128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie nslookup

Share
Wyświetla informacje, które można wykorzystywać do diagnozowania infrastruktury systemu DNS (Domain Name System). Przed użyciem tego narzędzia należy zapoznać się z zasadami działania systemu DNS. Narzędzie Nslookup jest dostępne w wierszu polecenia tylko wtedy, gdy zainstalowano protokół TCP/IP.
Składnia
nslookup [-podpolecenie ...] [{poszukiwany_komputer| [-serwer]}]
Parametry
-podpolecenie ...
Określa jedno lub kilka podpoleceń polecenia nslookup jako opcję wiersza polecenia. Aby uzyskać listę podpoleceń, zobacz Tematy pokrewne.
poszukiwany_komputer
Wyszukuje informacje dotyczące komputera wskazanego przez parametr poszukiwany_komputer przy użyciu bieżącego domyślnego serwera nazw DNS, jeżeli nie określono innego serwera. Aby wyszukać komputer, który nie znajduje się w bieżącej domenie DNS, należy dołączyć kropkę do nazwy.
-serwer
Określa, że należy używać danego serwera jako serwera nazw DNS. Jeśli pominięto parametr serwer, używany jest domyślny serwer nazw DNS.
{help|?}
Wyświetla zwięzłe podsumowanie podpoleceń polecenia nslookup.
Spostrzeżenia
Jeżeli parametr poszukiwany_komputer jest adresem IP i kwerenda dotyczy typu rekordu zasobu A lub PTR, zwracana jest nazwa komputera. Jeżeli parametr poszukiwany_komputer jest nazwą i nie zawiera końcowej kropki, do nazwy jest dołączana nazwa domyślnej domeny DNS. To zachowanie zależy od stanu następujących podpoleceń polecenia set: domain, srchlist, defname i search.
Po wpisaniu łącznika (-) zamiast parametru poszukiwany_komputer wiersz polecenia jest przełączany do trybu interakcyjnego polecenia nslookup.
Długość wiersza polecenia musi być mniejsza niż 256 znaków.
Polecenie nslookup można wykonywać w dwóch trybach: interakcyjnym i nieinterakcyjnym.
Jeżeli trzeba wyszukać tylko pojedynczy fragment danych, należy użyć trybu nieinterakcyjnego. Jako pierwszy parametr należy wpisać nazwę lub adres IP komputera do wyszukania. Jako drugi parametr należy wpisać nazwę lub adres IP serwera nazw DNS. W przypadku pominięcia drugiego argumentu, polecenie nslookup używa domyślnego serwera nazw DNS.
Jeżeli trzeba wyszukać większą ilość danych, można użyć trybu interakcyjnego. Należy wpisać łącznik (-) jako pierwszy parametr i nazwę lub adres IP serwera nazw DNS jako drugi parametr. Można także pominąć oba parametry, aby polecenie nslookup skorzystało z domyślnego serwera nazw DNS. Poniżej podano kilka porad dotyczących pracy w trybie interakcyjnym:
Aby w dowolnej chwili przerwać wykonywanie poleceń interakcyjnych, należy nacisnąć klawisze Ctrl+B.
Aby zakończyć działanie narzędzia, należy wpisać polecenie exit.
Aby traktować nazwę polecenia wbudowanego jak nazwę komputera, należy poprzedzić nazwę polecenia znakiem kreski ułamkowej odwróconej (\).
Nierozpoznane polecenie jest interpretowane jako nazwa komputera.
Jeżeli żądanie wyszukiwania nie powiedzie się, polecenie nslookup drukuje komunikat o błędzie. Następująca tabela zawiera listę komunikatów o błędach.
Komunikat o błędzie
Opis
Timed out (upłynął limit czasu)
Serwer nie odpowiedział na żądanie po określonym czasie i określonej liczbie ponownych prób. Limit czasu można ustawić za pomocą podpolecenia set timeout. Liczbę ponownych prób można ustawić przy użyciu podpolecenia set retry.
No response from serwer (brak odpowiedzi serwera)
Na komputerze serwera nie uruchomiono serwera nazw DNS.
No records (brak rekordów)
Serwer nazw DNS nie ma rekordów zasobów dotyczących danego komputera, zgodnych z bieżącym typem kwerendy, mimo że nazwa komputera jest prawidłowa. Typ kwerendy jest określany za pomocą polecenia set querytype.
Nonexistent domain (nieistniejąca domena)
Nazwa komputera lub domeny DNS nie istnieje.
Connection refused (odmowa połączenia)
- lub -
Network is unreachable (sieć jest nieosiągalna)
Nie można nawiązać połączenia z serwerem nazw DNS lub serwerem Finger. Ten błąd często występuje w przypadku żądań typu ls i finger.
Server failure (awaria serwera)
Serwer nazw DNS wykrył wewnętrzną niezgodność w swojej bazie danych i nie mógł zwrócić prawidłowej odpowiedzi.
Refused (odmówione)
Serwer nazw DNS odmówił obsługi żądania.
Format error (błąd formatu)
Serwer nazw DNS wykrył nieprawidłowy format pakietu zawierającego żądanie. Może to oznaczać błąd podczas wykonywania polecenia nslookup.
Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu nslookup i systemie DNS, zobacz następujące zasoby:
Witryna sieci Web firmy Microsoft dotycząca zestawów Windows Resource Kit(http://www.microsoft.com/)
T. Lee, J. Davies, 2000 Microsoft Windows 2000 TCP/IP Protocols and Services Technical Reference (Informacje techniczne dotyczące protokołów TCP/IP i usług systemu Microsoft Windows 2000). Redmond, Washington: Microsoft Press
P. Albitz, M. Loukides i C. Liu, 1998 DNS and BIND, Third Edition (System DNS i domena BIND, trzecie wydanie). Sebastopol, California: O'Reilly and Associates Inc.
Przykłady
Poszczególne opcje wiersza polecenia składają się z łącznika (-), po którym następuje nazwa polecenia, a w niektórych przypadkach ze znaku równości (=), po którym należy wpisać wartość. Na przykład aby zmienić domyślny tryb kwerend na informacje dotyczące hosta oraz zmienić początkowy limit czasu na 10 sekund, należy wpisać:
nslookup -querytype=hinfo -timeout=10

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM