raport o stanie przygotowany przez polecenie chkdsk dla dysku systemu plików NTFS w następującym formacie:
Typ systemu plików to NTFS.
CHKDSK sprawdza pliki...
Zakończono sprawdzanie plików.
CHKDSK sprawdza indeksy...
Zakończono weryfikację indeksów.
CHKDSK sprawdza deskryptory zabezpieczenia...
Zakończono sprawdzanie deskryptorów zabezpieczenia.
12372 kilobajtów całkowitego miejsca na dysku.
3 kilobajtów w 1 pliku użytkownika.
2 kilobajtów w 1 indeksie.
4217 kilobajtów używanych przez system.
8150 kilobajtów dostępnych na dysku.
512 bajtów w każdej jednostce alokacji.
24745 ogółem jednostek alokacji na dysku.
16301 dostępnych jednostek alokacji na dysku.
Używanie polecenia chkdsk z otwartymi plikami
W przypadku korzystania z opcji wiersza polecenia /f, polecenie chkdsk wysyła komunikat o błędzie, jeżeli na dysku są otwarte pliki. Jeżeli opcja wiersza polecenia /f nie jest używana i istnieją otwarte pliki, polecenie chkdsk może zgłaszać utracone jednostki alokacji na dysku. Może się to zdarzyć, jeżeli otwarte pliki nie zostały jeszcze zarejestrowane w tabeli alokacji plików. Jeżeli polecenie chkdsk zgłasza utratę dużej liczby jednostek alokacji, należy rozważyć naprawę dysku.
Znajdowanie fizycznych błędów dysków
Opcji wiersza polecenia /r można używać do znajdowania fizycznych błędów dysków w systemie plików. Aby uzyskać informacje dotyczące odzyskiwania plików z uszkodzeniami fizycznymi przy użyciu polecenia recover, zobacz Tematy pokrewne.
Raporty o uszkodzonych sektorach dysków
Uszkodzone sektory zgłaszane przez polecenie chkdsk zostały oznaczone jako uszkodzone podczas pierwszego przygotowywania dysku do operacji. Nie stanowią one zagrożenia.
Opis kodów wyjściowych
Poniższa tabela zawiera listę kodów wyjściowych zgłaszanych przez polecenie chkdsk po zakończeniu wykonywania polecenia.
Kod wyjściowy
Opis
0
Nie znaleziono błędów.
1
Błędy zostały znalezione i naprawione.
2
Wykonano oczyszczanie dysku, takie jak usuwanie śmieci elektronicznych lub nie wykonano oczyszczania, ponieważ nie określono opcji /f.
3
Sprawdzenie dysku nie było możliwe, naprawa błędów nie była możliwa lub błędy nie zostały naprawione, ponieważ nie została użyta opcja /f.
Polecenie chkdsk z różnymi parametrami jest dostępne z Konsoli odzyskiwania.
Przykłady
Jeżeli konieczne jest sprawdzenie dysku D, a system Windows ma naprawić błędy, należy wpisać:
chkdsk d: /f
W przypadku wykrycia błędów polecenie chkdsk wstrzymuje sprawdzanie dysku i wyświetla komunikaty. Polecenie chkdsk kończy działanie, wyświetlając raport o stanie dysku. Nie można otwierać żadnych plików na określonym dysku aż do chwili, kiedy polecenie chkdsk zakończy działanie.
Aby sprawdzić wszystkie pliki na dysku systemu FAT w bieżącym katalogu w poszukiwaniu nieciągłych bloków, należy wpisać:
chkdsk *.*
Polecenie chkdsk wyświetla raport o stanie, a następnie listę plików zgodnych ze specyfikacją zawierających nieciągłe bloki danych.

2 komentarze:

 1. Jak dokonać zrzucenia raportu do pliku, jeśli polecenie chkdsk zostało wywołane w ramach zaszeregowanego zadania przed udostępnieniem możliwości zalogowania się?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Menu Start->Uruchom
   eventvwr
   Dzienniki systemu Windows->Aplikacja
   Akcje->znajdź :
   chkdsk
   jeśli źródłem jest Wininit to najprawdopodobniej w treści zdarzenia jest zawarty pełny raport.

   Usuń

 
www.Webmaster.M106.COM