128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie Logman

Share
W systemach lokalnych i zdalnych zarządza kolekcjami liczników wydajności i dzienników śledzenia zdarzeń oraz planuje je.
Słowa kluczowe składni
Logman [create {counter | trace} collection_name ] [start collection_name] [stop collection_name] [delete collection_name] [query {collection_name|providers}] [update collection_name]
Parametry
create {counter | trace} collection_name
Tworzy kwerendy kolekcji liczników lub śledzenia. Opcji wiersza polecenia można używać do określania ustawień.
start collection_name
Uruchamia kwerendę kolekcji danych określonej przez parametr nazwa_kolekcji. Ta opcja służy do zmiany zaplanowanego zbierania danych na ręczne zbieranie danych. W wierszu polecenia należy używać parametru update z czasem rozpoczęcia (-b), czasem zakończenia (-e) lub czasem powtarzania (-rt) w celu ponownego zaplanowania zbierania danych.
stop nazwa_kolekcji
Zatrzymuje kwerendę kolekcji danych określonej przez parametr nazwa_kolekcji. Ta opcja służy do zmiany zaplanowanego zbierania danych na ręczne zbieranie danych. W wierszu polecenia należy używać parametru update z czasem rozpoczęcia (-b), czasem zakończenia (-e) lub czasem powtarzania (-rt) w celu ponownego zaplanowania zbierania danych.
delete nazwa_kolekcji
Usuwa kwerendę kolekcji danych określonej przez parametr nazwa_kolekcji. Jeżeli kolekcja określona przez parametr nazwa_kolekcji nie istnieje, zwracany jest błąd.
query {nazwa_kolekcji|providers}
Jeżeli nie podano parametru nazwa_kolekcji lub providers, wyświetlany jest stan wszystkich istniejących kwerend kolekcji. Parametru nazwa_kolekcji można używać do wyświetlania właściwości określonej kolekcji. Aby wyświetlić właściwości na komputerach zdalnych, należy użyć opcji -s komputer_zdalny w wierszu polecenia. Parametru providers można używać jak słowa kluczowego zamiast parametru nazwa_kolekcji do wyświetlania listy zarejestrowanych dostawców zainstalowanych w systemie lokalnym. Aby wyświetlić listę zarejestrowanych dostawców zainstalowanych w systemie zdalnym, należy użyć opcji -s w wierszu polecenia.
update collection_name
Aktualizuje kwerendy dla kolekcji liczników i śledzenia. W przypadku kolekcji liczników modyfikacje kwerendy powodują zatrzymanie, a następnie ponowne uruchomienie kolekcji. W przypadku kolekcji śledzenia należy używać następujących parametrów w wierszu polecenia do wykonywania kwerend bez zatrzymywania procesu zbierania danych: -p dostawca [(flagi[,flagi ...])] poziom, - max n, - o nazwa_ścieżki, -ft mm:ss lub -fd.
Opcje składni
[-s nazwa_komputera] [-config nazwa_pliku] [-b m/d/rrrr g:mm:ss[AM | PM]] [-e m/d/rrrr g:mm:ss[AM | PM]] [-m [start] [stop]] [-[-]r] [-o {ścieżka | DSN!dziennik_licznika}] [-f {bin | bincirc | csv | tsv | SQL}] [-[-]a] [-[-]v [{nnnnn | mmddggmm}]] [-[-] rc [nazwa_pliku]] [-[-] max {wartość}] [-[-]cnf [[[gg:]]mm:]ss] [-c {ścieżka [ścieżka ...] | -cf nazwa_pliku}] [-si [[gg:]mm:]ss] [-ln nazwa_rejestratora] [-ets] [-[-] rt] [-p {identyfikator_GUID | dostawca [(flagi [,flagi...]}] poziom | -pf nazwa_pliku}] [-[-] ul] [-bs wartość] [-ft [[gg:]mm:]ss] [-nb min maks] [-fd nazwa_rejestratora] [-[-]u hasło użytkownik] [-rf [[gg:]mm:]ss] [-y] [-mode {tryb_śledzenia [tryb_śledzenia ...]}]
Parametry
-s nazwa_komputera
Określa, że polecenia służące do tworzenia, uruchamiania, zatrzymywania, usuwania, wykonywania kwerend lub aktualizowania będą wykonywane w systemie zdalnym. Domyślnie polecenia są wykonywane w systemie lokalnym.
-config nazwa_pliku
Określa nazwę ścieżki pliku ustawień zawierającego parametry wiersza polecenia.
-b m/d/rrrr g:mm:ss[AM | PM]
Określa czas rozpoczęcia zbierania danych w formacie 24-godzinnym. Czas rozpoczęcia zbierania danych można również określić w formacie 12-godzinnym, dodając AM lub PM w wierszu polecenia. Jeżeli nie zostaną ustawione inne wartości, domyślnie używany jest bieżący dzień i godzina. Opcji ręcznego uruchamiania można używać do natychmiastowego rozpoczynania procesu zbierania danych.
-e m/d/rrrr g:mm:ss[AM | PM]
Określa czas zakończenia zbierania danych w formacie 24-godzinnym. Czas zakończenia zbierania danych można również określić w formacie 12-godzinnym, dodając AM lub PM w wierszu polecenia. Jeżeli nie zostaną ustawione inne wartości, domyślnie jest używany bieżący dzień i godzina. Opcji ręcznego zatrzymywania, a następnie powtórzenia należy używać do określania czasu zakończenia wcześniejszego niż aktualny czas, aby uniknąć komunikatu o błędzie.
-m start stop
Określa, że kolekcje są uruchamiane i zatrzymywane ręcznie przy użyciu parametrów start i stop w wierszu polecenia. W przypadku jednej kwerendy nie można jednocześnie korzystać z parametrów -m start i -b lub -m stop i -e, lub -rf w wierszu polecenia.
-r
Powtarza zbieranie danych codziennie o godzinie określonej przez opcje -b i -rf lub -b i -e. To polecenie jest prawidłowe tylko dla czasu rozpoczęcia i zakończenia w tym samym dniu, miesiącu i roku.
--r
Wyłącza opcję powtarzania.
-o {ścieżka | DSN!dziennik_licznika}
Określa nazwę ścieżki pliku wyjściowego, w którym zbierane są dane dotyczące licznika wydajności i śledzenia lub lokalizację bazy danych SQL i zestawu danych. Aby określić bazę danych SQL za pomocą formatu DSN!dziennik_licznika, należy w wierszu polecenia użyć opcji -f. Domyślnie nazwą pliku dziennika kolekcji jest nazwa kwerendy kolekcji z sufiksem .blg w przypadku licznika wydajności lub .etl w przypadku śledzenia.
-f {bin | bincirc | csv | tsv | SQL}
Określa format pliku używany do zbierania danych dotyczących liczników wydajności i śledzenia. Podczas zbierania danych dotyczących liczników wydajności można używać formatów binarnych, binarnych cyklicznych, rozdzielanych przecinkami i tabulatorami lub baz danych SQL. W wierszu polecenia z opcją DNS!dziennik_licznika należy używać opcji -o. W przypadku formatów baz danych SQL należy wstępnie zdefiniować nazwę systemu bazy danych (DSN, Database System Name) i udzielić uprawnień do zapisu w bazie danych. Zestaw danych wskazany przez parametr dziennik_licznika jest tworzony w bazie danych i określany przez nazwę DSN. Domyślnie przyjmowany jest format binarny.
-a
Za pomocą tej opcji można dołączać pliki.
--a
Wyłącza opcję polecenia służącą do dołączania pliku i powraca do trybu zastępowania.
-v {nnnnn | mmddggmm}
Dołącza informacje kontroli wersji na końcu nazwy pliku wyjściowego i ścieżki. W celu kontrolowania wersji można używać formatu liczbowego nnnnn lub formatu daty mmddggmm (miesiąc, dzień, godzina w formacie 24-godzinnym, minuty).
--v
Wyłącza opcję wersji.
-rc nazwa_pliku
Określa, że należy wykonać to polecenie po zamknięciu pliku na zakończenie lub podczas okresu zbierania danych. Opcji -rf można używać w połączeniu z opcją -cnf do zamykania plików podczas okresu zbierania danych. Użyta opcja -stop nie wyłącza tego polecenia. Polecenia są zawsze wykonywane na pierwszym planie.
--rc
Wyłącza opcję wykonywania tego polecenia.
-max wartość
Określa w megabajtach maksymalny rozmiar pliku dziennika zawierającego zebrane dane. Jeżeli rozmiar pliku dziennika przekracza rozmiar maksymalny, zbieranie danych zostanie zatrzymane. W przypadku bazy danych SQL maksymalny rozmiar odpowiada liczbie rekordów, które należy zapisać.
--max
Wyłącza opcję limitu maksymalnego rozmiaru. Jest to opcja domyślna.
-cnf [[gg:]mm:]ss
Tworzy nowy plik, jeśli plik wyjściowy przekracza maksymalny rozmiar lub upłynął określony czas. Podczas wykonywania tego polecenia należy dołączyć opcję -v. Domyślnie w czasie każdego cyklu zbierania danych jest tworzony tylko jeden plik dziennika.
--cnf
Wyłącza opcję tworzenia nowego pliku.
-c {ścieżka [ścieżka ...] | -cf nazwa_pliku}
Określa ścieżkę do licznika wydajności, którego dane należy rejestrować lub określa nazwę ścieżki pliku dziennika zawierającego listę liczników tego typu. Aby wyświetlić listę zawierającą wiele ścieżek liczników, należy w wierszu polecenia oddzielić ścieżki spacjami lub użyć opcji -cf do wyświetlenia listy ścieżek liczników w oddzielnych wierszach w pliku wejściowym.
Ogólny format ścieżek liczników jest następujący: [\\komputer]\obiekt[obiekt_nadrzędny/wystąpienie#indeks]\licznik], gdzie:
Takie składniki, jak obiekt_nadrzędny, wystąpienie, indeks i licznik mogą zawierać prawidłową nazwę lub symbol wieloznaczny. Składniki, takie jak komputer, obiekt_nadrzędny, wystąpienie i indeks nie są niezbędne dla wszystkich liczników.
Użytkownik określa używane ścieżki liczników na podstawie licznika. Na przykład dla obiektu dysk logiczny (LogicalDisk), który ma indeks wystąpienia, należy podać parametr #indeks lub symbol wieloznaczny. Można więc używać następującego formatu:
\LogicalDisk(*/*#*)\*
Dla porównania, obiekt proces (Process) nie wymaga parametru indeks wystąpienia. Można więc używać następującego formatu:
\Process(*)\ID Process
Poniżej podano listę możliwych formatów:
\\komputer\obiekt(obiekt_nadrzędny/wystąpienie#indeks)\licznik
\\komputer\obiekt(obiekt_nadrzędny/wystąpienie)\licznik
\\komputer\obiekt(wystąpienie#indeks)\licznik
\\komputer\obiekt(wystąpienie)\licznik
\\komputer\obiekt\licznik
\obiekt(obiekt_nadrzędny/wystąpienie#indeks)\licznik
\obiekt(obiekt_nadrzędny/wystąpienie)\licznik
\obiekt(wystąpienie#indeks)\licznik
\obiekt(wystąpienie)\licznik
\obiekt\licznik
Jeżeli symbol wieloznaczny określono w nazwie obiektu nadrzędnego, zwracane są wszystkie wystąpienia obiektu zgodne z podanymi polami wystąpienia i licznika.
Jeżeli symbol wieloznaczny określono w nazwie wystąpienia, zwracane są wszystkie wystąpienia danego obiektu i obiektu nadrzędnego pod warunkiem, że wszystkie nazwy wystąpień odpowiadające określonemu indeksowi są zgodne z symbolem wieloznacznym.
Jeżeli symbol wieloznaczny określono w nazwie licznika, zwracane są wszystkie liczniki danego obiektu.
Częściowo pasujące ciągi ścieżek liczników (na przykład pro*) nie są obsługiwane.
-si [[gg:]mm:]ss
Określa w godzinach, minutach i sekundach interwał próbkowania dla zbierania danych dotyczących licznika wydajności. Wartość domyślna wynosi 15 sekund.
-ln nazwa_rejestratora
Określa nazwę zdefiniowaną przez użytkownika dla sesji rejestrowania śledzenia zdarzeń. Domyślnie nazwa kolekcji jest używana jako nazwa rejestratora.
-ets
Tworzy i rozpoczyna sesję śledzenia zdarzeń zgodnie z opcjami określonymi w wierszu polecenia. Ten opcjonalny parametr może być używany z parametrami create trace, update, query i delete.
-rt
Określa, że sesja śledzenia zdarzeń jest uruchamiana w trybie czasu rzeczywistego, a nie w trybie rejestrowania danych w pliku. Domyślnie dane są rejestrowane w pliku.
--rt
Wyłącza opcję rejestrowania danych w czasie rzeczywistym.
-p {identyfikator_GUID | dostawca [(flagi[,flagi ...])] poziom] | -pf {nazwa_pliku}
Określa dostawców (kolektorów danych dotyczących śledzenia), których należy używać do zbierania danych o śledzeniu. Korzystając z dostawców kwerend związanych z poleceniem logman, można znajdować nazwanych dostawców (pname) na liście zarejestrowanych dostawców. Opcji -pf należy używać do wyświetlania listy zawierającej wielu dostawców. Opcja -pf identyfikuje plik wejściowy zawierający nazwy dostawców. Nazwy dostawców są wpisywane w cudzysłowie ("") lub z identyfikatorami GUID umieszczonymi w nawiasach klamrowych, maskami flag i liczbami całkowitymi (poziom włączenia). Flagi są podawane w formacie szesnastkowym (OXFFFF) lub formacie (flaga, flaga).
-ul
Określa, że sesja śledzenia zdarzeń jest uruchamiana w trybie użytkownika. W przypadku używania opcji -ul dla sesji śledzenia zdarzeń może być włączony tylko jeden dostawca.
--ul
Określa, że tryb użytkownika jest wyłączony, a sesja śledzenia zdarzeń jest uruchamiana w trybie jądra.
-bs wartość
Określa rozmiar buforu równy n kilobajtów dla zbierania danych dotyczących śledzenia.
-ft [[gg:]mm:]ss
Określa w minutach i sekundach interwał licznika opróżniania dla zbierania danych dotyczących śledzenia.
-nb min maks
Określa minimalną i maksymalną liczbę buforów dla zbierania danych dotyczący śledzenia. Przyjmowana domyślnie wartość minimalna jest równa liczbie procesorów systemu plus dwa. Domyślna maksymalna liczba buforów wynosi 25.
-fd nazwa_rejestratora
Opróżnia wszystkie aktywne bufory istniejącej sesji śledzenia zdarzeń i zapisuje ich zawartość na dysku. Tego polecenia można używać w połączeniu z opcją -ln.
-u hasło użytkownik
Określa nazwę konta i hasło używane przez kwerendę kolekcji w systemie lokalnym lub zdalnym. Aby rozpocząć zbieranie danych dla kwerend kolekcji, należy w systemie zdalnym zalogować usługę Dzienniki wydajności i alerty. Można użyć znaku gwiazdki (*) jako hasła w wierszu polecenia, aby wyświetlić monit o podanie hasła.
--u
Resetuje nazwę konta do konta usługi Dzienniki wydajności i alerty.
-ft [[gg:]mm:]ss
Określa, że zbieranie danych powinno być uruchomione w ustawionym okresie.
-y
Zastępuje ustawienia nazwy kolekcji, a następnie stosuje nowe ustawienia bez wykonywania kwerendy skierowanej do użytkownika końcowego.
-mode {tryb_śledzenia [tryb_śledzenia ...]}
Określa zaawansowane opcje sesji śledzenia przy założeniu, że parametr tryb_śledzenia może przyjmować wartości globalsequence, localsequence lub pagedmemory. Opcja globalsequence określa, że narzędzie do śledzenia zdarzeń dodaje numer porządkowy do każdego odebranego zdarzenia niezależnie od tego, w której sesji śledzenia je odebrano. Opcja localsequence określa, że narzędzie do śledzenia zdarzeń dodaje numer porządkowy do zdarzeń odebranych w określonej sesji śledzenia. Podczas używania opcji localsequence duplikaty numerów porządkowych mogą istnieć we wszystkich sesjach, ale numery muszą być unikatowe w każdej sesji śledzenia. Opcja pagedmemory określa, że narzędzie do śledzenia zdarzeń używa pamięci stronicowanej, a nie domyślnej puli pamięci niestronicowanej dla wewnętrznych alokacji buforów.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Prawidłowe opcje słów kluczowych wiersza polecenia create update, start, stop, delete i query są następujące:
-s nazwa_komputera_zdalnego
-[-]u domena/nazwa_użytkownika hasło
Prawidłowe opcje słów kluczowych create i update oraz wspólnych opcji parametru licznik i śledzenie są następujące:
-y
-b m/d/rrrr g:mm:ss [AM|PM]
-e m/d/rrrr g:mm:ss [AM|PM]
-rf gg:mm:ss
-m start stop
-f bin|bincirc
-[-]r
-o nazwa_ścieżki
-[-]a
-[-]v nnnnn|mmddggmm
-[-]rc polecenie nazwa_ścieżki
-[-]max n
-[-]cnf gg:mm:ss
Wspólne opcje parametru liczniki są wyłącznie następujące:
-f bin|bincirc|csv|tsv|SQL
-o nazwa_ścieżki | DSN!dziennik_licznika
Wspólne opcje parametru create licznik są następujące:
-c ścieżka_licznika | -cf plik_wejściowy
-si [[gg:]mm:]ss
Te opcje aktualizują licznik oraz zatrzymują i uruchamiają proces zbierania danych.
Opcje słowa kluczowego update kolekcji śledzenia są następujące:
- max n
-o nazwa_ścieżki
-ft mm:ss
-fd
Te opcje wykonują kwerendy dotyczące kolekcji śledzenia bez zatrzymywania procesu zbierania danych.
Prawidłowe opcje parametru liczniki są wyłącznie następujące:
-f bin|bincirc|csv|tsv|SQL
-o nazwa_ścieżki | DSN!dziennik_licznika
Prawidłowe opcje poleceń create licznik są następujące:
ścieżka_licznika | -cf plik_wejściowy
-si gg:mm:ss
Prawidłowe opcje poleceń create śledzenie są następujące:
-ln nazwa_rejestratora
-[-]rt
-p identyfikator_GUID | dostawca (flagi[,flagi ...]) poziom | -pf nazwa_pliku
-[-]ul
-bs n
-ft mm:ss
-nb min maks
-fd nazwa_pliku
-ets
Korzystanie z opcji -config
Zawartość pliku ustawień używanego z opcją -config powinna mieć następujący format:
[opcja_polecenia]
wartość
gdzie parametr opcja_polecenia to opcja wiersza polecenia, a parametr wartość określa wartość opcji. Na przykład:
[create]
counter logx
[-s]
mój_system
[-u]
moje_hasło
Korzystanie z opcji -mode
Ta opcja powinna być stosowana tylko przez zaawansowanych użytkowników.
Zarządzanie Monitorem wydajności
Za pomocą polecenia logman można zarządzać tylko tymi systemami, w których uruchomiono system Windows 2000 lub Windows XP.
Aby uzyskać więcej informacji o dołączaniu polecenia logman do skryptów Instrumentacji zarządzania Windows (WMI), zobacz dział Skrypty dzienników i monitorowanie (Scripting Logs and Monitoring) w witrynie sieci Web firmy Microsoft dotyczącej zestawów Windows Resource Kit.(http://www.microsoft.com/)
Przykłady
Format daty w poniższych przykładach odnosi się wyłącznie do czasu lokalnego Stanów Zjednoczonych.
Aby utworzyć kwerendy służące do codziennego zbierania danych dotyczących liczników oraz określić czas rozpoczęcia i zakończenia, opcje powtarzania procesu zbierania danych, numery kontroli wersji, ścieżki liczników i interwały próbkowania, należy wpisać:
Logman create counter daily_perf_log -b 7/27/2000 13:00:00 -e 7/27/2000 15:00:00 -r -v mmddhhmm -c "\Processor(_Total)\% Processor Time" "\Memory\Available bytes" -si 00:15 -o "c:\perflogs\daily_log"
Aby utworzyć kwerendy służące do codziennego zbierania danych oraz określić czas rozpoczęcia i zakończenia, opcje powtarzania procesu zbierania danych, opcje zapisywania zebranych danych w plikach wyjściowych, numery kontroli wersji, ścieżki liczników i interwały próbkowania, należy wpisać:
Logman create counter daily_perf_log -b 7/27/2000 13:00:00 -e 7/27/2000 15:00:00 -r -o "c:\perflogs\daily_log" -v mmddhhmm -c "\Processor(_Total)\% Processor Time" "\Memory\Available bytes" -si 00:15
Aby utworzyć kwerendy służące do codziennego zbierania danych przy użyciu pliku config zamiast pliku określanego w wierszu polecenia, należy wpisać:
Logman -config file daily_perf.txt
Aby utworzyć kwerendy służące do codziennego zbierania danych dotyczących śledzenia oraz określić czas rozpoczęcia i zakończenia, opcje powtarzania procesu zbierania danych, numery kontroli wersji, nazwy dostawców oraz opcje zapisywania zebranych danych w plikach wejściowych i wyjściowych, należy wpisać:
Logman create trace daily_kernel_trace_log -b 7/27/2000 13:00:00 -e 7/27/2000 15:00:00 -r -v mmddhhmm -p "Windows Kernel Trace" 0xFFFFFFFF -rf 100 -o "c:\perflogs\daily_nt_trace"
Aby utworzyć kwerendy służące do codziennego zbierania danych dotyczących śledzenia oraz określić czas rozpoczęcia i zakończenia, opcje powtarzania procesu zbierania danych, numery kontroli wersji, identyfikatory GUID i nazwy rejestratorów oraz opcje zapisywania zebranych danych w plikach wejściowych i wyjściowych, należy wpisać:
Logman create trace daily_lsass_trace_log -b 7/27/2000 13:00:00 -e 7/27/2000 15:00:00 -r -v mmddhhmm -p "Local Security Authority(LSA) " 0x00000001 -rf 30:00 -o " c:\perflogs\daily_lsass_trace"
Aby utworzyć kwerendy służące do codziennego zbierania danych dotyczących liczników oraz określić czas rozpoczęcia i zakończenia, opcje powtarzania procesu zbierania danych, numery kontroli wersji, ścieżki liczników, interwały próbkowania, formaty SQL i opcje zapisywania zebranych danych w plikach wyjściowych, należy wpisać:
Logman create counter daily_perf_log -b 7/27/2000 13:00:00 -e 7/27/2000 15:00:00 -r -v mmddhhmm -c "\Processor(_Total)\% Processor Time" "\Memory\Available bytes" -si 00:15 -f sql -o perfdb!daily_log
Aby rozpocząć codzienne zbieranie danych oraz określić interwały próbkowania, nazwy kont i hasła, należy wpisać:
Logman start daily_perf_log -s \\%computer_name% -u admin "adminpassword"
Aby rozpocząć ręczne zbieranie danych, należy wpisać:
Logman start daily_perf_log
Aby zatrzymać proces zbierania danych, należy wpisać:
Logman stop daily_perf_log
Aby usunąć kolekcje danych, należy wpisać:
Logman delete daily_perf_log
Aby wyświetlić stan kwerend kolekcji, należy wpisać następujące polecenia:
Logman query
Logman query daily_perf_log

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM