128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie more

Share
Wyświetla pojedynczo kolejne ekrany danych wyjściowych.
Składnia
polecenie | more [/c] [/p] [/s] [/tn] [+n]
more [[/c] [/p] [/s] [/tn] [+n]] < [dysk:] [ścieżka] nazwa_pliku
more [/c] [/p] [/s] [/tn] [+n] [pliki]
Parametry
[dysk:] [ścieżka] nazwa_pliku
Określa plik, który należy wyświetlić.
polecenie
Określa polecenie, którego dane wyjściowe należy wyświetlić.
/c
Czyści ekran przed wyświetleniem strony.
/p
Rozwija znaki wysuwu strony.
/s
Zmienia kilka pustych wierszy na jeden pusty wiersz.
/tn
Zmienia znaki tabulacji na liczbę spacji określoną według parametru n.
+n
Wyświetla pierwszy plik, rozpoczynając od wiersza określonego przez parametr n.
pliki
Określa listę plików do wyświetlenia. Nazwy plików należy oddzielić spacjami.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z polecenia more w konsoli odzyskiwania
Polecenie more z różnymi parametrami jest dostępne z konsoli odzyskiwania.
Korzystanie z podpoleceń polecenia more
Następujące polecenia są akceptowane w wierszu polecenia more (-- Dalej --).
Klawisz
Akcja
SPACJA
Wyświetla następną stronę
ENTER
Wyświetla następny wiersz
f
Wyświetla następny plik
q
Kończy wykonywanie polecenia more
?
Pokazuje dostępne polecenia
=
Pokazuje numer wiersza
p n
Wyświetla następnych n wierszy
S n
Pomija następnych n wierszy
Źródła danych
Używanie znaku przekierowania (<) wymaga określenia nazwy pliku źródłowego. W przypadku korzystania z potoku (|) można stosować takie polecenia, jak dir, sort i type.
Przykłady
Aby przeglądać na ekranie plik Klienci.now, należy wpisać jedno z dwóch następujących poleceń:
more < klienci.now
type klienci.now | more
Polecenie more wyświetla pierwszy ekran zawierający informacje z pliku Klienci.now, a następnie pojawia się następujący monit:
-- Dalej --
Następnie można nacisnąć klawisz SPACJA, aby zobaczyć następny ekran informacji.
Aby wyczyścić ekran i usunąć wszystkie dodatkowe puste wiersze przed wyświetleniem pliku Klienci.now, należy wpisać jedno z dwóch następujących poleceń:
more /c /s < klienci.now
type klienci.now | more /c /s
Polecenie more wyświetla pierwszy ekran informacji z pliku Klienci.now, a następnie pojawia się następujący monit:
-- Dalej --
Aby wyświetlić kolejny wiersz pliku, należy nacisnąć klawisz ENTER.
Aby wyświetlić następną stronę, należy nacisnąć klawisz SPACJA.
Aby wyświetlić następny plik wymieniony w wierszu polecenia, należy wpisać f.
Aby zakończyć wykonywanie polecenia more, należy wpisać q.
Poniższy przykład przedstawia sposób dodawania poleceń do monitu polecenia more:
-- Dalej [Opcje: psfq=] --
Aby wyświetlić numer bieżącego wiersza, należy wpisać =. Poniższy przykład przedstawia sposób dodawania numeru bieżącego wiersza do monitu polecenia more:
-- Dalej [Wiersz: 24] --
Aby wyświetlić określoną liczbę wierszy, należy wpisać p. Polecenie more w następujący sposób monituje o liczbę wierszy, które należy wyświetlić:
-- Dalej -- Wierszy:
Należy wpisać liczbę wierszy do wyświetlenia i nacisnąć klawisz ENTER. Polecenie more wyświetla określoną liczbę wierszy.
Aby pominąć określoną liczbę wierszy, należy wpisać s. Polecenie more w następujący sposób monituje o liczbę wierszy, które należy pominąć:
-- Dalej -- Wierszy:
Należy wpisać liczbę wierszy do pominięcia, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Polecenie more pomija określoną liczbę wierszy i wyświetla następny ekran informacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM