128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie macfile

Share
Poleceń macfile należy używać w wierszu polecenia do zarządzania Serwerem plików dla serwerów, woluminów, katalogów i plików systemu Macintosh. Można automatyzować zadania administracyjne, dołączając serię poleceń do plików wsadowych, a następnie uruchamiając je ręcznie lub zgodnie z wstępnie ustalonym terminem.
Aby zmodyfikować katalogi woluminów dostępnych dla systemu Macintosh
Składnia
macfile directory [/server:\\nazwa_komputera] /path:katalog [/owner:nazwa_właściciela] [/group:nazwa_grupy] [/permissions:uprawnienia]
Parametry
/server:\\nazwa_komputera
Określa serwer, na którym należy zmienić katalog. Jeżeli pominięto ten parametr, operacja jest wykonywana na komputerze lokalnym.
/path:katalog
Wymagany. Określa ścieżkę do katalogu, który należy zmienić. Określony katalog musi istnieć. Polecenie macfile directory nie tworzy katalogów.
/owner:nazwa_właściciela
Zmienia właściciela katalogu. Jeżeli pominięto ten parametr, właściciel pozostaje niezmieniony.
/group:nazwa_grupy
Określa lub zmienia grupę podstawową komputerów Macintosh skojarzoną z katalogiem. Jeżeli pominięto ten parametr, grupa podstawowa nie jest zmieniana.
/permissions:uprawnienia
Ustawia uprawnienia dotyczące katalogu dla właściciela, grupy podstawowej i świata (każdego). Do ustawiania uprawnień służy jedenastocyfrowy numer. Cyfra 1 udziela uprawnienia, a cyfra 0 odwołuje uprawnienie (na przykład 11111011000). Pozycja cyfry określa, które uprawnienia są ustawione, zgodnie z opisem w następującej tabeli. Jeżeli pominięto ten parametr, uprawnienia pozostają niezmienione.
Pozycja
Ustawione uprawnienia
Pierwsza
Pliki widoczne dla właściciela (OwnerSeeFiles)
Druga
Foldery widoczne dla właściciela (OwnerSeeFolders)
Trzecia
Zmiany wprowadzane przez właściciela (OwnerMakeChanges)
Czwarta
Pliki widoczne dla grupy (GroupSeeFiles)
Piąta
Foldery widoczne dla grupy (GroupSeeFolders)
Szósta
Zmiany wprowadzane przez grupę (GroupMakeChanges)
Siódma
Pliki widoczne dla świata (WorldSeeFiles)
Ósma
Foldery widoczne dla świata (WorldSeeFolders)
Dziewiąta
Zmiany wprowadzane przez świat (WorldMakeChanges)
Dziesiąta
Nie można zmienić nazwy katalogu, przenieść go lub usunąć
Jedenasta
Zmiany dotyczą bieżącego katalogu i wszystkich podkatalogów
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli podawane informacje zawierają spacje lub znaki specjalne, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa komputera").
Polecenia macfile directory należy używać do udostępniania istniejącego katalogu na woluminie dostępnym dla komputerów Macintosh użytkownikom komputerów Macintosh. Polecenie macfile directory nie tworzy katalogów. Za pomocą Menedżera plików, wiersza polecenia lub polecenia macintosh new folder można utworzyć katalog na woluminie dostępnym dla komputerów Macintosh przed użyciem polecenia macfile directory.
Przykłady
W następującym przykładzie zmieniane są uprawnienia dotyczące podkatalogu Sprzedaż_maj znajdującego się na woluminie Statystyka dostępnym dla komputerów Macintosh, na dysku E serwera lokalnego. Uprawnienia Zobacz pliki, Zobacz foldery i Dokonaj zmian są przypisywane właścicielowi, a uprawnienia Zobacz pliki i Zobacz foldery pozostałym użytkownikom, co zapobiega zmianie nazwy katalogu, jego przeniesieniu lub usunięciu.
macfile directory /path:"e:\statystyka\sprzedaż_maj" /permissions:11111011000
Aby dołączyć dane i rozwidlenia zasobów pliku do komputerów Macintosh
Składnia
macfile forkize [/server:\\nazwa_komputera] [/creator:nazwa_twórcy] [/type:nazwa_typu] [/datafork:ścieżka_pliku] [/resourcefork:ścieżka_pliku] /targetfile:ścieżka_pliku
Parametry
/server:\\nazwa_komputera
Określa serwer, na którym należy dołączyć pliki. Jeżeli pominięto ten parametr, operacja jest wykonywana na komputerze lokalnym.
/creator:nazwa_twórcy
Określa twórcę pliku. Program Macintosh Finder używa opcji wiersza polecenia /creator do ustalania, która aplikacja utworzyła plik.
/type:nazwa_typu
Określa typ pliku. Program Macintosh Finder używa opcji wiersza polecenia /type do ustalania typu pliku w aplikacji, która utworzyła plik.
/datafork:ścieżka_pliku
Określa lokalizację rozwidlenia danych, które należy dołączyć. Można określić ścieżkę dostępu zdalnego.
/resourcefork:ścieżka_pliku
Określa lokalizację rozwidlenia zasobów, które należy dołączyć. Można określić ścieżkę dostępu zdalnego.
/targetfile:ścieżka_pliku
Wymagany. Określa lokalizację pliku utworzonego przez dołączenie rozwidlenia danych i rozwidlenia zasobów lub określa lokalizację pliku, którego typ lub twórca jest zmieniany. Plik musi się znajdować na określonym serwerze.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli podawane informacje zawierają spacje lub znaki specjalne, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa komputera").
Przykłady
Aby tak utworzyć plik Aplikacja na woluminie D:\Wersja dostępnym dla komputerów Macintosh przy użyciu rozwidlenia zasobu C:\Rozwidlenie\Mac\Kod_aplikacji, aby nowy plik był widoczny dla klientów Macintosh jako aplikacja (aplikacje komputerów Macintosh używają typu APPL) z twórcą (podpisem) ustawionym na MAGNOLIA, należy wpisać:
macfile forkize /resourcefork:c:\rozwidlenie\mac\kod_aplikacji /type:APPL /creator:MAGNOLIA /targetfile:D:\wersja\aplikacja
Aby zmienić twórcę pliku WORD.txt znajdującego się w katalogu D:\Dokumenty Word\Pliki grup na serwerze \\SERWER_A na program Microsoft Word 5.1, należy wpisać:
macfile forkize /server:\\serwer_a /creator:MSWD /type:TEXT /targetfile:"d:\Dokumenty Word\Pliki grup\Word.txt"
Aby zmienić komunikat logowania i ograniczyć sesje
Składnia
macfile server [/server:\\nazwa_komputera] [/maxsessions:{liczba | unlimited}] [/loginmessage:komunikat]
Parametry
/server:\\nazwa_komputera
Określa serwer, na którym należy zmienić parametry. Jeżeli pominięto ten parametr, operacja jest wykonywana na komputerze lokalnym.
/maxsessions:[liczba | unlimited]
Określa maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z serwerów plików i wydruku dla komputerów Macintosh. Jeżeli pominięto ten parametr, ustawienie maxsessions serwera pozostaje niezmienione.
/loginmessage:komunikat
Zmienia komunikat, który widzą użytkownicy komputerów Macintosh podczas logowania do Serwera plików systemu Macintosh. Komunikat logowania może składać się najwyżej ze 199 znaków. Jeżeli pominięto ten parametr, komunikat loginmessage serwera pozostaje niezmieniony. Aby usunąć istniejący komunikat logowania, należy dołączyć parametr /loginmessage, ale pozostawić pustą zmienną komunikat.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli podawane informacje zawierają spacje lub znaki specjalne, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa komputera").
Przykłady
Aby zmienić liczbę dozwolonych na serwerze lokalnym sesji serwera plików i wydruku systemu Macintosh z bieżącego ustawienia na pięć i dodać komunikat logowania „Wyloguj się z serwera dla komputerów Macintosh po zakończeniu”, należy wpisać:
macfile server /maxsessions:5 /loginmessage:"Wyloguj się z serwera dla komputerów Macintosh po zakończeniu."
Aby dodać, zmienić lub usunąć woluminy dostępne dla komputerów Macintosh
Składnia
macfile volume {/add | /set} [/server:\\nazwa_komputera] /name:nazwa_woluminu /path:katalog [/readonly:{true | false}] [/guestsallowed:{true | false}] [/password:hasło] [/maxusers:{liczba | unlimited}]
macfile volume /remove [/server:\\nazwa_komputera] /name:nazwa_woluminu
Parametry
{/add | /set}
Wymagany w przypadku dodawania lub zmieniania woluminu dostępnego dla komputerów Macintosh. Dodaje lub zmienia określony wolumin.
/server:\\nazwa_komputera
Określa serwer, na którym należy dodać, zmienić lub usunąć wolumin. Jeżeli pominięto ten parametr, operacja jest wykonywana na komputerze lokalnym.
/name:nazwa_woluminu
Wymagany. Określa nazwę woluminu, który należy dodać, zmienić lub usunąć.
/path:katalog
Wymagany i prawidłowy tylko w przypadku dodawania woluminu. Określa ścieżkę dodawanego katalogu głównego woluminu.
/readonly:{true | false}
Wskazuje, czy użytkownicy mogą zmieniać pliki na woluminie. Należy wpisać true, aby określić, że użytkownicy nie mogą zmieniać plików na woluminie. Należy wpisać false, aby określić, że użytkownicy mogą zmieniać pliki na woluminie. Jeżeli pominięto ten parametr w przypadku dodawania woluminu, zmiany plików są dopuszczalne. Jeżeli pominięto ten parametr w przypadku zmieniania woluminu, ustawienie readonly (tylko do odczytu) woluminu pozostaje niezmienione.
/guestsallowed:{true | false}
Wskazuje, czy użytkownicy logujący się jako goście mogą korzystać z woluminu. Należy wpisać true, aby określić, że goście mogą używać woluminu. Należy wpisać false, aby określić, że goście nie mogą korzystać z woluminu. Jeżeli pominięto ten parametr w przypadku dodawania woluminu, goście mogą używać woluminu. Jeżeli pominięto ten parametr w przypadku zmieniania woluminu, ustawienie guestsallowed woluminu pozostaje niezmienione.
/password:hasło
Określa hasło żądane podczas uzyskiwania dostępu do woluminu. Jeżeli pominięto ten parametr w przypadku dodawania woluminu, hasło nie jest tworzone. Jeżeli pominięto ten parametr w przypadku zmieniania woluminu, hasło pozostaje niezmienione.
/maxusers:liczba | unlimited
Określa maksymalną liczbę użytkowników, którzy mogą jednocześnie używać plików na woluminie. Jeżeli pominięto ten parametr w przypadku dodawania woluminu, może z niego korzystać nieograniczona liczba użytkowników. Jeżeli pominięto ten parametr w przypadku zmieniania woluminu, wartość maxusers pozostaje niezmieniona.
/remove
Wymagany w przypadku usuwania woluminu dostępnego dla komputerów Macintosh. Usuwa określony wolumin.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli podawane informacje zawierają spacje lub znaki specjalne, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa komputera").
Przykłady
Aby utworzyć wolumin o nazwie „Statystyka marketingowa US” na serwerze lokalnym, korzystając z katalogu Stat na dysku E i określić, że wolumin będzie niedostępny dla gości, należy wpisać:
macfile volume /add /name:"Statystyka marketingowa US" /guestsallowed:false /path:e:\Stat
Aby tak zmienić wolumin utworzony w poprzednim przykładzie, aby udostępnić go w trybie tylko do odczytu i wymagać hasła oraz ustawić maksymalną liczbę użytkowników równą pięć, należy wpisać:
macfile volume /set /name:"Statystyka marketingowa US" /readonly:true /password:saturn /maxusers:5
Aby dodać wolumin o nazwie „Projektowanie krajobrazu” na serwerze \\Magnolia przy użyciu katalogu Drzewa na dysku E i określić, że będzie on dostępny dla gości, należy wpisać:
macfile volume /add /server:\\magnolia /name:"Projektowanie krajobrazu" /path:e:\drzewa
Aby usunąć wolumin o nazwie „Raport o obrotach” z serwera lokalnego, należy wpisać:
macfile volume /remove /name:"Raport o obrotach"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM