128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie label

Share
Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę woluminu (czyli nazwę) dysku. Polecenie label używane bez parametrów zmienia bieżącą etykietę woluminu lub usuwa istniejącą etykietę.
Składnia
label [dysk:][etykieta]
label [/MP][wolumin][etykieta]
Parametry
dysk:
Określa literę dysku (po której znajduje się dwukropek), którego nazwę należy zdefiniować.
etykieta
Określa nazwę woluminu.
/MP
Określa, że wolumin powinien być traktowany jako punkt instalacji lub nazwa woluminu.
wolumin
Określa literę dysku (po której znajduje się dwukropek), punkt instalacji lub nazwę woluminu. Jeżeli określono nazwę woluminu, parametr /MP jest zbędny.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
System Windows wyświetla etykietę woluminu jako część listy katalogów. Jeżeli istnieje numer seryjny woluminu, system Windows wyświetla również ten numer.
Komunikaty polecenia label
Jeżeli podczas korzystania z polecenia label nie określono etykiety, polecenie label wyświetla komunikat w następującym formacie:
Wolumin w stacji dysków A to xxxxxxxxxxx
Numer seryjny woluminu: xxxx-xxxx
Etykieta woluminu (11 znaków lub ENTER = bez etykiety)?
Część komunikatu „Numer seryjny woluminu” nie jest wyświetlana, jeżeli dysk nie ma numeru seryjnego.
Można wpisać żądaną etykietę woluminu lub nacisnąć klawisz ENTER, aby usunąć bieżącą etykietę. Jeżeli dysk ma etykietę i naciśnięto klawisz ENTER, polecenie label wyświetla monit z następującym komunikatem:
Czy usunąć aktualną etykietę woluminu (T/N)?
Należy nacisnąć klawisz T, aby usunąć etykietę lub klawisz N, aby zachować istniejącą etykietę.
Ograniczenia dotyczące nazw etykiet woluminu
Etykieta woluminu może zawierać maksymalnie 32 znaki w przypadku woluminów NTFS i najwyżej 11 znaków w przypadku woluminów FAT. W skład etykiety mogą wchodzić spacje, ale nie może ona zawierać znaków tabulacji.
Etykiety woluminu systemu FAT nie mogą zawierać następujących znaków:
* ? / \ | . , ; : + = [ ] < > "
Ograniczenie to nie dotyczy woluminów NTFS.
W przypadku woluminów systemu FAT etykiety woluminów są zapisywane wielkimi literami, niezależnie od tego, czy zawierają małe litery. Wielkość liter w przechowywanych i wyświetlanych etykietach woluminów systemu NTFS jest zgodna z wielkością liter użytą podczas tworzenia etykiet.
Przykłady
Aby utworzyć etykietę dysku w stacji A zawierającego informacje dotyczące sprzedaży w lipcu, należy wpisać:
label a:sprzedaż-lipiec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM