128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie fc

Share
Porównuje dwa pliki i wyświetla różnice między nimi.
Składnia
fc [/a] [/b] [/c] [/l] [/lbn] [/n] [/t][/u] [/w] [/nnnn] [dysk1:][ścieżka1]nazwa_pliku1 [dysk2:][ścieżka2]nazwa_pliku2
Parametry
/a
Wyświetla skrót danych wyjściowych porównywania w trybie ASCII. Zamiast wszystkich różniących się wierszy, polecenie fc wyświetla tylko pierwszy i ostatni wiersz każdego zestawu różnic.
/b
Porównuje pliki w trybie binarnym. Polecenie fc porównuje dwa pliki bajt po bajcie i nie próbuje ponownie synchronizować plików po znalezieniu różnic. To jest domyślny tryb porównywania plików o następujących rozszerzeniach: .exe, .com, .sys, .obj, .lib, lub .bin.
/c
Ignoruje wielkość liter.
/l
Porównuje pliki w trybie ASCII. Polecenie fc porównuje dwa pliki wiersz po wierszu i próbuje ponownie synchronizować pliki po znalezieniu różnic. To jest domyślny tryb porównywania plików, z wyjątkiem plików o następujących rozszerzeniach: .exe, .com, .sys, .obj, .lib, lub .bin.
/lbn
Ustawia liczbę n wierszy wewnętrznego bufora wierszy. Domyślną długością bufora wierszy jest 100 wierszy. Jeżeli liczba kolejnych różniących się wierszy w porównywanych plikach jest większa od tej liczby, polecenie fc anuluje porównanie.
/n
Wyświetla numery wierszy podczas porównywania w trybie ASCII.
/t
Zapobiega konwertowaniu przez polecenie fc znaków tabulacji na spacje. Zachowaniem domyślnym jest przetwarzanie znaków tabulacji jako spacji, z zatrzymaniem co każde osiem znaków.
/u
Porównuje pliki jako pliki tekstowe Unicode.
/w
Kompresuje odstępy (znaki tabulacji i spacje) podczas porównywania. Jeżeli wiersz zawiera wiele kolejnych znaków tabulacji lub spacji, opcja /w powoduje przetwarzanie tych znaków jako pojedynczej spacji. Używane z opcją wiersza polecenia /w, polecenie fc ignoruje (i nie porównuje) odstępów na początku i na końcu wiersza.
/nnnn
Określa liczbę kolejnych wierszy, które muszą być zgodne, zanim polecenie fc uzna, że pliki zostały ponownie zsynchronizowane. Jeżeli liczba zgodnych wierszy w plikach jest mniejsza niż nnnn, polecenie fc wyświetla zgodne wiersze jako różnice. Wartość domyślna jest równa 2.
[dysk1:][ścieżka1]nazwa_pliku1
Określa lokalizację i nazwę pierwszego pliku, który ma być porównywany. Parametr nazwa_pliku1 jest wymagany.
[dysk2:][ścieżka2]nazwa_pliku2
Określa lokalizację i nazwę drugiego pliku, który ma być porównywany. Parametr nazwa_pliku2 jest wymagany.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Wyświetlanie raportów dotyczących różnic między plikami w przypadku porównywania w trybie ASCII
Gdy polecenie fc jest używane do porównywania w trybie ASCII, polecenie fc wyświetla różnice między dwoma plikami w następującej kolejności:
Nazwa pierwszego pliku
Wiersze z pliku nazwa_pliku1 różniące się od wierszy w drugim pliku
Pierwszy porównywany wiersz w obu plikach
Nazwa drugiego pliku
Wiersze z pliku nazwa_pliku2 różniące się od wierszy w pierwszym pliku
Pierwszy porównywany wiersz
Używanie opcji /b do porównań w trybie binarnym
Opcja /b wyświetla niezgodności, znalezione podczas porównywania w trybie binarnym, w następujący sposób:
xxxxxxxx: yy zz
Wartość xxxxxxxx określa szesnastkowy adres względny pary bajtów, mierzony od początku pliku. Adresy zaczynają się od 00000000. Wartości szesnastkowe yy i zz reprezentują różne bajty plików określonych odpowiednio przez parametry nazwa_pliku1 i nazwa_pliku2.
Korzystanie z symboli wieloznacznych
W parametrach nazwa_pliku1 i nazwa_pliku2 można używać symboli wieloznacznych (tzn. * i ?). Jeżeli symbol wieloznaczny jest używany w parametrze nazwa_pliku1, polecenie fc porównuje wszystkie określone pliki z plikiem określonym przez parametr nazwa_pliku. Jeżeli symbol wieloznaczny jest używany w parametrze nazwa_pliku2, polecenie fc używa odpowiedniej wartości na podstawie parametru nazwa_pliku1.
Korzystanie z pamięci
Podczas porównywania plików ASCII polecenie fc używa buforu wewnętrznego (który może pomieścić 100 wierszy). Jeżeli pliki są większe niż bufor, polecenie fc porównuje tyle danych, ile można załadować do buforu. Jeżeli polecenie fc nie znajdzie zgodnego wiersza w załadowanej części plików, wykonywanie polecenia zostaje zatrzymane i wyświetlany jest następujący komunikat:
Ponowna synchronizacja nie powiodła się. Pliki są zbyt różne.
Podczas porównywania plików binarnych, które są większe niż dostępna pamięć, polecenie fc porównuje oba pliki do końca, zastępując części plików w pamięci częściami z dysku. Dane wyjściowe są takie same, jak w przypadku plików, które w całości mieszczą się w pamięci.
Przykłady
Aby porównać w trybie ASCII dwa pliki tekstowe o nazwach Miesięczne.rpt i Sprzedaż.rpt i wyświetlić wyniki w formacie skróconym, należy wpisać:
fc /a miesięczne.rpt sprzedaż.rpt
Aby porównać w trybie binarnym dwa pliki wsadowe o nazwach Zyski.bat i Zarobki.bat, należy wpisać:
fc /b zyski.bat zarobki.bat
Pojawiają się wyniki podobne do poniższych:
00000002: 72 43
00000004: 65 3A
0000000E: 56 92
00000012: 6D 5C
00000013: 0D 7C
00000014: 0D 0A
00000015: 0A 0D
0000001E: 43 7A
0000001F: 09 0A
00000022: 72 44
...
...
...
000005E0: 00 61
000005E1: 00 73
000005E2: 00 73
000005E3: 00 69
000005E4: 00 67
000005E5: 00 6E
000005E6: 00 6D
000005E7: 00 65
000005E8: 00 6E
FC: Zarobki.bat dłuższy niż Zyski.bat
Jeżeli pliki Zyski.bat i Zarobki.bat są identyczne, polecenie fc wyświetla następujący komunikat:
FC: nie stwierdzono różnic
Aby porównać każdy plik .bat w bieżącym katalogu z plikiem Nowy.bat, należy wpisać:
fc *.bat nowy.bat
Aby porównać plik Nowy.bat na dysku C z plikiem Nowy.bat na dysku D, należy wpisać:
fc c:nowy.bat d:*.bat
Aby porównać każdy plik wsadowy w katalogu głównym na dysku C z plikiem o takiej samej nazwie w katalogu głównym na dysku D, należy wpisać:
fc c:*.bat d:*.bat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM