128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Polecenie ping

Share
Weryfikuje łączność na poziomie protokołu IP z innym komputerem obsługującym protokół TCP/IP, wysyłając komunikaty żądania echa protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol). Potwierdzenia odpowiednich komunikatów odpowiedzi echa są wyświetlane razem z czasami opóźnienia. Polecenie ping to podstawowe polecenie protokołu TCP/IP używane do rozwiązywania problemów z łącznością, dostępnością i rozpoznawaniem nazw. Polecenie ping użyte bez parametrów wyświetla Pomoc.
Składnia
ping [-t] [-a] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r liczba] [-s liczba] [{-j lista_hostów | -k lista_hostów}] [-w limit_czasu] [nazwa_obiektu_docelowego]
Parametry
-t
Określa, że polecenie ping kontynuuje wysyłanie komunikatów żądania echa do obiektu docelowego do momentu przerwania danej operacji. Aby przerwać operację i wyświetlić statystykę, należy nacisnąć klawisze CTRL-BREAK. Aby przerwać operację i zakończyć wykonywanie polecenia ping, należy nacisnąć klawisze CTRL-C.
-a
Określa, że wsteczne rozpoznawanie nazw jest wykonywane w odniesieniu do docelowego adresu IP. Jeżeli operacja została wykonana pomyślnie, polecenie ping wyświetla odpowiednią nazwę hosta.
-n liczba
Określa liczbę wysyłanych komunikatów żądania echa. Wartość domyślna to 4.
-l rozmiar
Określa w bajtach długość pola danych (Data) w wysyłanych komunikatach żądania echa. Wartość domyślna wynosi 32. Maksymalna wartość parametru rozmiar to 65 527.
-f
Określa, że komunikaty żądania echa są wysyłane z flagą zapobiegającą fragmentacji (Don't Fragment) w nagłówku protokołu IP ustawioną na wartość 1. Komunikat żądania echa nie może być fragmentowany przez routery na ścieżce do lokalizacji docelowej. Ten parametr jest użyteczny podczas rozwiązywania problemów z maksymalną jednostką transmisji ścieżki (PMTU, Path Maximum Transmission Unit).
-i TTL
Określa wartość pola czasu wygaśnięcia (TTL, Time to Live) w nagłówku protokołu IP dla wysyłanych komunikatów żądania echa. Domyślnie przyjmowana jest wartość domyślna TTL hosta. W przypadku hostów systemu Windows XP jest to zazwyczaj wartość równa 128. Maksymalna wartość parametru TTL wynosi 255.
-v TOS
Określa wartość pola typu usługi (TOS, Type of Service) w nagłówku protokołu IP dla wysyłanych komunikatów żądania echa. Wartość domyślna jest równa 0. Parametr TOS jest określany jako wartość dziesiętna z zakresu od 0 do 255.
-r liczba
Określa, że opcja rejestracji trasy (Record Route) w nagłówku protokołu IP jest używana do rejestrowania ścieżki pobranej przy użyciu komunikatu żądania echa i odpowiedniego komunikatu odpowiedzi echa. Każdy przeskok w ścieżce korzysta z wpisu opcji Record Route. Jeśli to możliwe, należy określić parametr liczba nie mniejszy niż liczba przeskoków między lokalizacją źródłową i docelową. Wartość parametru liczba musi należeć do zakresu od 1 do 9.
-s liczba
Określa, że opcja internetowych sygnatur czasowych (Internet Timestamp) w nagłówku protokołu IP jest używana do rejestrowania czasu odebrania komunikatu żądania echa i odpowiedniego komunikatu odpowiedzi echa dla każdego przeskoku. Wartość parametru liczba musi należeć do zakresu od 1 do 4.
-j lista_hostów
Określa, że komunikaty żądania echa używają opcji swobodnej trasy źródłowej (Loose Source Route) w nagłówku protokołu IP z zestawem pośrednich lokalizacji docelowych wskazanych przez parametr lista_hostów. W przypadku swobodnego routingu źródła kolejne docelowe lokalizacje pośrednie mogą być oddzielone pojedynczym routerem lub kilkoma routerami. Maksymalna liczba adresów lub nazw na liście hostów jest równa 9. Lista hostów to seria adresów IP (w zapisie kropkowo-cyfrowym) oddzielonych spacjami.
-k lista_hostów
Określa, że komunikaty żądania echa używają opcji ścisłej trasy źródłowej (Strict Route Option) w nagłówku protokołu IP z zestawem pośrednich lokalizacji docelowych wskazanych przez parametr lista_hostów. W przypadku ścisłego routingu źródła następna pośrednia lokalizacja docelowa musi być bezpośrednio dostępna (musi być sąsiadem interfejsu routera). Maksymalna liczba adresów lub nazw na liście hostów wynosi 9. Lista hostów to seria adresów IP (w zapisie kropkowo-cyfrowym) oddzielonych spacjami.
-w limit_czasu
Określa w milisekundach czas oczekiwania na odebranie komunikatu odpowiedzi echa zgodnego z danym komunikatem żądania echa. Jeżeli komunikat odpowiedzi echa nie zostanie odebrany zgodnie z limitem czasu, wyświetlany jest komunikat o błędzie „Upłynął limit czasu żądania”. Domyślny limit czasu wynosi 4000 (4 sekundy).
nazwa_obiektu_docelowego
Określa miejsce docelowe identyfikowane przez adres IP lub nazwę hosta.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenia ping można także używać do testowania nazwy i adresu IP komputera. Jeżeli polecenie ping dotyczące adresu IP będzie wykonane pomyślnie, ale zawiedzie pingowanie związane z nazwą komputera, być może wystąpił błąd rozpoznawania nazw. W tym przypadku należy upewnić się, że można rozpoznać określoną nazwę komputera, korzystając z lokalnego pliku Hosts przy użyciu kwerend systemu DNS (Domain Name System) lub technik rozpoznawania nazw NetBIOS.
To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy protokół internetowy (TCP/IP) zainstalowano jako składnik we właściwościach karty sieciowej w oknie Połączenia sieciowe.
Przykłady
Poniższy przykład przedstawia dane wyjściowe polecenia ping:
C:\>ping przykład.microsoft.com
Polecenie ping dotyczące obiektu przykład.microsoft.com [192.168.239.132], 32 bajty danych:
Odpowiedź od 192.168.239.132: bajtów=32 czas=101ms TTL=124
Odpowiedź od 192.168.239.132: bajtów=32 czas=100ms TTL=124
Odpowiedź od 192.168.239.132: bajtów=32 czas=120ms TTL=124
Odpowiedź od 192.168.239.132: bajtów=32 czas=120ms TTL=124
Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej 10.0.99.221 i rozpoznać nazwę hosta z adresu 10.0.99.221, należy wpisać:
ping -a 10.0.99.221
Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej 10.0.99.221, używając 10 komunikatów żądania echa zawierających pole danych o wielkości 1000 bajtów, należy wpisać:
ping -n 10 -l 1000 10.0.99.221
Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej 10.0.99.221 i zarejestrować trasę dla 4 przeskoków, należy wpisać:
ping -r 4 10.0.99.221
Aby wykonać polecenie ping dotyczące lokalizacji docelowej 10.0.99.221 i określić swobodną trasę źródłową 10.12.0.1-10.29.3.1-10.1.44.1, należy wpisać:
ping -j 10.12.0.1 10.29.3.1 10.1.44.1 10.0.99.221

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM