128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

czwartek, 4 marca 2010

Polecenie comp

Share
Porównuje bajt po bajcie zawartość dwóch plików lub zestawów plików. Polecenie comp może porównywać pliki na tym samym dysku lub na różnych dyskach oraz w tym samym katalogu lub w różnych katalogach. Podczas porównywania plików polecenie comp wyświetla lokalizacje i nazwy plików. Polecenie comp użyte bez parametrów monituje o wprowadzenie nazw porównywanych plików.
Składnia
comp [dane1] [dane2] [/d] [/a] [/l] [/n=liczba] [/c]
Parametry
dane1
Określa lokalizację i nazwę pierwszego pliku lub zestawu plików, który ma być porównany. Można użyć symboli wieloznacznych (* i ?) w celu określenia wielu plików.
dane2
Określa lokalizację i nazwę drugiego pliku lub zestawu plików, który ma być porównany. Można użyć symboli wieloznacznych (* i ?) w celu określenia wielu plików.
/d
Wyświetla różnice w formacie dziesiętnym. (Formatem domyślnym jest format szesnastkowy.)
/a
Wyświetla różnice jako znaki.
/l
Wyświetla numer wiersza, w którym występuje różnica, zamiast wyświetlać przesunięcie bajtu.
/n=liczba
Porównuje określoną przez parametr liczba liczbę początkowych wierszy obydwu plików, nawet jeśli pliki mają różne rozmiary.
/c
Przeprowadza porównanie, w którym nie są rozróżniane małe i wielkie litery.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Porównywanie plików o tych samych nazwach
Porównywane pliki mogą mieć taką samą nazwę, pod warunkiem, że znajdują się w różnych katalogach lub na różnych dyskach. Jeżeli nie zostanie określona nazwa pliku dla parametru dane2, to domyślna nazwa pliku dla parametru dane2 jest taka sama jak nazwa pliku w parametrze dane1. Można użyć symboli wieloznacznych (* i ?) do określenia nazw plików.
Specjalne wartości parametrów dane1 i dane2
Jeżeli użytkownik pominie konieczne składniki parametru dane1 lub dane2, lub jeżeli pominie parametr dane2, to polecenie comp monituje o podanie brakujących informacji. Jeżeli parametr dane1 zawiera tylko literę dysku lub nazwę katalogu bez nazwy pliku, polecenie comp porównuje wszystkie pliki w określonym katalogu z plikiem określonym w parametrze dane2. Jeżeli parametr dane2 zawiera tylko nazwę dysku lub nazwę katalogu, to domyślna nazwa pliku dla parametru dane2 jest taka sama jak w parametrze dane1.
Jak polecenie comp identyfikuje niezgodne informacje
Podczas porównywania polecenie comp wyświetla komunikaty identyfikujące lokalizacje różnych informacji w obu plikach. Każdy komunikat wskazuje przesunięcie adresu w pamięci różnych bajtów i zawartość bajtów (w zapisie szesnastkowym, jeżeli nie określono opcji wiersza polecenia /a lub /d). Komunikat jest wyświetlany w następującym formacie:
Błąd porównywania w OFFSET xxxxxxxx
plik1 = xx
plik2 = xx
Po znalezieniu 10 różnic polecenie comp zatrzymuje porównywanie plików i wyświetla następujący komunikat:
10 niezgodności - koniec porównywania
Porównywanie plików o różnych rozmiarach
Nie można porównać plików o różnych rozmiarach, jeżeli nie zostanie określona opcja /n wiersza polecenia. Jeżeli rozmiary plików są różne, polecenie comp wyświetla następujący komunikat:
Rozmiary plików są różne
Czy porównywać kolejne pliki (T/N)?
Naciśnij klawisz T, aby porównać inną parę plików. Aby przerwać wykonywanie polecenia comp, należy nacisnąć klawisz N.
Jeżeli w odpowiedzi na monit użytkownik naciśnie klawisz T, polecenie comp przy każdym następnym porównaniu uwzględnia opcje określone w wierszu polecenia aż do chwili, kiedy zostanie naciśnięty klawisz N lub polecenie zostanie wpisane ponownie.
W przypadku porównywania plików o różnych rozmiarach należy użyć opcji /n do porównania tylko początkowych części każdego pliku.
Sekwencyjne porównywanie plików
Jeżeli do określenia wielu plików zostaną użyte symbole wieloznaczne (* i ?), to polecenie comp znajdzie pierwszy plik zgodny z parametrem dane1 i porówna ten plik z odpowiednim plikiem w parametrze dane2, jeżeli ten plik istnieje. Polecenie comp wyświetla raport o wynikach porównania, a następnie kontynuuje porównywanie dla każdego pliku zgodnego z parametrem dane1. Po zakończeniu porównywania polecenie comp wyświetla następujący komunikat:
Czy porównywać kolejne pliki (T/N)?
Aby porównać kolejne pliki, należy nacisnąć klawisz T. Polecenie comp monituje o podanie lokalizacji i nazw nowych plików. Aby przerwać porównywanie, należy nacisnąć klawisz N. Po naciśnięciu klawisza T polecenie comp monituje o podanie opcji wiersza polecenia. Jeżeli opcje wiersza polecenia nie zostaną określone, to polecenie comp użyje opcji określonych w poprzednim poleceniu.
Jeżeli polecenie comp nie może znaleźć plików
Jeżeli polecenie comp nie może znaleźć pliku lub plików określonych przez użytkownika, to wyświetla monit, aby okreslić, czy użytkownik zamierza porównywać kolejne pliki.
Przykłady
Aby porównać zawartość katalogu C:\Raporty z katalogiem kopii zapasowej \\Sprzedaż\Kopia\Kwiecień, należy wpisać:
comp c:\raporty \\sprzedaż\kopia\kwiecień
Aby porównać pierwszych dziesięć wierszy plików tekstowych znajdujących się w katalogu \Faktura i wyświetlić wyniki w formacie dziesiętnym, należy wpisać:
comp \faktura\*.XT \faktura\kopia\*.txt /n=10 /d

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM