128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie msiexec

Share
Zapewnia metody instalowania i modyfikowania programów oraz wykonywania operacji dotyczących Instalatora Windows z wiersza polecenia.
Aby zainstalować lub skonfigurować produkt
Składnia
msiexec /i {pakiet|kod_produktu}
Parametry
/i
Instaluje lub konfiguruje produkt.
pakiet
Określa nazwę pliku pakietu Instalatora Windows.
kod_produktu
Określa unikatowy identyfikator globalny (GUID, Globally Unique Identifier) pakietu Instalatora Windows.
Spostrzeżenia
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Przykłady
Aby zainstalować produkt z pliku A:\Przykład.msi, należy wpisać:
msiexec /i A:\Przykład.msi
Aby korzystać z opcji instalacji administracyjnej
Składnia
msiexec /a pakiet
Parametry
/a
Stosuje opcję instalacji administracyjnej.
pakiet
Nazwa pliku pakietu Instalatora Windows.
Spostrzeżenia
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Aby naprawić produkt
Składnia
msiexec /f [p][o][e][d][c][a][u][m][s][v]{pakiet|kod_produktu}
Parametry
/f
Włącza jedną lub kilka opcji wiersza polecenia wymienionych w następującej tabeli.
Polecenie
Opis
p
Wykonuje ponowną instalację tylko wtedy, gdy brakuje pliku.
o
Wykonuje ponowną instalację tylko wtedy, gdy brakuje pliku lub jest zainstalowana jego starsza wersja.
e
Wykonuje ponowną instalację tylko wtedy, gdy brakuje pliku lub jest zainstalowana jego starsza albo równorzędna wersja.
d
Wykonuje ponowną instalację tylko wtedy, gdy brakuje pliku lub jest zainstalowana jego inna wersja.
c
Wykonuje ponowną instalację tylko wtedy, gdy brakuje pliku lub przechowywana suma kontrolna jest niezgodna z obliczoną wartością.
a
Wymusza ponowną instalację wszystkich plików.
u
Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wpisy rejestru specyficzne dla użytkownika.
m
Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wpisy rejestru specyficzne dla komputera.
s
Zastępuje wszystkie istniejące skróty.
v
Uruchamia program z lokalizacji źródłowej i ponownie buforuje pakiet lokalny.
pakiet
Nazwa pliku pakietu Instalatora Windows.
kod_produktu
Unikatowy identyfikator globalny (GUID) pakietu Instalatora Windows.
Spostrzeżenia
Ta opcja ignoruje wszystkie wartości właściwości wpisane w wierszu polecenia.
Domyślnym parametrem tej opcji wiersza polecenia jest /fpecms.
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Przykłady
Aby naprawić pakiet instalacyjny, należy wpisać:
msiexec /fpecms Przykład.msi
Aby odinstalować produkt
Składnia
msiexec /x {pakiet|kod_produktu}
Parametry
/x
Odinstalowuje produkt.
pakiet
Nazwa pliku pakietu Instalatora Windows.
kod_produktu
Unikatowy identyfikator globalny (GUID) pakietu Instalatora Windows.
Spostrzeżenia
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Przykłady
Aby usunąć lub odinstalować pakiet, należy wpisać:
msiexec /x Przykład.msi
Aby zaanonsować produkt
Składnia
msiexec /j [{u|m}] pakiet
msiexec {u|m} pakiet /t lista_transformacji
msiexec {u|m} pakiet /g identyfikator_języka
Parametry
/j
Anonsuje produkt.
u
Anonsuje bieżącemu użytkownikowi.
m
Anonsuje wszystkim użytkownikom komputera.
pakiet
Określa plik pakietu Instalatora Windows.
/g identyfikator_języka
Identyfikuje język.
/t lista_transformacji
Stosuje transformację do anonsowanego pakietu.
Spostrzeżenia
Ta opcja ignoruje wszystkie wartości właściwości wpisane w wierszu polecenia.
Aby zainstalować aplikację z wyższymi uprawnieniami, należy użyć opcji /jm.
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Przykłady
Aby zaanonsować pakiet wszystkim użytkownikom danego komputera, należy wpisać:
msiexec /jm Przykład.msi
Aby zaanonsować pakiet wszystkim użytkownikom danego komputera, należy wpisać:
msiexec /jm Przykład.msi
Aby ustawić poziom rejestrowania
Składnia
msiexec /L [i][w][e][a][r][u][c][m][p][v][+][!]plik_dziennika.txt
Parametry
/L
Określa ścieżkę pliku dziennika.
i
Rejestruje komunikaty o stanie.
w
Rejestruje ostrzeżenia niekrytyczne.
e
Rejestruje wszystkie komunikaty o błędach.
a
Rejestruje rozpoczęcie wykonywania akcji.
r
Rejestruje rekordy specyficzne dla akcji.
u
Rejestruje żądania użytkowników.
c
Rejestruje wstępne parametry interfejsu użytkownika.
m
Rejestruje stany braku pamięci.
p
Rejestruje właściwości terminali.
v
Rejestruje pełne dane wyjściowe. Aby użyć parametru v, należy określić parametr /L*v.
+
Dołącza do istniejącego pliku.
!
Wprowadza poszczególne wiersze do dziennika.
*
Rejestruje wszystkie informacje z wyjątkiem opcji v. Jest to symbol wieloznaczny.
plik_dziennika.txt
Nazwa i ścieżka tekstowego pliku dziennika.
Spostrzeżenia
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby dołączyć opcję v do pliku dziennika przy użyciu flagi symboli wieloznacznych, należy wpisać /L*v w wierszu polecenia.
Z opcji pliku dziennika Instalatora Windows można również korzystać w procesach odinstalowywania i naprawy.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Przykłady
Aby zainstalować pakiet i utworzyć plik dziennika zawierający informacje dotyczące komunikatów o stanie, braku pamięci i błędach, należy wpisać:
msiexec /i Przykład.msi /Lime plik_dziennika.txt
Aby zastosować poprawkę
Składnia
msiexec /p pakiet_poprawki
Parametry
/p
Stosuje poprawkę.
pakiet_poprawki
Określona poprawka.
Spostrzeżenia
Aby zastosować poprawkę do pakietu instalacji administracyjnej, należy użyć następującej składni:
msiexec /p pakiet_poprawki /a Przykład.msi
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Aby zainstalować transformację przy użyciu wiersza polecenia
Składnia
msiexec /i pakietTRANSFORMS=lista_transformacji
Parametry
/i
Instaluje lub konfiguruje produkt.
pakiet
Określa plik pakietu Instalatora Windows.
TRANSFORMS=
Właściwość używana do określania, jakie pliki transformacji (.mst) powinny być stosowane do pakietu.
lista_transformacji
Lista ścieżek oddzielonych średnikami.
Spostrzeżenia
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących opcji wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Aby zainstalować i zaanonsować produkt przy użyciu transformacji z wiersza polecenia
Składnia
msiexec /i pakiet /j[u][m] /t lista_transformacji
Parametry
/i
Instaluje lub konfiguruje produkt.
pakiet
Nazwa pliku pakietu Instalatora Windows.
/j
Anonsuje produkt. Ta opcja ignoruje wartości właściwości wprowadzone w wierszu polecenia.
u
Anonsuje bieżącemu użytkownikowi.
m
Anonsuje wszystkim użytkownikom komputera.
/t
Stosuje transformację do anonsowanego pakietu.
lista_transformacji
Lista ścieżek oddzielonych średnikami.
Spostrzeżenia
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Aby ustawić poziom interfejsu użytkownika
Składnia
msiexec /q{n|b|r|f|n+|b+|b-}
Parametry
/qn
Nie wyświetla interfejsu użytkownika.
/qb
Wyświetla podstawowy interfejs użytkownika.
/qr
Wyświetla zredukowany interfejs użytkownika z modalnym oknem dialogowym pojawiającym się na końcu instalacji.
/qf
Wyświetla pełny interfejs użytkownika z modalnym oknem dialogowym pojawiającym się na końcu instalacji.
/qn+
Nie wyświetla interfejsu użytkownika z wyjątkiem modalnego okna dialogowego pojawiającego się na końcu instalacji.
/qb+
Wyświetla podstawowy interfejs użytkownika z modalnym oknem dialogowym pojawiającym się na końcu instalacji.
/qb-
Wyświetla podstawowy interfejs użytkownika bez modalnych okien dialogowych.
Spostrzeżenia
Parametr /qb+- nie jest obsługiwanym poziomem interfejsu użytkownika. Okno modalne nie jest wyświetlane, jeżeli użytkownik anuluje instalację.
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Przykłady
Aby wyświetlić opcje podstawowego interfejsu użytkownika podczas instalowania pakietu z pliku Przykład.msi, należy wpisać:
msiexec /qb Przykład.msi
Aby wyświetlić informacje o prawach autorskich dotyczące Instalatora Windows
Składnia
msiexec {/?|/h}
Parametry
{/?|/h}
Wyświetla odnoszące się do Instalatora Windows informacje o wersji i prawach autorskich.
Spostrzeżenia
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Aby wywołać procedurę DllRegisterServer interfejsu API w celu samorejestracji modułów przekazywanych z wiersza polecenia
Składnia
msiexec /y moduł
Parametry
/y
Wywołuje procedurę DllRegisterServer interfejsu API w celu samorejestracji modułów przekazywanych z wiersza polecenia.
moduł
Określa nazwę pliku modułu.
Spostrzeżenia
Ta opcja jest używana tylko do tych informacji rejestru, których nie można dodać za pomocą tabel rejestru pliku z rozszerzeniem msi.
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Przykłady
Poniższy przykład przedstawia sposób korzystania z polecenia msiexec /y:
msiexec /y mój_plik.dll
Aby wywołać procedurę DllUnRegisterServer interfejsu API w celu wyrejestrowania modułów przekazywanych z wiersza polecenia
Składnia
msiexec /z moduł
Parametry
/z
Wywołuje procedurę DllUnRegisterServer interfejsu API w celu wyrejestrowania modułów przekazywanych z wiersza polecenia.
moduł
Nazwa pliku modułu.
Spostrzeżenia
Ta opcja jest używana tylko do tych informacji rejestru, których nie można dodać za pomocą tabel rejestru pliku z rozszerzeniem msi.
Opcje wiersza polecenia Instalatora Windows nie uwzględniają wielkości liter.
Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia Instalatora Windows, zobacz Tematy pokrewne.
Przykłady
Poniższy przykład przedstawia sposób korzystania z polecenia msiexec /z:
msiexec /z mój_plik.dll

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM