128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie del (wymaż)

Share
Usuwa określone pliki.
Składnia
del [dysk:][ścieżka] nazwa_pliku [ ...] [/p] [/f] [/s] [/q] [/a[:atrybuty]]
erase [dysk:][ścieżka] nazwa_pliku [ ...] [/p] [/f] [/s] [/q] [/a[:atrybuty]]
Parametry
[dysk:][ścieżka] nazwa_pliku
Określa lokalizację i nazwę pliku lub zestawu plików, które mają być usunięte. Parametr nazwa_pliku jest wymagany. Można używać wielu nazw plików. Należy oddzielić nazwy plików spacjami, przecinkami lub średnikami.
/p
Monituje o potwierdzenie zamiaru usunięcia określonego pliku.
/f
Wymusza usunięcie plików tylko do odczytu.
/s
Usuwa określone pliki z bieżącego katalogu i wszystkich jego podkatalogów. Wyświetla nazwy plików podczas ich usuwania.
/q
Określa tryb cichy. Monity o potwierdzenie zamiaru usunięcia plików nie są wyświetlane.
/a
Usuwa pliki na podstawie określonych atrybutów.
atrybuty
Określa dowolne z następujących atrybutów plików:
Atrybut
Opis
r
Tylko do odczytu
a
Archiwalny
s
Systemowy
h
Ukryty
-
Prefiks oznaczający „nie”
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z parametru /p
Jeżeli używany jest parametr /p, polecenie del wyświetla nazwę pliku i wysyła następujący komunikat:
Nazwa_pliku, Usunąć (T/N)?
Naciśnięcie klawisza T potwierdza usunięcie, a naciśnięcie klawisza N anuluje usunięcie i powoduje wyświetlenie następnej nazwy pliku (jeżeli została określona grupa plików). Naciśnięcie klawiszy CRTL+C powoduje zatrzymanie wykonywania polecenia del.
Wyłączanie rozszerzeń poleceń
Jeżeli rozszerzania poleceń są wyłączone, opcja wiersza polecenia /s wyświetla wszystkie nazwy plików, które nie zostały odnalezione, zamiast nazw usuwanych plików (tzn. zachowanie jest odwrotne). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyłączania rozszerzeń poleceń, zobacz temat Polecenie cmd w Tematach pokrewnych.
Usuwanie wielu plików naraz
Można usunąć wszystkie pliki w folderze, wpisując polecenie del, a następnie parametr [dysk:]ścieżka. Na przykład następujące polecenie usuwa wszystkie pliki w folderze \Praca:
del \praca
Można również używać symboli wieloznacznych (* i ?), aby usuwać więcej niż jeden plik naraz. Należy jednak z rozwagą używać symboli wieloznacznych z poleceniem del, aby uniknąć niezamierzonego usunięcia plików. Na przykład jeżeli zostanie wpisane następujące polecenie:
del *.*
Polecenie del wyświetla następujący monit:
Wszystkie pliki w katalogu zostaną usunięte! Czy na pewno usunąć (T/N)?
Należy nacisnąć klawisz T, a następnie klawisz ENTER, aby usunąć wszystkie pliki w bieżącym folderze lub nacisnąć klawisz N, a następnie klawisz ENTER, aby anulować usunięcie.
Przed użyciem symboli wieloznacznych z poleceniem del w celu usunięcia grupy plików można użyć tych samych symboli wieloznacznych z poleceniem dir, aby wyświetlić listę nazw wszystkich plików wchodzących w skład danej grupy.
Ostrzeżenie
Po usunięciu pliku z dysku przy użyciu polecenia del nie można odzyskać tego pliku.
Polecenie del z różnymi parametrami jest dostępne z Konsoli odzyskiwania.
Przykłady
Aby usunąć wszystkie pliki w folderze o nazwie Test na dysku C:\, należy wpisać dowolne z następujących poleceń:
del c:\test
del c:\test\*.*

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM