128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

środa, 3 marca 2010

Polecenie cmd

Share
Uruchamia nowe wystąpienie interpretera poleceń Cmd.exe. Polecenie cmd bez parametrów wyświetla wersję systemu Windows XP i informacje dotyczące praw autorskich.
Składnia
cmd [[{/c|/k}] [/s] [/q] [/d] [{/a|/u}] [/t:fg] [/e:{on|off}] [/f:{on|off}] [/v:{on|off}] ciąg]
Parametry
/c
Wykonuje polecenie określone przez parametr ciąg, a następnie zatrzymuje działanie.
/k
Wykonuje polecenie określone przez ciąg i kontynuuje działanie.
/s
Modyfikuje sposób przetwarzania parametru ciąg po opcji /c lub /k.
/q
Wyłącza echo.
/d
Wyłącza wykonywanie poleceń AutoRun.
/a
Tworzy dane wyjściowe w formacie ANSI.
/u
Tworzy dane wyjściowe w formacie Unicode.
/t:fg
Ustawia kolor pierwszego planu (f) i kolor tła (g). Poniższa tabela zawiera listę prawidłowych cyfr szesnastkowych, których można używać jako wartości opcji f i g.
Wartość
Kolor
0
Czarny
1
Niebieski
2
Zielony
3
Akwamaryna
4
Czerwony
5
Purpurowy
6
Żółty
7
Biały
8
Szary
9
Jasnoniebieski
A
Jasnozielony
B
Jasnoakwamarynowy
C
Jasnoczerwony
D
Jasnopurpurowy
E
Jasnożółty
F
Intensywny biały
/e:on
Włącza rozszerzenia poleceń.
/e:off
Wyłącza rozszerzenia poleceń.
/f:on
Włącza uzupełnianie nazw plików i katalogów.
/f:off
Wyłącza uzupełnianie nazw plików i katalogów.
/v:on
Włącza opóźnione rozwijanie zmiennych środowiskowych.
/v:off
Wyłącza opóźnione rozwijanie zmiennych środowiskowych.
ciąg
Określa polecenie, które ma być wykonane.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z wielu poleceń
Jako parametru ciąg można użyć wielu poleceń rozdzielonych separatorem poleceń &&, ale polecenia należy ująć w cudzysłowy (na przykład "polecenie&&polecenie&&polecenie").
Przetwarzanie cudzysłowów
Jeżeli określono opcję /c lub /k, polecenie cmd przetwarza pozostałą część parametru ciąg i zachowuje cudzysłowy tylko wówczas, gdy są spełnione wszystkie następujące warunki:
Opcja /s nie jest używana.
Używany jest dokładnie jeden zestaw cudzysłowów.
Między cudzysłowami nie są wpisane żadne znaki specjalne (na przykład: &<>( ) @ ^ |).
W cudzysłowach jest wpisanych jedna lub więcej spacji.
Ciąg w cudzysłowach jest nazwą pliku wykonywalnego.
Jeżeli poprzednie warunki nie są spełnione, przetwarzanie parametru ciąg rozpoczyna się od sprawdzenia pierwszego znaku w celu sprawdzenia, czy jest to otwierający cudzysłów. Jeżeli pierwszy znak jest otwierającym cudzysłowem, to jest on ignorowany, podobnie jak zamykający cudzysłów. Wszelki tekst znajdujący się za zamykającymi cudzysłowami jest zachowywany.
Wykonywanie podkluczy rejestru
Jeżeli opcja /d nie jest określona w parametrze ciąg, program Cmd.exe poszukuje następujących podkluczy rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun\REG_SZ
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun REG_EXPAND_SZ
Jeżeli jeden lub oba podklucze znajdują się w rejestrze, to są one wykonywane przed wszystkimi innymi zmiennymi.
Uwaga
Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważnie uszkodzenia systemu. Przed dokonaniem zmian w rejestrze należy wykonać kopie zapasowe wszelkich ważnych danych znajdujących się na komputerze.
Włączanie i wyłączanie rozszerzeń poleceń
Rozszerzenia poleceń są domyślnie włączone w systemie Windows XP. Rozszerzenia poleceń można wyłączyć dla określonego procesu przy użyciu opcji /e:off. Rozszerzenia poleceń można włączyć lub wyłączyć dla wszystkich opcji polecenia cmd, używanych w wierszu polecenia na komputerze lub w sesji użytkownika, ustawiając następujące wartości REG_DWORD:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions\REG_DWORD
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions\REG_DWORD
Należy ustawić w rejestrze wartość REG_DWORD równą albo 0×1 (włączone), albo 0×0 (wyłączone) przy użyciu programu Regedit.exe. Ustawienia określone przez użytkownika mają pierwszeństwo przed ustawieniami komputera, a opcje wiersza polecenia mają pierwszeństwo przed ustawieniami rejestru.
Uwaga
Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważnie uszkodzenia systemu. Przed dokonaniem zmian w rejestrze należy wykonać kopie zapasowe wszelkich ważnych danych znajdujących się na komputerze.
Włączenie rozszerzeń poleceń ma wpływ na następujące polecenia:
assoc
call
chdir (cd)
color
del (erase)
endlocal
for
ftype
goto
if
mkdir (md)
popd
prompt
pushd
set
setlocal
shift
start (dotyczy również zmian w procesach poleceń zewnętrznych)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych poleceń, zobacz Tematy pokrewne.
Włączanie opóźnionego rozwijania zmiennych środowiskowych
Jeżeli opóźnione rozwijanie zmiennych środowiskowych jest włączone, znaku wykrzyknika można używać do podstawiania wartości zmiennej środowiskowej w czasie działania.
Włączanie uzupełniania nazw plików i katalogów
Uzupełnianie nazw plików i katalogów domyślnie jest wyłączone. Uzupełnianie nazw plików i katalogów można włączyć lub wyłączyć dla określonego procesu polecenia cmd przy użyciu opcji /f:{on|off}. Uzupełnianie nazw plików i katalogów można włączyć lub wyłączyć dla wszystkich procesów polecenia cmd na komputerze lub w sesji logowania użytkownika, ustawiając następujące wartości REG_DWORD:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar\REG_DWORD
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar\REG_DWORD
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar\REG_DWORD
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar\REG_DWORD
Aby ustawić wartość REG_DWORD, należy uruchomić program Regedit.exe i użyć szesnastkowej wartości znaku kontrolnego określonej funkcji (na przykład 0×9 to klawisz TAB, a 0×08 to klawisz BACKSPACE). Ustawienia określone przez użytkownika mają pierwszeństwo przed ustawieniami komputera, a opcje wiersza polecenia mają pierwszeństwo przed ustawieniami rejestru.
Uwaga
Nieprawidłowe edytowanie rejestru może spowodować poważnie uszkodzenia systemu. Przed dokonaniem zmian w rejestrze należy wykonać kopie zapasowe wszelkich ważnych danych znajdujących się na komputerze.
Jeżeli uzupełnianie nazw plików i katalogów jest włączane przy użyciu opcji /f:on, należy użyć klawiszy CTRL+D w celu uzupełniania nazw katalogów i klawiszy CTRL+F w celu uzupełniania nazw plików. Aby wyłączyć określony uzupełniany znak w rejestrze, należy użyć wartości spacji [0×20], ponieważ nie jest to prawidłowy znak kontrolny.
Po naciśnięciu klawiszy CTRL+D lub CTRL+F polecenie cmd przetworzy uzupełnianie nazw plików i katalogów. Te funkcje kombinacji klawiszy dołączają symbol wieloznaczny do parametru ciąg (jeżeli ten znak nie został już dołączony), tworzą listę zgodnych ścieżek, a następnie wyświetlają pierwszą zgodną ścieżkę. Jeżeli brak jest zgodnych ścieżek, funkcja uzupełniania nazw plików i katalogów generuje sygnał dźwiękowy i nie zmienia wyświetlanych danych. Aby przeglądać listę zgodnych ścieżek, należy wielokrotnie naciskać klawisze CTRL+D lub CTRL+F. Aby przeglądać listę wstecz, należy nacisnąć klawisz SHIFT i jednocześnie klawisze CTRL+D lub CTRL+F. Aby odrzucić zapisaną listę zgodnych ścieżek i wygenerować nową listę, należy edytować parametr ciąg i nacisnąć klawisze CTRL+D lub CTRL+F. W przypadku przełączania między klawiszami CTRL+D i CTRL+F, zapisana lista zgodnych ścieżek jest odrzucana i generowana jest nowa lista. Jedyna różnica między kombinacjami klawiszy CTRL+D i CTRL+F jest taka, że kombinacja CTRL+D służy do dopasowywania tylko nazw katalogów, a kombinacja CTRL+F dotyczy zarówno nazw plików, jak i katalogów. Jeżeli uzupełnianie nazw plików i katalogów jest używane w odniesieniu do wbudowanych poleceń katalogów (tzn. CD, MD lub RD), przyjmowane jest uzupełnianie katalogów.
Uzupełnianie nazw plików i katalogów poprawnie przetwarza nazwy plików zawierające spacje lub znaki specjalne, jeżeli ścieżka dopasowywania jest wpisana w cudzysłowach.
Następujące znaki specjalne wymagają cudzysłowów: & < > [ ] { } ^ = ; ! ' + , ` ~ [spacja]
Jeżeli podane informacje zawierają spacje, to tekst należy wpisać w cudzysłowach (na przykład "nazwa_komputera").
Jeżeli uzupełnianie nazw plików i katalogów jest przetwarzane z wnętrza parametru ciąg, część parametru [ścieżka] znajdująca się po prawej stronie kursora jest odrzucana (tzn. w punkcie parametru ciąg, w którym było przetwarzane uzupełnianie).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM