128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

środa, 3 marca 2010

Polecenie chkntfs

Share
Określa, czy automatyczne sprawdzanie systemu ma być wykonywane zgodnie z harmonogramem na woluminie systemu FAT, FAT32 lub NTFS podczas uruchamiania komputera lub wyświetla informacje dotyczące bieżącego harmonogramu.
Składnia
chkntfs wolumin: [...]
chkntfs [/d]
chkntfs [/t[:godzina]]
chkntfs [/x wolumin: [...]]
chkntfs [/c wolumin: [...]]
Parametry
wolumin: [...]
Wymagany. Określa literę dysku (po której jest wpisywany dwukropek), punkt instalacji lub nazwę woluminu. Wyświetla komunikat identyfikujący system plików określonego woluminu. Jeżeli zaplanowano automatyczne sprawdzanie plików, ten parametr wyświetla komunikat wskazujący, czy wolumin został uszkodzony, co wymaga uruchomienia polecenia chkdsk.
/d
Przywraca wszystkie domyślne ustawienia polecenia chkntfs z wyjątkiem czasu odliczanego dla automatycznego sprawdzania plików. Domyślnie sprawdzane są wszystkie woluminy podczas uruchamiania komputera.
/t[:godzina]
Zmienia odliczany czas inicjacji programu Autochk.exe na określoną ilość czasu wprowadzoną w sekundach. Jeżeli parametr :godzina nie zostanie określony, opcja /t wyświetla bieżący odliczany czas.
/x wolumin: [...]
Wyklucza określony wolumin ze sprawdzania podczas uruchamiania komputera, nawet jeśli wolumin jest oznaczony jako wymagający uruchomienia polecenia chkdsk.
/c wolumin: [...]
Planuje sprawdzanie określonego woluminu podczas uruchamiania komputera.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenia chkntfs może używać tylko członek grupy Administratorzy.
Odliczany czas inicjacji programu Autochk.exe można ustawić na wartość zero, jednak w takim przypadku nie można anulować automatycznego sprawdzania plików, które może być czasochłonne.
Przykłady
Aby wyświetlić odliczany czas inicjacji programu Autochk.exe, należy wpisać:
chkntfs /t
Zmieniając odliczany czas inicjacji programu Autochk.exe, należy wpisać liczbę sekund. Na przykład aby zmienić odliczany czas na 30 sekund, należy wpisać:
chkntfs /t:30
Opcja wiersza polecenia /x nie ma charakteru akumulacyjnego. W przypadku wpisania tej opcji więcej niż raz ostatni wpis zastępuje poprzedni wpis. Aby wykluczyć kilka woluminów, należy określić je wszystkie w jednym poleceniu. Na przykład aby wykluczyć zarówno wolumin E: jak i F:, należy wpisać:
chkntfs /x e: f:
Aby wykluczyć tylko wolumin F:, należy wpisać:
chkntfs /x e:
chkntfs /x f:
Opcja wiersza polecenia /c ma charakter akumulacyjny. Jeżeli konieczne jest sprawdzanie tylko określonego woluminu, należy resetować ustawienia domyślne, aby wyczyścić wszelkie poprzednie polecenia, wykluczyć wszystkie woluminy ze sprawdzania, a następnie zaplanować automatyczne sprawdzanie plików na żądanym woluminie.
Na przykład aby zaplanować automatyczne sprawdzanie plików tylko na woluminie D:, należy wpisać:
chkntfs /d
chkntfs /x c: d: e:
chkntfs /c d:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM