128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Polecenie fsutil

Share
Polecenie fsutil jest narzędziem wiersza polecenia, którego można używać do wykonywania wielu zadań związanych z systemem plików FAT i NTFS, takich jak: zarządzanie punktami ponownej analizy, zarządzanie rozrzedzonymi plikami, odinstalowanie woluminu lub rozszerzanie woluminu. Polecenie fsutil jest skomplikowanym narzędziem, dlatego powinno być używane tylko przez zaawansowanych użytkowników, którzy zapoznali się ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi systemu Windows XP. Ponadto tylko użytkownicy zalogowani jako administratorzy lub członkowie grupy Administratorzy mogą używać polecenia fsutil.
Następująca tabela zawiera listę podpoleceń polecenia fsutil.
Polecenie
Opis
behavior
Wykonuje kwerendy, zmienia, włącza lub wyłącza ustawienia dotyczące generowania nazw plików w formacie 8.3, akceptowania znaków z rozszerzonego zestawu znaków w nazwach plików w formacie 8.3 na woluminach systemu NTFS, aktualizowania sygnatury czasowej ostatniego dostępu na woluminach systemu NTFS, częstości zapisywania zdarzeń dotyczących przydziałów w dzienniku systemu i ilości miejsca na dysku zarezerwowanej dla strefy MFT.
dirty
Sprawdza, czy bit zmiany woluminu jest ustawiony. Ustawia bit zmiany woluminu. Gdy bit zmiany woluminu jest ustawiony, przy ponownym uruchomieniu komputera polecenie autochk automatycznie sprawdza, czy wolumin nie zawiera błędów.
file
Zazwyczaj używane przez specjalistów Pomocy technicznej. Znajduje plik o określonym identyfikatorze zabezpieczeń, wykonuje kwerendę dotyczącą pliku w przydzielonych zakresach, ustawia nazwę skróconą pliku, ustawia prawidłową długość danych dla pliku lub ustawia dane zerowe dla pliku.
fsinfo
Zazwyczaj używane przez specjalistów Pomocy technicznej. Wyświetla listę wszystkich dysków oraz wykonuje kwerendy w celu określenia typu dysków, uzyskania informacji dotyczących woluminów, informacji o woluminach specyficznych dla systemu NTFS lub statystyk systemu plików.
hardlink
Tworzy łącze stałe. Nazwa łącza stałego jest wpisem katalogu dla pliku. Można założyć, że każdy plik ma co najmniej jedno łącze stałe. Na woluminach systemu NTFS każdy plik może mieć wiele łączy stałych, a więc plik może pojawiać się w wielu katalogach (a nawet w tym samym katalogu pod różnymi nazwami). Wszystkie łącza prowadzą do tego samego pliku, dlatego programy mogą otwierać dowolne łącze i modyfikować plik. Plik jest usuwany z systemu plików tylko wówczas, gdy zostały usunięte wszystkie łącza prowadzące do tego pliku. Po utworzeniu łącza stałego programy mogą używać łącza podobnie jak innych nazw plików.
objectid
Zazwyczaj używane przez specjalistów Pomocy technicznej. Zarządza identyfikatorami obiektów, używanymi przez system Windows XP do śledzenia obiektów takich jak pliki i katalogi.
quota
Zarządza przydziałami dysku na woluminach systemu NTFS w celu zwiększenia precyzji kontroli magazynu opartego na sieci. Przydziały dysku są implementowane dla poszczególnych woluminów i umożliwiają implementowanie zarówno stałych, jak i zmiennych limitów magazynów dla poszczególnych użytkowników.
reparsepoint
Zazwyczaj używane przez specjalistów Pomocy technicznej. Wykonuje kwerendy dotyczące punktów ponownej analizy lub usuwa punkty ponownej analizy, które są obiektami systemu plików NTFS, mają definiowany atrybut zawierający dane kontrolowane przez użytkownika i służą do rozszerzania zestawu funkcji w podsystemie wejścia/wyjścia (We/Wy). Punkty ponownej analizy są używane dla punktów łączących katalogów i punktów instalacji woluminów. Są one także używane przez sterowniki filtru systemu plików do oznaczania niektórych plików jako specjalnych dla tego sterownika.
sparse
Zarządza plikami rozrzedzonymi. Plik rozrzedzony jest to plik zawierający przynajmniej jeden region danych, który nie został przydzielony. Program będzie widział te nieprzydzielone regiony jako regiony zawierające bajty o wartości zero, ale w rzeczywistości na dysku nie ma miejsca reprezentującego te zera. Innymi słowy, wszystkie dane znaczące o wartościach innych niż zero są przydzielane, podczas gdy wszystkie dane nieznaczące (długie ciągi danych składające się z zer) nie są przydzielane. Podczas odczytywania pliku rozrzedzonego przydzielone dane są zwracane w takiej formie, w jakiej są przechowywane, a dane nieprzydzielone są domyślnie zwracane jako zera, zgodnie ze specyfikacją żądania zabezpieczeń C2. Obsługa plików rozrzedzonych umożliwia anulowanie przydziału danych z dowolnej lokalizacji w pliku.
usn
Zazwyczaj używane przez specjalistów Pomocy technicznej. Zarządza dziennikiem zmian numerów sekwencji aktualizacji (USN), który zawiera informacje o wszystkich zmianach dokonanych w plikach na woluminie.
volume
Zarządza woluminem. Odinstalowuje wolumin lub wykonuje kwerendę w celu ustalenia ilości wolnego miejsca dostępnego na dysku.
Uwaga
Aby przeglądać Pomoc dotyczącą dostępnych podpoleceń w wierszu polecenia, należy wpisać fsutil, wpisać podpolecenie, a następnie wpisać help (tzn. fsutil podpolecenie help).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM