128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

wtorek, 2 marca 2010

Polecenie bootcfg

Share
Konfiguruje, wykonuje kwerendy lub zmienia ustawienia pliku Boot.ini.
Aby przeglądać składnię polecenia, należy kliknąć polecenie:
bootcfg addsw
Dodaje opcje dotyczące ładowania systemu operacyjnego dla określonego wpisu systemu operacyjnego.
Składnia
bootcfg /addsw [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] [/mm maks_RAM] [/bv] [/so] [/ng] /id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Komputerem domyślnym jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenia z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze wykonującym polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/mm maks_RAM
Dodaje opcję /maxmem do wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego i ustawia maksymalną ilość pamięci RAM, której może używać system operacyjny.
/bv
Dodaje opcję /basevideo do wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego, polecającą systemowi operacyjnemu używanie standardowego trybu VGA dla zainstalowanego sterownika wideo.
/so
Dodaje opcję /sos do wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego, polecającą systemowi operacyjnemu wyświetlanie nazw ładowanych sterowników urządzeń.
/ng
Dodaje opcję /noguiboot do wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego, wyłączającą pasek postępu systemu Windows XP Professional pojawiający się przed oknem logowania wyświetlanym przy użyciu sekwencji klawiszy CTRL+ALT+DEL.
/id numer_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Określa numer wiersza wpisu systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini, do którego dodawane są opcje ładowania systemu operacyjnego. Pierwszy wiersz po nagłówku sekcji [operating systems] jest oznaczony numerem 1.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /addsw:
bootcfg /addsw /mm 64 /id 2
bootcfg /addsw /so /id 3
bootcfg /addsw /so /ng /s srvmain /u hiropln /id 2
bootcfg /addsw /ng /id 2
bootcfg /addsw /mm 96 /ng /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /id 2
bootcfg copy
Tworzy kolejną kopię wystąpienia systemu operacyjnego, dla którego można dodawać opcje.
Składnia
bootcfg /copy [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] [/d opis] [/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/d opis
Określa opis dla nowego wpisu systemu operacyjnego.
/id numer_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Określa numer wiersza wpisu systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini, przeznaczonego do skopiowania. Pierwszy wiersz po nagłówku sekcji [operating systems] jest oznaczony numerem 1.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /copy:
bootcfg /copy /d "\ABC Server\" /id 1
bootcfg /copy /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /d "Windows XP" /id 2
bootcfg /copy /u hiropln /p p@ssW23 /d "AB Ver 1.001" /id 2
bootcfg dbg1394
Konfiguruje debugowanie portu 1394 dla określonego wpisu systemu operacyjnego.
Składnia
bootcfg /dbg1394 {ON|OFF|EDIT} [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] [/ch kanał] /id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Parametry
ON|OFF|EDIT
Określa wartość dla debugowania portu 1394.
Wartość
Opis
ON
Włącza zdalną obsługę debugowania przez dodanie opcji /dbg1394 do wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego.
OFF
Wyłącza zdalną obsługę debugowania przez usunięcie opcji /dbg1394 z wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego.
EDIT
Umożliwia dokonywanie zmian ustawień portu i szybkości transmisji przez zmianę wartości kanałów skojarzonych z opcją /dbg1394 dla wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego.
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametrużytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/ch kanał
Określa kanał używany do debugowania. Prawidłowymi wartościami są liczby całkowite z zakresu od 1 do 64. Parametru /ch kanał nie należy używać, jeżeli debugowanie portu 1394 jest wyłączone.
/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Określa numer wiersza wpisu systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini, do którego dodawane są opcje debugowania portu 1394. Pierwszy wiersz po nagłówku sekcji [operating systems] jest oznaczony numerem 1.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /dbg1394:
bootcfg /dbg1394 /id 2
bootcfg /dbg1394 on /ch 1 /id 3
bootcfg /dbg1394 edit /ch 8 /id 2
bootcfg /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /dbg1394 off /id 2
bootcfg debug
Dodaje lub zmienia ustawienia debugowania dla określonego wpisu systemu operacyjnego.
Składnia
bootcfg /debug {ON|OFF|EDIT} [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] [/port {COM1|COM2|COM3|COM4}] [/baud {9600|19200|38400|57600|115200}] [/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego]
Parametry
ON|OFF|EDIT
Określa wartość dla debugowania.
Wartość
Opis
ON
Włącza zdalną obsługę debugowania przez dodanie opcji /debug do wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego.
OFF
Wyłącza zdalną obsługę debugowania przez usunięcie opcji /debug z wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego.
EDIT
Umożliwia dokonywanie zmian ustawień portu i szybkości transmisji przez zmianę wartości skojarzonych z opcją /debug dla wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego.
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/port {COM1|COM2|COM3|COM4}
Określa port COM używany do debugowania. Parametru /port nie należy używać, jeżeli debugowanie jest wyłączone.
/baud {9600|19200|38400|57600|115200}
Określa szybkość transmisji używaną do debugowania. Parametru /baud nie należy używać, jeżeli debugowanie jest wyłączone.
/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Określa numer wiersza wpisu systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini, do którego dodawane są opcje debugowania. Pierwszy wiersz po nagłówku sekcji [operating systems] jest oznaczony numerem 1.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli wymagane jest debugowanie portu 1394, należy użyć polecenia bootcfg /dbg1394.
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /debug:
bootcfg /debug on /port com1 /id 2
bootcfg /debug edit /port com2 /baud 19200 /id 2
bootcfg /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /debug off /id 2
bootcfg default
Określa wpis systemu operacyjnego, który zostanie wyznaczony jako domyślny.
Składnia
bootcfg /default [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] [/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Określa numer wiersza wpisu systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini, który ma być wyznaczony jako domyślny. Pierwszy wiersz po nagłówku sekcji [operating systems] jest oznaczony numerem 1.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /default:
bootcfg /default /id 2
bootcfg /default /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /id 2
bootcfg delete
Usuwa wpis systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini.
Składnia
bootcfg /delete [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] [/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Określa numer wiersza wpisu systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini, przeznaczonego do usunięcia. Pierwszy wiersz po nagłówku sekcji [operating systems] jest oznaczony numerem 1.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /delete:
bootcfg /delete /id 1
bootcfg /delete /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /id 3
bootcfg ems
Umożliwia użytkownikowi dodawanie lub zmienianie ustawień przekierowywania konsoli EMS do komputera zdalnego. Włączenie funkcji EMS jest równoznaczne z dodaniem wiersza „redirect=Port#” do sekcji [boot loader] pliku Boot.ini i opcji /redirect do określonego wiersza wpisu systemu operacyjnego. Funkcja EMS jest włączana tylko na serwerach.
Składnia
bootcfg /ems {ON|OFF|EDIT} [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] [/port {COM1|COM2|COM3|COM4|BIOSSET}] [/baud {9600|19200|38400|57600|115200}] [/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego]
Parametry
ON|OFF|EDIT
Określa wartość dla przekierowywania EMS.
Wartość
Opis
ON
Włącza zdalną transmisję danych wyjściowych dla wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego. Dodaje opcję /redirect do wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego i ustawienie redirect=comX do sekcji [boot loader]. Wartość comX jest ustawiana przez parametr /port.
OFF
Wyłącza transmisję danych wyjściowych do komputera zdalnego. Usuwa opcję /redirect z wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego i ustawienie redirect=comX z sekcji [boot loader].
EDIT
Umożliwia dokonywanie zmian ustawień portów przez zmienianie ustawienia redirect=comX w sekcji [boot loader]. Wartość comX jest resetowana do wartości określonej przez parametr /port.
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/port {COM1|COM2|COM3|COM4|BIOSSET}
Określa port COM używany do przekierowywania. Wartość BIOSSET poleca funkcji EMS pobieranie ustawień BIOS w celu ustalenia, który port powinien być używany do przekierowywania. Parametru /port nie należy używać, jeżeli zdalna administracja danych wyjściowych jest wyłączona.
/baud {9600|19200|38400|57600|115200}
Określa szybkość transmisji używaną do przekierowywania. Parametru /baud nie należy używać, jeżeli zdalna administracja danych wyjściowych jest wyłączona.
/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Określa numer wiersza wpisu systemu operacyjnego, do którego opcja EMS jest dodawana w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini. Pierwszy wiersz po nagłówku sekcji [operating systems] jest oznaczony numerem 1. Ten parametr jest wymagany wówczas, gdy ustawiona jest wartość opcji EMS równa ON lub OFF.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usług Emergency Management Services (EMS), należy zapoznać się z Pomocą i skontaktować się z Centrum pomocy technicznej.
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /ems:
bootcfg /ems on /port com1 /baud 19200 /id 2
bootcfg /ems on /port biosset /id 3
bootcfg /s srvmain /ems off /id 2
bootcfg /ems edit /port com2 /baud 115200
bootcfg /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /ems off /id 2
bootcfg query
Wykonuje kwerendę i wyświetla wpisy z sekcji [boot loader] i [operating systems] pliku Boot.ini.
Składnia
bootcfg /query [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Przykład danych wyjściowych polecenia bootcfg /query:
Ustawienia modułu ładującego rozruchu
--------------------
limit czasu: 30
domyślnie: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

Wpisy rozruchu
------------
Identyfikator wpisu rozruchu: 1
Przyjazna nazwa: „Microsoft Windows XP Professional”
Ścieżka: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Opcje ładowania systemu operacyjnego: /fastdetect /debug /debugport=com1:
W sekcji Ustawienia modułu ładującego rozruchu danych wyjściowych polecenia bootcfg query wyświetlane są poszczególne wpisy w sekcji [boot loader] pliku Boot.ini.
W sekcji Wpisy rozruchu danych wyjściowych polecenia bootcfg query wyświetlane są następujące szczegółowe informacje dla poszczególnych wpisów systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini: Boot entry ID (identyfikator wpisu rozruchu), Friendly Name (przyjazna nazwa), Path (ścieżka) i OS Load Options (opcje ładowania systemu operacyjnego).
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /query:
bootcfg /query
bootcfg /query /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23
bootcfg /query /u hiropln /p p@ssW23
bootcfg raw
Dodaje opcje ładowania systemu operacyjnego określone jako ciąg do wpisu systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini.
Składnia
bootcfg [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] /raw ciąg_ładowania_systemu_operacyjnego [/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego]
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
ciąg_ładowania_systemu_operacyjnego
Określa opcje ładowania systemu operacyjnego dodawane do wpisu systemu operacyjnego. Te opcje ładowania zastąpią istniejące opcje ładowania skojarzone z wpisem systemu operacyjnego. Poprawność parametru ciąg_ładowania_systemu_operacyjnego nie jest sprawdzana.
/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Określa numer wiersza wpisu systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini, przeznaczonego do zaktualizowania. Pierwszy wiersz po nagłówku sekcji [operating systems] jest oznaczony numerem 1.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenie Bootcfg raw jest używane do dodawania tekstu na końcu wpisu systemu operacyjnego, zastępującego istniejące opcje wpisu systemu operacyjnego. Ten tekst powinien zawierać prawidłowe opcje ładowania systemu operacyjnego, takie jak /debug, /fastdetect, /nodebug, /baudrate, /crashdebug i /sos. Na przykład następujące polecenie dodaje tekst „/debug /fastdetect” na końcu pierwszego wpisu systemu operacyjnego, zastępując poprzednie opcje wpisu systemu operacyjnego:
bootcfg /raw "/debug /fastdetect" /id 1
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących opcji ładowania systemu operacyjnego i używania przez system Windows pliku Boot.ini podczas uruchamiania, zobacz artykuł Q170756, „Available Switch Options for Windows NT Boot.ini File”, w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base(http://www.microsoft.com/).
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /raw:
bootcfg /raw "/debug /sos" /id 2
bootcfg /raw /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 "/crashdebug " /id 2
bootcfg rmsw
Usuwa opcje ładowania systemu operacyjnego dla określonego wpisu systemu operacyjnego.
Składnia
bootcfg /rmsw [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]] [/mm] [/bv] [/so] [/ng] /id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Parametry
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametrużytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/mm
Usuwa opcję /maxmem i skojarzoną wartość maksymalnej ilości pamięci z wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego. Opcja /maxmem określa maksymalną ilość pamięci RAM, która może być używana przez system operacyjny.
/bv
Usuwa opcję /basevideo z wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego. Opcja /basevideo poleca systemowi operacyjnemu używanie standardowego trybu VGA dla zainstalowanego sterownika wideo.
/so
Usuwa opcję /sos z wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego. Opcja /sos poleca systemowi operacyjnemu wyświetlanie nazw ładowanych sterowników urządzeń.
/ng
Usuwa opcję /noguiboot z wiersza określonego przez parametr nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego. Opcja /noguiboot wyłącza pasek postępu systemu Windows XP Professional pojawiający się przed oknem logowania wyświetlanym przy użyciu sekwencji klawiszy CTRL+ALT+DEL.
/id nr_wiersza_wpisu_systemu_operacyjnego
Określa numer wiersza wpisu systemu operacyjnego w sekcji [operating systems] pliku Boot.ini, z którego usuwane są opcje ładowania systemu operacyjnego. Pierwszy wiersz po nagłówku sekcji [operating systems] jest oznaczony numerem 1.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /rmsw:
bootcfg /rmsw /mm 64 /id 2
bootcfg /rmsw /so /id 3
bootcfg /rmsw /so /ng /s srvmain /u hiropln /id 2
bootcfg /rmsw /ng /id 2
bootcfg /rmsw /mm 96 /ng /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /id 2
bootcfg timeout
Zmienia wartość limitu czasu systemu operacyjnego.
Składnia
bootcfg /timeout wartość_limitu_czasu [/s komputer [/u domena\użytkownik /p hasło]]
Parametry
wartość_limitu_czasu
Określa wartość limitu czasu w sekcji [boot loader]. Ta wartość jest wyrażana jako liczba sekund określająca czas, w którym użytkownik musi wybrać system operacyjny na ekranie modułu ładującego rozruchu przed załadowaniem ustawień domyślnych przez program NTLDR. Jeżeli ta wartość jest równa 0, program NTLDR natychmiast uruchamia domyślny system operacyjny bez wyświetlania ekranu modułu ładującego rozruchu.
/s komputer
Określa nazwę lub adres IP komputera zdalnego (nie należy używać kresek ułamkowych odwróconych). Domyślnie przyjmowany jest komputer lokalny.
/u domena\użytkownik
Uruchamia polecenie z uprawnieniami konta użytkownika określonego przez parametr użytkownik lub domena\użytkownik. Domyślnie przyjmowane są uprawnienia użytkownika aktualnie zalogowanego na komputerze, wykonującego polecenie.
/p hasło
Określa hasło konta użytkownika określonego w parametrze /u.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujące przykłady demonstrują metody korzystania z polecenia bootcfg /timeout:
bootcfg /timeout 30
bootcfg /s srvmain /u maindom\hiropln /p p@ssW23 /timeout 50

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM