128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie ipconfig

Share
Wyświetla wszystkie bieżące wartości konfiguracji sieci protokołu TCP/IP oraz odświeża ustawienia protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) i systemu DNS (Domain Name System). Polecenie ipconfig użyte bez parametrów wyświetla adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę wszystkich kart.
Składnia
ipconfig [/all] [/renew [karta]] [/release [karta]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] [/showclassid karta] [/setclassid karta [identyfikator_klasy]]
Parametry
/all
Wyświetla pełną konfigurację protokołu TCP/IP dla wszystkich kart. Polecenie ipconfig bez tego parametru wyświetla tylko adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę każdej karty. Karty mogą reprezentować interfejsy fizyczne, takie jak zainstalowane karty sieciowe lub interfejsy logiczne, na przykład połączenia telefoniczne.
/renew [karta]
Odnawia konfigurację protokołu DHCP dla wszystkich kart (jeżeli nie określono karty) lub dla określonej karty, jeżeli dołączono parametr karta. Ten parametr jest dostępny tylko na komputerach, których karty skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Aby określić nazwę karty, należy wpisać nazwę, która pojawia się po użyciu polecenia ipconfig bez parametrów.
/release [karta]
Wysyła komunikat DHCPRELEASE do serwera DHCP, aby zwolnić bieżącą konfigurację protokołu DHCP i odrzucić konfigurację adresów IP dla wszystkich kart (jeżeli nie określono karty) lub dla określonej karty, jeżeli dołączono parametr karta. Ten parametr wyłącza obsługę protokołu TCP/IP dla wszystkich kart skonfigurowanych do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Aby określić nazwę karty, należy wpisać nazwę, która pojawia się po użyciu polecenia ipconfig bez parametrów.
/flushdns
Opróżnia i resetuje zawartość pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw klientów DNS. Podczas rozwiązywania problemów z systemem DNS można używać tej procedury do odrzucania negatywnych wpisów z pamięci podręcznej oraz innych wpisów, które zostały dodane dynamicznie.
/displaydns
Wyświetla zawartość pamięci podręcznej programu rozpoznawania nazw klientów DNS, w której znajdują się zarówno wpisy wstępnie załadowane z lokalnego pliku Hosts, jak i ostatnio uzyskane rekordy zasobów dla kwerend nazw rozpoznawanych przez komputer. Usługa Klient DNS używa tych informacji do szybkiego rozpoznawania często poszukiwanych nazw przed wykonaniem kwerendy na skonfigurowanych serwerach DNS.
/registerdns
Inicjuje ręczną dynamiczną rejestrację nazw DNS i adresów IP skonfigurowanych na komputerze. Tego parametru można używać do rozwiązywania problemów z nieudaną rejestracją nazw DNS lub dotyczących dynamicznej aktualizacji między klientem i serwerem DNS bez ponownego rozruchu komputera klienckiego. Ustawienia systemu DNS w zaawansowanych właściwościach protokołu TCP/IP określają, które nazwy są rejestrowane w systemie DNS.
/showclassid karta
Wyświetla identyfikator klasy DHCP określonej karty. Aby obejrzeć identyfikator klasy DHCP wszystkich kart, należy użyć gwiazdki (*) jako symbolu wieloznacznego zamiast parametru karta. Ten parametr jest dostępny tylko na komputerach, których karty skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP.
/setclassid karta [identyfikator_klasy]
Konfiguruje identyfikator klasy DHCP określonej karty. Aby ustawić identyfikator klasy DHCP wszystkich kart, należy użyć gwiazdki (*) jako symbolu wieloznacznego zamiast parametru karta. Ten parametr jest dostępny tylko na komputerach, których karty skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Jeżeli nie określono identyfikatora klasy DHCP, bieżący identyfikator klasy jest usuwany.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenie ipconfig to używany w wierszu polecenia odpowiednik polecenia winipcfg dostępnego w systemie Windows Millennium Edition, Windows 98 i Windows 95. System Windows XP nie zawiera graficznego odpowiednika polecenia winipcfg, jednak w oknie Połączenia sieciowe można przeglądać i odnawiać adres IP. W tym celu należy otworzyć okno Połączenia sieciowe, kliknąć prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, kliknąć polecenie Stan, a następnie kliknąć kartę Obsługa.
To polecenie jest najbardziej użyteczne na komputerach, które skonfigurowano do automatycznego pozyskiwania adresów IP. Użytkownicy mogą ustalić, które wartości konfiguracji protokołu TCP/IP zostały ustawione przy użyciu protokołu DHCP, funkcji APIPA (Automatic Private IP Addressing) lub konfiguracji alternatywnej.
Jeżeli nazwa określona w parametrze karta zawiera spacje, należy ująć nazwę karty w cudzysłów (czyli "nazwa karty").
W przypadku nazw kart polecenie ipconfig obsługuje gwiazdkę (*) używaną jako symbol wieloznaczny służący do określania kart, których nazwy rozpoczynają się od określonego ciągu lub zawierają określony ciąg. Na przykład zapis Lokalne* oznacza wszystkie karty, których nazwy rozpoczynają się od ciągu „Lokalne”, a zapis *Poł* oznacza wszystkie karty, których nazwy zawierają ciąg „Poł”.
To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy zainstalowano protokół internetowy (TCP/IP) jako składnik we właściwościach karty sieciowej w oknie Połączenia sieciowe.
Przykłady
Aby wyświetlić podstawową konfigurację protokołu TCP/IP wszystkich kart, należy wpisać:
ipconfig
Aby wyświetlić pełną konfigurację protokołu TCP/IP wszystkich kart, należy wpisać:
ipconfig /all
Aby odnowić konfigurację adresów IP przypisaną do protokołu DHCP tylko dla karty Połączenie lokalne, należy wpisać:
ipconfig /renew "Połączenie lokalne"
Aby opróżnić pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS podczas rozwiązywania problemów z rozpoznawaniem nazw DNS, należy wpisać:
ipconfig /flushdns
Aby wyświetlić identyfikator klasy DHCP dla wszystkich kart, których nazwy rozpoczynają się od ciągu Lokalne, należy wpisać:
ipconfig /showclassid Lokalne*
Aby ustawić identyfikator klasy DHCP dla karty Połączenie lokalne na TEST, należy wpisać:
ipconfig /setclassid "Połączenie lokalne" TEST

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM