128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie evntcmd

Share
Konfiguruje translację zdarzeń na pułapki, miejsca docelowe pułapek lub jedno i drugie, zgodnie z informacjami w pliku konfiguracji.
Składnia
evntcmd [/s nazwa_komputera] [/v poziom_szczegółowości] [/n] nazwa_pliku
Parametry
/s nazwa_komputera
Określa nazwę komputera, na którym ma być skonfigurowana translacja zdarzeń na pułapki, miejsca docelowe pułapek lub jedno i drugie. Jeżeli nie określono komputera, konfiguracja następuje na komputerze lokalnym.
/v poziom_szczegółowości
Określa typy komunikatów o stanie, które pojawiają się podczas konfigurowania pułapek i miejsc docelowych pułapek. Ten parametr musi być liczbą całkowitą o wartości od 0 do 10. Jeżeli określono wartość 10, pojawiają się komunikaty wszystkich typów, włącznie z komunikatami dotyczącymi śledzenia i ostrzeżeniami dotyczącymi pomyślności weryfikacji konfiguracji pułapki. Jeżeli określono wartość 0, nie pojawiają się żadne komunikaty.
/n
Określa, że usługa SNMP ma nie być ponownie uruchamiana, jeżeli komputer otrzyma informacje dotyczące zmian konfiguracji pułapki.
nazwa_pliku
Określa, przy użyciu nazwy, plik konfiguracyjny zawierający informacje dotyczące translacji zdarzeń na pułapki i miejsca docelowe pułapek, które mają być skonfigurowane.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Aby skonfigurować pułapki, ale nie miejsca docelowe pułapek, można utworzyć prawidłowy plik konfiguracji przy użyciu narzędzia graficznego Tłumaczenie zdarzeń na pułapki. Jeżeli zainstalowana jest usługa SNMP, narzędzie Tłumaczenie zdarzeń na pułapki można uruchomić, wpisując polecenie evntwin w wierszu polecenia. Po zdefiniowaniu żądanych pułapek należy kliknąć przycisk Eksport, aby utworzyć odpowiedni plik dla polecenia evntcmd. Korzystając z narzędzia Tłumaczenie zdarzeń na pułapki, można z łatwością utworzyć plik konfiguracji , a następnie użyć tego pliku w wierszu polecenia evntcmd do szybkiej konfiguracji pułapek na wielu komputerach.
Składnia służąca do konfigurowania pułapki jest następująca:
#pragma ADD plik_dziennika_zdarzeń źródło_zdarzenia identyfikator_zdarzenia [liczba_wystąpień [okres]]
Tekst #pragma musi pojawiać się na początku każdego wpisu w pliku.
Parametr ADD określa, że do konfiguracji pułapki ma być dodane zdarzenie.
Parametry plik_dziennika_zdarzeń, źródło_zdarzenia i identyfikator_zdarzenia są wymagane. Parametr plik_dziennika_zdarzeń określa plik, w którym zdarzenie jest rejestrowane. Parametr źródło_zdarzenia określa aplikację generującą zdarzenie. Parametr identyfikator_zdarzenia określa unikatowy numer identyfikujący każde zdarzenie. Aby dowiedzieć się, jakie wartości odpowiadają określonym zdarzeniom, należy uruchomić narzędzie Tłumaczenie zdarzeń na pułapki, wpisując evntwin w wierszu polecenia. Należy kliknąć przycisk Niestandardowe, a następnie kliknąć przycisk Edytuj. W obszarze Źródła zdarzeń należy przeszukać foldery, zlokalizować zdarzenie, które ma być skonfigurowane, kliknąć to zdarzenie, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Informacje dotyczące źródła zdarzenia i pliku dziennika zdarzeń oraz identyfikator zdarzenia pojawiają się w obszarach Źródło, Dziennik i Określony identyfikator pułapki.
Parametr liczba_wystąpień jest opcjonalny i określa, ile razy zdarzenie musi wystąpić, zanim zostanie wysłany komunikat pułapki. Jeżeli parametr liczba_wystąpień nie jest używany, komunikat pułapki jest wysyłany po jednym wystąpieniu zdarzenia.
Parametr okres jest opcjonalny, ale wymaga użycia parametru liczba_wystąpień. Parametr okres określa przedział czasu (w sekundach), w którym zdarzenie musi wystąpić liczbę razy określoną przy użyciu parametru liczba_wystąpień, zanim zostanie wysłany komunikat dotyczący pułapki. Jeżeli parametr okres nie jest używany, komunikat pułapki jest wysyłany po wystąpieniu zdarzenia tyle razy, ile określa parametr liczba_wystąpień, bez względu na ilość czasu, który upływa między wystąpieniami.
Składnia służąca do usuwania pułapki jest następująca:
#pragma DELETE plik_dziennika_zdarzeń źródło_zdarzenia identyfikator_zdarzenia
Tekst #pragma musi pojawiać się na początku każdego wpisu w pliku.
Parametr DELETE określa, że zdarzenie ma być usunięte z konfiguracji pułapki.
Parametry plik_dziennika_zdarzeń, źródło_zdarzenia i identyfikator_zdarzenia są wymagane. Parametr plik_dziennika_zdarzeń określa plik, w którym zdarzenie jest rejestrowane. Parametr źródło_zdarzenia określa aplikację generującą zdarzenie. Parametr identyfikator_zdarzenia określa unikatowy numer identyfikujący każde zdarzenie.
Składnia służąca do konfigurowania miejsca docelowego pułapki jest następująca:
#pragma ADD_TRAP_DEST nazwa_wspólnoty identyfikator_hosta
Tekst #pragma musi pojawiać się na początku każdego wpisu w pliku.
Parametr ADD_TRAP_DEST określa, że komunikaty pułapek mają być wysyłane na określony host we wspólnocie.
Parametr nazwa_wspólnoty określa, przy użyciu nazwy, wspólnotę, w której wysyłane są komunikaty pułapek.
Parametr identyfikator_hosta określa, przy użyciu nazwy lub adresu IP, host, na który mają być wysyłane komunikaty pułapek.
Składnia służąca do usuwania miejsca docelowego pułapki jest następująca:
#pragma DELETE_TRAP_DEST nazwa_wspólnoty identyfikator_hosta
Tekst #pragma musi pojawiać się na początku każdego wpisu w pliku.
Parametr DELETE_TRAP_DEST określa, że komunikaty pułapek mają nie być wysyłane na określony host we wspólnocie.
Parametr nazwa_wspólnoty określa, przy użyciu nazwy, wspólnotę, w której wysyłane są komunikaty pułapek.
Parametr identyfikator_hosta określa, przy użyciu nazwy lub adresu IP, host, na który mają nie być wysyłane komunikaty pułapek.
Przykłady
Poniższe przykłady przedstawiają wpisy w pliku konfiguracji polecenia evntcmd. Te polecenia nie są przeznaczone do wpisywania w wierszu polecenia.
s
Aby wysyłać komunikat pułapki wówczas, gdy usługa Dziennik zdarzeń zostanie ponownie uruchomiona, należy wpisać:
#pragma ADD System "Eventlog" 2147489653
Aby wysyłać komunikat pułapki wówczas, gdy usługa Dziennik zdarzeń zostanie dwukrotnie ponownie uruchomiona w ciągu trzech minut, należy wpisać:
#pragma ADD System "Eventlog" 2147489653 2 180
Aby zatrzymać wysyłanie komunikatu pułapki przy każdym ponownym uruchomieniu usługi Dziennik zdarzeń, należy wpisać:
#pragma DELETE System "Eventlog" 2147489653
Aby wysyłać komunikaty pułapek we wspólnocie o nazwie Publiczne na host o numerze protokołu IP 192.168.100.100, należy wpisać:
#pragma ADD_TRAP_DEST publiczne 192.168.100.100
Aby wysyłać komunikaty pułapek we wspólnocie o nazwie Prywatne na host o nazwie Host1, należy wpisać:
#pragma ADD_TRAP_DEST prywatne Host1
Aby zatrzymać wysyłanie komunikatów pułapek we wspólnocie o nazwie Prywatne na komputer, na którym są konfigurowane miejsca docelowe pułapek, należy wpisać:
#pragma DELETE_TRAP_DEST prywatne localhost

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM