128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

sobota, 6 marca 2010

Polecenie openfiles

Share
Wykonuje kwerendy dotyczące otwartych plików lub wyświetla otwarte pliki. Wykonuje również kwerendy dotyczące plików sieciowych otwartych przez użytkowników oraz wyświetla lub odłącza pliki tego typu.
Aby przejrzeć składnię polecenia, należy je kliknąć:
openfiles disconnect
Odłącza jednego lub kilku użytkowników zdalnych połączonych z otwartymi plikami udostępnionymi.
Składnia
openfiles.exe /disconnect [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] {[/id identyfikator_otwartego_pliku]|[/a nazwa_użytkownika]|[/o tryb_otwierania]} [/se nazwa_sesji] [/op nazwa_otwartego_pliku]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Wykonuje polecenie, używając uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia bieżącego użytkownika wykonującego polecenie i zalogowanego na komputerze.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika wskazanego przez parametr /u.
/id identyfikator_otwartego_pliku
Odłącza otwarty plik, zgodnie z numerycznym identyfikatorem podanym w parametrze identyfikator_otwartego_pliku, na komputerze określonym przez parametr /s. Za pomocą polecenia openfiles.exe /query można ustalić identyfikator pliku. Można skorzystać z symbolu wieloznacznego (*), aby odłączyć wszystkie pliki otwarte na danym komputerze.
/a nazwa_użytkownika
Odłącza wszystkie otwarte pliki na komputerze wskazanym przez parametr /s, do których uzyskał dostęp określony użytkownik. Można skorzystać z symbolu wieloznacznego (*), aby odłączyć wszystkie pliki otwarte na danym komputerze.
/o tryb_otwierania
Odłącza wszystkie pliki otwarte w trybie określonym przez parametr tryb_otwierania na komputerze wskazanym przez parametr /s. Parametr tryb_otwierania obejmuje tryby do odczytu/zapisu i do odczytu. Można skorzystać z symbolu wieloznacznego (*), aby odłączyć wszystkie pliki otwarte na danym komputerze.
/se nazwa_sesji
Odłącza wszystkie otwarte pliki utworzone przez określoną sesję na komputerze wskazanym przez parametr /s. Można skorzystać z symbolu wieloznacznego (*), aby odłączyć wszystkie pliki otwarte na danym komputerze.
/op nazwa_otwartego_pliku
Odłącza otwarty plik utworzony zgodnie z nazwą określoną przez parametr nazwa_otwartego_pliku na komputerze wskazanym przez parametr /s. Można skorzystać z symbolu wieloznacznego (*), aby odłączyć wszystkie pliki otwarte na danym komputerze.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady przedstawiają metody korzystania z polecenia openfiles /disconnect:
openfiles.exe /disconnect /id 1
openfiles.exe /disconnect /a hiropln
openfiles.exe /disconnect /o read/write
openfiles.exe /disconnect /op "c:\moje dokumenty\dokument.doc"
openfiles /disconnect /session machine /id 5
openfiles.exe /disconnect /s srvmain /u maindom\hiropln /id 5
openfiles /disconnect /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /id *
openfiles query
Wykonuje kwerendy dotyczące wszystkich otwartych plików i wyświetla wszystkie otwarte pliki.
Składnia
openfiles.exe /query [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] [/fo {TABLE|LIST|CSV}] [/nh] [/v]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę i adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Wykonuje polecenie, używając uprawnień konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia bieżącego użytkownika zalogowanego na komputerze i wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika wskazanego przez parametr /u.
/fo {TABLE|LIST|CSV}
Określa format danych wyjściowych kwerendy. Prawidłowe są następujące wartości: TABLE, LIST i CSV. Domyślną wartością danych wyjściowych jest TABLE.
/nh
Pomija nagłówek kolumny w danych wyjściowych. Jest prawidłowy tylko wtedy, gdy wartość parametru /fo ustawiono na TABLE lub CSV.
/v
Określa, że w danych wyjściowych powinny być wyświetlane pełne informacje o zadaniu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady przedstawiają metody korzystania z polecenia openfiles /query:
openfiles.exe /query
openfiles.exe /query /fo table /nh
openfiles.exe /query /fo list /v
openfiles.exe /query /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM