128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie getmac

Share
Zwraca adres kontroli dostępu do nośnika (MAC, Media Access Control) i wyświetla listę protokołów sieciowych skojarzonych z poszczególnymi adresami wszystkich kart sieciowych w każdym komputerze, lokalnie lub w sieci.
Składnia
getmac[.exe] [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] [/fo {TABLE|LIST|CSV}] [/nh] [/v]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie jest to komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Wykonuje polecenie, wykorzystując uprawnienia konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie są to uprawnienia bieżącego, zalogowanego na komputerze użytkownika wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego przez parametr /u.
/fo {TABLE|LIST|CSV}
Określa format danych wyjściowych kwerendy. Prawidłowe wartości to: TABLE, LIST i CSV. Domyślnym formatem danych wyjściowych jest TABLE.
/nh
Pomija nagłówek kolumny w danych wyjściowych. Parametr jest prawidłowy, jeśli parametr /fo jest ustawiony jako TABLE lub CSV.
/v
Określa, że wyświetlane są pełne informacje dotyczące danych wyjściowych.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenie getmac może być użyteczne, jeśli trzeba wprowadzić adres MAC do analizatora sieci lub ustalić, jakie protokoły są aktualnie używane przez poszczególne karty sieciowe w komputerze.
Przykłady
Poniższe przykłady przedstawiają metody korzystania z polecenia getmac:
getmac /fo table /nh /v
getmac /s srvmain
getmac /s srvmain /u maindom\hiropln
getmac /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23
getmac /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /fo list /v
getmac /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /fo table /nh

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM