128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie diskcomp

Share
Porównuje zawartości dwóch dyskietek. Polecenie diskcomp użyte bez parametrów używa bieżącego dysku dla obu porównywanych dysków.
Składnia
diskcomp [dysk1: [dysk2:]]
Parametry
dysk1
Określa stację zawierającą pierwszą z dyskietek.
dysk2
Określa stację zawierającą drugą z dyskietek.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z dysków
Polecenie diskcomp działa tylko w przypadku dyskietek. Nie można używać polecenia diskcomp wobec dysku twardego. Jeśli dysk twardy zostanie określony jako parametr stacja1 lub stacja2, polecenie diskcomp wyświetli następujący komunikat o błędzie:
Nieprawidłowe oznaczenie dysku.
Podany dysk nie istnieje
lub nie jest wyjmowany.
Porównywanie dysków
Jeżeli wszystkie ścieżki na obu porównywanych dyskach są takie same, polecenie diskcomp wyświetli następujący komunikat:
OK, zawartość dyskietek jest identyczna
Jeżeli ścieżki nie są takie same, polecenie diskcomp wyświetli komunikat podobny do następującego:
Błąd porównywania na
stronie 1, ścieżce 2
Gdy polecenie diskcomp ukończy porównywanie, wyświetli następujący komunikat:
Czy porównywać jeszcze jedną dyskietkę (T/N)?
Jeżeli użytkownik naciśnie klawisz T, polecenie diskcomp monituje o włożenie dysków do następnego porównania. Jeżeli użytkownik naciśnie klawisz N, polecenie diskcomp zatrzyma porównywanie.
Polecenie diskcomp ignoruje numery woluminów porównywanych dysków.
Pomijanie parametrów stacji dysków
Jeżeli parametr dysk2 zostanie pominięty, polecenie diskcomp używa bieżącego dysku jako parametru dysk2. Jeżeli zostaną pominięte oba parametry dysków, polecenie diskcomp używa bieżącego dysku jako obu parametrów. Jeżeli bieżący dysk jest ten sam, co dysk określony parametrem dysk1, polecenie diskcomp monituje o zamianę dysków, jeżeli jest to konieczne.
Używanie jednej stacji dyskietek
Jeżeli jako parametry dysk1 i dysk2 zostanie określona ta sama stacja dyskietek, to polecenie diskcomp przeprowadzi porównanie, używając jednej stacji i w razie potrzeby będzie monitować o zamianę dysków. Konieczna może być wielokrotna zamiana dysków w zależności od pojemności dysków i ilości dostępnej pamięci.
Porównywanie różnych typów dysków
Polecenie diskcomp nie może porównywać dysku jednostronnego z dyskiem dwustronnym ani dysku o wysokiej gęstości zapisu z dyskiem o podwójnej gęstości zapisu. Jeżeli dysk określony przez parametr dysk1 nie jest dyskiem tego samego typu, co dysk określony przez parametr dysk2, polecenie diskcomp wyświetli następujący komunikat:
Typy dysków lub dyskietek nie są zgodne ze sobą
Używanie polecenia diskcomp z dyskami sieciowymi i przekierowanymi
Polecenie diskcomp nie działa na dysku sieciowym ani na dysku utworzonym przy użyciu polecenia subst. W przypadku próby użycia polecenia diskcomp wobec dysku tego typu, polecenie diskcomp wyświetli następujący komunikat o błędzie:
Nieprawidłowe określenie dysku
Porównywanie dysku oryginalnego z kopią
Gdy polecenie diskcomp jest używane wobec dysku utworzonego przy użyciu polecenia copy, polecenie diskcomp może wyświetlić komunikat podobny do następującego:
Błąd porównywania na
stronie 0, ścieżce 0
Ten typ błędu może wystąpić nawet wówczas, gdy pliki na dyskach są identyczne. Polecenie copy duplikuje informacje, jednak nie zawsze umieszcza informacje w tej samej lokalizacji na dysku docelowym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących porównywania poszczególnych plików na dwóch dyskach przy użyciu polecenia Fc, zobacz Tematy pokrewne.
Opis kodów wyjścia polecenia diskcomp
Następująca tabela zawiera listę wszystkich kodów wyjścia wraz z krótkimi opisami.
Kod wyjścia
Opis
0
Dyski są takie same
1
Znaleziono różnice
3
Wystąpił poważny błąd
4
Wystąpił błąd inicjowania
Aby przetwarzać kody wyjścia zwracane przez polecenie diskcomp, można użyć parametru errorlevel w wierszu polecenia if w programie wsadowym.
Przykłady
Jeżeli komputer jest wyposażony w jedną stację dyskietek (na przykład stację A) i konieczne jest porównanie dwóch dysków, należy wpisać:
diskcomp a: a:
Polecenie diskcomp monituje o włożenie każdego z dysków, gdy zachodzi taka potrzeba.
Następujący przykład przedstawia przetwarzanie kodu wyjściowego polecenia diskcomp w programie wsadowym przy użyciu parametru errorlevel w wierszu polecenia if:
rem Plik Checkout.bat porównuje dyskietki w stacjach A i B
?echo off
?diskcomp a: b:
if errorlevel 4 goto ini_error
if errorlevel 3 goto hard_error
if errorlevel 1 goto no_compare
if errorlevel 0 goto compare_ok
:ini_error
echo ERROR: Za mało pamięci lub nieprawidłowe polecenie
?goto exit
?:hard_error
?echo ERROR: Wystąpił błąd krytyczny
?goto exit
?:break
?echo Naciśnięto klawisze CTRL+C, aby zakończyć porównywanie
?goto exit
?:no_compare
?echo Dyskietki nie są takie same
?goto exit
?:compare_ok
?echo Porównanie zostało wykonane prawidłowo; dyskietki są takie same
?goto exit
?:exit

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM