128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

wtorek, 2 marca 2010

Polecenie at

Share
Planuje uruchomienie na komputerze poleceń i programów w określonym dniu i o określonej godzinie. Polecenia at można używać tylko wówczas, gdy uruchomiona jest usługa Harmonogram. Polecenie at bez parametrów wyświetla listę zaplanowanych poleceń.
Składnia
at [\\nazwa_komputera] [{[identyfikator] [/delete]|/delete [/yes]}]
at [[\\nazwa_komputera] godziny:minuty [/interactive] [{/every:data[,...]|/next:data[,...]}] polecenie]
Parametry
\\nazwa_komputera
Określa komputer zdalny. Jeżeli ten parametr zostanie pominięty, polecenie at planuje polecenia i programy na komputerze lokalnym.
identyfikator
Określa numer identyfikacyjny przypisany do zaplanowanego polecenia.
/delete
Anuluje zaplanowane polecenie. Jeżeli identyfikator zostanie pominięty, wszystkie polecenia zaplanowane na komputerze są anulowane.
/yes
Udziela odpowiedzi twierdzącej na wszystkie kwerendy z systemu wówczas, gdy usuwane są zaplanowane zdarzenia.
godziny:minuty
Określa godzinę, o której powinno być uruchomione polecenie. Godziny są wyrażane w formacie godziny:minuty w zapisie 24-godzinnym (00:00 [północ] do 23:59).
/interactive
Zezwala poleceniu na współdziałanie z pulpitem użytkownika zalogowanego w czasie uruchomienia polecenia.
/every:
Uruchamia polecenie w określonym dniu lub dniach tygodnia lub miesiąca (na przykład w każdy czwartek lub trzeciego dnia każdego miesiąca).
data
Określa dzień, w którym polecenie ma być uruchomione. Można określić jeden lub kilka dni tygodnia (tzn. wpisać Pn,Wt,Śr,Cz,Pi,So,Nd) oraz jeden lub kilka dni miesiąca (tzn. wpisać cyfrę od 1 do 31). Poszczególne wpisy daty należy oddzielić przecinkami. Jeżeli parametr data zostanie pominięty, polecenie at przyjmuje bieżący dzień miesiąca.
/next:
Uruchamia polecenie przy następnym wystąpieniu danego dnia (na przykład w następny czwartek).
polecenie
Określa polecenie systemu Windows, program (tzn. plik exe lub com) lub program wsadowy (tzn. plik bat lub cmd), który należy uruchomić. Jeżeli polecenie wymaga ścieżki jako argumentu, należy użyć ścieżki bezwględnej (tzn. pełnej ścieżki rozpoczynającej się od litery dysku). Jeżeli polecenie znajduje się na komputerze zdalnym, należy określić zapis UNC dla nazwy serwera i udziału, zamiast litery dysku zdalnego.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenie schtasks jest bardziej zaawansowanym i rozbudowanym narzędziem wiersza polecenia, zawierającym wszystkie funkcje narzędzia wiersza polecenia at. Polecenia schtasks należy używać zamiast polecenia at dla wszystkich zadań związanych z planowaniem i wykonywanych w wierszu polecenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia schtasks, zobacz Tematy pokrewne.
Korzystanie z polecenia at
Z polecenia at mogą korzystać tylko członkowie lokalnej grupy Administratorzy.
Ładowanie pliku Cmd.exe
Polecenie at nie ładuje automatycznie pliku Cmd.exe (interpreter poleceń) przed wykonaniem poleceń. Jeżeli uruchamiany jest plik inny niż plik wykonywalny (exe), należy jawnie załadować program Cmd.exe na początku polecenia w następujący sposób:
cmd /c dir > c:\test.out
Przeglądanie zaplanowanych poleceń
Gdy polecenie at jest używane bez opcji wiersza polecenia, zaplanowane zadania pojawiają się w tabeli sformatowanej w następujący sposób:
Stan Identyfikator Dzień Godzina Wiersz polecenia
OK 1 Każdy Pi 4:30 PM net send group leads status due
OK 2 Każdy Po 12:00 AM chkstor > check.file
OK 3 Każdy Pi 11:59 PM backup2.bat
Dołączanie numeru identyfikacyjnego (identyfikator)
Gdy numer identyfikacyjny (identyfikator) zostanie uwzględniony w poleceniu at w wierszu polecenia, informacje dotyczące pojedynczego wpisu pojawiają się w następującym formacie:
Identyfikator zadania: 1

Stan: OK

Planowanie: Każdy Pi

Pora dnia: 4:30 PM

Polecenie: net send group leads status due
Po zaplanowaniu polecenia przy użyciu polecenia at, zwłaszcza polecenia zawierającego opcje wiersza polecenia, należy sprawdzić, czy składnia polecenia jest prawidłowa, wpisując polecenie at bez opcji wiersza polecenia. Jeżeli informacje w kolumnie Wiersz polecenia są nieprawidłowe, polecenie należy usunąć i wpisać ponownie. Jeżeli polecenie wciąż jest nieprawidłowe, należy ponownie wpisać polecenie z mniejszą liczbą opcji wiersza polecenia.
Przeglądanie wyników
Polecenia zaplanowane przy użyciu polecenia at są uruchamiane jako procesy w tle. Dane wyjściowe nie są wyświetlane na ekranie komputera. Aby przekierować dane wyjściowe do pliku, należy użyć symbolu przekierowania (>). Jeżeli dane wyjściowe są przekierowywane do pliku, należy używać symbolu unikowego (^) przed symbolem przekierowania w przypadku polecenia at w wierszu polecenia lub pliku wsadowym. Na przykład aby przekierować dane wyjściowe do pliku Wyjście.txt, należy wpisać:
at 14:45 c:\test.bat ^>c:\wyjście.txt
Bieżącym katalogiem wykonywanego polecenia jest główny folder systemowy.
Zmienianie czasu systemowego
Jeżeli czas systemowy na komputerze zostanie zmieniony po zaplanowaniu wykonania polecenia za pomocą polecenia at, należy zsynchronizować harmonogram polecenia at z nowym czasem systemowym, wpisując polecenie at bez opcji wiersza polecenia.
Przechowywanie poleceń
Zaplanowane polecenia są przechowywane w rejestrze. Dlatego ponowne uruchomienie usługi Harmonogram nie powoduje utraty zaplanowanych zadań.
Łączenie się z dyskami sieciowymi
Nie należy używać przekierowanego dysku w przypadku zaplanowanych zadań związanych z dostępem do sieci. Przekierowany dysk może być niedostępny dla usługi Harmonogram lub może być niedostępny, jeżeli inny użytkownik jest zalogowany w chwili, gdy uruchamiane jest zaplanowane zadanie. W takim przypadku należy używać ścieżek UNC dla zaplanowanych zadań. Na przykład:
at 1:00pm moja_kopia_zapasowa\\serwer\udział
Nie wolno używać następującej składni, gdzie x: jest połączeniem ustanowionym przez użytkownika:
at 1:00pm moja_kopia_zapasowa x:
Jeżeli planowane jest polecenie at używające litery dysku do łączenia się z udostępnionym katalogiem, należy użyć dodatkowo polecenia at do odłączenia dysku po zakończeniu korzystania z dysku. Jeżeli dysk nie zostanie rozłączony, przypisana litera dysku będzie niedostępna w wierszu polecenia.
Przykłady
Aby wyświetlić listę poleceń zaplanowanych na serwerze Marketing, należy wpisać:
at \\marketing
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polecenia o numerze identyfikacyjnym 3 na serwerze Korp, należy wpisać:
at \\korp 3
Aby zaplanować wywołanie polecenia net share na serwerze Korp o godzinie 8:00 i przekierować listę do pliku Korp.txt w udostępnionym katalogu Raporty na serwerze Konserwacja, należy wpisać:
at \\korp 08:00 cmd /c "net share reports=d:\marketing\raporty >> \\konserwacja\raporty\korp.txt"
Aby co pięć dni o północy wykonywać na taśmie kopię zapasową dysku twardego serwera Marketing, należy utworzyć program wsadowy o nazwie Archiwizuj.cmd, który zawiera polecenia służące do wykonywania kopii zapasowej, a następnie zaplanować uruchamianie programu wsadowego, wpisując:
at \\marketing 00:00 /every:5,10,15,20,25,30 archiwizuj
Aby anulować wszystkie polecenia zaplanowane na bieżącym serwerze, należy wyczyścić informacje dotyczące planowania polecenia at w następujący sposób:
at /delete
Aby uruchomić polecenie inne niż plik wykonywalny (tzn. plik exe), należy poprzedzić polecenie następującym poleceniem cmd /c, aby załadować plik Cmd.exe w następujący sposób:
cmd /c dir > c:\test.out

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM