128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

sobota, 6 marca 2010

Polecenie pathping

Share
Zapewnia informacje dotyczące czasu oczekiwania w sieci i strat sieciowych podczas przeskoków pośrednich między lokalizacją źródłową i lokalizacją docelową. Polecenie pathping wysyła wiele komunikatów żądań echa do poszczególnych routerów znajdujących się między lokalizacją źródłową i lokalizacją docelową w określonym czasie, a następnie oblicza wyniki na podstawie pakietów zwróconych przez poszczególne routery. Polecenie pathping wyświetla stopień utraty pakietów na określonym routerze lub łączu, pozwalając ustalić routery lub łącza, które mogą być przyczyną problemów sieciowych. Polecenie pathping wykonuje te same operacje, co polecenie tracert, identyfikując routery znajdujące się na ścieżce. Polecenie wysyła następnie pakiety ping w regularnych odstępach czasu do wszystkich routerów przez określony okres i oblicza statystyki na podstawie liczby pakietów zwróconych przez poszczególne routery. Polecenie pathping użyte bez parametrów wyświetla Pomoc.
Składnia
pathping [-n] [-h maksymalna_liczba_przeskoków] [-g lista_hostów] [-p okres] [-q liczba_kwerend [-w limit_czasu] [-T] [-R] [nazwa_obiektu_docelowego]
Parametry
-n
Zapobiega podejmowaniu przez polecenie pathping prób rozpoznania nazw routerów pośrednich na podstawie odpowiednich adresów IP. Może to przyśpieszyć wyświetlanie wyników polecenia pathping.
-h maksymalna_liczba_przeskoków
Określa maksymalną liczbę przeskoków w ścieżce w celu wyszukania lokalizacji docelowej. Wartością domyślną jest 30 przeskoków.
-g lista_hostów
Określa, że komunikaty żądania echa używają opcji swobodnej trasy źródłowej w nagłówku protokołu IP z zestawem pośrednich lokalizacji docelowych wskazanych przez parametr lista_hostów. W przypadku swobodnego routingu źródła kolejne docelowe lokalizacje pośrednie mogą być oddzielone pojedynczym routerem lub kilkoma routerami. Maksymalna liczba adresów lub nazw na liście hostów jest równa 9. Parametr lista_hostów to seria adresów IP (w zapisie kropkowo-cyfrowym) oddzielonych spacjami.
-p okres
Określa w milisekundach czas oczekiwania między kolejnymi pakietami typu ping. Wartość domyślna to 250 milisekund (1/4 sekundy).
-q liczba_kwerend
Określa liczbę komunikatów żądania echa wysyłanych do poszczególnych routerów w ścieżce. Wartość domyślna to 100 kwerend.
-w limit_czasu
Określa w milisekundach czas oczekiwania na poszczególne odpowiedzi. Wartość domyślna to 3000 milisekund (3 sekundy).
-T
Dołącza tag priorytetu warstwy 2 (na przykład 802.1p) do komunikatów żądania echa wysyłanych do poszczególnych urządzeń sieciowych znajdujących się na trasie. Ułatwia to identyfikowanie urządzeń sieciowych, które nie używają priorytetów warstwy 2. Ten przełącznik jest używany do testowania łączności na określonym poziomie jakości usług (QoS, Quality of Service).
-R
Określa, że poszczególne urządzenia sieciowe znajdujące się na trasie obsługują protokół RSVP (Resource Reservation Protocol), który umożliwia komputerowi-hostowi rezerwowanie określonej ilości przepustowości dla strumienia danych. Ten przełącznik służy do testowania połączeń QoS.
nazwa_obiektu_docelowego
Określa lokalizację docelową identyfikowaną przez adres IP lub nazwę hosta.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
W parametrach polecenia pathping uwzględniana jest wielkość liter.
Aby uniknąć przeciążenia sieci, pakiety ping powinny być wysyłane w odpowiednio wolnym tempie.
Aby zminimalizować skutki lawinowych zagubień pakietów, nie należy wysyłać pakietów ping zbyt często.
W przypadku wykorzystania parametru -p pakiety ping są wysyłane indywidualnie do poszczególnych przeskoków pośrednich. Z tego powodu interwał między dwoma pakietami ping wysłanymi do tego samego przeskoku jest równy iloczynowi parametru okres i liczby przeskoków.
Po zastosowaniu parametru -w można równolegle wysyłać wiele pakietów ping. Z tego powodu czas określony przez parametr limit_czasu nie jest ograniczany przez czas podany w parametrze okres w przypadku oczekiwania między pakietami ping.
Korzystanie z parametru -T
Włączenie priorytetu warstwy 2 na komputerze-hoście zezwala na wysyłanie pakietów z tagiem priorytetu warstwy 2, który może być używany przez urządzenia warstwy 2 do przypisywania priorytetu do pakietu. Urządzenia starszych typów, które nie rozpoznają priorytetu warstwy 2, odrzucają pakiety, ponieważ uznają je za źle sformułowane. Ten parametr ułatwia identyfikowanie komputerów sieciowych, które odrzucają pakiety tego typu.
Korzystanie z parametru -R
Komunikat protokołu RSVP dotyczący rezerwacji, związany z nieistniejącą sesją, jest wysyłany do poszczególnych urządzeń sieciowych znajdujących się na trasie. Urządzenie nieobsługujące protokołu RSVP zwraca komunikat protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol) informujący, że miejsce docelowe lub protokół są nieosiągalne. Urządzenie obsługujące protokół RSVP zwraca komunikat o błędzie rezerwacji protokołu RSVP. Niektóre urządzenia mogą nie zwracać tych komunikatów. W takim przypadku wyświetlany jest komunikat dotyczący limitu czasu.
To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy protokół internetowy (TCP/IP) zainstalowano jako składnik we właściwościach karty sieciowej w oknie Połączenia sieciowe.
Przykłady
Następujący przykład przedstawia dane wyjściowe polecenia pathping:

D:\>pathping -n corp1

Śledzenie trasy do korp1 [10.54.1.196]
przy maksymalnej liczbie przeskoków równej 30:
0 172.16.87.35
1 172.16.87.218
2 192.168.52.1
3 192.168.80.1
4 10.54.247.14
5 10.54.1.196

Obliczanie statystyki przez 125 sekund...
Od lokalizacji źródłowej do bieżącego punktu Węzeł/łącze lokalne
Przeskok RTT Zagubiono/wysłano = Pct Zagubiono/wysłano = Pct Adres
0 172.16.87.35
0/ 100 = 0% |
1 41ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 172.16.87.218
13/ 100 = 13% |
2 22ms 16/ 100 = 16% 3/ 100 = 3% 192.168.52.1
0/ 100 = 0% |
3 24ms 13/ 100 = 13% 0/ 100 = 0% 192.168.80.1
0/ 100 = 0% |
4 21ms 14/ 100 = 14% 1/ 100 = 1% 10.54.247.14
0/ 100 = 0% |
5 24ms 13/ 100 = 13% 0/ 100 = 0% 10.54.1.196

Śledzenie zakończone.
Podczas wykonywania polecenia pathping najpierw wyświetlana jest ścieżka. Jest to ta sama ścieżka, którą można pokazać przy użyciu polecenia tracert. Następnie przez około 90 sekund (czas zależny od liczby przeskoków) jest wyświetlany komunikat o zajętości. W tym czasie zbierane są informacje ze wszystkich routerów wymienionych wcześniej na liście i łączy między routerami. Na zakończenie tego okresu wyświetlane są wyniki testu.
W powyższym przykładowym raporcie kolumny Węzeł/łącze lokalne, Zagubione/wysłane = Pct i Adres wskazują, że w przypadku łącza między punktami 172.16.87.218 i 192.168.52.1 straty są równe 13% pakietów. Routery na przeskokach 2 i 4 także odrzucają adresowane do nich pakiety, ale ta strata nie wpływa na zdolność tych routerów do przekazywania ruchu sieciowego, który nie jest do nich adresowany.
Poziom strat wyświetlany dla łączy, identyfikowany jako kreska pionowa (|) w kolumnie Adres, wskazuje lokalne przeciążenie łącza powodujące straty pakietów przekazywanych na ścieżce. Poziom strat wyświetlany dla routerów (identyfikowanych przez adresy IP) wskazuje na ich prawdopodobne przeciążenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM