128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Polecenia netsh dotyczące routingu

Share
Polecenia netsh dotyczące routingu mogą być używane do administrowania serwerami routingu z wiersza polecenia, a nie za pomocą konsoli usługi Routing i dostęp zdalny. Administrowanie serwerami z wiersza polecenia jest najbardziej użyteczne w następujących sytuacjach:
Serwerami routingu można szybciej administrować z wiersza polecenia niż przy użyciu konsoli. Jest to szczególnie ważne w przypadku korzystania z powolnych łączy sieciowych, na przykład połączenia w sieci rozległej (WAN, Wide Area Network).
Można bardziej spójnie administrować serwerami routingu, umieszczając polecenia w skrypcie, który można uruchomić na wielu serwerach.
Następujące polecenia mogą być używane w wierszu polecenia odpowiedniego kontekstu poleceń netsh (różniącego się od wiersza polecenia systemu Windows XP) do administrowania serwerami routingu. Aby wykonać polecenia netsh w zdalnym systemie Windows 2000 Server, należy najpierw użyć usługi Podłączanie pulpitu zdalnego, aby nawiązać połączenie z systemem Windows 2000 Server, w którym uruchomiono Serwer terminali. Istnieją funkcjonalne różnice między poleceniami należącymi do kontekstów poleceń netsh w systemie Windows 2000 i Windows XP.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Netsh, zobacz Korzystanie z narzędzia Netsh.
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IP IGMP
Poniższe polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IP IGMP.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
add interface
Konfiguruje protokół IGMP na określonym interfejsie.
Składnia
add interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[IgmpPrototype=]{igmprtrv1 | igmprtrv2 | igmprtrv3 | igmpproxy}] [[IfEnabled=]{enable | disable}] [[RobustVar=]liczba_całkowita] [[GenQueryInterval=]liczba_całkowita] [[GenQueryRespTime=]liczba_całkowita] [[StartUpQueryCount=]liczba_całkowita] [[StartUpQueryInterval=]liczba_całkowita] [[LastMemQueryCount=]liczba_całkowita] [[LastMemQueryInterval=liczba_całkowita] [[AccNonRtrAlertPkts=]{yes | no}]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy skonfigurować protokół IGMP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[IgmpPrototype=]{igmprtrv1 | igmprtrv2 | igmprtrv3 | igmpproxy}
Określa typ protokołu, który należy skonfigurować na interfejsie. Domyślny typ to igmprtrv2.
[IfEnabled=]{enable | disable}
Określa, czy konfigurowany protokół powinien być włączony, czy wyłączony. Domyślnie protokół jest włączony.
[RobustVar=]=liczba_całkowita
Określa zmienną niezawodności. Ta wartość powinna być większa od zera (0). Wartość domyślna to 2.
[GenQueryInterval=]liczba_całkowita
Określa w sekundach interwał, według którego powinny być wysyłane kwerendy ogólne na interfejsie. Wartość domyślna to 125 sekund.
[GenQueryRespTime=]liczba_całkowita
Określa w sekundach maksymalny czas odpowiedzi hosta na kwerendę ogólną. Wartość domyślna to 10 sekund.
[StartUpQueryCount=]liczba_całkowita
Określa liczbę kwerend ogólnych, które będą wysyłane podczas uruchamiania. Wartość domyślna jest równa 2.
[StartUpQueryInterval=]liczba_całkowita
Określa w sekundach interwał między kwerendami ogólnymi wysyłanymi podczas uruchamiania. Wartość domyślna to 31 sekund.
[LastMemQueryCount=]liczba_całkowita
Określa liczbę kwerend specyficznych dla grup wysyłanych po odebraniu powiadomienia o opuszczeniu grupy przez hosta. Wartość domyślna jest równa 2.
[LastMemQueryInterval=]liczba_całkowita
Określa w milisekundach interwał między kwerendami specyficznymi dla grup. Wartość domyślna to 1 000 milisekund.
[AccNonRtrAlertPkts=]{yes | no}
Określa, czy należy akceptować pakiety protokołu IGMP bez ustawionej opcji alertu routera. Ustawienie domyślne to yes.
Przykłady
Aby zmodyfikować domyślny interwał wysyłania kwerend podczas uruchamiania i ustawić nową wartość na 21 sekund dla konfiguracji protokołu IGMP interfejsu o nazwie Połączenie lokalne, należy wpisać:
add interface "Połączenie lokalne" startupqueryinterval=21
install
Instaluje router/serwer proxy protokołu IGMP i ustawia rejestrowanie globalne. Polecenie install użyte bez parametrów instaluje router/serwer proxy protokołu IGMP i określa, że należy rejestrować błędy dotyczące protokołu IGMP, ale nie należy rejestrować innych zdarzeń dotyczących protokołu IGMP.
Składnia
install [[LogLevel=]{none | error | warn | info}]
Parametry
[LogLevel=]{none | error | warn | info}
Określa, które zdarzenia powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że nie powinny być rejestrowane żadne zdarzenia dotyczące protokołu IGMP. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane wyłącznie błędy dotyczące protokołu IGMP. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące protokołu IGMP. Parametr info określa, że powinny być rejestrowane wszystkie zdarzenia dotyczące protokołu IGMP.
delete interface
Usuwa router lub serwer proxy protokołu IGMP z określonego interfejsu.
Składnia
delete interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć router lub serwer proxy protokołu IGMP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
Przykłady
delete interface "Połączenie lokalne"
uninstall
Usuwa router/serwer proxy protokołu IGMP ze wszystkich interfejsów.
Składnia
uninstall
Parametry
brak
set interface
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[IgmpPrototype=]{igmprtrv1 | igmprtrv2 | igmprtrv3 | igmpproxy}] [[IfEnabled=]{enable | disable}] [[RobustVar=]liczba_całkowita] [[GenQueryInterval=]liczba_całkowita] [[GenQueryRespTime=]liczba_całkowita] [[StartUpQueryCount=]liczba_całkowita] [[StartUpQueryInterval=]liczba_całkowita] [[LastMemQueryCount=]liczba_całkowita] [[LastMemQueryInterval=]liczba_całkowita] [[AccNonRtrAlertPkts=]{yes | no}]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy skonfigurować protokół IGMP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[IgmpPrototype=]{igmprtrv1 | igmprtrv2 | igmprtrv3 | igmpproxy}
Określa typ protokołu, który należy skonfigurować na interfejsie. Domyślny typ to igmprtrv2.
[IfEnabled=]{enable | disable}
Określa, czy konfigurowany protokół powinien być włączony, czy wyłączony. Domyślnie protokół jest włączony.
[RobustVar=]liczba_całkowita
Określa zmienną niezawodności. Ta wartość musi być większa od zera (0). Wartość domyślna jest równa 2.
[GenQueryInterval=]liczba_całkowita
Określa w sekundach interwał, według którego kwerendy ogólne powinny być wysyłane na interfejsie. Wartość domyślna to 125 sekund.
[GenQueryRespTime=]liczba_całkowita
Określa w sekundach maksymalny czas odpowiedzi hosta na kwerendę ogólną. Wartość domyślna to 10 sekund.
[StartUpQueryCount=]liczba_całkowita
Określa liczbę kwerend ogólnych, które będą wysłane podczas uruchamiania. Wartość domyślna jest równa 2.
[StartUpQueryInterval=]liczba_całkowita
Określa w sekundach interwał między kwerendami ogólnymi wysyłanymi podczas uruchamiania. Wartość domyślna to 31 sekund.
[LastMemQueryCount=]liczba_całkowita
Określa liczbę kwerend specyficznych dla grup wysyłanych po odebraniu powiadomienia o opuszczeniu grupy przez hosta. Wartość domyślna jest równa 2.
[LastMemQueryInterval=]liczba_całkowita
Określa w milisekundach interwał między kwerendami specyficznymi dla grup. Wartością domyślna to 1 000 milisekund.
[AccNonRtrAlertPkts=]{yes | no}
Określa, czy należy akceptować pakiety protokołu IGMP bez ustawionej opcji alertu routera. Domyślnie pakiety tego typu są akceptowane.
Przykłady
Aby zmodyfikować domyślny interwał wysyłania kwerend podczas uruchamiania i ustawić nową wartość na 21 sekund dla konfiguracji protokołu IGMP interfejsu o nazwie Połączenie lokalne, należy wpisać:
set interface "Połączenie lokalne" startupqueryinterval=21
set global
Ustawia parametry globalne protokołu IGMP. Polecenie set global użyte bez parametrów określa, że rejestrowane są ostrzeżenia, ale nierejestrowane są inne zdarzenia dotyczące protokołu IGMP.
Składnia
set global [LogLevel=]{none | error | warn | info}
Parametry
[LogLevel=]{none | error | warn | info}
Wymagany. Określa, które zdarzenia powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że nie powinny być rejestrowane żadne zdarzenia dotyczące protokołu IGMP. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące protokołu IGMP. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące protokołu IGMP. Parametr info określa, że powinny być rejestrowane wszystkie zdarzenia dotyczące protokołu IGMP.
show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IGMP określonego interfejsu. Polecenie show interface użyte bez parametrów wyświetla informacje o konfiguracji protokołu IGMP wszystkich interfejsów.
Składnia
show interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
show global
Wyświetla parametry globalne protokołu IGMP.
Składnia
show global
Parametry
brak
show ifstats
Wyświetla statystykę protokołu IGMP dotyczącą określonego interfejsu. Polecenie show ifstats użyte bez parametrów wyświetla statystykę protokołu IGMP tylko jeden raz dla wszystkich interfejsów.
Składnia
show ifstats [[Index=]liczba_całkowita] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Index=]liczba_całkowita
Określa numer identyfikujący interfejs, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje.
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często informacje mają być odświeżane.
Przykłady
Aby co 5 sekund pokazywać statystykę protokołu IGMP dotyczącą interfejsu oznaczonego indeksem o wartości równej 1001, należy wpisać:
show ifstats index=1001 rr=5
show iftable
Pokazuje grupy hostów protokołu IGMP dla określonego interfejsu. Polecenie show iftable użyte bez parametrów pokazuje grupy hostów protokołu IGMP tylko jeden raz dla wszystkich interfejsów.
Składnia
show iftable [[Index=]liczba_całkowita] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Index=]liczba_całkowita
Określa numer indeksu interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje.
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często informacje mają być odświeżane.
Przykłady
Aby co 5 sekund pokazywać grupy hostów protokołu IGMP dla interfejsu oznaczonego indeksem o wartości równej 1001, należy wpisać:
show iftable index=1001 rr=5
show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji. Polecenie show grouptable użyte bez parametrów pokazuje tabele grup hostów protokołu IGMP tylko jeden raz dla wszystkich grup multiemisji na wszystkich interfejsach skojarzonych z danym routerem.
Składnia
show grouptable [[Index=]liczba_całkowita] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Index=]liczba_całkowita
Określa adres IP grupy multiemisji, której powinny dotyczyć wyświetlone informacje.
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często mają być odświeżane informacje.
Przykłady
Aby co 5 sekund wyświetlać tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji protokołu IGMP identyfikowanej przez adres IP 192.168.100.239, należy wpisać:
show grouptable index=192.168.100.239 rr=5
show rasgrouptable
Wyświetla tabelę grup hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego. Polecenie show rasgrouptable użyte bez parametrów wyświetla tabele grup hostów tylko jeden raz dla wszystkich interfejsów klientów dostępu zdalnego.
Składnia
show rasgrouptable [[Index=]adres_IP] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Index=]adres_IP
Określa adres IP interfejsu klienta dostępu zdalnego, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje.
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często mają być odświeżane informacje.
Przykłady
Aby wyświetlić tabelę grup hostów dla interfejsu klienta dostępu zdalnego o adresie IP 10.10.1.100 i odświeżać informacje co pięć sekund, należy wpisać:
show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5
show proxygrouptable
Wyświetla tabelę grup hostów protokołu IGMP dla interfejsu serwera proxy protokołu IGMP. Polecenie show proxygrouptable użyte bez parametrów wyświetla informacje dotyczące wszystkich interfejsów tylko jeden raz.
Składnia
show proxygrouptable [[InterfaceName=]nazwa_interfejsu] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często mają być odświeżane informacje.
Przykłady
Aby wyświetlić tabele grup hostów protokołu IGMP dla wszystkich interfejsów serwerów proxy protokołu IGMP i odświeżać informacje co pięć sekund, należy wpisać:
show proxygrouptable rr=5
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IP i odnajdowania routerów
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IP i odnajdywania routerów.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
add interface
Konfiguruje odnajdowanie routerów dla określonego interfejsu.
Składnia
add interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[Disc=]{enable | disable}] [[MinInt=]liczba_całkowita] [[MaxInt=]liczba_całkowita] [[Life=]liczba_całkowita] [[Level=]liczba_całkowita]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy skonfigurować odnajdowanie routerów. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[Disc=]{enable | disable}
Określa, czy routery powinny być odnajdywane na danym interfejsie. Parametr enable określa, że routery powinny być odnajdowane, a parametr disable określa, że routery nie powinny być odnajdowane.
[MinInt=]liczba_całkowita
Określa w minutach minimalny interwał między kolejnymi pakietami wysyłanymi w związku z odnajdywaniem routerów.
[MaxInt=]liczba_całkowita
Określa w minutach maksymalny interwał między kolejnymi pakietami wysyłanymi w związku z odnajdywaniem routerów.
[Life=]liczba_całkowita
Określa w minutach, jak długo pakiet wysłany z danego routera lub serwera w związku z odnajdywaniem routerów jest prawidłowy.
[Level=]liczba_całkowita
Określa liczbę wskazującą preferencje dotyczące używania danego interfejsu jako bramy domyślnej. Jeżeli obsługa odnajdowania routerów jest włączona na kilku interfejsach, większa wartość parametru oznacza wyższy poziom preferencji.
Spostrzeżenia
Dodane anonsy związane z odnajdywaniem routerów są wysyłane losowo, zgodnie z minimalnym i maksymalnym interwałem czasowym.
Przykłady
Aby włączyć obsługę odnajdowania routerów dla interfejsu Połączenie lokalne, ustalając minimalny interwał na 7 minut, maksymalny interwał na 10 minut, okres ważności pakietów związanych z odnajdywaniem routerów na 30 minut oraz wartość zero (0) lub brak poziomu preferencji, należy wpisać:
add interface "Połączenie lokalne" enable 7 10 30 0
set interface
Konfiguruje obsługę odnajdywania routerów dla interfejsu.
Składnia
set interface [nazwa_interfejsu=]nazwa_interfejsu [[Disc=]{enable | disable}] [[MinInt=]liczba_całkowita] [[MaxInt=]liczba_całkowita] [[Life=]liczba_całkowita] [[Level=]liczba_całkowita]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy skonfigurować obsługę odnajdywania routerów. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[Disc=]{enable | disable}
Określa, czy routery powinny być odnajdywane na danym interfejsie. Parametr enable określa, że routery powinny być odnajdywane, a parametr disable określa, że routery nie powinny być odnajdywane.
[MinInt=]liczba_całkowita
Określa w minutach minimalny interwał między kolejnymi pakietami wysyłanymi w związku z odnajdowaniem routerów.
[MaxInt=]liczba_całkowita
Określa w minutach maksymalny interwał między kolejnymi pakietami wysyłanymi w związku z odnajdowaniem routerów.
[Life=]liczba_całkowita
Określa w minutach, jak długo pakiet wysłany z danego routera lub serwera w związku z odnajdywaniem routerów jest prawidłowy.
[Level=]liczba_całkowita
Określa liczbę wskazującą preferencje dotyczące używania danego interfejsu jako bramy domyślnej. Większa wartość tego parametru oznacza wyższy poziom preferencji.
Przykłady
Aby włączyć obsługę odnajdowania routerów dla interfejsu Połączenie lokalne, ustalając minimalny interwał na 7 minut, maksymalny interwał na 10 minut, okres ważności pakietów związanych z odnajdywaniem routerów na 30 minut oraz wartość zero (0) lub brak poziomu preferencji, należy wpisać:
set interface "Połączenie lokalne" enable 7 10 30 0
delete interface
Usuwa konfigurację obsługi odnajdowania routerów.
Składnia
delete interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy usunąć konfigurację obsługi odnajdowania routerów. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
Przykłady
Aby usunąć konfigurację obsługi odnajdowania routerów dla interfejsu o nazwie Połączenie lokalne, należy wpisać:
delete interface name="Połączenie lokalne"
show interface
Wyświetla informacje dotyczące odnajdowania routerów. Polecenie show interface użyte bez parametrów wyświetla informacje dotyczące wszystkich interfejsów.
Składnia
show interface [[InterfaceName=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
Przykłady
Aby wyświetlić informacje dotyczące odnajdywania routerów dla interfejsu o nazwie Połączenie lokalne, należy wpisać:
show interface "Połączenie lokalne"
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IP RIP
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IP RIP.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
add peerfilter
Dodaje filtr dla serwerów, które mogą być akceptowane jako serwery równorzędne.
Składnia
add peerfilter [Server=]adres_IP
Parametry
[Server=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP serwera równorzędnego, którego ruch sieciowy należy filtrować.
add acceptfilter
Dodaje filtr akceptacji dla tras, których ruch sieciowy jest odbierany na danym interfejsie.
Składnia
add acceptfilter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [Addr=]adres_IP_1 adres_IP_2
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym dostępny jest protokół RIP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[Addr=]adres_IP_1 adres_IP_2
Wymagany. Określa parę adresów IP. Pierwszy adres jest przeznaczony dla niskiego adresu IP, a drugi adres jest przeznaczony dla wysokiego adresu IP używanego podczas konstruowania filtru.
Przykłady
Aby dodać filtr akceptacji do interfejsu o nazwie Połączenie lokalne dla zakresu adresów IP od 10.0.0.2 do 10.11.21.154, należy wpisać:
add acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 10.11.21.154
add announcefilter
Dodaje filtr dla tras anonsowanych na interfejsie.
Składnia
add announcefilter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [Addr=]adres_IP_1 adres_IP_2
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym dostępny jest protokół RIP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[Addr=]adres_IP_1 adres_IP_2
Wymagany. Określa parę adresów IP. Pierwszy adres jest przeznaczony dla niskiego adresu IP, a drugi adres jest przeznaczony dla wysokiego adresu IP używanego podczas konstruowania filtru.
Przykłady
Aby dodać filtr dla tras anonsowanych na interfejsie o nazwie Połączenie lokalne, dla zakresu adresów IP od 10.0.0.2 do 10.11.21.154, należy wpisać:
add announcefilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 10.11.21.154
add neighbor
Dodaje sąsiada RIP na interfejsie.
Składnia
add neighbor [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [addr=]adres_IP
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym jest dostępny protokół RIP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP sąsiada RIP, którego należy dodać.
Przykłady
Aby dodać sąsiada RIP o adresie IP 10.0.0.2 dla interfejsu o nazwie Połączenie lokalne, należy wpisać:
add neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.2
add interface
Dodaje protokół RIP do określonego interfejsu.
Składnia
add interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[Metric=]liczba_całkowita][[UpdateMode=]{demand | periodic}] [[Announce=]{none | rip1 | rip1compat | rip2}][[Accept=]{none | rip1 | rip1compat | rip2}][[Expire=]liczba_całkowita] [[Remove=]liczba_całkowita] [[Update=]liczba_całkowita][[AuthMode=]{authnone | authsimplepassword}] [[Tag=]liczba_całkowita] [[Unicast=]{also | only | disable}][[AccFiltMode=]{include | exclude | disable}][[AnnFiltMode=]{include | exclude | disable}] [[Password=]ciąg]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, do którego należy dodać protokół RIP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[Metric=]liczba_całkowita
Określa wartość metryczną tras opartych na danym interfejsie.
[UpdateMode=]{demand | periodic}
Określa czas występowania aktualizacji. Parametr demand określa, że aktualizacje powinny występować na żądanie. Parametr periodic określa, że aktualizacje powinny następować zgodnie z ustalonymi interwałami.
[Announce=]{none | rip1 | rip1compat | rip2}
Określa trasy do anonsowania. Parametr none określa, że wszystkie trasy powinny być anonsowane. Parametr rip1 określa, że powinny być anonsowane tylko trasy protokołu RIP w wersji 1. Parametr rip1compat określa, że anonse powinny być obsługiwane w trybie zgodności z wersją protokołu RIP. Parametr rip2 określa, że powinny być anonsowane tylko trasy protokołu RIP w wersji 2.
[Accept=]{none | rip1 | rip1compat | rip2}
Określa, które trasy powinny być akceptowane. Parametr none określa, że wszystkie trasy powinny być akceptowane. Parametr rip1 określa, że powinny być akceptowane tylko trasy protokołu RIP w wersji 1. Parametr rip1compat określa, że trasy powinny być akceptowane w trybie zgodności z wersją protokołu RIP. Parametr rip2 określa, że powinny być akceptowane tylko trasy protokołu RIP w wersji 2.
[Expire=]liczba_całkowita
Określa w sekundach interwał wygasania tras.
[Remove=]liczba_całkowita
Określa w sekundach interwał usuwania tras.
[Update=]liczba_całkowita
Określa w sekundach interwał pełnych aktualizacji.
[AuthMode=]{authnone | authsimplepassword}
Określa, czy autoryzacja powinna być wymagana. Parametr authnone określa, że autoryzacja nie powinna być wymagana. Parametr authsimplepassword określa, że autoryzacja za pomocą hasła powinna być wymagana.
[Tag=]liczba_całkowita
Określa tag trasy.
[Unicast=]{also | only | disable}
Określa tryb emisji pojedynczej. Parametr also określa, że należy używać także trybu emisji pojedynczej. Parametr only określa, że należy używać tylko trybu emisji pojedynczej. Parametr disable określa, że należy wyłączyć tryb emisji pojedynczej.
[AccFiltMode=]{include | exclude | disable}
Określa, że filtry akceptacji powinny być dołączone lub wyłączone. Parametr include określa, że filtry akceptacji powinny być dołączone. Parametr exclude określa, że filtry akceptacji nie powinny być dołączone. Parametr disable określa, że filtry akceptacji powinny być wyłączone.
[AnnFiltMode=]{include | exclude | disable}
Określa, że filtry anonsów powinny być dołączone lub wyłączone. Parametr include określa, że filtry anonsów powinny być dołączone. Parametr exclude określa, że filtry anonsów nie powinny być dołączone. Parametr disable określa, że filtry anonsów powinny być wyłączone.
[Password=]ciąg
Określa hasło w formacie zwykłego tekstu składające się najwyżej z 16 znaków.
add helper
Instaluje plik pomocnika DLL w środowisku protokołu RIP.
Składnia
add helper nazwa_pliku_DLL
Parametry
nazwa_pliku_DLL
Wymagany. Określa plik DLL obsługujący dany kontekst.
delete peerfilter
Usuwa filtr dla zaakceptowanego serwera równorzędnego.
Składnia
delete peerfilter [Server=]adres_IP
Parametry
[Server=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP serwera równorzędnego, którego ruchu sieciowego nie należy filtrować.
delete acceptfilter
Usuwa filtr akceptacji dla tras, których ruch sieciowy jest odbierany na danym interfejsie.
Składnia
delete acceptfilter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [Addr=]adres_IP_1 adres_IP_2
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym jest dostępny protokół RIP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[Addr=]adres_IP_1 adres_IP_2
Wymagany. Określa parę adresów IP. Pierwszy adres jest przeznaczony dla niskiego adresu IP, a drugi adres jest przeznaczony dla wysokiego adresu IP używanego podczas konstruowania filtru.
Przykłady
Aby usunąć filtr akceptacji dla zakresu adresów IP od 10.0.0.2 do 10.11.21.154 na interfejsie o nazwie Połączenie lokalne, należy wpisać:
delete acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 10.11.21.154
delete announcefilter
Usuwa filtr anonsów ustawiony dla interfejsu.
Składnia
delete announcefilter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [Addr=]adres_IP_1 adres_IP_2
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym jest dostępny protokół RIP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[Addr=]adres_IP_1 adres_IP_2
Wymagany. Określa parę adresów IP. Pierwszy adres jest przeznaczony dla niskiego adresu IP, a drugi adres jest przeznaczony dla wysokiego adresu IP używanego podczas konstruowania filtru.
Przykłady
Aby usunąć filtr anonsów dla zakresu adresów IP od 10.0.0.2 do 10.11.21.154 na interfejsie o nazwie Połączenie lokalne, należy wpisać:
delete announcefilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 10.11.21.154
delete neighbor
Usuwa sąsiada RIP z interfejsu.
Składnia
delete neighbor [InterfaceName=]nazwa_interfejsu adres_IP
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym jest dostępny protokół RIP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
adres_IP
Wymagany. Określa adres IP sąsiada RIP, którego należy usunąć.
Przykłady
Aby usunąć sąsiada RIP o adresie 10.0.0.2 z interfejsu o nazwie Połączenie lokalne, należy wpisać:
delete neighbor "Połączenie lokalne" 10.0.0.2
delete interface
Usuwa protokół RIP z określonego interfejsu.
Składnia
delete interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć protokół RIP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
delete helper
Usuwa określony plik pomocnika DLL ze środowiska Netsh.
Składnia
delete helper nazwa_pliku_pomocnika
Parametry
nazwa_pliku_pomocnika
Wymagany. Określa nazwę pliku pomocnika DLL, który należy usunąć.
set interface
Konfiguruje protokół RIP na określonym interfejsie.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[Metric=]liczba_całkowita][[UpdateMode=]{demand | periodic}][[Announce=]{none | rip1 | rip1compat | rip2}] [[Accept=]{none | rip1 | rip1compat | rip2}][[Expire=]liczba_całkowita] [[Remove=]liczba_całkowita] [[Update=]liczba_całkowita][[AuthMode=]{authnone | authsimplepassword}] [[Tag=]liczba_całkowita] [[Unicast=]{also | only | disable}][[AccFiltMode=]{include | exclude | disable}][[AnnFiltMode=]{include | exclude | disable}] [[Password=]ciąg]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy skonfigurować protokół RIP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[Metric=]liczba_całkowita
Określa wartość metryczną tras opartych na danym interfejsie.
[UpdateMode=]{demand | periodic}
Określa, kiedy aktualizacje powinny występować. Parametr demand określa, że powinny występować aktualizacje na żądanie. Parametr periodic określa, że aktualizacje powinny pojawiać się zgodnie z ustalonymi interwałami.
[Announce=]{none | rip1 | rip1compat | rip2}
Określa trasy do anonsowania. Parametr none określa, że wszystkie trasy powinny być anonsowane. Parametr rip1 określa, że powinny być anonsowane tylko trasy protokołu RIP w wersji 1. Parametr rip1compat określa, że anonse powinny być obsługiwane w trybie zgodności z wersją protokołu RIP. Parametr rip2 określa, że powinny być anonsowane tylko trasy protokołu RIP w wersji 2.
[Accept=]{none | rip1 | rip1compat | rip2}
Określa, które trasy powinny być akceptowane. Parametr none określa, że wszystkie trasy powinny być akceptowane. Parametr rip1 określa, że powinny być akceptowane tylko trasy protokołu RIP w wersji 1. Parametr rip1compat określa, że trasy powinny być akceptowane w trybie zgodności z wersją protokołu RIP. Parametr rip2 określa, że powinny być akceptowane tylko trasy protokołu RIP w wersji 2.
[Expire=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, po jakim czasie trasa wygaśnie.
[Remove=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, po jakim czasie trasa będzie usunięta.
[Update=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często występują pełne aktualizacje.
[AuthMode=]{authnone | authsimplepassword}
Określa, czy autoryzacja powinna być wymagana. Parametr authnone określa, że autoryzacja nie powinna być wymagana. Parametr authsimplepassword określa, że autoryzacja za pomocą hasła powinna być wymagana.
[Tag=]liczba_całkowita
Określa tag trasy.
[Unicast=]{also | only | disable}
Określa tryb emisji pojedynczej. Parametr also określa, że należy używać także trybu emisji pojedynczej. Parametr only określa, że należy używać tylko trybu emisji pojedynczej. Parametr disable określa, że tryb emisji pojedynczej powinien być wyłączony.
[AccFiltMode=]{include | exclude | disable}
Określa, czy powinny być dołączone filtry akceptacji. Parametr include określa, że filtry akceptacji powinny być dołączone. Parametr exclude określa, że filtry akceptacji nie powinny być dołączone. Parametr disable określa, że filtry akceptacji powinny być wyłączone.
[AnnFiltMode=]{include | exclude | disable}
Określa, że filtry anonsów powinny być dołączone lub wyłączone. Parametr include określa, że filtry anonsów powinny być dołączone. Parametr exclude określa, że filtry anonsów nie powinny być dołączone. Parametr disable określa, że filtry anonsów powinny być wyłączone.
[Password=]ciąg
Określa hasło w formacie zwykłego tekstu składające się najwyżej z 16 znaków.
Przykłady
Aby zmodyfikować konfigurację protokołu RIP na interfejsie o nazwie Połączenie lokalne, ustalając wartość metryki równą 2 i określając, że aktualizacje powinny występować na żądanie, należy wpisać:
set interface "Połączenie lokalne" metric=2 updatemode=demand
set flags
Ustawia flagi związane z protokołem RIP dla określonego interfejsu.
Składnia
set flags [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [clear,][splithorizon,][poisonreverse,][triggeredupdates,][cleanupupdates][accepthostroutes,][acceptdefaultroutes,][senddefaultroutes,][nosubnetsummary]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy ustawić flagi. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[clear,][splithorizon,][poisonreverse,][triggeredupdates,][cleanupupdates,][accepthostroutes,][acceptdefaultroutes,][senddefaultroutes,][nosubnetsummary]
Określa zasady dotyczące flag związanych z protokołem RIP. Parametr clear określa, że wszystkie ustawione flagi protokołu RIP powinny być wyczyszczone. Parametr splithorizon określa, że protokół RIP powinien być włączony dla metody split-horizon. Parametr poisonreverse określa, że protokół RIP powinien być włączony dla metody poison-reverse. Parametr triggeredupdates określa, że powinny być włączone aktualizacje wyzwalane przy użyciu protokołu RIP. Parametr cleanupupdates określa, że powinny występować aktualizacje oczyszczające protokołu RIP. Parametr accepthostroutes określa, że trasy hostów powinny być akceptowane. Parametr acceptdefaultroutes określa, że trasy domyślne powinny być akceptowane. Parametr senddefaultroutes określa, że trasy domyślne powinny być wysyłane. Parametr nosubnetsummary określa, że nie powinno występować podsumowanie podsieci.
Spostrzeżenia
Po ostatnim parametrze zasad nie należy wpisywać przecinka.
set global
Ustawia parametry globalne protokołu RIP.
Składnia
set global {[[loglevel=]{none | error | warn | info}] | [[mintrig=]liczba_całkowita] | [[peermode=]{include | exclude | disable}]}
Parametry
[loglevel=]{none | error | warn | info}
Określa, które zdarzenia protokołu RIP powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że zdarzenia protokołu RIP nie powinny być rejestrowane. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące protokołu RIP. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące protokołu RIP. Parametr info określa, że powinny być rejestrowane wszystkie zdarzenia dotyczące protokołu RIP.
[mintrig=]liczba_całkowita
Określa w minutach minimalny czas, który powinien upłynąć między wyzwalaczami.
[peermode=]{include | exclude | disable}
Określa, czy należy dołączyć obiekty równorzędne i włączyć tryb równorzędny. Parametr include określa, że obiekty równorzędne powinny być dołączone. Parametr exclude określa, że obiekty równorzędne nie powinny być dołączone. Parametr disable określa, że tryb równorzędny powinien być wyłączony.
show interface
Pokazuje konfigurację protokołu RIP określonego interfejsu. Polecenie show interface użyte bez parametrów wyświetla informacje o konfiguracji dla wszystkich interfejsów.
Składnia
show interface [[InterfaceName=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
show flags
Wyświetla flagi protokołu RIP ustawione dla określonego interfejsu Polecenie show flags użyte bez parametrów wyświetla informacje dla wszystkich interfejsów.
Składnia
show flags [[InterfaceName=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
show global
Wyświetla parametry globalne protokołu RIP.
Składnia
show global
Parametry
brak
show ifstats
Wyświetla statystykę protokołu RIP dla określonego interfejsu. Polecenie show ifstats użyte bez parametrów wyświetla informacje tylko jeden raz dla wszystkich interfejsów.
Składnia
show ifstats [[Index=]liczba_całkowita] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Index=]liczba_całkowita
Określa numer indeksu interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje.
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często informacje powinny być odświeżane.
Spostrzeżenia
Aby wyświetlić listę wartości indeksu każdego interfejsu, należy użyć polecenia show interface w kontekście poleceń netsh dotyczących protokołu IP interfejsu.
Przykłady
Aby co 5 sekund wyświetlać statystykę protokołu RIP dla interfejsu oznaczonego indeksem, którego wartość wynosi 1, należy wpisać:
show ifstats index=1 rr=5
show ifbinding
Wyświetla powiązanie adresu IP interfejsu protokołu RIP. Polecenie show ifbinding użyte bez parametrów wyświetla informacje tylko jeden raz dla wszystkich interfejsów.
Składnia
show ifbinding [[Index=]liczba_całkowita] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Index=]liczba_całkowita
Określa numer indeksu interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje.
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często informacje powinny być odświeżane.
Spostrzeżenia
Aby wyświetlić listę wartości indeksu każdego interfejsu, należy użyć polecenia show interface w kontekście poleceń netsh dotyczących protokołu IP interfejsu.
Przykłady
Aby co 5 sekund wyświetlać powiązania dla interfejsu oznaczonego indeksem, którego wartość wynosi 1, należy wpisać:
show ifbinding index=1 rr=5
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IP i przekaźników
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IP i przekaźników.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
add dhcpserver
Dodaje serwer DHCP do listy serwerów DHCP, których komunikaty będą przekazywane przez Agenta przekazywania DHCP.
Składnia
add dhcpserver adres_IP
Parametry
adres_IP
Wymagany. Określa adres IP serwera DHCP, który należy dodać.
add interface
Włącza Agenta przekazywania DHCP na określonym interfejsie.
Składnia
add interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy włączyć Agenta przekazywania DHCP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
delete interface
Wyłącza Agenta przekazywania DHCP na określonym interfejsie.
Składnia
delete interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy wyłączyć Agenta przekazywania DHCP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
delete dhcpserver
Usuwa serwer DHCP z listy serwerów DHCP, których komunikaty będą przekazywane przez Agenta przekazywania DHCP.
Składnia
delete dhcpserver adres_IP
Parametry
adres_IP
Wymagany. Określa adres IP serwera DHCP, który należy usunąć.
set global
Ustawia globalne parametry rejestrowania dla konfiguracji Agenta przekazywania DHCP.
Składnia
set global [LogLevel=]{none | error | warn | info}
Parametry
[LogLevel=]{none | error | warn | info}
Wymagany. Określa, które zdarzenia związane z Agentem przekazywania DHCP powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że żadne zdarzenia dotyczące Agenta przekazywania DHCP nie powinny być rejestrowane. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące Agenta przekazywania DHCP. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące Agenta przekazywania DHCP. Parametr info określa, że powinny być rejestrowane wszystkie zdarzenia związane z Agentem przekazywania DHCP.
set interface
Aktualizuje konfigurację Agenta przekazywania DHCP na interfejsie.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [relaymode=]{enable | disable} [[maxhop=]liczba_całkowita] [[minsecs=]liczba_całkowita]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy aktualizować konfigurację Agenta przekazywania DHCP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[relaymode=]{enable | disable}
Wymagany. Określa, że Agent przekazywania DHCP jest włączony lub wyłączony. Parametr enable określa, że Agent przekazywania DHCP powinien być włączony dla danego interfejsu. Parametr disable wyłącza Agenta przekazywania DHCP dla danego interfejsu.
[maxhop=]liczba_całkowita
Określa maksymalną liczbę przeskoków pakietu protokołu DHCP, po których pakiet powinien być odrzucony i nie powinien być przekazywany.
[minsecs=]liczba_całkowita
Określa minimalną liczbę sekund, obliczaną od czasu rozruchu, która musi pojawić się w pakiecie DHCP, aby został on wysłany do serwera DHCP odnotowanego na liście serwerów, których komunikaty są przekazywane przez Agenta przekazywania DHCP.
Przykłady
Aby zaktualizować konfigurację Agenta przekazywania DHCP na interfejsie o nazwie Połączenie lokalne, ustalając maksymalną liczbę przeskoków na 16 i minimalną liczbę sekund po czasie rozruchu na 4, należy wpisać:
set interface "Połączenie lokalne" enable 16 4
show interface
Wyświetla informacje o konfiguracji Agenta przekazywania DHCP na określonym interfejsie.
Składnia
show interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
show global
Wyświetla globalną konfigurację Agenta przekazywania DHCP.
Składnia
show global [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często informacje powinny być odświeżane.
show ifconfig
Wyświetla informacje o konfiguracji Agenta przekazywania DHCP dla określonego interfejsu. Polecenie show ifconfig użyte bez parametrów wyświetla informacje tylko jeden raz dla wszystkich interfejsów, na których włączono Agenta przekazywania DHCP.
Składnia
show ifconfig [[Index=]liczba_całkowita] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Index=]liczba_całkowita
Określa wartość indeksu interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje.
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często informacje powinny być odświeżane.
show ifbinding
Wyświetla powiązania adresów IP dla określonego interfejsu. Polecenie show ifbinding użyte bez parametrów wyświetla informacje tylko jeden raz dla wszystkich interfejsów, na których włączono przekaźnik protokołu DHCP.
Składnia
show ifbinding [[Index=]liczba_całkowita] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Index=]liczba_całkowita
Określa wartość indeksu interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje.
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często informacje powinny być odświeżane.
show ifstats
Wyświetla statystykę dotyczącą Agenta przekazywania DHCP określonego interfejsu. Polecenie show ifstats użyte bez parametrów wyświetla informacje tylko jeden raz dla wszystkich interfejsów, na których włączono przekaźnik DHCP.
Składnia
show ifstats [[Index=]liczba_całkowita] [[Rr=]liczba_całkowita]
Parametry
[Index=]liczba_całkowita
Określa wartość indeksu interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje.
[Rr=]liczba_całkowita
Określa w sekundach, jak często informacje powinny być odświeżane.
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IP OSPF
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IP OSPF.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
Uwaga
Protokół OSPF jest niedostępny w systemie Windows XP 64-Bit Edition.
add range
Dodaje parę składającą się z adresu IP i maski, definiującą zakres adresów należących do danego obszaru.
Składnia
add range [Areaid=]adres_IP [Range=]adres_IP maska_podsieci
Parametry
[Areaid=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP obszaru, do którego dodawany jest zakres.
[Range=]adres_IP maska_podsieci
Wymagany. Określa adres IP i maskę zakresu, który należy dodać.
Spostrzeżenia
Zakresy protokołu OSPF są używane do podsumowywania tras na obszarze protokołu OSPF.
add area
Dodaje identyfikator obszaru.
Składnia
add area [Areaid=]adres_IP
Parametry
[Areaid=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP obszaru, do którego należy dodać zakres.
Spostrzeżenia
Parametr Areaid to 32-bitowy numer w zapisie kropkowo-cyfrowym identyfikujący obszar protokołu OSPF. Identyfikator obszaru nie musi być zgodny z adresem IP lub identyfikatorem sieci protokołu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest zarezerwowany dla szkieletu. Jeżeli obszar reprezentuje sieć zawierającą podsieci, jako identyfikatora obszaru można użyć numeru sieci protokołu IP zawierającej podsieci.
add virtif
Dodaje interfejs wirtualny dla routera.
Składnia
add virtif [transareaid=]identyfikator_obszaru_przejścia [virtnbrid=]identyfikator_sąsiada_wirtualnego
Parametry
[transareaid=]identyfikator_obszaru_przejścia
Wymagany. Określa adres IP obszaru tranzytowego używanego do wymiany informacji dotyczących routingu między routerem granicznym obszaru szkieletowego a routerem granicznym obszaru nieciągłego.
[virtnbrid=]identyfikator_sąsiada_wirtualnego
Wymagany. Określa przy użyciu adresu IP identyfikator routera sąsiada wirtualnego, który należy dodać.
add neighbor
Dodaje sąsiada OSPF do określonego interfejsu.
Składnia
add neighbor [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [addr=]adres_IP [nbraddr=]adres_IP [nbrprio=]priorytet
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, do którego należy dodać sąsiada. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP interfejsu protokołu OSPF.
[nbraddr=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP sąsiada, którego należy dodać.
[nbrprio=]priorytet
Wymagany. Określa priorytet routera protokołu OSPF sąsiada, którego należy dodać.
add interface
Konfiguruje protokół OSPF na określonym interfejsie.
Składnia
add interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [areaid=]adres_IP [addr=]adres_IP [mask=]maska_podsieci
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy dodać protokół OSPF. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[areaid=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP obszaru, do którego należy dany interfejs.
[addr=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP interfejsu, który należy dodać.
[mask=]maska_podsieci
Wymagany. Określa maskę podsieci interfejsu, który należy dodać.
add routefilter
Dodaje filtr tras protokołu OSPF.
Składnia
add routefilter [Filter=]adres_IP maska_podsieci
Parametry
[Filter=]adres_IP maska_podsieci
Wymagany. Określa adres IP i maskę podsieci trasy, którą należy filtrować.
add protofilter
Dodaje filtr protokołu OSPF.
Składnia
add protofilter [filter=]{autostatic | local | rip | snmp | nondod | static}
Parametry
[filter=]{autostatic | local | rip | snmp | nondod | static}
Wymagany. Określa filtr protokołu, który należy dodać. Parametr autostatic określa trasę autostatyczną protokołu RIP. Parametr local określa trasę dodawaną przy użyciu sieci, do której jest podłączony dany komputer. Parametr rip określa, że filtr jest dodawany przy użyciu protokołu RIP. Parametr snmp określa, że trasa jest dodawana przy użyciu protokołu SNMP. Parametr nondod określa trasę RTM dostępną tylko wtedy, gdy jest podłączony interfejs DOD. Parametr static określa trasę RTM.
Spostrzeżenia
Polecenie add protofilter jest używane na routerze protokołu OSPF pełniącym funkcję routera granicznego systemu autonomicznego. Filtry, które można dodać, filtrują inne źródła tras, takie jak trasy statyczne i protokół RIP, zgodnie ze źródłem protokołu, dlatego nie podlegają redystrybucji w systemie autonomicznym protokołu OSPF.
install
Instaluje protokół OSPF.
Składnia
install
Parametry
brak
delete range
Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.
Składnia
delete range [Areaid=]adres_IP [Range=]adres_IP maska_podsieci
Parametry
[Areaid=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP obszaru, który należy usunąć.
[Range=]adres_IP maska_podsieci
Wymagany. Określa adres IP i maskę podsieci zakresu obszaru, który należy usunąć.
delete area
Usuwa określony obszar.
Składnia
delete area [Areaid=]adres_IP
Parametry
[Areaid=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP obszaru, który należy usunąć.
Spostrzeżenia
Identyfikator obszaru to 32-bitowy numer w zapisie kropkowo-cyfrowym identyfikujący obszar protokołu OSPF. Identyfikator obszaru nie musi być zgodny z adresem IP lub identyfikatorem sieci protokołu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest zarezerwowany dla szkieletu. Jeżeli obszar reprezentuje sieć zawierającą podsieci, jako identyfikatora obszaru można użyć numeru sieci protokołu IP zawierającej podsieci.
delete virtif
Usuwa określony interfejs wirtualny.
Składnia
delete virtif [transareaid=]identyfikator_obszaru_przejścia [virtnbrid=]identyfikator_sąsiada_wirtualnego
Parametry
[transareaid=]identyfikator_obszaru_przejścia
Wymagany. Określa adres IP obszaru tranzytowego używanego do wymiany informacji dotyczących routingu między routerem granicznym obszaru szkieletowego a routerem granicznym obszaru nieciągłego.
[virtnbrid=]identyfikator_sąsiada_wirtualnego
Wymagany. Określa identyfikator routera sąsiada wirtualnego, który należy usunąć.
delete neighbor
Usuwa określonego sąsiada protokołu OSPF.
Składnia
delete neighbor [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [addr=]adres_IP [nbraddr=]adres_IP [nbrprio=]priorytet
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć sąsiada. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP interfejsu, z którego należy usunąć sąsiada.
[nbraddr=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP sąsiada, którego należy usunąć.
[nbrprio=]priorytet
Wymagany. Określa priorytet routera protokołu OSPF sąsiada, którego należy usunąć.
delete interface
Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu.
Składnia
delete interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [addr=]adres_IP [mask=]maska_podsieci
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć protokół OSPF. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP interfejsu, który należy usunąć.
[mask=]maska_podsieci
Wymagany. Określa maskę podsieci interfejsu, który należy usunąć.
delete routefilter
Usuwa określony filtr tras protokołu OSPF.
Składnia
delete routefilter [Filter=]adres_IP maska_podsieci
Parametry
[Filter=]adres_IP maska_podsieci
Wymagany. Określa adres IP i maskę podsieci filtru tras, który należy usunąć.
delete protofilter
Usuwa określony filtr protokołu OSPF.
Składnia
delete protofilter [filter=]{autostatic | local | rip | snmp | nondod | static}
Parametry
[filter=]{autostatic | local | rip | snmp | nondod | static}
Wymagany. Określa filtr protokołu, który należy usunąć. Parametr autostatic określa trasę autostatyczną protokołu RIP. Parametr local określa trasę dodawaną przy użyciu sieci, do której podłączony jest dany komputer. Parametr rip określa, że filtr jest dodawany przy użyciu protokołu RIP. Parametr snmp określa, że trasa jest dodawana przy użyciu protokołu SNMP. Parametr nondod określa trasę RTM dostępną tylko wtedy, gdy jest podłączony interfejs DOD. Parametr static określa trasę RTM.
Spostrzeżenia
Polecenie delete protofilter jest używane na routerze protokołu OSPF pełniącym funkcję routera granicznego systemu autonomicznego. Filtry, które można dodać, filtrują inne źródła tras, takie jak trasy statyczne i protokół RIP, zgodnie ze źródłem protokołu, dlatego nie podlegają redystrybucji w systemie autonomicznym protokołu OSPF.
uninstall
Usuwa protokół OSPF.
Parametry
brak
set area
Zmienia parametry dla określonego obszaru.
Składnia
set area [areaid=]identyfikator_obszaru [[auth=]{none | password}] [[stubarea=]{yes | no}] [[metric=]metryka_wejścia] [[sumadv=]{yes | no}]
Parametry
[areaid=]identyfikator_obszaru
Wymagany. Określa adres IP obszaru protokołu OSPF, dla którego należy zmienić parametry.
[auth=]{none | password}
Określa, czy dla danego obszaru są wymagane hasła. Jeżeli hasła są wymagane, wszystkie interfejsy znajdujące się na tym samym obszarze i w tym samym segmencie sieci muszą używać tego samego hasła, natomiast interfejsy znajdujące się na tym samym obszarze, ale należące do innych segmentów sieci mogą używać różnych haseł. Domyślnie hasła są wymagane i stosowane jest następujące hasło: 12345678. Hasła są transmitowane w formie zwykłego tekstu, więc ta opcja służy do identyfikacji, a nie do zabezpieczania.
[stubarea=]{yes | no}
Określa, czy dany obszar jest konfigurowany jako obszar wejściowy, czyli obszar protokołu OSPF niewyliczający tras zewnętrznych. Trasy pochodzące spoza systemu autonomicznego (AS, Autonomous System) OSPF nie są propagowane do obszarów wejściowych ani przez obszary wejściowe. Routing do zewnętrznych miejsc docelowych systemu autonomicznego w obszarach tego typu jest oparty tylko na zbiorczej trasie domyślnej. Pozwala to zredukować ruch sieciowy obsługiwany przez routery w obszarze wejściowym.
[metric=]metryka_wejścia
Określa koszt zbiorczej trasy domyślnej anonsowanej przez router w obszarze wejściowym.
[sumadv=]{yes | no}
Określa, czy należy importować anonse podsumowań.
set virtif
Konfiguruje parametry określonego interfejsu wirtualnego.
Składnia
set virtif [transareaid=]identyfikator_obszaru_przejścia [virtnbrid=]identyfikator_sąsiada_wirtualnego [[transdelay=]opóźnienie_przejścia] [[retrans=]interwał_retransmisji] [[hello=]interwał_powitania] [[dead=]interwał_braku_aktywności] [[password=]hasło]
Parametry
[transareaid=]identyfikator_obszaru_przejścia
Wymagany. Określa adres IP obszaru przejścia.
[virtnbrid=]identyfikator_sąsiada_wirtualnego
Wymagany. Określa identyfikator routera sąsiada wirtualnego.
[transdelay=]opóźnienie_przejścia
Określa szacowaną liczbę sekund wymaganą do transmisji pakietu aktualizacji stanu łącza przez dany interfejs. Jeżeli nie określono tego parametru, szacowane opóźnienie jest ustawiane jako 1 sekunda.
[retrans=]interwał_retransmisji
Określa liczbę sekund między retransmisją anonsów dotyczących stanu łącza dla sąsiednich obiektów należących do danego interfejsu. Typowa wartość dla sieci lokalnej to 5 sekund.
[hello=]interwał_powitania
Określa w sekundach interwał między transmisjami pakietów powitalnych przez router na danym interfejsie. To ustawienie musi być identyczne dla wszystkich routerów podłączonych do tej samej sieci. Typowa wartość dla sieci lokalnej to 10 sekund.
[dead=]interwał_braku_aktywności
Określa w sekundach, jak długo dany router może nie odpowiadać zanim zostanie uznany za uszkodzony przez sąsiedni router. To ustawienie powinno być całkowitą wielokrotnością interwału powitania (zazwyczaj 4). Ta wartość musi być identyczna dla wszystkich interfejsów routera protokołu OSPF podłączonych do tego samego segmentu sieci.
[password=]hasło
Określa hasło danego interfejsu, jeżeli hasła są wymagane dla danego obszaru. Wszystkie interfejsy znajdujące się na tym samym obszarze i w tej samej sieci muszą używać tego samego hasła. Domyślnie hasła są wymagane i stosowane jest następujące hasło: 12345678.
set interface
Konfiguruje parametry protokołu OSPF dla interfejsu.
Składnia
set interface [interfacename=]nazwa_interfejsu [addr=]adres_IP [mask=]maska_podsieci [[state=]{enable | disable}] [[areaid=]identyfikator_obszaru] [[type=]{nbma | p2p | broadcast}] [[prio=]priorytet] [[transdelay=]opóźnienie_przejścia] [[retrans=]interwał_retransmisji] [[hello=]interwał_powitania] [[dead=]interwał_braku_aktywności] [[poll=]interwał_sondowania] [[metric=]metryka] [[password=]hasło] [[mtu=]rozmiar_MTU]
Parametry
[interfacename=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy skonfigurować parametry. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP interfejsu.
[mask=]maska_podsieci
Wymagany. Określa maskę podsieci interfejsu.
[state=]{enable | disable}
Określa, czy interfejs jest włączony. Parametr enable włącza interfejs. Parametr disable wyłącza interfejs.
[areaid=]identyfikator_obszaru
Określa adres IP obszaru interfejsu.
[type=]{nbma | p2p | broadcast}
Określa typ interfejsu protokołu OSPF, dla którego należy skonfigurować parametry. Parametr nbma określa interfejs protokołu OSPF z dostępem wielokrotnym bez emisji (NBMA, Non-broadcast Multi Access). Parametr p2p określa interfejs bezpośredni protokołu OSPF. Parametr broadcast określa emisyjny interfejs protokołu OSPF.
[prio=]priorytet
Określa priorytet interfejsu.
[transdelay=]opóźnienie_przejścia
Określa szacowaną liczbę sekund wymaganą do transmisji pakietu aktualizacji stanu łącza przez dany interfejs. Jeżeli nie określono tego parametru, szacowane opóźnienie jest ustawiane jako 1 sekunda.
[retrans=]interwał_retransmisji
Określa liczbę sekund między retransmisją anonsów dotyczących stanu łącza dla sąsiednich obiektów należących do danego interfejsu. Typowa wartość dla sieci lokalnej to 5 sekund.
[hello=]interwał_powitania
Określa w sekundach interwał między transmisjami pakietów powitalnych przez router na danym interfejsie. To ustawienie musi być identyczne dla wszystkich routerów podłączonych do tej samej sieci. Typowa wartość dla sieci lokalnej to 10 sekund.
[dead=]interwał_braku_aktywności
Określa w sekundach, jak długo dany router może nie odpowiadać zanim zostanie uznany za uszkodzony przez sąsiedni router. To ustawienie powinno być całkowitą wielokrotnością interwału powitania (zazwyczaj 4). Ta wartość musi być identyczna dla wszystkich interfejsów routera protokołu OSPF podłączonych do tego samego segmentu sieci.
[poll=]interwał_sondowania
Określa liczbę sekund między sondowaniem inicjowanym przez sieć protokołu OSPF w poszukiwaniu tylko interfejsów z dostępem wielokrotnym bez emisji (NBMA). Interwał sondowania powinien być przynajmniej dwukrotnie dłuższy od interwału braku aktywności. Typowa wartość dla sieci protokołu X.25 wynosi dwie minuty.
[metric=]metryka
Określa koszt wysyłania pakietu z danego interfejsu. Wartość ustawiona w tym polu jest anonsowana jako koszt łącza dla danego interfejsu w anonsie routera dotyczącym stanu łącza. Koszty są zazwyczaj mniejsze w przypadku szybkich interfejsów. Ustawienie maksymalne to 32 767.
[password=]Password
Określa hasło danego interfejsu, jeżeli hasła są wymagane dla danego obszaru. Wszystkie interfejsy znajdujące się na tym samym obszarze i w tej samej sieci muszą używać tego samego hasła. Domyślnie hasła są wymagane i stosowane jest następujące hasło: 12345678.
[mtu=]rozmiar_MTU
Określa w bajtach maksymalny rozmiar pakietów protokołu IP, które mogą być wysyłane bez fragmentacji, przenoszących informacje protokołu OSPF. Domyślny rozmiar jednostki MTU protokołu IP dla sieci Ethernet to 1 500 bajtów.
set global
Konfiguruje parametry globalne protokołu OSPF.
Składnia
set global [routerid=]adres_IP [asborder=]{yes | no} [[loglevel=]{none | error | warn | info}]
Parametry
[routerid=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP routera, dla którego należy skonfigurować parametry.
[asborder=]{yes | no}
Wymagany. Określa, czy router działa jako router graniczny systemu autonomicznego (AS, Autonomous System).
[loglevel=]{none | error | warn | info}
Określa, które zdarzenia powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że żadne zdarzenia związane z protokołem OSPF nie powinny być rejestrowane. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące protokołu OSPF. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące protokołu OSPF. Parametr info określa, że powinny być rejestrowane wszystkie zdarzenia związane z protokołem OSPF.
set routefilter
Konfiguruje akcję filtru tras protokołu OSPF.
Składnia
set routefilter [action=]{drop | accept}
Parametry
[action=]{drop | accept}
Wymagany. Określa, że filtr tras porzuca lub akceptuje pakiety. Parametr drop określa, że pakiety powinny być porzucane. Parametr accept określa, że pakiety powinny być akceptowane.
set protofilter
Konfiguruje akcję filtru protokołu OSPF.
Składnia
set protofilter [action=]{drop | accept}
Parametry
[action=]{drop | accept}
Wymagany. Określa, że filtr protokołu akceptuje lub porzuca pakiety. Parametr drop określa, że pakiety powinny być porzucane. Parametr accept określa, że pakiety powinny być akceptowane.
show global
Wyświetla parametry globalne protokołu OSPF.
Składnia
show global
Parametry
brak
show area
Wyświetla parametry obszaru.
Składnia
show area
Parametry
brak
show virtif
Wyświetla parametry dla wszystkich interfejsów wirtualnych.
Składnia
show virtif
Parametry
brak
show interface
Wyświetla informacje o konfiguracji protokołu OSPF dla określonego interfejsu.
Składnia
show interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
show routefilter
Wyświetla informacje dotyczące filtru tras protokołu OSPF.
Składnia
show routefilter
Parametry
brak
show protofilter
Wyświetla informacje dotyczące filtru protokołu OSPF.
Składnia
show protofilter
Parametry
brak
show area
Wyświetla informacje dotyczące obszarów protokołu OSPF.
Składnia
show area
Parametry
brak
show virtif
Wyświetla informacje dotyczące interfejsów wirtualnych protokołu OSPF.
Składnia
show virtif
Parametry
brak
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IP i automatycznej obsługi protokołu DHCP
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IP i automatycznej obsługi protokołu DHCP.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
add exclusion
Dodaje wykluczenie do zakresu programu przydzielania DHCP.
Składnia
add exclusion adres_IP
Parametry
adres_IP
Wymagany. Określa adres IP, który należy wykluczyć z zakresu programu przydzielania DHCP.
delete exclusion
Usuwa wykluczenie z zakresu programu przydzielania DHCP.
Składnia
delete exclusion adres_IP
Parametry
adres_IP
Wymagany. Określa adres IP, który został wcześniej wykluczony z zakresu programu przydzielania DHCP.
install
Instaluje protokół routingu w środowisku protokołu IP.
Składnia
install
Parametry
brak
set global
Konfiguruje parametry globalne dla alokacji protokołu DHCP.
Składnia
set global {[[scopenetwork=]adres_IP] | [[scopemask=]maska_podsieci] | [[leasetime=]minuty] | [[loglevel=]{none | error | warn | info}]}
Parametry
[scopenetwork=]adres_IP
Określa adres IP programu przydzielania DHCP.
[scopemask=]maska_podsieci
Określa maskę podsieci skojarzoną z adresem IP zakresu.
[leasetime=]minuty
Określa w minutach czas trwania dzierżawy.
[LogLevel=]{none | error | warn | info}
Określa, które zdarzenia powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że żadne zdarzenia związane z protokołem DHCP nie powinny być rejestrowane. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące protokołu DHCP. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące protokołu DHCP. Parametr info określa, że wszystkie zdarzenia związane z protokołem DHCP powinny być rejestrowane.
Przykłady
Aby ustawić sieć protokołu IP 10.10.10.0 dla alokacji protokołu DHCP przy użyciu maski podsieci 255.255.255.0 dla skojarzonego zakresu, czasu trwania dzierżawy wynoszącego 11 520 minut (8 dni) i rejestrowania informacji o wszystkich powiązanych zdarzeniach, należy wpisać:
set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info
Aby globalnie dostosować tylko czas trwania dzierżawy dla wszystkich zakresów na wszystkich interfejsach, ustawiając nową wartość wynoszącą 4 320 minut (3 dni), należy wpisać:
set global leasetime=4320
set interface
Konfiguruje parametry programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{enable | disable}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy skonfigurować parametry. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{enable | disable}
Wymagany. Określa, czy alokacja protokołu DHCP jest włączona, czy wyłączona dla danego interfejsu.
show global
Wyświetla konfigurację globalną programu przydzielania DHCP.
Składnia
show global
Parametry
brak
show interface
Wyświetla konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
Składnia
show interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
uninstall
Usuwa protokół routingu ze środowiska protokołu IP.
Składnia
uninstall
Parametry
brak
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IP i serwerów proxy DNS
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IP i serwerów proxy DNS.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
Składnia
set global [querytimeout=]liczba_całkowita [[dnsmode=]{enable | disable}] [[winsmode=]{enable | disable}] [[loglevel=]{none | error | warn | info}]
Parametry
[querytimeout=]liczba_całkowita
Wymagany. Określa w sekundach limit czasu dla kwerend DNS obsługiwanych przez serwer proxy.
[dnsmode=]{enable | disable}
Określa, że serwer proxy DNS jest włączony lub wyłączony.
[winsmode=]{enable | disable}
Określa, że serwer proxy WINS jest włączony lub wyłączony.
[loglevel=]{none | error | warn | info}
Określa, które zdarzenia powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że żadne zdarzenia związane z serwerem proxy DNS nie powinny być rejestrowane. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące serwera proxy DNS. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące serwera proxy DNS. Parametr info określa, że wszystkie zdarzenia związane z serwerem proxy DNS powinny być rejestrowane.
Przykłady
Aby określić limit czasu dla kwerend równy 10 sekundom, włączyć serwer proxy DNS i WINS oraz zapobiec rejestrowaniu zdarzeń odnoszących się do serwera proxy DNS, należy wpisać:
set global 10 enable enable none
install
Instaluje protokół routingu w środowisku protokołu IP.
Składnia
install
Parametry
brak
set interface
Konfiguruje parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[mode=]{enable | disable | default}]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy skonfigurować parametry. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{enable | disable | default}
Określa, że serwer proxy DNS jest włączony, wyłączony lub ustawiony na korzystanie z wartości domyślnych określonego interfejsu. Parametr enable określa, że serwer proxy DNS jest włączony. Parametr disable określa, że serwer proxy DNS jest wyłączony. Parametr default określa, że serwer proxy DNS jest ustawiony zgodnie z wartościami domyślnymi danego interfejsu.
show global
Wyświetla konfigurację globalną serwera proxy DNS.
Składnia
show global
Parametry
brak
show interface
Wyświetla konfigurację serwera proxy DNS dla określonego interfejsu.
Składnia
show interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
uninstall
Usuwa protokół routingu ze środowiska protokołu IP.
Składnia
uninstall
Parametry
brak
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IP i translatora NAT
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IP i translatora NAT (Network Address Translation).
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
add addressmapping
Dodaje mapowanie adresów IP do puli adresów translatora adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation) dla określonego interfejsu.
Składnia
add addressmapping [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [public=]adres_IP [private=]adres_IP [inboundsessions=]{enable | disable}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy korzystać z translatora adresów sieciowych. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[public=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP używany w sieci publicznej.
[private=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP w puli adresów dostępnych do użytku w sieci prywatnej.
[inboundsessions=]{enable | disable}
Wymagany. Określa, czy sesje przychodzące są włączone, czy wyłączone. Parametr enable określa, że sesje przychodzące są włączone. Parametr disable określa, że sesje przychodzące są wyłączone.
Przykłady
Aby mapować publiczny adres IP 10.11.11.1 na prywatny adres IP 10.10.10.1 i wyłączyć sesje przychodzące dla mapowania tabeli NAT, należy wpisać:
add addressmapping "Połączenie lokalne" 10.11.11.1 10.10.10.1 disable
add addressrange
Dodaje zakres adresów do puli adresów NAT dla określonego interfejsu.
Składnia
add addressrange [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [start=]adres_IP [end=]adres_IP [mask=]maska_podsieci
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu powiązanego z pulą adresów, do której należy dodać zakres adresów.
[start=]adres_IP
Wymagany. Określa początkowy adres IP zakresu adresów.
[end=]adres_IP
Wymagany. Określa końcowy adres IP zakresu adresów.
[mask=]maska_podsieci
Wymagany. Określa maskę podsieci protokołu IP skojarzoną z zakresem sieci ograniczonym przez początkowy i końcowy adres IP.
add interface
Konfiguruje translatora NAT na określonym interfejsie.
Składnia
add interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[mode=]{full | addressonly | private}]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy skonfigurować translatora NAT. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{full | addressonly | private}
Określa, że interfejs używa trybu pełnego (full), trybu z ograniczeniem tylko do adresów (addressonly) lub trybu prywatnego (private).
add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu do interfejsu NAT.
Składnia
add portmapping [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [proto=]{tcp | udp} [publicip=]{adres_IP | 0.0.0.0} [publicport=]liczba_całkowita [privateip=]adres_IP [privateport=]liczba_całkowita
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, do którego należy dodać mapowanie portu. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[proto=]{tcp | udp}
Wymagany. Określa, że typ protokołu jest ustawiony na TCP lub UDP.
[publicip=]{adres_IP | 0.0.0.0}
Wymagany. Określa zewnętrzny adres IP w sieci publicznej lub adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP, który nie został określony w zakresie adresów sieci prywatnych.
[publicport=]liczba_całkowita
Wymagany. Określa publiczny port protokołu przy użyciu liczby z zakresu od 0 do 9999.
[privateip=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP z zakresu sieci prywatnych.
[privateport=]liczba_całkowita
Wymagany. Określa prywatny port protokołu przy użyciu liczby z zakresu od 0 do 9999.
delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów NAT dla określonego interfejsu.
Składnia
delete addressmapping [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[public=]adres_IP]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć mapowanie adresów. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[public=]adres_IP
Określa adres IP, który należy usunąć. Jeżeli nie określono adresu, z danego interfejsu są usuwane wszystkie mapowania adresów z puli adresów NAT.
delete addressrange
Usuwa zakres adresów z puli adresów NAT dla określonego interfejsu.
Składnia
delete addressrange [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [start=]adres_IP
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć zakres adresów. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[start=]adres_IP
Wymagany. Określa początkowy adres IP zakresu, który należy usunąć.
delete interface
Usuwa translatora adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation) z określonego interfejsu.
Składnia
delete interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć translatora NAT. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z określonego interfejsu, na którym włączono translatora NAT.
Składnia
delete portmapping [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[proto=]{tcp | udp}] [publicip=]{adres_IP | 0.0.0.0}] [[publicport=]liczba_całkowita] [[privateip=]adres_IP] [privateport=]liczba_całkowita]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć mapowanie portu. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[proto=]{tcp | udp}
Określa typ protokołu. Parametr tcp określa, że jest to protokół TCP (Transmission Control Protocol). Parametr udp określa, że jest to protokół UDP (User Datagram Protocol).
[publicip=]{adres_IP | 0.0.0.0}
Określa zewnętrzny adres IP w sieci publicznej lub adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP, który nie został określony w zakresie adresów sieci prywatnych.
[publicport=]liczba_całkowita
Określa publiczny port protokołu przy użyciu liczby z zakresu od 0 do 9999.
[privateip=]adres_IP
Określa adres IP z zakresu sieci prywatnych.
[privateport=]liczba_całkowita
Określa prywatny port protokołu przy użyciu liczby z zakresu od 0 do 9999.
set global
Ustawia parametry globalne translatora NAT.
Składnia
set global {[[tcptimeoutmins=]liczba_całkowita] | [[udptimeoutmins=]liczba_całkowita] | [[LogLevel=]{none | error | warn | info}]}
Parametry
[tcptimeoutmins=]liczba_całkowita
Określa w minutach wartość limitu czasu dla mapowań protokołu TCP.
[udptimeoutmins=]liczba_całkowita
Określa w minutach wartość limitu czasu dla mapowań protokołu UDP.
[LogLevel=]{none | error | warn | info}
Określa, które zdarzenia powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że żadne zdarzenia związane z translatorem NAT nie powinny być rejestrowane. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące translatora NAT. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące translatora NAT. Parametr info określa, że wszystkie zdarzenia związane z translatorem NAT powinny być rejestrowane.
set interface
Konfiguruje parametry translatora NAT dla określonego interfejsu.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{Full | AddressOnly | Private}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy skonfigurować parametry. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{Full | AddressOnly | Private}
Wymagany. Określa, czy interfejs powinien używać trybu pełnego (full), trybu z ograniczeniem tylko do adresów (addressonly) lub trybu prywatnego (private).
show global
Wyświetla konfigurację globalną translatora adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation).
Składnia
show global
Parametry
brak
show interface
Wyświetla konfigurację translatora adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation) dla określonego interfejsu.
Składnia
show interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
Polecenia netsh dotyczące routingu i protokołu IPX
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu i protokołu IPX.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
show interface
Wyświetla informacje o konfiguracji określonego interfejsu.
Składnia
show interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
add interface
Dodaje wpisy interfejsu do konfiguracji protokołu IPX.
Składnia
add interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego wpisy należy dodać. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
delete interface
Usuwa wpisy interfejsu z konfiguracji protokołu IPX.
Składnia
delete interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego wpisy należy usunąć. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX na określonym interfejsie.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu {[[admstate=]{enabled | disabled}] | [[wanprotocol=]{ppp | ipxwan}]}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy aktualizować konfigurację protokołu IPX. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[admstate=]{enabled | disabled}
Określa, że ustawienie stanu administracji jest włączone lub wyłączone na interfejsie.
[wanprotocol=]{ppp | ipxwan}
Określa protokół interfejsu (PPP lub IPX WAN).
show route
Wyświetla informacje dotyczące tras dla określonego adresu sieciowego.
Składnia
show route adres_sieciowy
Parametry
adres_sieciowy
Wymagany. Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
show staticroute
Wyświetla informacje dotyczące konfiguracji.
Składnia
show staticroute [InterfaceName=]nazwa_interfejsu adres_sieciowy
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
adres_sieciowy
Wymagany. Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
add staticroute
Dodaje wpisy do konfiguracji protokołu IPX określonego interfejsu.
Składnia
add staticroute [InterfaceName=]nazwa_interfejsu {[adres_sieciowy] | [[nexthopmacaddress=]adres_MAC] | [[ticks=]liczba_całkowita] | [[hops=]liczba_całkowita]}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu powiązanego z konfiguracją protokołu IPX, do której należy dodać wpisy. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
adres_sieciowy
Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[nexthopmacaddress=]adres_MAC
Określa 6-bajtowy adres MAC następnego przeskoku składający się najwyżej z 12 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[ticks=]liczba_całkowita
Określa liczbę cykli jako dziesiętną liczbę całkowitą.
[hops=]liczba_całkowita
Określa liczbę przeskoków jako dziesiętną liczbę całkowitą.
delete staticroute
Usuwa wpis z konfiguracji protokołu IPX określonego interfejsu.
Składnia
delete staticroute [InterfaceName=]nazwa_interfejsu {[adres_sieciowy] | [[nexthopmacaddress=]adres_MAC] | [[ticks=]liczba_całkowita] | [[hops=]liczba_całkowita]}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejs, z którego należy usunąć wpis. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
adres_sieciowy
Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[nexthopmacaddress=]adres_MAC
Określa 6-bajtowy adres MAC następnego przeskoku składający się najwyżej z 12 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[ticks=]liczba_całkowita
Określa liczbę cykli jako dziesiętną liczbę całkowitą.
[hops=]liczba_całkowita
Określa liczbę przeskoków jako dziesiętną liczbę całkowitą.
set staticroute
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX określonego interfejsu.
Składnia
set staticroute [InterfaceName=]nazwa_interfejsu {[adres_sieciowy] | [[nexthopmacaddress=]adres_MAC] | [[ticks=]liczba_całkowita] | [[hops=]liczba_całkowita]}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego konfigurację protokołu IPX należy zaktualizować. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
adres_sieciowy
Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[nexthopmacaddress=]adres_MAC
Określa 6-bajtowy adres MAC następnego przeskoku składający się najwyżej z 12 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[ticks=]liczba_całkowita
Określa liczbę cykli jako dziesiętną liczbę całkowitą.
[hops=]liczba_całkowita
Określa liczbę przeskoków jako dziesiętną liczbę całkowitą.
show service
Wyświetla informacje dotyczące konfiguracji nazwy usługi. Polecenie show service użyte bez parametrów wyświetla wszystkie typy i nazwy usług.
Składnia
show service [typ_usługi] [nazwa_usługi]
Parametry
typ_usługi
Określa 2-bajtowy typ usługi składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
nazwa_usługi
Określa nazwę usługi, o której należy wyświetlić informacje.
show staticservice
Wyświetla informacje o konfiguracji usługi tras statycznych.
Składnia
show staticservice [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [typ_usługi] [nazwa_usługi]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
typ_usługi
Określa 2-bajtowy typ usługi składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
nazwa_usługi
Określa nazwę usługi.
add staticservice
Dodaje wpisy do konfiguracji protokołu IPX określonego interfejsu.
Składnia
add staticservice [InterfaceName=]nazwa_interfejsu {[typ_usługi] | [nazwa_usługi] | [adres_sieciowy] | [[node=]adres_węzła] | [[socket=]adres_gniazda] | [[hops=]liczba_całkowita]}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu powiązanego z konfiguracją, do której należy dodać wpisy. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
typ_usługi
Określa 2-bajtowy typ usługi składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
nazwa_usługi
Określa nazwę usługi.
adres_sieciowy
Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[node=]adres_węzła
Określa 6-bajtowy adres węzła składający się najwyżej z 12 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[socket=]adres_gniazda
Określa 2-bajtowy adres gniazda składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[hops=]liczba_całkowita
Określa liczbę przeskoków jako dziesiętną liczbę całkowitą.
delete staticservice
Usuwa wpis z konfiguracji protokołu IPX określonego interfejsu.
Składnia
delete staticservice [InterfaceName=]nazwa_interfejsu {[typ_usługi] | [nazwa_usługi] | [adres_sieciowy] | [[node=]adres_węzła] | [[socket=]adres_gniazda] | [[hops=]liczba_całkowita]}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu powiązanego z konfiguracją protokołu IPX, z której należy usunąć wpis. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
typ_usługi
Określa 2-bajtowy typ usługi składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
nazwa_usługi
Określa nazwę usługi.
adres_sieciowy
Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[node=]adres_węzła
Określa 6-bajtowy adres węzła składający się najwyżej z 12 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[socket=]adres_gniazda
Określa 2-bajtowy adres gniazda składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[hops=]liczba_całkowita
Określa liczbę przeskoków jako dziesiętną liczbę całkowitą.
set staticservice
Aktualizuje konfigurację tras statycznych protokołu IPX.
Składnia
set staticservice [InterfaceName=]nazwa_interfejsu {[typ_usługi] | [nazwa_usługi] | [adres_sieciowy] | [[node=]adres_węzła] | [[socket=]adres_gniazda] | [[hops=]liczba_całkowita]}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego konfigurację należy zaktualizować. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
typ_usługi
Określa 2-bajtowy typ usługi składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
nazwa_usługi
Określa nazwę usługi.
adres_sieciowy
Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[node=]adres_węzła
Określa 6-bajtowy adres węzła składający się najwyżej z 12 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[socket=]adres_gniazda
Określa 2-bajtowy adres gniazda składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[hops=]liczba_całkowita
Określa liczbę przeskoków jako dziesiętną liczbę całkowitą.
set filter
Aktualizuje konfigurację filtrów routera protokołu IPX.
Składnia
set filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[mode=]{input | output}] [[action=]{permit | deny}]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego konfigurację należy zaktualizować. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Określa tryb wejściowy (input) lub wyjściowy (output).
[action=]{permit | deny}
Określa akcję polegającą na zezwalaniu (permit) lub odmawianiu (deny).
show filter
Wyświetla informacje o konfiguracji filtru protokołu IPX dla określonego interfejsu.
Składnia
show filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
add filter
Dodaje wpisy filtrów routera do konfiguracji protokołu IPX.
Składnia
add filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{input | output} [[srcnet=]podsieć_źródłowa] [[srcnode=]węzeł_źródłowy] [[srcsocket=]gniazdo_źródłowe] [[dstnet=]podsieć_docelowa] [[dstnode=]węzeł_docelowy] [[dstsocket=]gniazdo_docelowe] [[pkttype=]typ_pakietu]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, do którego należy dodać wpisy filtrów. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Wymagany. Określa tryb.
[srcnet=]podsieć_źródłowa
Określa 4-bajtową maskę sieci składającą się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[srcnode=]węzeł_źródłowy
Określa 6-bajtowy adres węzła składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[srcsocket=]gniazdo_źródłowe
Określa 2-bajtowy adres gniazda składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[dstnet=]podsieć_docelowa
Określa 4-bajtową maskę sieci składającą się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[dstnode=]węzeł_docelowy
Określa 6-bajtowy adres węzła składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[dstsocket=]gniazdo_docelowe
Określa 2-bajtowy adres gniazda składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[pkttype=]typ_pakietu
Określa 1-bajtowy typ pakietu składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
delete filter
Usuwa wpisy filtrów routera z konfiguracji protokołu IPX.
Składnia
delete filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{input | output} [[srcnet=]podsieć_źródłowa] [[srcnode=]węzeł_źródłowy] [[srcsocket=]gniazdo_źródłowe] [[dstnet=]podsieć_docelowa] [[dstnode=]węzeł_docelowy] [[dstsocket=]gniazdo_docelowe] [[pkttype=]typ_pakietu]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć wpis filtru. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "Nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Wymagany. Określa tryb.
[srcnet=]podsieć_źródłowa
Określa 4-bajtową maskę sieci składającą się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[srcnode=]węzeł_źródłowy
Określa 6-bajtowy adres węzła składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[srcsocket=]gniazdo_źródłowe
Określa 2-bajtowy adres gniazda składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[dstnet=]podsieć_docelowa
Określa 4-bajtową maskę sieci składającą się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[dstnode=]węzeł_docelowy
Określa 6-bajtowy adres węzła składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[dstsocket=]gniazdo_docelowe
Określa 2-bajtowy adres gniazda składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[pkttype=]typ_pakietu
Określa 1-bajtowy typ pakietu składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
show global
Wyświetla informacje o globalnej konfiguracji protokołu IPX.
Składnia
show global
Parametry
brak
set global
Konfiguruje ustawienia globalne protokołu IPX.
Składnia
set global [LogLevel=]{none | error | warn | info}
Parametry
[LogLevel=]{none | error | warn | info}
Wymagany. Określa, które zdarzenia powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że żadne zdarzenia związane z protokołem IPX nie powinny być rejestrowane. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące protokołu IPX. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące protokołu IPX. Parametr info określa, że wszystkie zdarzenia związane z protokołem IPX powinny być rejestrowane.
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IPX NetBIOS
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IPX NetBIOS.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
show interface
Wyświetla informacje na temat propagowania emisji protokołu IPX NetBIOS oraz ruchu sieciowego na interfejsach routerów.
Składnia
show interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
set interface
Konfiguruje propagowanie emisji protokołu IPX NetBIOS oraz ruchu sieciowego na interfejsach routerów.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[bcastaccept=]{enabled | disabled}] [[bcastdeliver=]{enabled | disabled | staticonly | onlywhenup}]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, na którym należy skonfigurować propagację. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[bcastaccept=]{enabled | disabled}
Określa, czy interfejs routera powinien akceptować emisje i ruch sieciowy protokołu NetBIOS.
[bcastdeliver=]{enabled | disabled | staticonly | onlywhenup}
Określa, czy interfejs routera powinien dostarczać emisje i ruch sieciowy protokołu NetBIOS oraz określa sposób dostarczania. Jeżeli wartością parametru bcastdeliver jest enabled, przekazywane są wszystkie emisje i cały ruch sieciowy. Jeżeli wartością parametru bcastdeliver jest disabled, emisje i ruch sieciowy nie są przekazywane. Parametr onlywhenup określa, że emisje i ruch sieciowy są przekazywane tylko wtedy, gdy interfejs jest uruchomiony. Parametr staticonly określa, że emisje i ruch sieciowy są przekazywane tylko dla tras statycznych.
show nbname
Wyświetla statyczne nazwy NetBIOS na określonym interfejsie routera.
Składnia
show nbname [InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
add nbname
Dodaje statyczną nazwę NetBIOS do określonego interfejsu routera.
Składnia
add nbname [InterfaceName=]nazwa_interfejsu nazwa_NetBIOS [[nbtype=]typ]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, do którego należy dodać nazwę. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
nazwa_NetBIOS
Wymagany. Określa nazwę NetBIOS, którą należy dodać.
[nbtype=]typ
Określa 1-bajtowy typ nazwy NetBIOS składający się najwyżej z 2 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
delete nbname
Usuwa statyczną nazwę NetBIOS z określonego interfejsu routera.
Składnia
delete nbname [InterfaceName=]nazwa_interfejsu nazwa_NetBIOS [nbtype=]typ
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć nazwę. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
nazwa_NetBIOS
Wymagany. Określa nazwę NetBIOS, którą należy usunąć.
[nbtype=]typ
Określa 1-bajtowy typ nazwy NetBIOS składający się najwyżej z 2 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IPX RIP
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IPX RIP.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
show interface
Wyświetla stan protokołu IPX RIP określonego interfejsu. Polecenie show interface użyte bez parametrów wyświetla informacje dla wszystkich interfejsów.
Składnia
show interface [[InterfaceName=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
set interface
Konfiguruje interfejsy protokołu IPX RIP.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[admstate=]{enabled | disabled}] [[advertise=]{enabled | disabled}] [[listen=]{enabled | disabled}] [[gnsreply=]{enabled | disabled}] [[updatemode=]{standard | none | autostatic}] [[interval=]liczba_całkowita] [[agemultiplier=]liczba_całkowita]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, który należy skonfigurować. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[admstate=]{enabled | disabled}
Określa, że ustawienie stanu administracji jest włączone lub wyłączone.
[advertise=]{enabled | disabled}
Określa, że anonsowanie jest włączone lub wyłączone.
[listen=]{enabled | disabled}
Określa, że nasłuchiwanie jest włączone lub wyłączone.
[gnsreply=]{enabled | disabled}
Określa, że ustawienie gnsreply jest włączone lub wyłączone.
[updatemode=]{standard | none | autostatic}
Określa czas i sposób występowania aktualizacji.
[interval=]liczba_całkowita
Określa w sekundach interwał aktualizacji.
[agemultiplier=]liczba_całkowita
Określa mnożnik przedawnienia usługi.
show global
Wyświetla ustawienia globalne protokołu IPX RIP.
Składnia
show global
Parametry
brak
set global
Konfiguruje ustawienia globalne protokołu IPX RIP.
Składnia
set global [LogLevel=]{none | error | warn | info}
Parametry
[LogLevel=]{none | error | warn | info}
Wymagany. Określa, które zdarzenia powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że żadne zdarzenia związane z protokołem IPX RIP nie powinny być rejestrowane. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące protokołu IPX RIP. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące protokołu IPX RIP. Parametr info określa, że wszystkie zdarzenia związane z protokołem IPX RIP powinny być rejestrowane.
set filter
Konfiguruje protokół IPX RIP na określonym interfejsie.
Składnia
set filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{input | output} [action=]{permit | deny}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego konfigurację należy zaktualizować. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Wymagany. Określa tryb wejściowy (input) lub wyjściowy (output).
[action=]{permit | deny}
Wymagany. Określa akcję polegającą na zezwalaniu (permit) lub odmawianiu (deny).
show filter
Wyświetla informacje o konfiguracji protokołu IPX RIP.
Składnia
show filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[mode=]{input | output}]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Określa tryb wejściowy (input) lub wyjściowy (output).
add filter
Dodaje wpis filtru routingu do konfiguracji protokołu IPX RIP określonego interfejsu.
Składnia
add filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{input | output} [net=]adres_sieciowy [mask=]maska_podsieci
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu powiązanego z konfiguracją protokołu IPX RIP, do której należy dodać wpisy. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Wymagany. Określa tryb wejściowy (input) lub wyjściowy (output).
[net=]adres_sieciowy
Wymagany. Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[mask=]maska_podsieci
Wymagany. Określa 4-bajtową maskę sieci składającą się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
delete filter
Usuwa wpis filtru routingu z konfiguracji protokołu IPX RIP określonego interfejsu.
Składnia
delete filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{input | output} [net=]adres_sieciowy [mask=]maska_podsieci
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu powiązanego z konfiguracją protokołu IPX RIP, z której należy usunąć wpis. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Wymagany. Określa tryb wejściowy (input) lub wyjściowy (output).
[net=]adres_sieciowy
Wymagany. Określa 4-bajtowy adres sieciowy składający się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[mask=]maska_podsieci
Wymagany. Określa 4-bajtową maskę sieci składającą się najwyżej z 8 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
Polecenia netsh dotyczące routingu oraz protokołu IPX SAP
Następujące polecenia są dostępne w kontekście poleceń netsh dotyczących routingu oraz protokołu IPX SAP.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
show interface
Wyświetla stan protokołu IPX SAP dla określonego interfejsu. Polecenie show interface użyte bez parametrów wyświetla informacje dla wszystkich interfejsów.
Składnia
show interface [[InterfaceName=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
set interface
Konfiguruje interfejsy protokołu IPX SAP.
Składnia
set interface [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[admstate=]{enabled | disabled}] [[advertise=]{enabled | disabled}] [[listen=]{enabled | disabled}] [[gnsreply=]{enabled | disabled}] [[updatemode=]{standard | none | autostatic}] [[interval=]liczba_całkowita] [[agemultiplier=]liczba_całkowita]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy skonfigurować protokół IPX SAP. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[admstate=]{enabled | disabled}
Określa, że ustawienie stanu administracji jest włączone lub wyłączone.
[advertise=]{enabled | disabled}
Określa, że anonsowanie jest włączone lub wyłączone.
[listen=]{enabled | disabled}
Określa, że nasłuchiwanie jest włączone lub wyłączone.
[gnsreply=]{enabled | disabled}
Określa, że ustawienie gnsreply jest włączone lub wyłączone.
[updatemode=]{standard | none | autostatic}
Określa czas i sposób występowania aktualizacji.
[interval=]liczba_całkowita
Określa w sekundach interwał aktualizacji.
[agemultiplier=]liczba_całkowita
Określa mnożnik przedawnienia usługi.
show global
Wyświetla ustawienia globalne protokołu IPX SAP.
Składnia
show global
Parametry
brak
set global
Konfiguruje ustawienia globalne protokołu IPX SAP.
Składnia
set global [LogLevel=]{none | error | warn | info}
Parametry
[LogLevel=]{none | error | warn | info}
Wymagany. Określa, które zdarzenia powinny być rejestrowane. Parametr none określa, że żadne zdarzenia związane z protokołem IPX SAP nie powinny być rejestrowane. Parametr error określa, że powinny być rejestrowane tylko błędy dotyczące protokołu IPX SAP. Parametr warn określa, że powinny być rejestrowane tylko ostrzeżenia dotyczące protokołu IPX SAP. Parametr info określa, że wszystkie zdarzenia związane z protokołem IPX SAP powinny być rejestrowane.
set filter
Aktualizuje konfigurację protokołu IPX SAP.
Składnia
set filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{input | output} [action=]{permit | deny}
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego konfigurację należy zaktualizować. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Wymagany. Określa tryb wejściowy (input) lub wyjściowy (output).
[action=]{permit | deny}
Wymagany. Określa akcję polegającą na zezwalaniu (permit) lub odmawianiu (deny).
show filter
Wyświetla informacje o konfiguracji protokołu IPX SAP dla określonego interfejsu.
Składnia
show filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [[mode=]{input | output}]
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, którego powinny dotyczyć wyświetlone informacje. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Określa tryb wejściowy (input) lub wyjściowy (output).
add filter
Dodaje wpisy do konfiguracji protokołu IPX SAP określonego interfejsu.
Składnia
add filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{input | output} [svtype=]typ_usługi [svname=]nazwa_usługi
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu powiązanego z konfiguracją, do której należy dodać wpisy. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Wymagany. Określa tryb wejściowy (input) lub wyjściowy (output).
[svtype=]typ_usługi
Wymagany. Określa 2-bajtowy typ usługi składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[svname=]nazwa_usługi
Wymagany. Określa nazwę usługi.
delete filter
Usuwa wpisy konfiguracji filtru z konfiguracji protokołu IPX SAP określonego interfejsu.
Składnia
delete filter [InterfaceName=]nazwa_interfejsu [mode=]{input | output} [svtype=]typ_usługi [svname=]nazwa_usługi
Parametry
[InterfaceName=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu powiązanego z konfiguracją, z której należy usunąć wpisy. Parametr nazwa_interfejsu musi odpowiadać nazwie interfejsu podanej w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, należy wpisać tekst w cudzysłowie (na przykład "nazwa interfejsu").
[mode=]{input | output}
Wymagany. Określa tryb wejściowy (input) lub wyjściowy (output).
[svtype=]typ_usługi
Wymagany. Określa 2-bajtowy typ usługi składający się najwyżej z 4 cyfr szesnastkowych. Wiodące zera są opcjonalne.
[svname=]nazwa_usługi
Wymagany. Określa nazwę usługi.
Przykład polecenia netsh dotyczącego routingu
Aby włączyć odnajdowanie routerów dla interfejsu o nazwie Połączenie lokalne, ustalając minimalny interwał na 7 minut, maksymalny interwał na 10 minut, okres istnienia pakietów związanych z odnajdowaniem routerów na 30 minut oraz określając wartość zero (0) lub brak poziomu preferencji, należy wpisać:
add interface "Połączenie lokalne" enable 7 10 30 0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM