128Kb*8 pamięci powinno wystarczyć każdemu :-) (B. Gates 1981)

niedziela, 7 marca 2010

Korzystanie z filtrów

Share
Filtr polecenia, używany w połączeniu z symbolem przekierowania potoku (|) polecenia, jest poleceniem wewnątrz polecenia, które odczytuje dane wejściowe polecenia, przekształca dane wejściowe, a następnie zapisuje dane wyjściowe. Polecenia filtrujące ułatwiają sortowanie, przeglądanie i wybieranie części danych wyjściowych poleceń.
Polecenia filtrujące dzielą, reorganizują lub wyodrębniają części informacji, które są przez nie przekazywane. Poniższa tabela zawiera listę poleceń filtrujących dostępnych w systemie Windows XP.
Polecenie
Opis
more
Wyświetla zawartość pliku lub danych wyjściowych polecenia na jednym ekranie okna wiersza polecenia naraz.
find
Przeszukuje pliki i dane wyjściowe poleceń w poszukiwaniu określonych znaków.
sort
Sortuje pliki i dane wyjściowe poleceń w kolejności alfabetycznej.
Aby przesłać dane wejściowe z pliku do polecenia filtrującego, należy użyć znaku mniejszości (<). Jeżeli polecenie filtrujące ma pobrać dane wejściowe z innego polecenia, należy użyć potoku (|).
Korzystanie z polecenia more
Polecenie more wyświetla zawartość pliku lub dane wyjściowe polecenia na jednym ekranie okna wiersza polecenia naraz. Na przykład aby wyświetlić zawartość pliku o nazwie Lista.txt na kolejnych ekranach w oknie wiersza polecenia, należy wpisać:
more < lista.txt
Pojawi się jedno okno informacji wiersza polecenia, a następnie u dołu okna wiersza polecenia pojawi się monit -- More --. Aby wyświetlić następny ekran w oknie wiersza polecenia, należy nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze z wyjątkiem klawisza PAUSE. Aby zatrzymać polecenie bez przeglądania dalszych informacji, należy nacisnąć klawisze CTRL+C.
Polecenia more można używać podczas pracy z poleceniem, którego dane wyjściowe nie mogą być wyświetlone na jednym ekranie w oknie wiersza polecenia. Na przykład przyjmijmy, że użytkownik chce zobaczyć drzewo katalogów na dysku twardym. Jeżeli nie można wyświetlić jednocześnie wszystkich katalogów w oknie wiersza polecenia, można użyć polecenia tree z symbolem potoku (|) i poleceniem more:
tree c:\ | more
W oknie wiersza polecenia pojawi się pierwszy ekran danych wyjściowych polecenia tree, a następnie monit -- More --. Wyświetlanie danych wyjściowych jest wstrzymywane aż do chwili, kiedy zostanie naciśnięty dowolny klawisz na klawiaturze, z wyjątkiem klawisza PAUSE.
Korzystanie z polecenia find
Polecenie find przeszukuje pliki w poszukiwaniu określonego ciągu lub tekstu. Polecenie Cmd.exe wyświetla w oknie wiersza polecenia każdy wiersz zawierający określony ciąg lub tekst. Polecenia find można używać jako polecenia filtrującego lub standardowego polecenia systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania polecenia find jako standardowego polecenia, zobacz Polecenie find.
Aby użyć polecenia find jako polecenia filtrującego, należy dołączyć znak mniejszości (<) i wyszukiwany ciąg lub tekst. Polecenie find domyślnie uwzględnia wielkość liter podczas wyszukiwania. Na przykład następujące polecenie znajduje wystąpienia ciągu „wybrzeże Pacyfiku” w pliku Handel.txt:
find "wybrzeże Pacyfiku" < handel.txt
Dane wyjściowe nie zawierają żadnych wystąpień ciągu „wybrzeże pacyfiku”. Dane wyjściowe zawierają tylko wystąpienie ciągu „Wybrzeże Pacyfiku” pisane wielkimi literami.
Aby zapisać dane wyjściowe polecenia find, zamiast wyświetlania ich w oknie wiersza polecenia, należy wpisać znak większości (>) i nazwę pliku, w którym mają być zapisane dane wyjściowe. Na przykład poniższe polecenie znajduje wystąpienia ciągu „wybrzeże Pacyfiku” w pliku Handel.txt i zapisuje je w pliku Handelpz.txt:
find "wybrzeże Pacyfiku" < handel.txt > handelpz.txt
Korzystanie z polecenia sort
Polecenie sort sortuje alfabetycznie zawartość pliku tekstowego lub dane wyjściowe polecenia. Na przykład następujące polecenie sortuje zawartość pliku o nazwie Lista.txt i wyświetla wyniki w oknie wiersza polecenia:
sort < lista.txt
W tym przykładzie polecenie sort sortuje wiersze pliku Lista.txt w kolejności alfabetycznej i wyświetla wyniki na liście, nie zmieniając pliku. Aby zapisać dane wyjściowe polecenia sort zamiast wyświetlania danych wyjściowych, należy wpisać znak większości (>) i nazwę pliku. Na przykład następujące polecenie sortuje w kolejności alfabetycznej wiersze pliku Lista.txt i zapisuje wyniki w pliku Alflista.txt:
sort < lista.txt > alflista.txt
Aby posortować dane wyjściowe polecenia, należy wpisać polecenie, wpisać symbol potoku (|), a następnie wpisać sort (tzn. polecenie | sort). Na przykład następujące polecenie sortuje wiersze zawierające ciąg „Nowak” (tzn. dane wyjściowe polecenia find) w kolejności alfabetycznej:
find "Nowak" listpocz.txt | sort

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

 
www.Webmaster.M106.COM