128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie format

Share
Formatuje dysk określonego woluminu, tak aby akceptował pliki systemu Windows.
Składnia
format wolumin [/fs:system_plików] [/v:etykieta] [/q] [/a:rozmiar_jednostki] [/c] [/x]
format wolumin [/v:etykieta] [/q] [/f:rozmiar]
format wolumin [/v:etykieta] [/q] [/t:ścieżki /n:sektory]
format wolumin [/v:etykieta] [/q]
format wolumin [/q]
Parametry
wolumin
Określa punkt instalacji, nazwę woluminu lub literę dysku, który należy sformatować. Jeżeli nie określono żadnej z następujących opcji wiersza polecenia, polecenie format używa typu woluminu do określenia domyślnego formatu dla dysku.
/fs:system_plików
Określa używany system plików FAT, FAT32 lub NTFS. Dyskietki mogą używać tylko systemu plików FAT.
/v:etykieta
Określa etykietę woluminu. Jeżeli pominięto opcję wiersza polecenia /v lub użyto opcji bez określenia etykiety woluminu, polecenie format monituje o etykietę woluminu po ukończeniu formatowania. Należy używać składni /v:, aby zapobiec monitowaniu o etykietę woluminu. Jeżeli przy użyciu polecenia format formatowany jest więcej niż jeden dysk, każdemu z tych dysków zostanie nadana ta sama etykieta woluminu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących etykiet woluminów dyskowych, należy kliknąć tematy Polecenie dir, Polecenie label lub Polecenie vol na liście Tematy pokrewne.
/a:rozmiar_jednostki
Określa rozmiar jednostki alokacji używanej na woluminach systemu plików FAT, FAT32 lub NTFS. Jeżeli nie określono parametru rozmiar_jednostki, rozmiar jest wybierany na podstawie rozmiaru woluminu. Następująca tabela zawiera listę prawidłowych wartości parametru rozmiar_jednostki.
Wartość
Opis
512
Tworzy 512 bajtów na klaster.
1024
Tworzy 1024 bajty na klaster.
2048
Tworzy 2048 bajtów na klaster.
4096
Tworzy 4096 bajtów na klaster.
8192
Tworzy 8192 bajtów na klaster.
16K
Tworzy 16 kilobajtów na klaster.
32K
Tworzy 32 kilobajty na klaster.
64K
Tworzy 64 kilobajty na klaster.
/q
Wykonuje szybkie formatowanie. Usuwa tabelę plików i katalog główny wcześniej sformatowanego woluminu, ale nie wykonuje skanowania kolejnych sektorów w poszukiwaniu uszkodzonych obszarów. Opcji wiersza polecenia /q należy używać tylko do formatowania woluminów, które były już formatowane i nie zawierają uszkodzonych obszarów.
/f:rozmiar
Określa rozmiar dyskietki, którą należy sformatować. Jeżeli jest to możliwe, należy używać tej opcji wiersza polecenia zamiast opcji /t i /n. System Windows akceptuje następującą wartość jako rozmiar:
1440, 1440k, 1440kb, 1,44, 1,44m lub 1,44mb
dwustronny dysk 3,5 cala 1,44 MB o poczwórnej gęstości
/t:ścieżki
Określa liczbę ścieżek na dysku. Jeżeli jest to możliwe, zamiast tej opcji wiersza polecenia należy używać opcji /f. Jeżeli używana jest opcja wiersza polecenia /t, należy również używać opcji wiersza polecenia /n. Te dwie opcje wiersza polecenia stanowią alternatywną metodę określania rozmiaru formatowanego dysku. Opcji wiersza polecenia /f nie można używać z opcją wiersza polecenia /t.
/n:sektory
Określa liczbę sektorów na ścieżkę. Jeżeli jest to możliwe, zamiast tej opcji wiersza polecenia należy używać opcji /f. Jeżeli używana jest opcja wiersza polecenia /n, należy również używać opcji wiersza polecenia /t. Te dwie opcje wiersza polecenia stanowią alternatywną metodę określania rozmiaru formatowanego dysku. Opcji wiersza polecenia /f nie można używać z opcją wiersza polecenia /n.
/c
Dotyczy tylko systemu plików NTFS. W przypadku użycia tej opcji pliki utworzone na nowym woluminie będą domyślnie kompresowane.
/x
Jeżeli jest to konieczne, powoduje odinstalowanie woluminu przed formatowaniem. Po zastosowaniu tej opcji żadne otwarte dojścia do woluminu nie będą prawidłowe.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z polecenia format w Konsoli odzyskiwania
Polecenie format z różnymi parametrami jest dostępne z Konsoli odzyskiwania.
Przywileje administracyjne
Dysk twardy mogą formatować tylko członkowie grupy Administratorzy.
Korzystanie z polecenia format
Polecenie format tworzy nowy katalog główny i system plików dysku. Może ono również sprawdzić, czy dysk zawiera uszkodzone obszary i usunąć wszystkie dane z dysku. Aby korzystać z nowego dysku, należy najpierw użyć tego polecenia do sformatowania dysku.
Wpisywanie etykiety woluminu
Po sformatowaniu dyskietki polecenie format wyświetla następujący komunikat:
Etykieta woluminu (11 znaków lub ENTER = bez etykiety)?
Etykieta woluminu może zawierać maksymalnie 11 znaków (włącznie ze spacjami). Jeżeli dysk nie powinien mieć etykiety woluminu, wystarczy nacisnąć klawisz ENTER. Aby uzyskać informacje dotyczące etykiet woluminów, kliknij temat Polecenie label na liście Tematy pokrewne.
Formatowanie dysku twardego
Jeżeli użytkownik używa polecenia format do sformatowania dysku twardego, polecenie format przed podjęciem próby sformatowania dysku twardego wyświetla następujący komunikat:
OSTRZEŻENIE: WSZYSTKIE DANE NA DYSKU NIEWYJMOWALNYM
STACJA x: BĘDĄ STRACONE!
Czy kontynuować formatowanie (T/N)?_
Aby sformatować dysk twardy, należy nacisnąć klawisz T. Aby nie formatować dysku, należy nacisnąć klawisz N. Do formatowania dysku twardego niezbędne są uprawnienia administratora.
Rozmiar jednostki
Systemy plików FAT ograniczają liczbę klastrów do 65526. Systemy plików FAT32 ograniczają liczbę klastrów do zakresu od 65527 do 4177917.
Kompresja NTFS nie jest obsługiwana dla rozmiarów jednostki alokacji ponad 4096.
Komunikaty polecenia format
Po zakończeniu formatowania polecenie format wyświetla komunikaty informujące o całkowitej ilości miejsca na dysku, obszarach oznaczonych jako uszkodzone i ilości miejsca dostępnego dla plików.
Szybkie formatowanie
Proces formatowania można przyśpieszyć, korzystając z opcji wiersza polecenia /q. Tej opcji wiersza polecenia należy używać tylko wówczas, gdy dysk twardy nie zawiera uszkodzonych sektorów.
Używanie polecenia format z ponownie przypisanym dyskiem lub dyskiem sieciowym
Nie należy używać polecenia format w odniesieniu do dysku przygotowanego przy użyciu polecenia subst. Nie można formatować dysków za pośrednictwem sieci.
Kody wyjściowe polecenia format
Następująca tabela zawiera listę kodów wyjściowych i krótkie opisy znaczenia poszczególnych kodów:
Kod wyjściowy
Opis
0
Operacja formatowania została wykonana pomyślnie.
1
Podano nieprawidłowe parametry.
4
Wystąpił błąd krytyczny (każdy inny błąd niż 0, 1 lub 5).
5
W odpowiedzi na monit „Czy kontynuować formatowanie (T/N)?” użytkownik nacisnął klawisz N, aby zatrzymać proces.
Można sprawdzić te kody wyjścia przy użyciu warunku errorlevel w poleceniu wsadowym if.
Przykłady
Aby sformatować nową dyskietkę w stacji A, korzystając z domyślnego rozmiaru, należy wpisać:
format a:
Aby wykonać operację szybkiego formatowania dysku w stacji A, który był już formatowany, należy wpisać:
format a: /q
Aby sformatować dyskietkę w stacji A i przypisać do dyskietki etykietę woluminu „DANE”, należy wpisać:
format a: /v:DANE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM