128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie ntbackup

Share
Operacje wykonywania kopii zapasowych można inicjować z wiersza polecenia lub z pliku wsadowego, korzystając z polecenia ntbackup, po którym następują różne parametry.
Składnia
ntbackup backup [systemstate] "@nazwa pliku bks" /J {"nazwa zadania"} [/P {"nazwa puli"}] [/G {"nazwa identyfikatora GUID"}] [/T { "nazwa taśmy"}] [/N {"nazwa nośnika"}] [/F {"nazwa pliku"}] [/D {"opis zestawu"}] [/DS {"nazwa serwera"}] [/IS {"nazwa serwera"}] [/A] [/V:{yes|no}] [/R:{yes|no}] [/L:{f|s|n}] [/M {typ kopii zapasowej}] [/RS:{yes|no}] [/HC:{on|off}] [/SNAP:{on|off}]
Parametry
systemstate
Określa, że należy wykonać kopię zapasową danych dotyczących stanu systemu. Po wybraniu tej opcji zostanie wymuszony typ kopii zapasowej: normalna lub kopia.
@nazwa pliku bks
Określa nazwę pliku wyboru kopii zapasowej (pliku .bks), którego należy użyć do wykonania kopii zapasowej. Znak @ musi poprzedzać nazwę pliku wyboru kopii zapasowej. Plik wyboru kopii zapasowej zawiera informacje dotyczące plików i folderów, których kopię zapasową należy wykonać. Plik tego typu należy utworzyć przy użyciu wersji graficznego interfejsu (GUI, Graphical User Interface) użytkownika programu Kopia zapasowa.
/J {"nazwa zadania"}
Określa nazwę zadania, której należy użyć w pliku dziennika. Nazwa zadania zazwyczaj opisuje pliki i foldery, których kopie zapasowe będą wykonywane podczas bieżącego zadania kopii zapasowej oraz datę i godzinę wykonania kopii zapasowej plików.
/P {"nazwa puli"}
Określa pulę nośników, z której należy pobrać nośnik. Jest to zazwyczaj pula będąca częścią puli nośników kopii zapasowych, takich jak DSS 4mm. Jeżeli wybrano tę opcję, nie można używać opcji wiersza polecenia /A, /G, /F lub /T.
/G {"nazwa identyfikatora GUID"}
Zastępuje taśmę lub dołącza do niej. Nie wolno z nim używać przełącznika /P.
/T {"nazwa taśmy"}
Zastępuje taśmę lub dołącza do niej. Nie wolno z nim używać przełącznika /P.
/N {"nazwa nośnika"}
Określa nazwę nowej taśmy. Z tym przełącznikiem nie wolno używać przełącznika /A.
/F {"nazwa pliku"}
Ścieżka dysku logicznego i nazwa pliku. Z tym przełącznikiem nie wolno używać następujących przełączników: /P /G /T.
/D {"opis zestawu"}
Określa etykietę każdego zestawu kopii zapasowych.
/DS {"nazwa serwera"}
Wykonuje kopię zapasową pliku usługi katalogowej określonego serwera Microsoft Exchange Server.
/IS {"nazwa serwera"}
Wykonuje kopię zapasową pliku Magazynu informacji określonego serwera Microsoft Exchange Server.
/A
Wykonuje operację dołączenia. W połączeniu z tym przełącznikiem trzeba używać przełącznika /G lub /T. Nie wolno z nim używać przełącznika /P.
/V:{yes|no}
Weryfikuje dane po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej.
/R:{yes|no}
Ogranicza dostęp do taśmy, przyznając to prawo tylko właścicielowi lub członkom grupy Administratorzy.
/L:{f|s|n}
Określa typ pliku dziennika: f = pełny, s = podsumowanie, n = brak (plik dziennika nie jest tworzony).
/M {typ kopii zapasowej}
Określa typ kopii zapasowej. Musi to być jeden z następujących typów kopii zapasowej: normalna, kopia, różnicowa, przyrostowa lub codzienna.
/RS:{yes|no}
Wykonuje kopię zapasową zmigrowanych plików danych znajdujących się w Magazynie zdalnym. Opcja wiersza polecenia /RS nie jest wymagana do wykonania kopii zapasowej bazy danych lokalnego Magazynu wymiennego (zawierającego pliki zastępcze Magazynu zdalnego). Podczas wykonywania kopii zapasowej folderu %systemroot% program Kopia zapasowa automatycznie wykonuje również kopię zapasową bazy danych Magazynu wymiennego.
/HC:{on|off}
Używa w przypadku stacji taśm kompresji sprzętowej, jeżeli jest dostępna.
/SNAP:{on|off}
Określa, czy kopia zapasowa ma być kopią woluminu w tle.
/M {typ kopii zapasowej}
Określa typ kopii zapasowej. Musi to być jeden z następujących typów kopii zapasowej: normalna, kopia, różnicowa, przyrostowa lub codzienna.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Przy użyciu polecenia ntbackup nie można przywracać plików z wiersza polecenia.
Następujące opcje wiersza polecenia domyślnie przyjmują wartości ustawione przy użyciu wersji graficznego interfejsu użytkownika (GUI) programu Kopia zapasowa, jeżeli nie zostały zmienione za pomocą opcji wiersza polecenia: /V /R /L /M /RS /HC. Na przykład kompresja sprzętowa włączona w oknie dialogowym Opcje w programie Kopia zapasowa będzie użyta, jeżeli w wierszu polecenia nie zostanie zastosowany parametr /HC. Podany w w wierszu polecenia parametr /HC:off zastępuje jednak ustawienie w oknie dialogowym Opcje i kompresja nie jest używana.
Jeżeli na komputerze uruchomiono pakiet Windows Media Services i trzeba wykonać kopię zapasową skojarzonych z nim plików, zobacz „Uruchamianie programu Kopia zapasowa z pakietem Windows Media Services” („Running Backup with Windows Media Services”) w dokumentacji online pakietu Windows Media Services. Przed przystąpieniem do wykonywania kopii zapasowej lub przywracania plików skojarzonych z pakietem Windows Media Services, należy wykonać procedury opisane w dokumentacji online pakietu Windows Media Services.
Kopię zapasową danych dotyczących stanu systemu można wykonać tylko na komputerze lokalnym. Nie można jej wykonać na komputerze zdalnym.
Jeżeli do zarządzania nośnikami używany jest Magazyn wymienny lub do przechowywania danych używany jest Magazyn zdalny, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe plików znajdujących się w następujących folderach:
systemowy_katalog_główny\System32\Ntmsdata
systemowy_katalog_główny\System32\Remotestorage
Dzięki temu można przywrócić wszystkie dane Magazynu wymiennego i Magazynu zdalnego.
Przykłady
Przykład 1
W następującym przykładzie wykonywana jest normalna kopia zapasowa o nazwie „Moje zadanie 1” udziału zdalnego \\iggy-multi\c$. W tym przykładzie ściągana jest taśma z puli nośników programu Kopia zapasowa i określana nazwa taśmy „Kopia zapasowa wiersza polecenia 1”. Opis zadania kopii zapasowej jest następujący: „Funkcja wiersza polecenia”. Kopia zapasowa jest weryfikowana po wykonaniu zadania kopii zapasowej, dostęp nie jest ograniczany do właściciela/administratora, ustawiany jest poziom rejestrowania na tylko podsumowanie, nie jest wykonywana kopia zapasowa danych Magazynu zdalnego, a kompresja sprzętowa jest włączona.
ntbackup backup \\iggy-multi\c$ /m normal /j "Moje zadanie 1" /p "Backup" /n "Kopia zapasowa wiersza polecenia 1" /d "Funkcja wiersza polecenia" /v:yes /r:no /l:s /rs:no /hc:on
Przykład 2
W następującym przykładzie wykonywana jest kopia zapasowa o nazwie „Moje zadanie 2” lokalnego dysku D:\. Kopie zapasowe plików i folderów są dołączane do taśmy o nazwie „Kopia zapasowa wiersza polecenia 1”. Wszystkie inne opcje są ustawione na wartości domyślne określone w programie Kopia zapasowa.
ntbackup backup d:\ /j "Moje zadanie 2" /a /t "Kopia zapasowa wiersza polecenia 1" /m copy
Przykład 3
W poniższym przykładzie wykonywana jest kopia zapasowa za pomocą typu kopii zapasowej określonego w programie Kopia zapasowa. Plik wyboru kopii zapasowej o nazwie wiersz_polecenia.bks, znajdujący się w katalogu C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\, jest używany do zaznaczenia plików, których kopie zapasowe należy wykonać. Zadanie kopii zapasowej o nazwie „Moje zadanie 3” zastępuje nazwę taśmy „Kopia zapasowa wiersza polecenia 1” nową nazwą „Kopia zapasowa wiersza polecenia 2”.
ntbackup backup "@C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\wiersz_polecenia.bks" /j "Moje zadanie 3" /t "Kopia zapasowa wiersza polecenia 1" /n "Kopia zapasowa wiersza polecenia 2"
Przykład 4
W następujących przykładach przedstawiono sposób wykonywania kopii zapasowej do pliku z wiersza polecenia. We wszystkich trzech przykładach użyto wartości domyślnych programu Kopia zapasowa, które określają typ kopii zapasowej, ustawienie weryfikacji, poziom rejestrowania, kompresję sprzętową i inne ograniczenia. W pierwszym przykładzie przedstawiono sposób wykonywania kopii zapasowej udziału \\iggy-multi\d$ i zapisywania jej w pliku D:\Kopia_zapasowa.bkf. W drugim przykładzie zaprezentowano sposób dołączania tej samej kopii zapasowej do tego samego pliku. W trzecim przykładzie przedstawiono sposób zastępowania pliku tą samą kopią zapasową. We wszystkich trzech przykładach zamiast litery dysku można podstawić nazwę UNC (tzn. użytkownik może określić nazwę \\iggy-multi\d$\kopia_zapasowa.bkf jako miejsce docelowe kopii zapasowej zamiast pliku d:\kopia_zapasowa.bkf).
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Kopia zapasowa wiersza polecenia 4" /f "D:\kopia_zapasowa.bkf"
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Kopia zapasowa wiersza polecenia 5" /f "D:\kopia_zapasowa.bkf" /a
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Kopia zapasowa wiersza polecenia 6" /f "D:\kopia_zapasowa.bkf"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM