128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie eventtriggers

Share
Wyświetla i konfiguruje wyzwalacze zdarzeń na komputerach lokalnych lub zdalnych.
Aby zobaczyć składnię polecenia, należy kliknąć polecenie:
eventtriggers create
Tworzy nowy wyzwalacz zdarzeń, monitorujący zdarzenia dotyczące dzienników zgodnie z określonymi kryteriami i podejmujący odpowiednie działania w przypadku wystąpienia zdarzeń tego typu.
Składnia
eventtriggers[.exe] /create [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] /tr nazwa_wyzwalacza [/l [APPLICATION] [SYSTEM] [SECURITY] ["DNS Server"] [LOG] [nazwa_dziennika_katalogowego] [*] ] {[/eid identyfikator]|[/t {ERROR|INFORMATION|WARNING|SUCCESSAUDIT|FAILUREAUDIT}]|[/so źródło]} [/d opis] /tk nazwa_zadania [/ru {[domena\]użytkownik | "System"} [/rp hasło]]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Komputerem domyślnym jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenia z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze wykonującym polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/tr nazwa_wyzwalacza
Określa przyjazną nazwę skojarzoną z wyzwalaczem zdarzenia.
/l [APPLICATION] [SYSTEM] [SECURITY] ["DNS Server"] [LOG] [nazwa_dziennika_katalogowego] [*] ]
Określa dzienniki zdarzeń do monitorowania. Następujące typy są prawidłowe: Application, System, Security, DNS server, Log i Directory log. Można używać symbolu wieloznacznego (*), który jest wartością domyślną.
/eid identyfikator
Określa identyfikator konkretnego zdarzenia, które ma monitorować wyzwalacz zdarzenia. Prawidłowymi wartościami są dowolne prawidłowe liczby całkowite. Tego parametru nie można używać w połączeniu z parametrami /type lub /so.
/t {ERROR|INFORMATION|WARNING|SUCCESSAUDIT|FAILUREAUDIT}
Określa typ zdarzenia, który ma monitorować wyzwalacz zdarzenia. Następujące wartości są prawidłowe: ERROR, INFORMATION, WARNING, SUCCESSAUDIT i FAILUREAUDIT. Tego parametru nie można używać w połączeniu z parametrami /id ani /so.
/so źródło
Określa źródło zdarzenia, które ma być monitorowane przez wyzwalacz zdarzenia. Prawidłowymi wartościami są dowolne ciągi. Tego parametru nie można używać w połączeniu z parametrami /id ani /type.
/d opis
Określa szczegółowy opis wyzwalacza zdarzenia. Prawidłowymi wartościami są dowolne ciągi.
/tk nazwa_zadania
Określa zadanie/polecenie/wiersz, które ma być wykonane wówczas, gdy warunki wyzwalacza zdarzenia są spełnione.
/ru {[domena\]użytkownik | "System"}
Uruchamia zadania, używając uprawnień określonego konta użytkownika. Zadania są domyślnie uruchamiane przy użyciu uprawnień użytkownika zalogowanego na komputerze, na którym działa program SchTasks.
Wartość
Opis


[domena\]użytkownik
Określa konto użytkownika.
"System" lub ""
Określa konto Zarządzanie NT\System używane przez system operacyjny.
/rp hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u. Jeżeli pominięto ten parametr podczas określania konta użytkownika, program SchTasks.exe monituje o podanie hasła i przesłania wpisywany tekst. Zadania uruchamiane przy użyciu uprawnień konta Zarządzanie NT\System nie wymagają hasła, dlatego program SchTasks.exe nie monituje o podanie hasła.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Poniższe przykłady pokazują, jak można korzystać z polecenia eventtriggers /create:
eventtriggers /create /tr "Oczyszczanie dysku" /l system /t error /tk c:\windows\system32\cleanmgr.exe
eventtriggers /create /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /tr "Mała ilość miejsca na dysku" /eid 4133 /t warning /tk \\server\share\diskcleanup.cmd
eventtriggers /create /s srvmain /user maindom\hiropln /p p@ssW23 /tr "Wykonywanie kopii zapasowej dysku" /eid 4133 /l system /t error /tk \\server\share\ntbackup.exe
eventtriggers delete
Usuwa wyzwalacz zdarzenia z systemu zgodnie z identyfikatorem wyzwalacza zdarzenia.
Składnia
eventtriggers[.exe] /delete [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] /tid {identyfikator|*}
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Komputerem domyślnym jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenia z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze wykonującym polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/tid {identyfikator|*}
Określa wyzwalacze zdarzeń, które należy usunąć, przy użyciu identyfikatora wyzwalacza zdarzeń. Można używać symbolu wieloznacznego (*).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Poniższe przykłady pokazują, jak można korzystać z polecenia eventtriggers /delete:
eventtriggers /delete /tid 1 /tid 2 /tid 4 /tid 6
eventtriggers /delete /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /tid *
eventtriggers /delete /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /tid 1
eventtriggers query
Wykonuje kwerendę i wyświetla właściwości i ustawienia systemowego wyzwalacza zdarzeń.
Składnia
eventtriggers[.exe] /query [/s komputer [/u domena\użytkownik [/p hasło]]] [/fo {TABLE|LIST|CSV}] [/nh] [/v]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Komputerem domyślnym jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenia z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze wykonującym polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/fo {TABLE|LIST|CSV}
Określa format używany dla danych wyjściowych kwerendy. Prawidłowe wartości to: TABLE, LIST i CSV. Formatem domyślnym danych wyjściowych jest TABLE.
/nh
Pomija nagłówek kolumny w danych wyjściowych. Prawidłowy wówczas, gdy parametr /fo jest ustawiony na wartość TABLE lub CSV.
/v
Określa szczegółowe informacje, które mają być wyświetlane w danych wyjściowych.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Poniższe przykłady pokazują, jak można korzystać z polecenia eventtriggers /query:
eventtriggers /query
eventtriggers /query /s srvmain
eventtriggers /query /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /fo list
Spostrzeżenia
Polecenie eventtriggers określone bez operacji zwraca listę wyzwalaczy zdarzeń. Aby wyświetlić listę wyzwalaczy zdarzeń, należy wpisać:
eventtriggers
Zostaną wyświetlone dane wyjściowe podobne do poniższych:

Wyzwalacz Identyfikator Zdarzenie Nazwa wyzwalacza Zadanie
========== ========================== ==============================================
1 Oczyszczanie dysku c:\windows\system32\cleanmgr.exe
Jeżeli wykonanie zdarzenia nie powiedzie się, polecenie eventtriggers utworzy plik dziennika o nazwie TriggerConsumer.log w katalogu \windows\system32\wbem\logs, zawierający komunikat informujący, że wyzwolenie zdarzenia nie powiodło się.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM