128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Polecenia netsh dotyczące protokołu IP interfejsu

Share
Polecenia netsh należące do kontekstu protokołu IP interfejsu mogą być używane do konfigurowania protokołu TCP/IP (łącznie z adresami, bramami domyślnymi, serwerami DNS i serwerami WINS) oraz wyświetlania informacji konfiguracyjnych i statystycznych.
Te polecenia można wykonywać z wiersza polecenia systemu Windows XP lub wiersza polecenia kontekstu poleceń netsh dotyczących protokołu IP interfejsu. Aby wykonać te polecenia, w wierszu polecenia systemu Windows XP należy wpisać polecenie netsh interface ip przed poleceniami i parametrami zgodnymi z poniższą składnią. Aby wykonać polecenia netsh w zdalnym systemie Windows 2000 Server, należy najpierw zastosować usługę Podłączanie pulpitu zdalnego do nawiązania połączenia z systemem Windows 2000 Server, w którym uruchomiono Serwer terminali. Istnieją funkcjonalne różnice między poleceniami należącymi do kontekstów poleceń netsh w systemie Windows 2000 i Windows XP.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Netsh, zobacz Korzystanie z narzędzia Netsh.
Aby przejrzeć składnię polecenia, kliknij je:
set address
Konfiguruje adres IP i bramę domyślną dla określonego interfejsu.
Składnia
set address [name=]nazwa_interfejsu [source=]{dhcp | static [addr=]adres_IP [mask=]maska_podsieci [gateway=]{none | brama_domyślna [[gwmetric=]metryka_bramy]}}
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy skonfigurować informacje dotyczące adresu i bramy. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
[source=]{dhcp | static [addr=]adres_IP [mask=]maska_podsieci [gateway=]{none | brama_domyślna [[gwmetric=]metryka_bramy]}}
Wymagany. Określa, czy adres IP, który należy skonfigurować, pochodzi z serwera Protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) czy jest statyczny. Jeżeli adres jest statyczny, parametr adres_IP określa adres, który należy skonfigurować, a parametr maska_podsieci określa maskę podsieci konfigurowanego adresu IP. Jeżeli adres jest statyczny, należy również określić, czy bieżąca brama domyślna (jeżeli istnieje) ma zostać w bieżącej lokalizacji, czy trzeba skonfigurować bramę domyślną adresu. Jeżeli konfigurowana jest brama domyślna, parametr brama_domyślna określa adres IP bramy domyślnej, którą należy skonfigurować, a parametr metryka_bramy określa metrykę bramy domyślnej, którą należy skonfigurować.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Za pomocą tego polecenia można przełączać interfejs między konfiguracją DHCP i konfiguracją statyczną. Jeżeli interfejs skonfigurowano statycznie, adresy jego serwerów DNS i WINS również trzeba skonfigurować statycznie.
Pominięcie parametru brama_domyślna nie czyści konfiguracji bramy, ale zachowuje poprzednią konfigurację.
add address
Dodaje adres IP i bramę domyślną do określonego interfejsu skonfigurowanego ze statycznym adresem IP.
Składnia
add address [name=]nazwa_interfejsu [addr=]adres_IP [mask=]maska_podsieci [[gateway=] brama_domyślna [gwmetric=]metryka_bramy]
Parametry
[name =]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, do którego należy dodać informacje dotyczące adresu i bramy. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]adres_IP [mask=]maska_podsieci
Wymagany. Określa adres IP, który należy dodać i maskę podsieci danego adresu IP.
[gateway=]brama_domyślna [gwmetric=]metryka_bramy
Określa adres IP bramy domyślnej, który należy dodać i metrykę bramy domyślnej.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
delete address
Usuwa adres IP lub bramę domyślną ze statycznie skonfigurowanego interfejsu.
Składnia
delete address [name=]nazwa_interfejsu [addr=] adres_IP [[gateway=]{brama_domyślna | all}]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, z którego należy usunąć informacje dotyczące adresu i bramy. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]adres_IP
Wymagany. Określa adres IP, który należy usunąć.
[gateway=]{brama_domyślna | all}
Określa, czy należy usunąć pojedynczą bramę domyślną czy wszystkie bramy domyślne. Jeżeli trzeba usunąć tylko pojedynczą bramę domyślną, parametr brama_domyślna określa jej adres IP.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
To polecenie nie usuwa ostatniego adresu IP interfejsu.
show address
Wyświetla informacje dotyczące statycznych adresów IP i bram domyślnych określonego interfejsu. Polecenie show address użyte bez parametrów wyświetla informacje o adresach wszystkich interfejsów.
Składnia
show address [[name=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, dla którego należy wyświetlić informacje o adresach. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
W przypadku interfejsów skonfigurowanych za pomocą usługi DHCP, można używać polecenia ipconfig do wyświetlania przypisanych adresów IP, parametrów dzierżaw i innych informacji o usłudze DHCP.
set dns
Konfiguruje adres serwera DNS określonego interfejsu.
Składnia
set dns [name=]nazwa_interfejsu [source=]{dhcp | static [addr=]{adres_DNS | none}} [[ddns=]{disabled | enabled}] [[suffix=]{interface | primary}]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy ustawić informacje dotyczące serwera DNS. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
[source=]{dhcp | static [addr =]{adres_DNS | none}}
Wymagany. Określa, czy adres IP serwera DNS jest konfigurowany przez usługę DHCP, czy jest statyczny. Jeżeli adres IP jest statyczny, parametr adres_DNS określa adres IP serwera DNS, który należy skonfigurować, a parametr none wskazuje, że należy usunąć konfigurację serwera DNS.
[ddns=]{disabled | enabled}
Określa, czy komputer powinien podejmować próby rejestracji adresów IP danego połączenia i pełnej nazwy komputera związanej z dynamiczną aktualizacją serwera DNS. Pełna nazwa komputera jest określona w Panelu sterowania w elemencie System na karcie Nazwa komputera. Parametr enabled określa, że próby powinny występować. Parametr disabled określa, że próby nie powinny występować.
[suffix=]{interface | primary}
Określa, czy komputer powinien podejmować próby rejestracji adresów IP i nazwy domeny specyficznej dla połączenia, oprócz pełnej nazwy komputera, związanej z dynamiczną aktualizacją serwera DNS. Nazwa DNS specyficzna dla połączenia jest tworzona przez złączenie nazwy komputera (która jest pierwszą etykietą pełnej nazwy komputera) i sufiksu DNS danego połączenia. Parametr interface określa, że należy rejestrować zarówno pełną nazwę komputera, jak i nazwę specyficzną dla połączenia. Parametr primary określa, że należy rejestrować tylko pełną nazwę komputera.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli interfejs jest już skonfigurowany statycznie, parametr static zastępuje istniejącą listę adresów serwerów DNS listą określoną w tym poleceniu.
Domyślnym ustawieniem parametru ddns= jest enabled.
Domyślnym ustawieniem parametru suffix= jest primary.
add dns
Dodaje serwer DNS do listy serwerów DNS określonego interfejsu.
Składnia
add dns [name=]nazwa_interfejsu [addr=] adres_DNS [[index=]indeks_DNS]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy dodać informacje dotyczące serwera DNS. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr= ]adres_DNS
Wymagany. Określa adres IP serwera DNS, który należy dodać.
[index=]indeks_DNS
Określa pozycję dodanego serwera DNS na liście serwerów DNS interfejsu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Niższy numer parametru indeks_DNS odpowiada wyższemu priorytetowi. Jeżeli nie określono indeksu, dodany serwer otrzymuje najniższy priorytet.
delete dns
Usuwa pojedynczy serwer DNS lub wszystkie serwery DNS z listy serwerów DNS określonego interfejsu lub wszystkich interfejsów.
Składnia
delete dns [name=]nazwa_interfejsu [addr=]{adres_DNS | all}
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy usunąć informacje dotyczące serwerów DNS. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]{adres_DNS | all}
Wymagany. Określa, czy należy usunąć adres pojedynczego serwera DNS czy wszystkich serwerów dla wszystkich interfejsów. Jeżeli trzeba usunąć tylko pojedynczy serwer DNS, parametr adres_DNS określa adres IP serwera DNS, który należy usunąć.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show dns
Wyświetla konfigurację DNS określonego interfejsu. Polecenie show dns użyte bez parametrów wyświetla konfiguracje DNS wszystkich interfejsów.
Składnia
show dns [[name=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, którego konfigurację DNS należy wyświetlić. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
set wins
Ustawia konfigurację serwera WINS w trybie DHCP lub trybie statycznym dla określonego interfejsu.
Składnia
set wins [name=]nazwa_interfejsu [source=]{dhcp | static [addr=]{adres_WINS | none }}
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy ustawić informacje dotyczące serwera WINS. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
[source=]{dhcp | static [addr=]{adres_WINS | none }}
Wymagany. Określa, czy adres IP serwera WINS, który należy skonfigurować, powinien być przypisany przez usługę DHCP, czy jest statyczny. Jeżeli adres IP jest statyczny, parametr adres_WINS określa adres IP serwera WINS, który należy skonfigurować, a parametr none wskazuje, że konfiguracja WINS powinna być usunięta.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Jeżeli interfejs jest już skonfigurowany statycznie, parametr static zastępuje istniejącą listę adresów serwerów WINS listą określoną w poleceniu set wins.
add wins
Dodaje serwer WINS do listy serwerów WINS określonego interfejsu.
Składnia
add wins [name=]nazwa_interfejsu [addr=] adres_WINS [[index=]indeks_WINS]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy dodać informacje dotyczące serwera WINS. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]adres_WINS
Wymagany. Określa adres IP serwera WINS, który należy dodać.
[index=]indeks_WINS
Określa pozycję dodanego serwera WINS na liście serwerów WINS danego interfejsu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Niższy numer parametru indeks_WINS odpowiada wyższemu priorytetowi. Jeżeli nie określono indeksu, dodany serwer otrzymuje najniższy priorytet.
delete wins
Usuwa serwer lub serwery WINS z listy serwerów WINS określonego interfejsu lub wszystkich interfejsów.
Składnia
delete wins [name=]nazwa_interfejsu [addr=]{adres_WINS | all}
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Wymagany. Określa nazwę interfejsu, dla którego należy usunąć serwer lub serwery WINS. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
[addr=]{adres_WINS | all}
Wymagany. Określa, czy należy usunąć tylko pojedynczy serwer dla interfejsu, czy wszystkie serwery dla wszystkich interfejsów. Jeżeli należy usunąć tylko pojedynczy serwer, parametr adres_WINS określa adres IP serwera WINS, który należy usunąć.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show wins
Wyświetla konfigurację WINS określonego interfejsu. Polecenie show wins użyte bez parametrów wyświetla konfigurację WINS wszystkich interfejsów.
Składnia
show wins [[name=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, dla którego należy wyświetlić informacje dotyczące serwerów WINS. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show icmp
Wyświetla statystykę protokołu ICMP. Polecenie show icmp użyte bez parametrów wyświetla statystykę tylko jeden raz.
Składnia
show icmp [[rr=]szybkość_odświeżania]
Parametry
[rr=]szybkość_odświeżania
Określa szybkość odświeżania (liczbę sekund między odświeżaniem wyświetlanej statystyki).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show interface
Wyświetla statystykę dotyczącą określonego interfejsu. Polecenie show interface użyte bez parametrów wyświetla statystykę dla wszystkich interfejsów tylko jeden raz.
Składnia
show interface [[index=]indeks_interfejsu] [[rr=]szybkość_odświeżania]
Parametry
[index=]indeks_interfejsu
Określa indeks interfejsu tzn. liczbę całkowitą identyfikującą interfejs.
[rr=]szybkość_odświeżania
Określa szybkość odświeżania (liczbę sekund między odświeżaniem wyświetlanej statystyki).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Aby uzyskać indeks interfejsu, należy przejrzeć dane wyjściowe polecenia show interface użytego bez parametrów.
show ipaddress
Wyświetla informacje dotyczące określonego adresu IP. Polecenie show ipaddress użyte bez parametrów wyświetla informacje dotyczące wszystkich adresów IP na wszystkich interfejsach tylko jeden raz.
Składnia
show ipaddress [[index=]adres_IP] [[rr=]szybkość_odświeżania]
Parametry
[index=]adres_IP
Określa adres IP interfejsu.
[rr=]szybkość_odświeżania
Określa szybkość odświeżania (liczbę sekund między odświeżaniem wyświetlanej statystyki).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Aby uzyskać adresy IP wszystkich interfejsów, należy przejrzeć dane wyjściowe polecenia show ipaddress użytego bez parametrów.
show ipnet
Wyświetla zawartość pamięci podręcznej protokołu ARP (Address Resolution Protocol), która zawiera adresy sprzętowe rozpoznanych adresów IP następnych przeskoków. Polecenie show ipnet użyte bez parametrów wyświetla te informacje tylko jeden raz.
Składnia
show ipnet [[rr=]szybkość_odświeżania]
Parametry
[rr=]szybkość_odświeżania
Określa szybkość odświeżania (liczbę sekund między odświeżaniem wyświetlanej statystyki).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP. Polecenie show ipstats użyte bez parametrów wyświetla statystykę tylko jeden raz.
Składnia
show ipstats [[rr=]szybkość_odświeżania]
Parametry
[rr=]szybkość_odświeżania
Określa szybkość odświeżania (liczbę sekund między odświeżaniem wyświetlanej statystyki).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show joins
Wyświetla grupy multiemisji protokołu IP dołączone dla określonego adresu IP. Polecenie show joins użyte bez parametrów wyświetla informacje o wszystkich adresach IP.
Składnia
show joins [[index=]adres_IP]
Parametry
[index=]adres_IP
Określa adres IP interfejsu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Aby uzyskać adresy IP wszystkich interfejsów, należy przejrzeć dane wyjściowe polecenia show ipaddress użytego bez parametrów.
show tcpconn
Wyświetla informacje dotyczące określonego połączenia protokołu TCP. Polecenie show tcpconn użyte bez parametrów wyświetla informacje o wszystkich połączeniach protokołu TCP tylko jeden raz.
Składnia
show tcpconn [[index=]{lokalny_adres_IP | port_lokalny | zdalny_adres_IP | port_zdalny}] [[rr=]szybkość_odświeżania]
Parametry
[index=]{lokalny_adres_IP | port_lokalny | zdalny_adres_IP | port_zdalny}
Określa połączenie, o którym należy wyświetlić informacje. Parametr lokalny_adres_IP określa adres IP interfejsu. Parametr port_lokalny określa port TCP dla procesu lokalnego. Parametr zdalny_adres_IP określa adres IP hosta zdalnego. Parametr port_zdalny określa port TCP dla procesu zdalnego.
[rr=]szybkość_odświeżania
Określa szybkość odświeżania (liczbę sekund między odświeżaniem wyświetlanej statystyki).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP. Polecenie show tcpstats użyte bez parametrów wyświetla statystykę tylko jeden raz.
Składnia
show tcpstats [[rr=]szybkość_odświeżania]
Parametry
[rr=]szybkość_odświeżania
Określa szybkość odświeżania (liczbę sekund między odświeżaniem wyświetlanej statystyki).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show udpconn
Wyświetla informacje dotyczące portów UDP używanych dla poszczególnych adresów IP. Polecenie show udpconn użyte bez parametrów wyświetla informacje o portach UDP dla wszystkich adresów IP tylko jeden raz.
Składnia
show udpconn [[index=]{lokalny_adres_IP | port_lokalny}] [[rr=]szybkość_odświeżania]
Parametry
[index=]{lokalny_adres_IP | port_lokalny}
Określa połączenie, o którym należy wyświetlić informacje. Parametr lokalny_adres_IP określa adres IP interfejsu. Parametr port_lokalny określa port UDP dla procesu lokalnego.
[rr=]szybkość_odświeżania
Określa szybkość odświeżania (liczbę sekund między odświeżaniem wyświetlanej statystyki).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP. Polecenie show udpstats użyte bez parametrów wyświetla statystykę tylko jeden raz.
Składnia
show udpstats [[rr=]szybkość_odświeżania]
Parametry
[rr=]szybkość_odświeżania
Określa szybkość odświeżania (liczbę sekund między odświeżaniem wyświetlanej statystyki).
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show config
Wyświetla adres IP i inne informacje o konfiguracji określonego interfejsu. Polecenie show config użyte bez parametrów wyświetla informacje dotyczące konfiguracji wszystkich interfejsów.
Składnia
show config [[name=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, o którym należy wyświetlić informacje dotyczące konfiguracji. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show offload
Wyświetla zadania, które mogą być wykonywane przez kartę sieciową określonego interfejsu, który odpowiada zainstalowanemu sprzętowi sieciowemu. Polecenie show offload użyte bez parametrów wyświetla informacje dotyczące pobierania dla wszystkich interfejsów odpowiadających zainstalowanemu sprzętowi sieciowymi.
Składnia
show offload [[name=]nazwa_interfejsu ]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, o którym należy wyświetlić informacje dotyczące pobierania. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
delete arpcache
Usuwa wpisy w pamięci podręcznej protokołu ARP (Address Resolution Protocol) określonego interfejsu. Polecenie delete arpcache użyte bez parametrów usuwa wpisy w pamięci poręcznej protokołu ARP wszystkich interfejsów.
Składnia
delete arpcache [[name=]nazwa_interfejsu]
Parametry
[name=]nazwa_interfejsu
Określa nazwę interfejsu, dla którego należy usunąć wpisy w pamięci podręcznej protokołu ARP. Parametr nazwa_interfejsu musi być zgodny z nazwą interfejsu określoną w oknie Połączenia sieciowe. Jeżeli parametr nazwa_interfejsu zawiera spacje, tekst należy ująć w cudzysłów (na przykład "nazwa interfejsu").
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
dump
Wyświetla bieżącą konfigurację jako serię poleceń netsh dotyczących adresów IP interfejsu.
Składnia
dump
Parametry
brak
Spostrzeżenia
Aby utworzyć plik skryptu konfiguracyjnego, należy przekierować do pliku dane wyjściowe tego polecenia.
Przykład polecenia netsh dotyczącego adresów IP interfejsu
Następujące polecenie konfiguruje interfejs o nazwie Połączenie lokalne ze statycznym adresem IP 10.0.5.99, maską podsieci 255.255.255.0 i bramą domyślną 10.0.5.1:
set address name="Połączenie lokalne" source=static addr=10.0.5.99 mask=255.255.255.0 gateway=10.0.5.1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM