128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie ftp

Share
Przesyła pliki do i z komputera, na którym jest uruchomiona usługa serwera FTP, taka jak Internetowe usługi informacyjne. Polecenie ftp może być używane w trybie interaktywnym lub wsadowym, polegającym na przetwarzaniu plików tekstowych ASCII.
Składnia
ftp [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:nazwa_pliku] [-a] [-w:rozmiar_okna] [-A] [komputer]
Parametry
-v
Pomija wyświetlanie odpowiedzi serwera FTP.
-d
Umożliwia debugowanie, wyświetlając wszystkie polecenia przekazywane między klientem i serwerem FTP.
-i
Wyłącza interaktywne monitowanie podczas transferu wielu plików.
-n
Pomija możliwość automatycznego logowania podczas nawiązywania wstępnego połączenia.
-g
Wyłącza globbing nazw. Polecenie Glob umożliwia używanie gwiazdki (*) i znaku zapytania (?) jako symboli wieloznacznych w lokalnych nazwach plików i ścieżek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie ftp: Podpolecenie glob.
-s:nazwa_pliku
Określa plik tekstowy zawierający polecenia ftp. Te polecenia są wykonywane automatycznie po uruchomieniu usługi ftp. Ten parametr nie zezwala na używanie spacji. Należy używać tego parametru zamiast przekierowania (<).
-a
Określa, że dowolny interfejs lokalny może być używany w przypadku powiązań połączeń FTP służących do transmisji danych.
-w:rozmiar_okna
Określa rozmiar buforu transferu. Domyślny rozmiar okna wynosi 4096 bajty.
-A
Loguje użytkownika anonimowego na serwerze FTP.
komputer
Określa nazwę komputera, adres IP lub adres IPv6 serwera FTP, z którym należy nawiązać połączenie. Nazwa lub adres komputera, jeżeli jest określany, musi być ostatnim parametrem w wierszu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Parametry polecenia ftp należy poprzedzać prefiksem w formie łącznika (-), a nie kreski ułamkowej (/).
Wielkość liter jest uwzględniana w parametrach wiersza polecenia ftp.
To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy protokół internetowy (TCP/IP) jest zainstalowany jako składnik we właściwościach karty sieciowej w oknie Połączenia sieciowe.
Usługa ftp może być używana w trybie interaktywnym. Po uruchomieniu usługa ftp tworzy środowisko podrzędne, w którym można używać poleceń ftp. Aby powrócić do wiersza polecenia, należy wpisać polecenie quit. Gdy środowisko podrzędne ftp jest uruchomione, wyświetlany jest wiersz polecenia usługi ftp >.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podpoleceń polecenia ftp, zobacz Tematy pokrewne.
Polecenie ftp obsługuje protokół IPv6, jeżeli ten protokół jest zainstalowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Protokół IP w wersji 6 i Aplikacje protokołu IPv6.
Przykłady
Aby zalogować się na serwerze FTP o nazwie ftp.przykład.microsoft.com, należy wpisać następujące polecenie:
ftp ftp.przykład.microsoft.com
Aby anonimowo zalogować się na serwerze FTP o nazwie ftp.przykład.microsoft.com, należy wpisać następujące polecenie:
ftp -A ftp.przykład.microsoft.com
Aby zalogować się na serwerze FTP o nazwie ftp.przykład.microsoft.com i uruchomić polecenia ftp znajdujące się w pliku o nazwie Resynch.txt, należy wpisać następujące polecenie:
ftp -s:resynch.txt ftp.przykład.microsoft.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM