128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie nbtstat

Share
Wyświetla statystykę protokołu NetBIOS przez TCP/IP (NetBT), tabele nazw NetBIOS zarówno dla komputera lokalnego, jak i komputerów zdalnych oraz pamięć podręczną nazw NetBIOS. Polecenie nbtstat zezwala na odświeżenie pamięci podręcznej nazw NetBIOS i nazw zarejestrowanych w usłudze WINS (Windows Internet Name Service). Polecenie nbtstat użyte bez parametrów wyświetla pomoc.
Składnia
nbtstat [-a nazwa_zdalna] [-A adres_IP] [-c] [-n] [-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interwał]
Parametry
-a nazwa_zdalna
Wyświetla tabelę nazw NetBIOS komputera zdalnego, gdzie nazwa_zdalna to nazwa NetBIOS komputera zdalnego. Tabela nazw NetBIOS jest listą nazw NetBIOS odpowiadających aplikacjom NetBIOS uruchomionym na danym komputerze.
-A adres_IP
Wyświetla tabelę nazw NetBIOS komputera zdalnego określonego przez adres IP (zapis kropkowo-cyfrowy) komputera zdalnego.
-c
Wyświetla zawartość pamięci podręcznej nazw NetBIOS, tabelę nazw NetBIOS i odpowiednie rozpoznane adresy IP.
-n
Wyświetla tabelę nazw NetBIOS komputera lokalnego. Stan zarejestrowania (registered) oznacza, że nazwa jest zarejestrowana przez emisję lub serwer WINS.
-r
Wyświetla statystykę rozpoznawania nazw NetBIOS. Na komputerze z systemem Windows XP skonfigurowanym do korzystania z usługi WINS ten parametr zwraca liczbę nazw, które zostały rozpoznane i zarejestrowane przy użyciu emisji i usługi WINS.
-R
Przeczyszcza zawartość pamięci podręcznej nazw NetBIOS, a następnie ponownie ładuje wpisy z tagami #PRE z pliku Lmhosts.
RR
Zwalania, a następnie odświeża nazwy NetBIOS komputera lokalnego zarejestrowanego przez serwery WINS.
-s
Wyświetla sesje klienta i serwera NetBIOS, próbując konwertować docelowy adres IP na nazwę.
-S
Wyświetla sesje klienta i serwera NetBIOS, sortując listę komputerów zdalnych tylko według docelowego adresu IP.
interwał
Ponownie wyświetla zaznaczone statystyki, wstrzymując wyświetlanie zgodnie z liczbą sekund określoną przez parametr interwał. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C zatrzymuje ponowne wyświetlanie statystyk. Jeżeli pominięto ten parametr, polecenie nbtstat drukuje informacje dotyczące bieżącej konfiguracji tylko jeden raz.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
W parametrach polecenia nbtstat nie jest uwzględniana wielkość liter.
Poniższa tabela zawiera opisy nagłówków kolumn generowanych przez polecenie nbtstat.
Nagłówek
Opis
Wejście (Input)
Liczba odebranych bajtów.
Wyjście (Output)
Liczba wysłanych bajtów.
We/Wy (In/Out)
Określa, czy połączenie jest skierowane od komputera (połączenie wychodzące), czy z innego komputera do komputera lokalnego (połączenie przychodzące).
Okres istnienia (Life)
Pozostały czas istnienia wpisu w pamięci podręcznej tabeli nazw przed przeczyszczeniem pamięci podręcznej.
Nazwa lokalna (Local Name)
Lokalna nazwa NetBIOS skojarzona z połączeniem.
Host zdalny (Remote Host)
Nazwa lub adres IP skojarzony z komputerem zdalnym.
<03>
Ostatni bajt nazwy NetBIOS konwertowany na wartość szesnastkową. Każda nazwa NetBIOS zawiera 16 znaków. Ostatni bajt często ma specjalne znaczenie, ponieważ na komputerze może być używanych kilka podobnych nazw różniących się tylko ostatnim bajtem. Na przykład wartość <20> oznacza spację w tekście ASCII.
Typ (Type)
Typ nazwy. Nazwa może być nazwą unikatową lub nazwą grupy.
Stan (Status)
Wskazuje, czy usługa NetBIOS na komputerze zdalnym jest uruchomiona (Registered) lub zarejestrowano tę samą usługę przy użyciu identycznej nazwy komputera (Conflict).
Stan (State)
Stan połączeń NetBIOS.
Poniższa tabela zawiera opisy stanów połączeń NetBIOS.
Stan
Opis
Połączona (Connected)
Sesja została ustanowiona.
Skojarzony (Associated)
Punkt końcowy połączenia został utworzony i skojarzony z adresem IP.
Nasłuchiwanie (Listening)
Ten punkt końcowy jest dostępny dla połączenia przychodzącego.
Bezczynny
Ten punkt końcowy został otwarty, ale nie może odbierać połączeń.
Trwa łączenie (Connecting)
Sesja jest w fazie nawiązywania połączenia, podczas której rozpoznawane jest mapowanie nazwy miejsca docelowego na adres IP.
Akceptowanie (Accepting)
Sesja dla połączenia przychodzącego jest aktualnie akceptowana i wkrótce zostanie nawiązane połączenie.
Trwa ponowne łączenie (Reconnecting)
Sesja próbuje ponownie nawiązać połączenie po nieudanym połączeniu w pierwszej próbie.
Wychodzące (Outbound)
Sesja jest w fazie nawiązywania połączenia, podczas której aktualnie jest tworzone połączenie TCP.
Przychodzące (Inbound)
Sesja jest w fazie nawiązywania połączenia przychodzącego.
Trwa rozłączanie (Disconnecting)
Trwa proces rozłączania połączenia dla sesji.
Rozłączony (Disconnected)
Komputer lokalny wydał polecenie rozłączenia i oczekuje na potwierdzenie ze strony systemu zdalnego.
To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy protokół internetowy (TCP/IP) zainstalowano jako składnik we właściwościach karty sieciowej w oknie Połączenia sieciowe.
Przykłady
Aby wyświetlić tabelę nazw NetBIOS komputera zdalnego o nazwie NetBIOS KORP07, należy wpisać:
nbtstat -a KORP07
Aby wyświetlić tabelę nazw NetBIOS komputera zdalnego, do którego przypisano adres IP 10.0.0.99, należy wpisać:
nbtstat -A 10.0.0.99
Aby wyświetlić tabelę nazw NetBIOS komputera lokalnego, należy wpisać:
nbtstat -n
Aby wyświetlić zawartość pamięci podręcznej nazwy NetBIOS komputera lokalnego, należy wpisać:
nbtstat -c
Aby przeczyścić pamięć podręczną nazw NetBIOS i ponownie załadować wpisy z tagami #PRE z lokalnego pliku Lmhosts, należy wpisać:
nbtstat -R
Aby zwolnić i ponownie zarejestrować nazwy NetBIOS zarejestrowane przez serwer WINS, należy wpisać:
nbtstat -RR
Aby co pięć sekund wyświetlać statystyki sesji NetBIOS sortowane według adresu IP, należy wpisać:
nbtstat -S 5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM