128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

sobota, 6 marca 2010

Polecenie pbadmin

Share
Administruje książkami telefonicznymi. Polecenie pbadmin użyte bez parametrów uruchamia program Phone Book Administrator.
Składnia
pbadmin.exe /N nazwa_książki_telefonicznej [/R ścieżka_pliku_regionu\nazwa_pliku_regionu] [/P ścieżka_pliku_danych\nazwa_pliku_danych]
pbadmin.exe /I nazwa_książki_telefonicznej /R ścieżka_pliku_regionu\nazwa_pliku_regionu
pbadmin.exe /I nazwa_książki_telefonicznej /P ścieżka_pliku_danych\nazwa_pliku_danych
pbadmin.exe /O nazwa_książki_telefonicznej nazwa_serwera nazwa_użytkownika hasło
pbadmin.exe /B nazwa_książki_telefonicznej
Parametry
/N nazwa_książki_telefonicznej
Tworzy książkę telefoniczną (.mdb). Parametr nazwa_książki_telefonicznej określa nazwę pliku, który należy utworzyć.
/I nazwa_książki_telefonicznej
Importuje dane do książki telefonicznej (.mdb) z pliku regionu (.txt) lub z pliku książki telefonicznej (.pbk lub .txt). Parametr nazwa_książki_telefonicznej określa książkę telefoniczną, do której należy importować dane. W połączeniu z parametrem /I należy używać parametrów /R lub /P.
/R ścieżka_pliku_regionu\nazwa_pliku_regionu
Określa lokalizację i nazwę pliku regionu, który należy importować do książki telefonicznej.
/P ścieżka_pliku_danych\nazwa_pliku_danych
Określa lokalizację i nazwę pliku książki telefonicznej (.pbk lub .txt), który należy importować do książki telefonicznej.
/O nazwa_książki_telefonicznej nazwa_serwera nazwa_użytkownika hasło
Konfiguruje opcje książki telefonicznej. Parametr nazwa_książki_telefonicznej określa nazwę książki telefonicznej, której opcje trzeba ustawić. Parametr nazwa_serwera określa nazwę serwera, na którym jest publikowana książka telefoniczna. Parametr nazwa_użytkownika określa konto użytkownika z uprawnieniami dotyczącymi protokołu FTP na serwerze usługi Phone Book Service (PBS). Parametr hasło określa hasło do konta użytkownika na serwerze PBS.
/B nazwa_książki_telefonicznej
Publikuje książkę telefoniczną. Parametr nazwa_książki_telefonicznej określa nazwę książki telefonicznej, którą należy opublikować. Przed użyciem parametru /B należy skonfigurować książkę telefoniczną przy użyciu parametru /O.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Aby utworzyć książkę telefoniczną (.mdb), należy użyć następującej składni:
pbadmin.exe /N nazwa_książki_telefonicznej [/R ścieżka_pliku_regionu\nazwa_pliku_regionu] [/P ścieżka_pliku_danych\nazwa_pliku_danych]
Aby importować dane do książki telefonicznej z pliku regionu, należy użyć następującej składni:
pbadmin.exe /I nazwa_książki_telefonicznej /R ścieżka_pliku_regionu\nazwa_pliku_regionu
Aby importować dane do książki telefonicznej z pliku książki telefonicznej (.pbk) lub odpowiednio sformatowanego pliku tekstowego (.txt), należy użyć następującej składni:
pbadmin.exe /I nazwa_książki_telefonicznej /P ścieżka_pliku_danych\nazwa_pliku_danych
Aby skonfigurować opcje publikowania książki telefonicznej, należy użyć następującej składni:
pbadmin.exe /O nazwa_książki_telefonicznej nazwa_serwera nazwa_użytkownika hasło
Aby opublikować książkę telefoniczną, należy użyć następującej składni:
pbadmin.exe /B nazwa_książki_telefonicznej
W przypadku polecenia pbadmin termin „książka telefoniczna” oznacza książkę telefoniczną (.mdb), a termin „plik książki telefonicznej” oznacza plik książki telefonicznej (.pbk).
W parametrach wiersza polecenia są uwzględniane wielkie i małe litery.
Nazwa książki telefonicznej może zawierać najwyżej osiem znaków, nie może składać się tylko z cyfr i nie może zawierać spacji ani następujących symboli: ! , ; * = / \ : ? ' " < > | . & % {} [] @ ( ) ´ ` ~ .
W przypadku określania ścieżki, należy podać pełną ścieżkę. Nie można używać spacji w ścieżce do książki telefonicznej, pliku książki telefonicznej lub pliku regionu.
Aby korzystać z polecenia pbadmin, należy zainstalować program Phone Book Administrator, a następnie wpisać polecenie z katalogu programu PBA. Aby zainstalować program Phone Book Administrator, należy włożyć instalacyjny dysk CD systemu Windows XP Professional lub Windows 2000 do stacji dysków CD-ROM i kliknąć przycisk Przeglądaj ten dysk CD-ROM. Należy otworzyć folder VALUEADD, otworzyć folder MSFT, otworzyć folder MGMT i folder PBA. Należy kliknąć dwukrotnie ikonę PBAINST i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przykłady
W poniższych przykładach użyto fikcyjnych danych.
Aby utworzyć książkę telefoniczną o nazwie Klienci, należy wpisać:
pbadmin.exe /N Klienci
Aby importować dane do książki telefonicznej o nazwie Klienci z pliku regionu o nazwie Region1.txt znajdującego się w katalogu C:\Temp, należy wpisać:
pbadmin.exe /I Klienci /R C:\Temp\Region1.txt
Aby skonfigurować plik książki telefonicznej o nazwie Klienci, serwer o nazwie Roman, nazwę użytkownika jankowalski i hasło moje_hasło, należy wpisać:
pbadmin.exe /O Klienci Roman jankowalski moje_hasło
Aby opublikować książkę telefoniczną o nazwie Klienci, należy wpisać:
pbadmin.exe /B Klienci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM