128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie copy

Share
Kopiuje jeden lub więcej plików z jednej lokalizacji do innej lokalizacji.
Składnia
copy [/d] [/v] [/n] [{/y|/-y}] [/z] [{/a|/b}] lokalizacja_źródłowa [{/a|/b}] [+ lokalizacja_źródłowa [{/a|/b}] [+ ...]] [lokalizacja_docelowa [{/a|/b}]]
Parametry
/d
Umożliwia zapisywanie zaszyfrowanych kopiowanych plików jako zaszyfrowanych plików w lokalizacji docelowej.
/v
Sprawdza, czy nowe pliki są prawidłowo zapisywane.
/n
Używa krótkiej nazwy pliku, jeżeli jest dostępna, podczas kopiowania pliku, którego nazwa jest dłuższa niż osiem znaków lub rozszerzenie nazwy jest dłuższe niż trzy znaki.
/y
Pomija monitowanie o potwierdzenie zamiaru zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
-y
Monituje o potwierdzenie zamiaru zastąpienia istniejącego pliku docelowego.
/z
Kopiuje pliki sieciowe w trybie umożliwiającym ponowne uruchomienie.
/a
Wskazuje plik tekstowy ASCII.
/b
Wskazuje plik binarny.
lokalizacja_źródłowa
Wymagany. Określa lokalizację, z której ma być kopiowany plik lub zestaw plików. Parametr lokalizacja_źródłowa może składać się z litery dysku i dwukropka, nazwy folderu, nazwy pliku lub połączenia tych elementów.
lokalizacja_docelowa
Wymagany. Określa lokalizację, do której ma być skopiowany plik lub zestaw plików. Parametr lokalizacja_docelowa może składać się z litery dysku i dwukropka, nazwy folderu, nazwy pliku lub połączenia tych elementów.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Można skopiować plik tekstowy ASCII, w którym używany jest znak końca pliku (tzn. CTRL+Z) wskazujący koniec pliku.
Korzystanie z opcji /a
Opcja /a poprzedzająca listę plików w wierszu polecenia copy jest stosowana do wszystkich plików umieszczonych na liście przed opcją /b. W tym przypadku opcja /b jest stosowana do pliku poprzedzającego opcję /b.
Opcja /a następująca po liście plików w wierszu polecenia copy jest stosowana do wszystkich plików umieszczonych na liście przed opcją /b. W tym przypadku opcja /b jest stosowana do pliku poprzedzającego opcję /b.
Skutek użycia opcji /a jest zależny od jej pozycji w ciągu w wierszu polecenia. Jeżeli opcja /a następuje po parametrze lokalizacja_źródłowa, polecenie copy traktuje plik jako plik ASCII i kopiuje dane poprzedzające pierwszy znak końca pliku.
Jeżeli opcja /a następuje po parametrze lokalizacja_docelowa, polecenie copy dodaje znak końca pliku jako ostatni znak pliku.
Korzystanie z opcji /b
Opcja /b poleca interpreterowi poleceń odczytanie liczby bajtów określonej przez rozmiar pliku w katalogu. Opcja /b jest wartością domyślną polecenia copy, jeżeli polecenie copy nie łączy plików.
Opcja /b poprzedzająca listę plików w wierszu polecenia copy jest stosowana do wszystkich plików umieszczonych na liście przed opcją /a. W tym przypadku opcja /a dotyczy pliku poprzedzającego opcję /a.
Opcja /b następująca po liście plików w wierszu polecenia copy jest stosowana do wszystkich plików umieszczonych na liście przed opcją /a. W tym przypadku opcja /a jest stosowana do pliku poprzedzającego opcję /a.
Skutek użycia opcji /b jest zależny od jej pozycji w ciągu w wierszu polecenia. Jeżeli opcja /b następuje po parametrze lokalizacja_źródłowa, polecenie copy kopiuje cały plik, włącznie ze znakiem końca pliku.
Jeżeli opcja /b następuje po parametrze lokalizacja_docelowa, polecenie copy nie dodaje znaku końca pliku.
Korzystanie z opcji /v
Jeżeli nie można zweryfikować operacji zapisu, wyświetlany jest komunikat o błędzie. Mimo że błędy rejestracji rzadko występują w przypadku korzystania z polecenia copy, opcji /v można używać do weryfikowania prawidłowej rejestracji najważniejszych danych. Opcja wiersza polecenia /v spowalnia polecenie copy, ponieważ każdy sektor rejestrowany na dysku musi być sprawdzony.
Korzystanie z opcji /y i /-y
Jeżeli opcja /y jest wstępnie ustawiona w zmiennej środowiskowej COPYCMD, można zastąpić to ustawienie, używając opcji /-y w wierszu polecenia. Domyślnie podczas zastępowania tego ustawienia wyświetlany jest monit, jeżeli polecenie copy nie jest wykonywane w skrypcie wsadowym.
Dołączanie plików
Aby dołączyć pliki, należy określić jeden plik jako parametr lokalizacja_docelowa i kilka plików jako parametr lokalizacja_źródłowa(używając symboli wieloznacznych lub formatu plik1+plik2+plik3).
Korzystanie z opcji /z
W przypadku utraty połączenia podczas kopiowania (na przykład, gdy serwer, przechodząc w tryb offline, zerwie połączenie) polecenie copy /z wznawia działanie po ponownym ustanowieniu połączenia. Opcja /z wyświetla również wyrażony procentowo stopień zaawansowania operacji kopiowania dla każdego pliku.
Kopiowanie do i z urządzeń
Można podstawić nazwę urządzenia zamiast jednego lub kilku wystąpień parametrów lokalizacja_źródłowa lub lokalizacja_docelowa.
Korzystanie z opcji /b lub pomijanie tej opcji podczas kopiowania do urządzenia
Jeżeli parametr lokalizacja_docelowa wskazuje urządzenie (na przykład port Com1 lub Lpt1), opcja /b kopiuje dane do urządzenia w trybie binarnym. W trybie binarnym polecenie copy /b kopiuje wszystkie znaki (włącznie ze znakami specjalnymi, takimi jak CTRL+C, CTRL+S, CTRL+Z i znak powrotu karetki) do urządzenia jako dane. Jeżeli jednak opcja /b zostanie pominięta, dane są kopiowane do urządzenia w trybie ASCII. W trybie ASCII znaki specjalne mogą powodować łączenie plików przez system Windows XP podczas procesu kopiowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Łączenie plików”.
Używanie domyślnego pliku docelowego
Jeżeli nie zostanie określony plik docelowy, kopia jest tworzona z nazwą, datą utworzenia i godziną utworzenia oryginalnego pliku i jest umieszczana w bieżącym katalogu na bieżącym dysku. Jeżeli plik źródłowy znajduje się na bieżącym dysku w bieżącym katalogu i nie zostanie określony inny dysk ani katalog dla pliku docelowego, polecenie copy zatrzyma działanie i wyświetli następujący komunikat o błędzie:
Pliku nie można skopiować na siebie
0 Plików skopiowanych
Łączenie plików
Jeżeli zostanie określonych wiele wartości parametru lokalizacja_źródłowa, a wpisy są rozdzielone znakiem plus (+), polecenie copy połączy pliki w jeden plik. Jeżeli symbole wieloznaczne (tzn. * lub ?) zostaną użyte w parametrze lokalizacja_źródłowa, ale w parametrze lokalizacja_docelowa zostanie określona jedna nazwa pliku, polecenie copy połączy wszystkie pliki zgodne z nazwą pliku określoną w parametrze lokalizacja_źródłowa i utworzy pojedynczy plik o nazwie określonej w parametrze lokalizacja_docelowa. W obu przypadkach polecenie copy przyjmie, że łączone pliki są plikami ASCII, jeżeli nie zostanie użyta opcja /b.
Kopiowanie plików o długości zerowej
Polecenie copy nie kopiuje plików, których długość jest równa 0 bajtów. Do kopiowania plików tego typu należy użyć polecenia xcopy.
Zmienianie godziny i daty pliku
Jeżeli konieczne jest przypisanie bieżącej godziny i daty do pliku bez modyfikowania pliku, należy użyć następującej składni:
copy /b lokalizacja_źródłowa+,,
Przecinki wskazują pominięcie parametru lokalizacja_docelowa.
Kopiowanie plików w podkatalogach
Aby skopiować wszystkie pliki i podkatalogi danego katalogu, należy użyć polecenia xcopy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia xcopy, zobacz Tematy pokrewne.
Polecenie copy z różnymi parametrami jest dostępne z Konsoli odzyskiwania.
Przykłady
Aby skopiować plik o nazwie Notatka.doc do pliku List.doc na bieżącym dysku i umieścić znak końca pliku na końcu kopiowanego pliku, należy wpisać:
copy notatka.doc list.doc /a
Aby skopiować plik o nazwie Drozd.typ z bieżącego dysku i katalogu do istniejącego katalogu o nazwie Ptaki znajdującego się na dysku C, należy wpisać:
copy drozd.typ c:\ptaki
Jeżeli katalog Ptaki nie istnieje, plik Drozd.typ zostanie skopiowany do pliku o nazwie Ptaki znajdującego się w katalogu głównym na dysku C.
Aby skopiować kilka plików do jednego pliku, należy określić kilka plików w parametrze lokalizacja_źródłowa, rozdzielić nazwy plików znakiem plus (+) i określić w parametrze lokalizacja_docelowa plik, który ma zawierać wynikowy połączony plik. Na przykład aby połączyć pliki Mar89.rpt, Kwi89.rpt i Maj89.rpt, znajdujące się na bieżącym dysku w bieżącym katalogu, i umieścić je w pliku o nazwie Raport na bieżącym dysku w bieżącym katalogu, należy wpisać:
copy mar89.rpt + kwi89.rpt + maj89.rpt raport
Podczas łączenia plików polecenie copy oznacza plik docelowy zgodnie z bieżącą datą i godziną. Jeżeli parametr lokalizacja_docelowa zostanie pominięty, pliki zostaną połączone i zapisane pod uprzednio określoną nazwą pliku. Na przykład aby połączyć cztery pliki w pliku Raport, jeżeli plik o nazwie Raport już istnieje, należy wpisać:
copy raport + mar89.rpt + kwi89.rpt + maj89.rpt
Można również połączyć kilka plików w jeden plik, używając symboli wieloznacznych (tzn. * lub ?). Na przykład aby połączyć wszystkie pliki w bieżącym katalogu na bieżącym dysku mające rozszerzenie .txt w jeden plik o nazwie Kombin.doc, należy wpisać:
copy *.txt kombin.doc
Aby połączyć kilka plików binarnych w jeden plik, używając symboli wieloznacznych, należy użyć opcji /b. Zapobiega to przetwarzaniu przez system Windows XP znaku CTRL+Z jako znaku końca pliku. Należy wpisać na przykład:
copy /b *.exe kombin.exe
Uwaga
Jeżeli łączone są pliki binarne, plik wynikowy może być bezużyteczny z powodu wewnętrznego formatowania.
W poniższym przykładzie polecenie copy łączy każdy plik z rozszerzeniem .txt z odpowiadającym mu plikiem .ref. Wynikiem operacji jest plik o tej samej nazwie pliku, ale z rozszerzeniem .doc. Polecenie copy łączy więc Plik1.txt z plikiem Plik1.ref i tworzy Plik1.doc, a następnie polecenie copy łączy Plik2.txt z plikiem Plik2.ref i tworzy Plik2.doc i tak dalej. Należy wpisać na przykład:
copy *.txt + *.ref *.doc
Aby połączyć wszystkie pliki z rozszerzeniem .txt, a następnie połączyć wszystkie pliki z rozszerzeniem .ref w jeden plik o nazwie Kombin.doc, należy wpisać:
copy *.txt + *.ref kombin.doc

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM