128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie ftype

Share
Wyświetla lub modyfikuje typy plików używane w skojarzeniach rozszerzenia nazw plików. Polecenie ftype użyte bez parametrów wyświetla typy plików, dla których zdefiniowano ciągi polecenia otwarcia.
Składnia
ftype [typ_pliku[=[ciąg_polecenia_otwarcia]]]
Parametry
typ_pliku
Określa typ pliku, który należy wyświetlić lub zmienić.
ciąg_polecenia_otwarcia
Określa polecenie otwarcia, którego należy używać podczas otwierania plików danego typu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
W parametrze ciąg_polecenia_otwarcia polecenie ftype podstawia następujące zmienne:
Zmienne %0 lub %1 są zastępowane nazwą pliku, który należy otworzyć.
Zmienna %* jest zastępowana wszystkimi parametrami.
Zmienna %~n jest zastępowana wszystkimi pozostałymi parametrami, począwszy od parametru n, gdzie n może być numerem z zakresu od 2 do 9.
Zmienna %2 jest zastępowana pierwszym parametrem, zmienna %3 drugim itd.
Przykłady
Aby wyświetlić bieżące typy plików, dla których zdefiniowano ciągi polecenia otwarcia, należy wpisać:
ftype
Aby wyświetlić bieżący ciąg polecenia otwarcia dla określonego typu pliku, należy wpisać:
ftype typ_pliku
Aby usunąć bieżący ciąg polecenia otwarcia dla określonego typu pliku, należy wpisać:
ftype typ_pliku=
Należy wpisać:
ASSOC .pl=PerlScript FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*
Aby wywołać skrypt Perl, należy wpisać:
script.pl 1 2 3
Aby wyeliminować konieczność wpisywania rozszerzeń, należy wpisać:
set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%
Aby wywołać skrypt Perl, należy wpisać:
script 1 2 3

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM