128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie doskey

Share
Wywołuje program Doskey.exe, służący do ponownego wywoływania poleceń systemu Windows XP, edytowania wierszy polecenia i tworzenia makr.
Składnia
doskey {/reinstall | /listsize=rozmiar | /macros:[{all | nazwa_pliku_exe}] | /history | /insert | /overstrike | /exename=nazwa_pliku_exe | /macrofile=nazwa_pliku | nazwa_makra=[tekst]}
Parametry
/reinstall
Instaluje nową kopię programu Doskey.exe. Czyści bufor historii poleceń.
/listsize=rozmiar
Określa maksymalną liczbę poleceń w buforze historii.
/macros
Wyświetla listę wszystkich makr polecenia doskey. Symbolu przekierowania (>) z opcją /macros można użyć do przekierowania listy do pliku. Opcję /macros można skrócić do postaci /m.
all
Wyświetla makra polecenia doskey dla wszystkich plików wykonywalnych.
nazwa_pliku_exe
Wyświetla makra polecenia doskey dla określonego pliku wykonywalnego.
/history
Wyświetla wszystkie polecenia przechowywane w pamięci. Symbolu przekierowania (>) z opcją /macros można użyć do przekierowania listy do pliku. Opcję /history można skrócić do postaci /h.
{/insert | /overstrike}
Określa, czy wpisywany tekst ma zastępować stary tekst. Jeżeli użyto opcji /insert, nowy tekst wpisywany w wierszu jest wstawiany do starego tekstu (tak jak po naciśnięciu klawisza INSERT). Jeżeli użyto opcji /overstrike, nowy tekst zastępuje stary tekst. Ustawieniem domyślnym jest /overstrike.
/exename=nazwa_pliku
Określa program (tzn. plik wykonywalny), w którym uruchamiane jest makro polecenia doskey.
/macrofile=nazwa_pliku
Określa plik zawierający makra, które mają być zainstalowane.
nazwa_makra=[tekst]
Tworzy makro wykonujące polecenia określone przez parametr tekst. Parametr nazwa_makra określa nazwę, która ma być przypisana do makra. Parametr tekst określa polecenia, które mają być rejestrowane. Jeżeli parametr tekst jest pusty, wszelkie polecenia przypisane do makra wskazywanego przez parametr nazwa_makra są czyszczone.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z programu Doskey.exe
Program Doskey.exe jest zawsze dostępny dla wszystkich interaktywnych programów tekstowych (takich jak debugery programów lub programy do przesyłania plików) i obsługuje bufor historii poleceń oraz makra dla każdego uruchamianego programu. Opcji wiersza polecenia doskey nie można używać z programu. Opcje wiersza polecenia doskey należy uruchomić przed uruchomieniem programu. Funkcje klawiszy przypisane przez program zastępują funkcje przypisane przez polecenie doskey.
Ponowne wywoływanie polecenia
Aby ponownie wywołać polecenie, można użyć jednego z następujących klawiszy po uruchomieniu programu Doskey.exe. Jeżeli program Doskey.exe jest używany w programie, funkcje klawiszy przypisane przez ten program mają pierwszeństwo.
Klawisz
Opis
STRZAŁKA W GÓRĘ
Ponownie wywołuje polecenie użyte przed aktualnie wyświetlanym.
STRZAŁKA W DÓŁ
Ponownie wywołuje polecenie użyte po aktualnie wyświetlanym.
PAGE UP
Ponownie wywołuje najstarsze polecenie użyte w bieżącej sesji.
PAGE DOWN
Ponownie wywołuje ostatnio użyte polecenie.
Edytowanie wiersza polecenia
Korzystając z programu Doskey.exe, można edytować bieżący wiersz polecenia. Jeżeli program Doskey.exe jest używany w programie, funkcje klawiszy przypisane przez ten program mają pierwszeństwo, a niektóre klawisze edycji programu Doskey.exe mogą nie działać.
Poniższa tabela zawiera listę klawiszy edycji polecenia doskey i ich funkcje.
Klawisz lub kombinacja klawiszy
Opis
STRZAŁKA W LEWO
Przenosi punkt wstawiania wstecz o jeden znak.
STRZAŁKA W PRAWO
Przenosi punkt wstawiania do przodu o jeden znak.
CTRL+STRZAŁKA W LEWO
Przenosi punkt wstawiania wstecz o jeden wyraz.
CTRL+STRZAŁKA W PRAWO
Przenosi punkt wstawiania do przodu o jeden wyraz.
HOME
Przenosi punkt wstawiania na początek wiersza.
END
Przenosi punkt wstawiania na koniec wiersza.
ESC
Czyści wyświetlone polecenie.
F1
Kopiuje jeden znak z tej samej kolumny szablonu do tej samej kolumny w oknie wiersza poleceń (szablon jest to bufor pamięci przechowujący ostatnie wpisane polecenie).
F2
Przegląda szablon w przód w poszukiwaniu znaku następnego klawisza naciśniętego po klawiszu F2. Program Doskey.exe wstawia tekst z szablonu, znajdujący się przed określonym znakiem (ale bez tego znaku).
F3
Kopiuje pozostałą część szablonu do wiersza polecenia. Program Doskey.exe zaczyna kopiowanie znaków od pozycji w szablonie odpowiadającej pozycji punktu wstawiania w wierszu polecenia.
F4
Usuwa znaki od bieżącej pozycji punktu wstawiania do określonego znaku. Aby użyć tego klawisza edycji, należy nacisnąć klawisz F4 i wpisać znak. Program Doskey.exe usuwa znaki od bieżącej pozycji punktu wstawiania do pierwszego wystąpienia określonej litery.
F5
Kopiuje szablon do bieżącego wiersza polecenia.
F6
Umieszcza znak końca pliku (tzn. CTRL+Z) w bieżącej pozycji punktu wstawiania.
F7
Wyświetla w oknie podręcznym wszystkie polecenia dla danego programu przechowywane w pamięci. Korzystając z klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ, można wybrać żądane polecenie. Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER, aby uruchomić dane polecenie. Można również zanotować numer kolejny polecenia i używać tego numeru w połączeniu z klawiszem F9.
ALT+F7
Usuwa wszystkie polecenia przechowywane w pamięci bieżącego buforu historii.
F8
Wyświetla wszystkie polecenia w buforze historii, które zaczynają się od znaków w bieżącym poleceniu.
F9
Monituje o podanie numeru polecenia w buforze historii, a następnie wyświetla polecenie skojarzone z podanym numerem. Należy nacisnąć klawisz ENTER, aby uruchomić to polecenie. Aby wyświetlić wszystkie numery i skojarzone z nimi polecenia, należy nacisnąć klawisz F7.
ALT+F10
Usuwa wszystkie definicje makr.
Korzystanie z polecenia doskey w programie
Niektóre interaktywne programy tekstowe, takie jak debugery programów lub programy do przesyłania plików (FTP), używają programu Doskey.exe automatycznie. Tylko program, który jest procesem konsoli używającym buforowanego wejścia, może korzystać z programu Doskey.exe. Funkcje klawiszy przypisane przez program zastępują funkcje przypisane przez polecenie doskey. Na przykład jeżeli program używa klawisza F7 do wykonywania określonej funkcji, to nie można będzie wyświetlać historii poleceń doskey w oknie podręcznym.
Korzystając z programu Doskey.exe, można przechowywać historię poleceń każdego uruchomionego programu, powtarzać lub edytować poprzednie polecenia w wierszu polecenia programu i uruchamiać makra polecenia doskey utworzone dla programu. Jeśli użytkownik zakończy działanie programu, a następnie ponownie uruchomi program z tego samego okna wiersza polecenia, historia poleceń z poprzedniej sesji programu będzie dostępna.
Program Doskey.exe należy uruchomić przed uruchomieniem programu. Nie można używać opcji wiersza polecenia doskey z wiersza polecenia programu, nawet jeżeli program zawiera polecenie powłoki.
Jeżeli konieczne jest dostosowanie współpracy programu Doskey.exe z programem i utworzenie makr polecenia doskey dla tego programu, można utworzyć program wsadowy, który modyfikuje program Doskey.exe i uruchamia program.
Określanie domyślnego trybu wstawiania
Po naciśnięciu klawisza INSERT można wpisywać tekst w wierszu polecenia doskey w środku starego tekstu, bez zastępowania tego tekstu. Po naciśnięciu klawisza ENTER program Doskey.exe włącza jednak ponownie tryb zastępowania dla klawiatury. Aby powrócić do trybu wstawiania, trzeba ponownie nacisnąć klawisz INSERT.
Opcji /insert można używać do przełączania klawiatury do trybu wstawiania po każdym naciśnięciu klawisza ENTER. Klawiatura pozostaje w trybie wstawiania aż do chwili, gdy zostanie użyta opcja /overstrike. Można tymczasowo powracać do trybu zastępowania, naciskając klawisz INSERT, ale po naciśnięciu klawisza ENTER program Doskey.exe ponownie przełącza klawiaturę do trybu wstawiania.
Punkt wstawiania zmienia kształt, gdy klawisz INSERT jest używany do zmiany trybu.
Tworzenie makra
Programu Doskey.exe można używać do tworzenia makr wykonujących jedno lub więcej poleceń. Poniższa tabela zawiera listę znaków specjalnych, których można używać do sterowania operacjami poleceń podczas definiowania makra.
Znak
Opis
$G lub $g
Przekierowuje dane wyjściowe. Należy użyć jednego z tych znaków specjalnych, aby wysyłać dane wyjściowe do urządzenia lub pliku zamiast na ekran. Ten znak jest równoważny symbolowi przekierowania danych wyjściowych (>).
$G$G lub $g$g
Dołącza dane wyjściowe na końcu pliku. Należy użyć jednego z tych podwójnych znaków specjalnych, aby dołączać dane wyjściowe do istniejącego pliku zamiast zastępować dane w pliku. Te podwójne znaki specjalne są równoważne symbolowi przekierowania z dołączaniem danych wyjściowych (>>).
$L lub $l
Przekierowuje dane wejściowe. Należy użyć jednego z tych znaków specjalnych, aby odczytywać dane wejściowe z urządzenia lub pliku zamiast z klawiatury. Ten znak jest równoważny symbolowi przekierowania danych wejściowych (<).
$B lub $b
Wysyła dane wyjściowe makra do polecenia. Te znaki specjalne są równoważne użyciu potoku (|) w wierszu polecenia.
$T lub $t
Oddziela polecenia. Należy użyć jednego z tych znaków specjalnych, aby odseparować polecenia podczas tworzenia makr lub wpisywania poleceń w wierszu polecenia doskey. Te znaki specjalne są równoważne użyciu znaku „handlowe i” (&) w wierszu polecenia.
$$
Określa znak dolara ($).
$1 do $9
Reprezentuje wszelkie informacje wiersza polecenia, które można określić podczas uruchamiania makra. Znaki specjalne od $1 do $9 są parametrami wsadowymi, które umożliwiają używanie w wierszu polecenia różnych danych przy każdym uruchomieniu makra. Znak $1 w poleceniu doskey ma podobną funkcję jak znak %1 w programie wsadowym.
$*
Reprezentuje wszelkie informacje wiersza polecenia, które można określić podczas wpisywania nazwy makra. Znak specjalny $* jest parametrem wymiennym podobnym do parametrów wsadowych od $1 do $9, z jedną istotną różnicą: w tym przypadku wszystko, co użytkownik wpisze w wierszu polecenia po nazwie makra, jest podstawiane za znak $* w makrze.
Uruchamianie makra polecenia doskey
Aby uruchomić makro, należy wpisać jego nazwę, począwszy od pierwszej pozycji w wierszu polecenia. Jeżeli makro zostało zdefiniowane przy użyciu znaku $* lub któregokolwiek z parametrów wsadowych od $1 do $9, należy oddzielić te parametry spacjami. Nie można uruchomić makra polecenia doskey z programu wsadowego.
Tworzenie makra o nazwie takiej samej jak polecenie systemu Windows XP
Jeżeli określone polecenie jest zawsze używane z określonymi opcjami wiersza polecenia, można utworzyć makro o takiej samej nazwie jak polecenie. Aby określić, czy ma być uruchomione makro czy polecenie, należy postąpić według poniższych wskazówek:
Aby uruchomić makro, należy rozpocząć wpisywanie nazwy makra bezpośrednio po znaku zgłoszenia, bez spacji między nim a nazwą polecenia.
Aby uruchomić polecenie, należy wstawić jedną lub więcej spacji między znakiem zgłoszenia a nazwą polecenia.
Usuwanie makra
Aby usunąć makro, należy wpisać:
doskey nazwa_makra=
Przykłady
Opcje /macros i /history są użyteczne przy tworzeniu programów wsadowych do zapisywania makr i poleceń. Na przykład aby zapisać wszystkie bieżące makra polecenia doskey, należy wpisać:
doskey /macros > macinit
Aby użyć makr zapisanych w pliku Macinit, należy wpisać:
doskey /macrofile=macinit
Aby utworzyć program wsadowy o nazwie Tmp.bat, który zawiera ostatnio używane polecenia, należy wpisać:
doskey /history > tmp.bat
Aby zdefiniować makro z wieloma poleceniami, należy użyć znaku $t do oddzielenia poleceń w następujący sposób:
doskey tx=cd temp$tdir/w $*
W poprzednim przykładzie makro TX zmienia bieżący katalog na katalog Temp, a następnie wyświetla zawartość tego katalogu w formacie szerokim. Można użyć znaku $* na końcu makra, aby dołączyć inne opcje wiersza polecenia do polecenia dir podczas uruchamiania makra TX.
W poniższym makrze użyte parametry wsadowe określają nazwę nowego katalogu:
doskey mc=md $1$tcd $1
Makro najpierw tworzy nowy katalog, a następnie zmienia bieżący katalog na ten katalog.
Aby użyć poprzedniego makra do utworzenia katalogu o nazwie Książki i zmienienia bieżącego katalogu na ten katalog, należy wpisać:
mc książki
Aby utworzyć makro polecenia doskey dla programu o nazwie Ftp.exe, należy dołączyć opcję /exename w następujący sposób:
doskey /exename:ftp.exe go=open 10.127.1.100$tmget *.TXT c:\raporty$bye
Aby użyć powyższego makra, należy uruchomić program ftp. W wierszu programu ftp należy wpisać:
go
Program ftp wykona polecenia open, mget i bye.
Aby utworzyć makro wykonujące szybkie i bezwarunkowe formatowanie dysku, należy wpisać:
doskey qf=format $1 /q /u
Aby wykonać szybkie i bezwarunkowe formatowanie dysku w stacji A, należy wpisać:
qf a:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM