128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

piątek, 5 marca 2010

Korzystanie z narzędzia Netsh

Share
Netsh to narzędzie do obsługi skryptów uruchamiane w wierszu polecenia, które zezwala na lokalne lub zdalne wyświetlanie lub modyfikowanie konfiguracji sieciowej uruchomionego komputera. Narzędzie Netsh zapewnia również funkcję skryptów, która umożliwia uruchamianie na określonym komputerze grupy poleceń w trybie wsadowym. Za pomocą narzędzia Netsh można również zapisać skrypt konfiguracyjny w pliku tekstowym w celu utworzenia archiwum lub ułatwienia konfiguracji innych serwerów.
Konteksty poleceń netsh
Narzędzie Netsh współdziała z innymi składnikami systemu operacyjnego przy użyciu plików biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL). Każdy plik pomocnika DLL narzędzia Netsh zapewnia również rozszerzony zestaw funkcji nazywany kontekstem, który jest grupą poleceń specyficznych dla składnika sieciowego. Te konteksty rozszerzają funkcjonalność narzędzia Netsh, zapewniając obsługę konfiguracji i monitorowania dla jednej lub kilku usług, narzędzi lub protokołów. Na przykład plik Dhcpmon.dll dostarcza kontekst zawierający polecenia netsh niezbędne do konfigurowania serwerów DHCP i zarządzania nimi.
Aby wykonać polecenie netsh, należy uruchomić narzędzie Netsh po wyświetleniu monitu programu Cmd.exe i zmienić kontekst na taki, który zawiera żądane polecenia. Dostępne są różne konteksty, zależne od zainstalowanych składników sieciowych. Na przykład wpisanie polecenia dhcp w wierszu polecenia Netsh zmienia kontekst na kontekst DHCP, jeżeli jednak nie zainstalowano protokołu DHCP, pojawia się następujący komunikat:
Nie znaleziono następującego polecenia: dhcp.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kontekstów poleceń netsh, zobacz następujące tematy:
Polecenia netsh dotyczące uwierzytelniania, autoryzacji, obsługi kont i inspekcji (AAAA)
Polecenia netsh dotyczące protokołu DHCP
Polecenia netsh dotyczące diagnostyki (diag)
Polecenia netsh dotyczące protokołu IP interfejsu
Polecenia netsh dotyczące usługi RAS
Polecenia netsh dotyczące routingu
Polecenia netsh dotyczące usługi WINS
Korzystanie z wielu kontekstów
Kontekst może istnieć w innym kontekście. Na przykład w kontekście dotyczącym routingu można zmienić kontekst na podkontekst protokołu IP lub IPX.
Aby wyświetlić listę poleceń i podkontekstów, których można używać w obrębie kontekstu, po wyświetleniu monitu narzędzia Netsh należy wpisać nazwę kontekstu, a następnie polecenie /? lub help. Na przykład aby wyświetlić listę podkontekstów i poleceń, których można używać w kontekście Routing, należy po wyświetleniu monitu narzędzia Netsh (tzn. netsh>) wpisać jedno z następujących poleceń:
routing /?
routing help
Aby wykonać zadania w innym kontekście, nie zmieniając bieżącego kontekstu, należy wpisać ścieżkę do kontekstu zawierającego polecenie, które trzeba użyć po wyświetleniu monitu narzędzia Netsh. Na przykład aby dodać interfejs Połączenie lokalne w kontekście IGMP, nie zmieniając bieżącego kontekstu na kontekst IGMP, należy po wyświetleniu monitu narzędzia Netsh wpisać:
routing ip igmp add interface "Połączenie lokalne" startupqueryinterval=21
Wykonywanie poleceń netsh z wiersza polecenia programu Cmd.exe
Podczas uruchamiania narzędzia Netsh z wiersza polecenia programu Cmd.exe używana jest następująca składnia polecenia netsh. Aby wykonać polecenia netsh na komputerze zdalnym z systemem Windows 2000 Server, należy najpierw użyć usługi Podłączanie pulpitu zdalnego do nawiązania połączenia z systemem Windows 2000 Server, w którym uruchomiono Serwer terminali. Istnieją funkcjonalne różnice między poleceniami należącymi do kontekstów poleceń netsh w systemie Windows 2000 i Windows XP.
Aby przeglądać składnię polecenia, należy kliknąć następujące polecenie:
netsh
Netsh jest narzędziem uruchamianym w wierszu polecenia, służącym do obsługi skryptów, które umożliwia lokalne lub zdalne wyświetlanie lub modyfikowanie konfiguracji sieciowej uruchomionego komputera. Polecenie netsh użyte bez parametrów otwiera wiersz polecenia programu Netsh.exe (tzn. netsh>).
Składnia
netsh [-a plik_aliasu] [-c kontekst] [-r komputer_zdalny] [{polecenie_netsh|-f plik_skryptu}]
Parametry
-a
Zwraca monit narzędzia Netsh po uruchomieniu pliku określonego przez parametr plik_aliasu.
plik_aliasu
Określa nazwę pliku tekstowego zawierającego jedno lub kilka poleceń netsh.
-c
Zmienia bieżący kontekst na określony kontekst poleceń netsh.
kontekst
Określa kontekst poleceń netsh. Następująca tabela zawiera listę dostępnych kontekstów poleceń netsh.
Kontekst
Opis
Uwierzytelnianie, autoryzacja, obsługa kont i inspekcja (AAAA)
Pokazuje i ustawia konfigurację bazy danych uwierzytelniania, autoryzacji, obsługi kont i inspekcji (AAAA) używanej przez Usługę uwierzytelnień internetowych (IAS, Internet Authentication Service) oraz Routing i dostęp zdalny.
Usługa DHCP
Administruje serwerami DHCP i zapewnia rozwiązania alternatywne wobec zarządzania opartego na konsoli.
Diagnostyka
Administruje i rozwiązuje problemy dotyczące systemu operacyjnego oraz parametrów usług sieciowych.
Interfejs
Konfiguruje protokół TCP/IP (łącznie z adresami, bramami domyślnymi, serwerami DNS i WINS) oraz wyświetla informacje dotyczące konfiguracji i statystyki.
Usługa RAS
Administruje serwerami dostępu zdalnego.
Routing
Administruje serwerami routingu.
Usługa WINS
Administruje serwerami WINS.
-r
Konfiguruje komputer zdalny.
komputer_zdalny
Określa komputer zdalny, który należy skonfigurować.
polecenie_netsh
Określa polecenie netsh, które należy uruchomić.
-f
Kończy działanie programu Netsh.exe po wykonaniu skryptu.
plik_skryptu
Określa skrypt, który należy uruchomić.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z parametru -r
Jeżeli określono parametr -r, po którym wpisano inne polecenie, narzędzie Netsh wykonuje polecenie na komputerze zdalnym, a następnie ponownie wyświetla wiersz polecenia programu Cmd.exe. Jeżeli określono parametr -r bez innego polecenia, narzędzie Netsh jest otwierane w trybie zdalnym. Ten proces jest podobny do korzystania z polecenia set machine w wierszu polecenia narzędzia Netsh. Podczas używania parametru -r ustawiany jest komputer docelowy tylko dla bieżącego wystąpienia narzędzia Netsh. Po zakończeniu działania i ponownym wprowadzeniu narzędzia Netsh komputer docelowy jest resetowany tak jak komputer lokalny. Polecenie netsh można wykonać na komputerze zdalnym, określając nazwę komputera przechowywaną w usłudze WINS, nazwę UNC, nazwę internetową, którą powinien rozpoznać serwer DNS lub numeryczny adres IP.
Wykonywanie poleceń netsh z wiersza polecenia programu Netsh.exe
Narzędzie Netsh używa następujących poleceń standardowych we wszystkich kontekstach, które można uruchomić z wiersza polecenia programu Netsh.exe (tzn. netsh>). Aby uruchomić polecenia netsh w zdalnym systemie Windows 2000 Server, należy najpierw użyć usługi Podłączanie pulpitu zdalnego do nawiązania połączenia z systemem Windows 2000 Server, w którym uruchomiono Serwer terminali. Istnieją funkcjonalne różnice między poleceniami należącymi do kontekstów poleceń netsh w systemie Windows 2000 i Windows XP.
Aby przejrzeć składnię polecenia, należy kliknąć polecenie:
..
Przenosi bieżący kontekst o jeden poziom w górę.
Składnia
..
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
abort
Odrzuca zmiany wprowadzone w trybie offline. Polecenie abort nie dotyczy trybu online.
Składnia
abort
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
add helper
Instaluje plik pomocnika DLL w powłoce netsh.
Składnia
add helper nazwa_pliku_DLL
Parametry
nazwa_pliku_DLL
Wymagany. Określa nazwę pliku pomocnika DLL, który należy zainstalować.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
alias
Dodaje alias składający się z ciągu znaków zdefiniowanych przez użytkownika, który narzędzie Netsh traktuje jako odpowiednik innego ciągu znaków. Polecenie alias użyte bez parametrów wyświetla wszystkie dostępne aliasy.
Składnia
alias [nazwa_aliasu] [ciąg1 [ciąg2 ...]]
Parametry
alias [nazwa_aliasu]
Wyświetla określony alias.
alias [nazwa_aliasu][ciąg1[ciąg2 ...]]
Ustawia określone ciągi jako wartość parametru nazwa_aliasu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Przykłady
Następujący przykładowy skrypt zawierający polecenia netsh ustawia dwa aliasy polecenia netsh: Shaddr i Shp, a następnie pozostawia wiersz polecenia narzędzia Netsh w kontekście protokołu IP interfejsu:
alias shaddr show interface ip addr
alias shp show helpers
interface ip
Program Netsh.exe interpretuje polecenie shaddr wpisane w wierszu polecenia narzędzia Netsh jako polecenie show interface ip addr. Program Netsh.exe interpretuje polecenie shp wpisane w wierszu polecenia narzędzia Netsh jako polecenie show helpers.
bye
Kończy działanie programu Netsh.exe.
Składnia
bye
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
commit
Przekazuje zmiany wprowadzone w trybie offline do routera. Polecenie commit nie dotyczy trybu online.
Składnia
commit
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
delete helper
Usuwa plik pomocnika DLL z powłoki netsh.
Składnia
delete helper nazwa_pliku_DLL
Parametry
nazwa_pliku_DLL
Wymagany. Określa nazwę pliku pomocnika DLL, który należy odinstalować.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
dump
Tworzy skrypt zawierający bieżącą konfigurację. Po zapisaniu skryptu w pliku można wykorzystywać ten plik do przywracania zmienionych ustawień konfiguracyjnych. Polecenie dump użyte bez parametrów wyświetla wszystkie konfiguracje kontekstów poleceń netsh.
Składnia
dump [nazwa_pliku]
Parametry
[nazwa_pliku]
Określa nazwę pliku, do którego należy przekierować dane wyjściowe.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
exec
Ładuje plik skryptu i uruchamia jego polecenia.
Składnia
exec plik_skryptu
Parametry
plik_skryptu
Wymagany. Określa nazwę skryptu, który należy załadować i uruchomić.
Spostrzeżenia
Plik skryptu określony przez parametr plik_skryptu można uruchomić na jednym lub kilku komputerach.
exit
Kończy działanie programu Netsh.exe.
Składnia
exit
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
help
Wyświetla Pomoc.
Składnia
{/?|?|help|h}
Parametry
brak
offline
Ustawia bieżący tryb na tryb offline.
Składnia
offline
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Zmiany wprowadzane w tym trybie są zapisywane, ale należy wykonać polecenie commit lub online, aby ustawić zmiany na routerze.
Podczas przełączania z trybu offline do trybu online zmiany wprowadzane w trybie offline są odzwierciedlane w bieżącej konfiguracji.
Zmiany wprowadzane w trybie online są natychmiast odzwierciedlane w bieżącej konfiguracji.
online
Ustawia bieżący tryb na tryb online.
Składnia
online
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Zmiany wprowadzane w trybie online są natychmiast odzwierciedlane w bieżącej konfiguracji.
Podczas przełączania z trybu offline do trybu online zmiany wprowadzane w trybie offline są odzwierciedlane w bieżącej konfiguracji.
popd
Przywraca kontekst ze stosu.
Składnia
popd
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenie popd użyte w połączeniu z poleceniem pushd umożliwia zmianę kontekstu, wykonanie polecenia w nowym kontekście, a następnie wznowienie poprzedniego kontekstu.
Przykłady
Następujący przykładowy skrypt zmienia kontekst główny na kontekst protokołu IP interfejsu (interface ip), dodaje statyczną trasę protokołu IP, a następnie przywraca kontekst główny:
netsh>pushd
netsh>interface ip
netsh interface ip>set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1
netsh interface ip>popd netsh>
pushd
Zapisuje bieżący kontekst na stosie typu first-in-last-out (FILO).
Składnia
pushd
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Polecenie popd użyte w połączeniu z poleceniem pushd umożliwia zmianę kontekstu, wykonanie polecenia w nowym kontekście, a następnie wznowienie poprzedniego kontekstu.
quit
Kończy działanie programu Netsh.exe.
Składnia
quit
Parametry
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
set file
Kopiuje dane wyjściowe z okna wiersza polecenia do pliku.
Składnia
set file {open nazwa_pliku|append nazwa_pliku|close}
Parametry
open nazwa_pliku
Wysyła dane wyjściowe z okna wiersza polecenia do określonego pliku.
append nazwa_pliku
Dołącza dane wyjściowe z okna wiersza polecenia do określonego istniejącego pliku.
close
Zatrzymuje wysyłanie danych wyjściowych i zamyka plik.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Korzystanie z parametru nazwa_pliku
Jeżeli plik określony przy użyciu parametru nazwa_pliku nie istnieje, polecenie netsh tworzy nowy plik o tej nazwie. Jeżeli plik określony przy użyciu parametru nazwa_pliku istnieje, polecenie netsh zastępuje istniejące dane.
Przykłady
Aby utworzyć nowy plik dziennika o nazwie Sesja.log i skopiować wszystkie następne dane wejściowe i wyjściowe polecenia netsh do pliku Sesja.log, należy wpisać:
set file open c:\sesja.log
set machine
Ustawia bieżący komputer, na którym należy wykonać zadania konfiguracyjne. Polecenie set machine użyte bez parametrów ustawia komputer lokalny.
Składnia
set machine [[nazwa_komputera=]ciąg]
Parametry
nazwa_komputera
Określa nazwę komputera, na którym należy wykonać zadania konfiguracyjne.
ciąg
Określa lokalizację komputera zdalnego.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
Spostrzeżenia
Wykonywanie zadań konfiguracyjnych na wielu komputerach
Polecenia z pojedynczego skryptu można uruchamiać na wielu komputerach. Można użyć polecenia set machine w skrypcie, aby określić komputer docelowy (na przykład KomputerA), a następnie wykonać na nim (czyli na komputerze KomputerA) polecenia następujące po poleceniu set machine. Następnie można użyć polecenia set machine do określenia innego komputera docelowego (na przykład KomputerB) i wykonać polecenia na tym komputerze (tzn. KomputerzeB).
set mode
Ustawia bieżący tryb na tryb online lub offline.
Składnia
set mode {online|offline}
Parametry
online
Ustawia bieżący tryb na tryb online.
offline
Ustawia bieżący tryb na tryb offline.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
show
Wyświetla informacje o aliasach, plikach pomocnika i trybie.
Składnia
show {alias|helper|mode}
Parametry
alias
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych aliasów.
pomocnik
Wyświetla listę wszystkich plików pomocnika najwyższego poziomu.
mode
Wyświetla bieżący tryb.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.
unalias
Usuwa określony alias.
Składnia
unalias nazwa_aliasu
Parametry
nazwa_aliasu
Wymagany. Określa nazwę aliasu.
/?
Wyświetla Pomoc w wierszu polecenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM