128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie mode

Share
Wyświetla stan systemu, zmienia ustawienia systemu lub ponownie konfiguruje porty lub urządzenia. Polecenie mode użyte bez parametrów wyświetla wszystkie możliwe do kontrolowania atrybuty konsoli i dostępnych urządzeń COM. Za pomocą polecenia mode można wykonywać wiele różnych zadań, dlatego w przypadku poszczególnych zadań jest używana inna składnia. Kliknij zadanie, które chcesz wykonać.
Aby skonfigurować szeregowy port komunikacyjny
Składnia
mode comm[:] [baud=b] [parity=p] [data=d] [stop=s] [to={on|off}] [xon={on|off}] [odsr={on|off}] [octs={on|off}] [dtr={on|off|hs}] [rts={on|off|hs|tg}] [idsr={on|off}]
Parametry
comm[:]
Określa numer portu komunikacji asynchronicznej (COM).
baud=b
Określa szybkość transmisji w bitach na sekundę. W poniższej tabeli przedstawiono listę prawidłowych skróconych wartości parametru b i odpowiadającą im szybkość transmisji.
Wartość
Szybkość
11
110 bodów
15
150 bodów
30
300 bodów
60
600 bodów
12
1200 bodów
24
2400 bodów
48
4800 bodów
96
9600 bodów
19
19 200 bodów
parity=p
Określa, jak system używa bitu parzystości do sprawdzania błędów transmisji. Następująca tabela zawiera listę prawidłowych wartości parametru p. Wartością domyślną jest e. Nie wszystkie komputery obsługują wartości m i s.
Wartość
Opis
n
brak
e
parzystość
o
nieparzystość
m
znacznik
s
spacja
data=d
Określa liczbę bitów danych na znak. Prawidłowe wartości parametru d należą do zakresu od 5 do 8. Wartością domyślną jest 7. Nie wszystkie komputery obsługują wartości 5 i 6.
stop=s
Określa numer bitu stopu określającego koniec znaku: 1, 1.5 lub 2. Jeżeli szybkość transmisji wynosi 110, wartością domyślną jest 2. W przeciwnym przypadku wartością domyślną jest 1. Nie wszystkie komputery obsługują wartość 1.5.
to={on|off}
Określa, że przetwarzanie z nieskończonym limitem czasu jest włączone (on) lub wyłączone (off). Wartością domyślną jest off.
xon={on|off}
Określa, że protokół xon lub xoff sterowania przepływem danych jest włączony (on) lub wyłączony (off).
odsr={on|off}
Określa, że uzgadnianie wyjścia używające obwodu DSR (Data Set Ready) jest włączone (on) lub wyłączone (off).
octs={on|off}
Określa, że uzgadnianie wyjścia używające obwodu CTS (Clear To Send) jest włączone (on) lub wyłączone (off).
dtr={on|off|hs}
Określa, że obwód DTR (Data Terminal Ready) jest włączony (on), wyłączony (off) lub skonfigurowany do uzgadniania (hs).
rts={on|off|hs|tg}
Określa, że obwód RTS (Request To Send) jest włączony (on), wyłączony (off), skonfigurowany do uzgadniania (hs) lub przełączania (tg).
idsr={on|off}
Określa, że czułość obwodu DSR jest włączona (on) lub wyłączona (off).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Aby wyświetlić stan wszystkich urządzeń lub pojedynczego urządzenia
Składnia
mode [urządzenie] [/status]
Parametry
urządzenie
Określa nazwę urządzenia, którego stan trzeba wyświetlić.
/status
Żąda informacji o stanie każdej przekierowanej drukarki równoległej. Można korzystać ze skróconej formy /sta opcji wiersza polecenia /status.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenie mode użyte bez parametrów wyświetla stan wszystkich urządzeń zainstalowanych w systemie.
Aby przekierować wyjście z portu równoległego do szeregowego portu komunikacyjnego
Składnia
mode lptn[:]=comm[:]
Parametry
lptn
Wymagany. Określa port równoległy. Prawidłowymi wartościami parametru n są wartości od 1 do 3.
comm [:]
Wymagany. Określa port szeregowy. Prawidłowymi wartościami parametru m są wartości od 1 do 4.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Wydruk mogą przekierowywać tylko członkowie grupy Administratorzy.
Przykłady
Aby skonfigurować system do wysyłania danych wyjściowych drukarki równoległej do drukarki szeregowej, należy dwa razy użyć polecenia mode. Najpierw należy wykorzystać polecenie mode do skonfigurowania portu szeregowego. Następnie należy zastosować polecenie mode, aby przekierować dane wyjściowe drukarki równoległej do portu szeregowego określonego w pierwszym poleceniu mode.
Na przykład jeżeli szybkość transmisji danych drukarki szeregowej wynosi 4800 bodów z parzystością i drukarka jest podłączona do portu COM1 (pierwsze połączenie szeregowe w komputerze), należy wpisać:
mode com1 48,e,,,b
mode lpt1=com1
Jeżeli dane wyjściowe drukarki równoległej przekierowano z portu LPT1 do portu COM1, ale trzeba wydrukować plik przy użyciu portu LPT1, przed wydrukowaniem pliku należy wpisać następujące polecenie:
mode lpt1
To polecenie uniemożliwia przekierowanie pliku z portu LPT1 do COM1.
Aby wybrać, odświeżyć lub wyświetlić numery stron kodowych konsoli
Składnia
mode urządzenie codepage select=yyy
mode urządzenie codepage [/status]
Parametry
urządzenie
Wymagany. Określa urządzenie, dla którego należy wybrać stronę kodową. Jedyną prawidłową nazwą urządzenia jest CON.
codepage select=
Wymagany. Określa stronę kodową używaną z danym urządzeniem. Można korzystać ze skróconych form poleceń codepage i select, odpowiednio cp i sel.
yyy
Wymagany. Określa numer strony kodowej, którą należy wybrać. W poniższej tabeli przedstawiono listę poszczególnych obsługiwanych stron kodowych oraz odpowiednich krajów/regionów lub języków.
Wartość
Kraj/region
437
Stany Zjednoczone
850
Wielojęzyczny (Latin I)
852
Kraje słowiańskie (Latin II)
855
Cyrylica (Rosyjski)
857
Turecki
860
Portugalski
861
Islandzki
863
Kanadyjski (Francuski)
865
Skandynawia
866
Rosyjski
869
Grecki (współczesny)
codepage
Wymagany. Wyświetla numery stron kodowych (jeżeli istnieją) wybranych dla określonego urządzenia.
/status
Wyświetla numery bieżących stron kodowych wybranych dla określonego urządzenia. Można korzystać ze skróconej formy /sta parametru /status. Niezależnie od tego, czy określono parametr /status, polecenie mode codepage wyświetla numery stron kodowych wybranych dla określonego urządzenia.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Aby zmienić rozmiar buforu ekranu wiersza polecenia
Składnia
mode con[:] [cols=c] [lines=n]
Parametry
con[:]
Wymagany. Wskazuje, że zmiana dotyczy okna wiersza polecenia.
cols=c
Określa liczbę znaków (kolumn) w buforze ekranu wiersza polecenia.
lines=n
Określa liczbę wierszy w buforze ekranu wiersza polecenia.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Aby ustawić szybkość powtarzania klawiszy
Składnia
mode con[:] [rate=r delay=d]
Parametry
con[:]
Wymagany. Dotyczy klawiatury.
rate=r
Określa szybkość, z jaką znak jest powtarzany na ekranie, jeżeli użytkownik przytrzymuje wciśnięty klawisz.
delay=d
Określa czas, jaki upłynie między naciśnięciem i przytrzymaniem klawisza, a pojawieniem się pierwszego powtórzonego znaku.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Szybkość powtarzania klawiszy określa szybkość powtarzania znaku po przytrzymaniu wciśniętego klawisza odpowiadającego temu znakowi. Szybkość powtarzania klawiszy składa się z dwóch składników: szybkości i opóźnienia. To polecenie nie jest rozpoznawane przez wszystkie klawiatury.
Korzystanie z parametru rate=r
Prawidłowymi wartościami są liczby z zakresu od 1 do 32. Odpowiadają one w przybliżeniu szybkości odpowiednio od 2 do 30 znaków na sekundę. Domyślną wartością jest 20 dla klawiatur zgodnych z IBM AT i 21 dla klawiatur zgodnych z IBM PS/2. Jeżeli ustawiono szybkość, trzeba także ustawić opóźnienie.
Korzystanie z parametru delay=d
Prawidłowe wartości parametru d to liczby 1, 2, 3 i 4 (odpowiadające 0,25, 0,50, 0,75 i 1 s). Wartością domyślną jest 2. Jeżeli ustawiono opóźnienie, trzeba także ustawić szybkość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM